`TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI` `DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ` KUTLU OLSUN..!Bilimsel dişhekimliği eğitiminin 22 Kasım 1908 tarihinde başlaması nedeniyle, Türk Dişhekimleri Birliği’nin 17-01-1996 tarihli başvurusu Sağlık Bakanlığı’nın 28-02-1996/ 1769, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 07-02-1996/624 ve İç İşleri Bakanlığı’nın   26-04-1996 tarih ve 3204 sayılı oluru ile 22 Kasım, “Dişhekimliği Günü” olarak kabul edilmiştir. 

Her yıl 22 Kasım’ı da içine alan hafta Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası  adı altında kutlanmakta, Birliğimiz ve Odalarımızca hem meslektaşlarımıza hem de topluma yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.  

Toplumsal vizyonu yüksek olan mesleğimizin örgütsel sorumluluğunu 1986 yılından itibaren taşıyan Türk Dişhekimleri Birliği’nin 10. Dönem Merkez Yönetim Kurulu üyeleri olarak,  tüm meslektaşlarımızın bu anlamlı günlerini mutluluk ve başarı dileklerimizle kutlar, birlikte oldukları aile fertlerine sevgi ve saygılarımızı sunarız. 

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DİŞHEKİMLİĞİ 1 

Türk Dişhekimliği Tarihi, yüzyıllarca Türk Tıp Tarihi içinde bir bölüm olarak incelendi. Ancak bir cerrahi sanat alanı olan dişhekimliğinin, 19.yüzyılda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gelişmeye başlaması onun, ayrı bir bilim dalı olarak incelenmesini kaçınılmaz hale getirdi. 19.yüzyılda Türkiye’de dişhekimliği, tıbbın diğer kolları gibi bir disiplin altına alınmaya başlanmış ve 20.yüzyılda daha da gelişmiştir.

19.yüzyılda Osmanlı Türk tıbbı diğer yüzyıllara göre yüzünü daha fazla batıya dönmüş ve  daha modern görünümlü bir karakter kazanmıştır. Tanzimat ve Meşrutiyet hareketleri de bunda öncülük etmiştir. Cumhuriyetle birlikte ise, daha sonra modern bir görünüm alacak olan birçok kuruluşun temeli atılmış, modern tıp ve dişhekimliği eğitimine geçiş, bu dönemde olmuştur.

14 Mart 1827’de kurulan Tıphane ve Cerrahane-i Amire, ülkemizdeki tıp öğretiminin ilk modern aşamasını oluşturur. Okul daha sonra tıphane ile birleşerek 1938’de Mektebi Şahane adını almıştır. Sivil tıbbiyenin 01.10.1908’de fakülte unvanını almasından sonra 22 Kasım 1908’de bütçesi oluşturularak resmi bir yapıya kavuşturulan Dişçi Okulu,    28 Ekim 1909’da fiilen eğitime başlamıştır. Dişhekimliği okulunun kurulması ile birlikte dişhekimliği eğitimi de çağdaş bir şekil almıştır.

Okulun ilk kurulduğunda eğitim süresi, 2 yıldı. İlk ders programına göre, Fizik, Botanik ve Zooloji dersleri Eczacı mektebi hocaları tarafından verilmekteydi.

İlk ders programı; 9 Kasım 1909

- Diş Hastalıkları ve Kliniği

- Diş Tedavisi Teori ve Pratiği

- Anatomi

- Fizyoloji, Histoloji

- Dişhekimliği Farmakolojisi

- Anestezi

- Sağlık Koruma

Dişçi Okulu ilk mezunlarını, 30 Temmuz 1911 tarihinde verir. Mezunların sayısı 43 kişidir. Okul takip eden yıllarda; 1912’de 3, 1913’de 1, 1914’de 4, 1915’de 1, 1916’da 10, 1917’de 14, 1918’de 22, 1919’da 14, 1920’de 28, 1921’de 51, 1922’de 88, 1923’de 58, 1924’de 93, 1925’de 116, 1926’da 84 mezun vermiştir.

1926 yılında, okula sınavla öğrenci almaktan vazgeçilir ve lise mezunları doğrudan kabul edilmeye başlanır.

