TORBA YASA NE GETİRDİ?

Bedelli askerlikten, Kanal İstanbul’un yap işlet devret modeliyle yaptırılmasına, hekimlerin özlük haklarından sağlık turizmi düzenlemelerine kadar bir dizi yasayı içinde barındıran Torba Yasa 25.7.2018 tarihinde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Torba Yasa’nın dişhekimleriyle ilgili düzenlemeleri bir kısım emekliye ek ödeme, bir kısım dişhekimine fiili hizmet süresi zammı ve sağlık turizmine ilişkin düzenlemelerle sınırlı kaldı.

Eczacı ve veteriner hekimlerin adı anılmazken dişhekimlerinden de sadece Emekli sandığına bağlı olarak emekli olanlara ilave ödeme yapılmasına karar verildi. Uzman dişhekimlerine aylık yaklaşık 2.000 lira, dişhekimlerine 1500 lira olarak kararlaştırılan ilave ödeme yaklaşık beş ay sonra, 1.1.2019 tarihinden itibaren ödenecek. Ayrıca, emekli dişhekimi muayenehanede kendi adına çalışması dışında herhangi bir şekilde ücretli olarak çalıştığı takdirde ilave ödeme kesilecek.

Dişhekimlerinin çoğunluğunun muayenehanecilikten emekli oldukları, bu yönüyle Bağkurlu oldukları dikkate alındığında söz konusu ilave ödemeden az sayıdaki meslektaşımızın yararlanabileceği anlaşılmaktadır. Dişhekimlerinin emekli maaşlarının emsallerine göre çok düşük olduğu tartışmasız gerçektir. Bunun iyileştirilmesi için yapılan her girişimi olumlu buluyor ve destekliyoruz. Ancak belirtmek gerekir ki bu Torba Yasa ile getirilen düzenleme dişhekimleri bakımından oldukça eksik ve yetersizdir.

Torba Yasa’nın getirdiği bir yenilik, yıllardır söz verilen fiili hizmet süresi zammıdır. Kamu görevlisi veya özel sağlık kuruluşlarında ücretli olarak görev yapan dişhekimlerinin fiilen çalıştıkları her yıl için 60 gün ilave süre, emekliliğe esas sürelere eklenecektir. Yıpranma tazminatı olarak da adlandırılan fiili hizmet süresi zammıyla ilgili yasal düzenlemede polis, gardiyan, uzman çavuş veya gazeteci gibi meslek sahiplerine yılda 90 gün süre ilave edilirken dişhekimleri için bu sürenin 60 gün olarak belirlenmiş olması haksızdır. Ayrıca, ülkemizde ağız ve diş sağlığı hizmeti büyük çoğunlukla muayenehanelerde sunulmaktadır. Buna karşın Torba Yasa ile getirilen fiili hizmet süresi zammı düzenlemesinde bu meslektaşlarımız dışarıda tutulmuştur. Aynı işi yapanlar arasında işin yapıldığı yere göre yıpranma farklılığı olmadığı açıkça ortada iken bunlara arasında yapay ayrımlar yaratılmasının hiçbir temeli yoktur.

Sağlık turizmi ile ilgili Torba Yasa düzenlemeleri, kamu sağlık kurumlarının sağlık turizminde yer alabilmesi için tanımlanan teşvikler ile bu alanda kamusal yetki sahibi bir özel şirketin kamusal kaynakla kurulmasına ilişkindir.

Kamu sağlık kuruluşları, toplumun ihtiyaç duyduğu temel sağlık hizmetlerini sunmakla görevlidir. Ülkemizde özellikle ağız ve diş sağlığı hizmetlerine kamusal olarak erişim zorluğu bulunmaktadır. Devletin görevi özellikle yoksul halkın yaşadığı yerlerde ağız ve diş sağlığı merkezleri açmak ve asıl olarak koruyucu sağlık hizmetlerine yoğunlaşmaktır. Kamu sağlık kuruluşlarına farklı roller tanımlayarak bunları yabancı hastaların tedavisinde görevlendirmek, kamu kaynaklarının kamu yararından farklı bir hedefe yönlendirilmesi niteliğinde olması sebebiyle yanlıştır.

Torba Yasa ile getirilen sağlık düzenlemelerine bir bütün olarak bakıldığında; bir kısım meslektaşımızın özlük haklarında iyileştirme yapması sebebiyle olumlu olmakla birlikte, bu kuralların bütün meslektaşlarımızı kapsamamasının yarattığı ayrımcılık ve kamu sağlık kuruluşlarının topluma hizmet etmekten yabancı hastalara hizmet etmeye yönlendirmesi bakımından yanlış buluyoruz. Sağlık hizmetlerini koruyucu hekimlik bakış açısıyla ele alarak yeniden düzenlemek kamu kaynaklarının etkin kullanımı için zorunluluktur. Bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sağlık Bakanlığı’nın temel gündemi olmalıdır. Türk Dişhekimleri Birliği bütün bu çalışmaların her aşamasında istenen her türlü katkıyı vermeye hazırdır.