“VERİ GÖNDERMEDİN” CEZALARI, MAHKEMEDEN DÖNDÜ...

Sağlık Bakanlığı’nın talebiyle İl Sağlık Müdürlükleri ara ara sağlık kuruluşlarına yazılar göndererek hastaların kişisel verilerini de içeren sağlık kayıtlarının gönderilmesini istemektedir. Bu taleplerle ilgili olarak Türk Dişhekimleri Birliği gerekli değerlendirmeleri yapıp odalara ve dişhekimlerine duyurmuş;  Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, Sağlık Bakanlığının ihtiyaç duyduğu istatistiki verilerin gönderilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Yönetmelik ekindeki Ek-8 Müeyyide Formu gereği, veri gönderimi ile ilgili kurallara aykırı davrananlar ilk iki seferde uyarma cezası, üçüncüsünde sağlık kuruluşunun bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idarî para cezası ile cezalandırılır.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir kısım sağlık kuruluşuna, Bakanlık tarafından istenen verilerin gönderilmediği gerekçesiyle yaptırım uygulanmış, uyarma cezası verilmiş; haklarında yaptırım uygulanan yedi sağlık kuruluşu, Türk Dişhekimleri Birliği’nin sağladığı hukuki destekle bu yaptırıma karşı dava açmıştı.

Tekirdağ İdare Mahkemesi tarafından yapılan incelemede, Yönetmeliğin 24. Maddesi uyarınca sağlık kuruluşlarının yükümlülüğünün kuruluşta sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin istatistiki verileri belirlenen formata uygun şekilde ve belirli aralıklarla Bakanlığa göndermek olduğu ve davacı sağlık kuruluşlarının bu yükümlülüğü yerine getirdikleri saptanmıştır. “Bu durumda,  işlemin dayanağı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin Ek-8 Müeyyide Formu 17 maddesi uyarınca ''24. Maddeye aykırılık nedeniyle" davacı şirket mesul müdürlüğünün uyarılmasına dair işlem olduğu dikkate alındığında yönetmeliğin açık hükmü gözetilerek Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) üzerinden sağlık kuruluşuyla ilgili bilgilerin yanı sıra yönetmelikte öngörülen hastalarla ilgili istatistiki verilerin her ay Bakanlığa düzenli olarak gönderilmiş olması karşısında, davacının uyarılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle davanın kabulüne, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bu Kararla, Yönetmelikte tanımlanan yükümlülüklerine uygun davranan dişhekimlerinin hukuksal dayanağı olmayan yaklaşımlarla cezalandırılması önlenmiş; hastaların kişisel verilerinin korunması sağlanmış oldu.

Karara Tekirdağ Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü) itiraz ederse son değerlendirmeyi Bölge İdare Mahkemesi yapacaktır.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.

Türk Dişhekimleri Birliği

Tekirdağ 1.İdare Mahkemesinin 2019/1075 sayılı kararı için tıklayınız...