1928’de çıkan “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”un 30.maddesi, dişhekimliği uygulama yetkisini yalnızca Dişhekimliği Okulu’ndan mezun olanlara verir. Bu şekilde, hem dişhekimliği mesleği bir disiplin altına girmeye başlamış, hem de Dişhekimliği Okulu’nun gelişimi hızlanmıştır.

1933 Üniversite Reformuna kadar, eczacı ve dişçi okulları tıp fakültesine bağlı olarak yönetilirken, 31 Temmuz 1933 de Diş Okulu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dişhekimliği Yüksek Okulu adını alır. 31 Temmuz 1933’de eğitim yılı, 3 yıldan 4 yıla çıkarılır.

1948 yılında Dişhekimliği Yüksek Okulunun, dişhekimliği doktorası (Dr.Med.Dent.) diploması vermesi kararlaştırılmıştır.Bu tarihten 1981 yılına kadar, 156 dişhekimine bu diploma verilmiştir.

Dişhekimliği Yüksek Okulu, her zaman Tıp Fakültesine bağlı kalmış ve onun tarafından yönetilmiştir. Tıp Fakültesi yöneticileri için öncelik doğal olarak kendi okullarındaydı ve kendilerine bağlı olan okullar hep ikinci planda kalmaktaydı. Bunun sonucu olarak, diğer okullar gibi Dişhekimliği Okulu da beklenilen düzeyde gelişme gösterememiştir. Okullarının daha hızlı bir gelişim göstermesini isteyen hocaların çabaları sonucu, 11 Temmuz 1964’de Dişhekimliği Yüksek Okulu, Tıp Fakültesi’nden ayrılarak İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.

Yine aynı tarihte eğitim süresinin 5 yıla yükseltilmesine karar verilmiştir.

Bugün 18 Dişhekimliği Fakültesi’nin 15’inde eğitim yapılmakta olup, yılda yaklaşık 1000 öğrenci mezun edilmektedir.

Dişhekimliği Fakülteleri;

- Ankara Üniversitesi
- Gazi Üniversitesi
- Hacettepe Üniversitesi
- İstanbul Üniversitesi
- Marmara Üniversitesi
- Ege Üniversitesi
- Atatürk Üniversitesi
- Dicle Üniversitesi
- Selçuk Üniversitesi
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi
- Çukurova Üniversitesi
- Cumhuriyet Üniversitesi
- Süleyman Demirel Üniversitesi
- Yeditepe Üniversitesi
- Başkent Üniversitesi
- Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Erciyes Üniversitesi
- Kırıkkale Üniversitesi


MESLEKİ ÖRGÜTLÜLÜK


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası`nın 135`inci maddesi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hakkında bazı yeni düzenlemeler getirmiş ve bu kuruluşları Anayasa`nın      teminatı altına almıştır.

Tababet mesleği insan sağlığının korunması ve bozulan sağlığın iadesi için gerekli tedavinin uygulanması açısından ferdi bir görünüm arz ederse de, toplumun genel sağlığı ve gelişmesi açısından da sosyal bünyeyi ilgilendiren bir kamu görevi niteliğindedir. Böyle önemli bir görevi sürdüren kişilerin; Anayasa`nın belirttiği meslek kuruluşunu da gerek meslek ve gerekse toplum menfaatlerine en faydalı ve işler bir şekilde oluşturması gerekmektedir.

Dişhekimleri, meslek kuruluşu olarak, 6023 Sayılı Kanunla kurulan "Türk Tabipleri Birliği" içinde yer alıyor ve kanundaki belli kontenjanlar oranında Tabip Odaları organlarında görev sahibi olabiliyorlardı. 1953 yılından beri yürürlükte olan "Türk Tabipler Kanunu" nun zamanla günün ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmesi,dişhekimlerinin sayılarının giderek artması nedenleri ile Dişhekimlerinin, Anayasamızın öngördüğü nitelikte kurulmuş ayrı bir meslek kuruluşunda temsil edilmelerinin; ülke sağlığı, meslek onur ve disiplini bakımından faydalı olacağı düşünülmüştür.

Bu bağlamda, 25 Haziran 1985 tarih ve 18792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu 07.06.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece dişhekimleri müstakil olarak mesleki örgütlenme hakkını elde etmişlerdir.

