SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

2 Mart 2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı Atama ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklik büyük ölçüde Bakanlık bağlı kuruluşlarının kaldırılmasına uyum sağlanması için yapılan düzenlemeleri içermektedir.

Bunun yanı sıra, stratejik personel olarak nitelenen hekim, dişhekimi ve eczacıların  kamu görevlisi olmayan eşleri sebebiyle, Danıştay kararından yararlanarak aile birliğine uygun atama talep etmelerini engellemek için geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapılan ve yerine getirilmesi neredeyse imkansız şart içeren düzenleme gözden geçirilmiş; 5 ve 6. bölgelerde belli sürelerde çalışılması halinde üst bölgelere atanabilmeye olanak sağlayan temel bir düzenlemenin yanı sıra bir takım farklı değişikliklere de yer verilmiştir.

  • 5 ve 6. bölge çalışma süresine bağlı üst bölge ataması mümkün hale gelmiştir

Yönetmelikte, mazeret dışındaki atama talepleri hizmet puanına bağlanmış iken, yapılan değişiklikte ülkemizin en az gelişmiş 26 ilini kapsayan 5 ve 6. hizmet bölgelerinde çalışılan süreye bağlı olarak üst hizmet bölgelerinde, atama talep eden dişhekiminin hizmetine en çok ihtiyaç duyulan illere atanma hakkı verilmiştir. Ayrıca, maddede belirtilen sürelerden bir yıl daha fazla çalışılması halinde -dişhekiminin hizmetine ihtiyaç bakımından öncelikli olmayan illeri ifade eden- A ve B hizmet grubundaki illere de atanması mümkündür.

Ülkemizdeki iller gelişmişlik durumuna göre altı bölgeye ayrılmıştır. 1 ila 6 arasında numaralandırılan bu bölgeler hizmet bölgesi olarak adlandırılır. Diğer yandan her il, ihtiyaca bağlı olarak meslekler ve uzmanlık alanları bakımından 4 gruba ayrılmıştır ve A,B,C,D şeklinde harfle ifade edilen bu gruplara da hizmet grubu denilir. 

Örneğin Hakkari’ye atanan bir dişhekimi, 1. bölge ve mesleğinde A ve B grubu iller olan Ankara ve İstanbul’a atanabilmek için 9 yıl;  2. bölge iller olan Aydın, Hatay, Antalya, Balıkesir, Eskişehir, Kayseri, Yalova, Manisa ve Zonguldak’a atanabilmek için ise 7 yıl orada görev yapmak zorundadır. 

Bu maddede sadece 5 ve 6. hizmet bölgelerindeki çalışmalarla üst hizmet bölgesi illere atanma süreleri düzenlenmiş, diğer hizmet bölgelerindeki çalışma süresine bağlı olarak üst hizmet bölgesine atanma hakkı ise düzenlenmemiştir.  

Diğer yandan, Yönetmelik’te atama bakımından tanınan istisnaların çokluğu, Bakanlık yönetim kadrolarına tanınan ayrıcalıklar ile taşra teşkilatından merkez teşkilatına merkez teşkilatından taşra teşkilatına yapılacak atamaların bütünüyle Yönetmeliğin kapsamı dışında tutulmuş olması, dişhekimlerinin atanmalarında adalet ve hakkaniyete uygun işlem yapıldığına ilişkin kanaati önemli ölçüde zedelemektedir.

  • Eş mazeretinden yararlanmayı yasaklayan kural kaldırıldı

Stratejik personel olarak tanımlanmış olan hekim, diş hekimi ve eczacıların atama ve yer değiştirmelerinde pek çok sınırlama zaten yapılmış iken eş mazeretinden yararlanmada bunların bir kısmına yönelik yasaklama da bulunmaktaydı. Yönetmeliğin 20/6. maddesinde eşi kamu görevlisi olmayanlar ile eşi Bakanlık dışında bir kurumda kamu görevlisi olanlardan bazılarının eş mazeretinden yararlanmasını bütünüyle yasaklayan kural bu değişiklikle yürürlükten kaldırılmıştır.  

  • Kamu görevlisi olmayan eş sebebiyle atanma mecburi hizmetin bitmesi şartına bağlandı

Bu değişiklikle, önceki düzenlemede yer alan ve aile birliği sebebiyle atama talep edilmesinin doğasına aykırı olan “stratejik personelin atanma talep ettiği yerin 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi veya C ve D hizmet grubu il olması şarttır.” kuralının yeni düzenlemede kaldırılması yerinde olmuştur.

Eşi kamu görevlisi olmayan dişhekimlerinin eş mazeretinden yararlanabilmeleri için öncelikle mecburi hizmetin tamamlanması şartı getirilmiştir. Mecburi hizmetini tamamlamış olan dişhekiminin, kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 1440 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. Bu atama sebebiyle dişhekiminin ayrılış işlemlerinin, üç ayı geçmemek üzere yerine atanan personelin görevine başlamasına müteakip yapılacağı da düzenlemede belirtilmiştir.

  • Alt bölge

Her ikisi de Bakanlık personeli olan ve aynı sıralama grubunda yer alanların (her ikisi de dişhekimi veya uzman dişhekimi olan gibi) üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine atama taleplerinde bu illerin C veya D hizmet grubunda olması şartı aranmayacaktır. Üst hizmet bölgelerinden 6 ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde ise eşler arasında unvana bağlı olarak belirlenmiş olan astın üste tabi olacağını ifade eden şart da aranmayacaktır.

Diğer yandan, eş mazeretinde söz konusu olmamakla birlikte, alt bölge atama taleplerinde de geçerli olan, dişhekiminin atandığı yerden başka bir yere atama talep edebilmesi için fiilen 2 yıl çalışma şartının, Yönetmeliğin 26. maddesine göre alt hizmet grubu veya alt hizmet bölgesine atama talep edilmesinde uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

  • Diğer değişiklikler

- Aynı hizmet grubunda çalışan aynı unvan ve branştaki personelin karşılıklı yer değiştirme talepleri Bakanlık tarafından uygun görülmesi şartıyla mümkün iken yapılan değişiklikte bu şart standardın uygun olması ile sınırlandırılmış, uygun görme ile ilgili takdir madde metninden çıkartılmıştır.

- Kadroları Bakanlıkta olup diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan dişhekimlerinin talepleri hâlinde, ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ildeki kadrosunun bulunduğu Bakanlık  kadrosuna bir defaya mahsus atanabilme kuralından yararlanarak ataması yapılan dişhekimlerinin de mazeretlerinin devam ettiğine dair belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlü oluğu belirtilmiştir. Diğer yandan bu dişhekimlerinin atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması hâlinde mazereti sona erse de orada çalışmayı sürdürebilecek, başka bir yere bu nedenle atanmayacaktır.

Linkler:

-Yönetmelik değişikliği

Yönetmelik