POS CİHAZI KULLANIMIYLA İLGİLİ MALİYE BAKANLIĞI YENİ BİR AÇIKLAMA YAPTI

379 ve 382 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ve Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 30.05.2008 tarihli sirküler uyarınca POS Cihazı bulundurulması 01.09.2008 tarihinden itibaren zorunlu tutulmuş ve yeni POS Cihazı kullananların ayrıca Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeyecekleri bildirilmiştir.

Mesleğimize ilişkin uygulama konusunda yaşanan sorunların çözümü için yaptığımız başvurular sonucu, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ekte bulunan 29.08.2008 tarih ve 86248 sayılı açıklamayı Birliğimize göndermiştir.

Açıklamada,  serbest meslek erbabı tarafından hastaya verilen hizmete ilişkin bedelin kredi kartı ile ödenmesi sırasında ihtiyaç duyulması halinde, hizmetin asgari ücret tarifesinde yer alan muayene ve tedavi kalemlerinden kaç tanesini içerdiğine bakılmaksızın, 379 sıra numaralı Tebliğ ile bulundurma ve kullanma zorunluluğu getirilen POS cihazı ile düzenlenecek POS belgesinin yanı sıra anılan Kanunun 236 ncı maddesinde yer alan “serbest meslek makbuzu” nun da düzenlenmesi ve ayrıntıların bu belge üzerinde gösterilmesinin uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Ancak, dişhekimleri tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzunda, 379 sıra numaralı Tebliğ uyarınca düzenlenen POS belgesinin tarih ve numarası ile birlikte kullanılması halinde bir hüküm ifade edeceğine ilişkin açıklamaya yer verilecektir. Bununla beraber POS belgesinde yer alan toplam tahsilat tutarı ile serbest meslek makbuzunda yer alana tutarın farklı olmaması ve POS belgesinin serbest meslek makbuzunun aslının altına eklenerek hastaya verilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, dişhekimlerinin POS belgesi ile beraber serbest meslek makbuzu düzenlemeleri durumunda bu iki belgeden sadece birinin gelir olarak dikkate alınacağı, bu belgeyi kullanan açısından da her iki belgeye istinaden sadece bir gider kaydı yapılacağı ifade edilmektedir.