Kanundaki amaç ve niteliği; “Dişhekimliği mesleğine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu”  olan  dişhekimleri odaları, kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte  süratle kurulur.

3224 sayılı kanunun 19. maddesine göre; bütün dişhekimleri odalarının katılacağı, merkezi Ankara olan ve odaların üst kuruluşu özelliğini taşıyan Türk Dişhekimleri Birliği, 12 Dişhekimi Odasının (Adana, Ankara, Balıkesir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Samsun) katılımı ile 19-20 Nisan 1986  tarihlerinde, 1.Olağan Genel Kurulu yapmıştır.

İlk Merkez Yönetim Kurulu, Yılmaz Bilgin’in Genel Başkanlığında; Eser Cilasun, M.Ateş Erinanç, Cengiz Özyalçın, Demir Temuçin, Kazmir Pamir, Haluk Poçan, Cemil Altay, Hüseyin Elmacı, Nazif Yurdakul ve Avni Aydemir’den oluşmuştur.

Birliğin kurumsal işlerliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan 5 adet Yönetmeliğin görüşülmesi için 26 Ekim 1986’da Olağanüstü Genel Kurul yapılmıştır.

Türk Dişhekimleri Birliği bugün 32 Dişhekimi Odası ve 18431 üye dişhekimi ile  kurumsallaşma yönünde çabalarını sürdürmektedir.


 

DİŞHEKİMİ ODASI OLAN İLLERİMİZ

Adana

Eskişehir

Manisa

Ankara

Gaziantep

Mersin

Antalya

Hatay

Muğla

Aydın

Isparta

Sakarya

Balıkesir

İstanbul

Samsun

Bursa

İzmir

Sivas

Çanakkale

Kahramanmaraş

Tekirdağ

Denizli

Kayseri

Trabzon

Diyarbakır

Kocaeli

Uşak

Edirne

Konya

Zonguldak

Erzurum

Malatya

 ÇALIŞMA ŞEKLİNE GÖRE

TÜRKİYE GENELİ DİŞHEKİMİ DAĞILIMI

SERBEST

12.231

KAMU+SERBEST

3.510

KAMU 

2.690

TOPLAM

18.431

 

 

MSB Çalışan Dişhekimleri

673

Çalışmayan Dişhekimi

887

TOPLAM

1560

 

 

GENEL TOPLAM

19.991 

TÜRKİYE GENELİ

DİŞHEKİMİ CİNSİYET DAĞILIM GRAFİĞİ

 

 

Bilimsel dişhekimliği eğitiminin 22 Kasım 1908 tarihinde başlaması nedeniyle, Türk Dişhekimleri Birliği’nin 17-01-1996 tarihli başvurusu Sağlık Bakanlığı’nın 28-02-1996/ 1769, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 07-02-1996/624 ve İç İşleri Bakanlığı’nın     26-04-1996 tarih ve 3204 sayılı oluru ile 22 Kasım, “Dişhekimliği Günü” olarak kabul edilmiştir.

Her yıl 22 Kasımı da içine alan hafta Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası altında kutlanmakta, Birliğimiz ve Odalarımızca hem meslektaşlarımıza hem de topluma yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

İsteyerek seçtiğimiz bu mesleğin bir mensubu olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşayan meslektaşlarımızın, geçmişin onuru ile gelecek kuşaklara taşıyacağı mesleki mirasın sorumluluğunu taşıdığını biliyoruz.

Toplumsal vizyonu yüksek olan mesleğimizin örgütsel sorumluluğunu 1986 yılından itibaren taşıyan Türk Dişhekimleri Birliği’nin 10. Dönem Merkez Yönetim Kurulu üyeleri olarak, tüm meslektaşlarımızın bu anlamlı günlerini mutluluk ve başarı dileklerimizle kutlar, birlikte oldukları aile fertlerine sevgi ve saygılarımızı sunarız.


[1] Geçmişten Günümüze Türk Dişhekimliği
Prof.Dr. Ayşegül Demirhan ERDEMİR
Prof.Dr. Ahmet EFEOĞLU
Doç.Dr. Öztan ÖNCEL