VERBİS’E KAYIT SÜRESİ UZATILDI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından kişisel verilerin işlenmesinde verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eden veri sorumlularının kayıt olmaları gereken sicil  oluşturulmuştur. 

VERBİS adı verilen bu sicile istisnalar haricindeki bütün veri sorumlularının kayıt olması zorunludur.

Hekim ve dişhekimlerinin muayenehanede yürüttükleri mesleki faaliyet nedeniyle veri sorumlusu oldukları gibi sağlık kuruluşları da çalışanları ve hastaların kişisel verilerini işlemeleri sebebiyle veri sorumlusudur.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri sorumlularının sicile kayıt olmaları gereken tarihleri daha önce belirleyip ilan etmişti. Buna göre, büyüklüklerine göre 01.01.2019 ve 31.03.2019 tarihlerinde sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmekteydi.

Kurul tarafından alınan yeni bir Karar ile VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilebileceği son tarihler altı ay daha uzatılmıştır.

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • ​Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine,


kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

​Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı için tıklayınız…

Sorularla VERBİS Dokümanı için tıklayınız…

Konuyla ilgili videolar (VERBİS / Aydınlatma Yükümlülüğü) için tıklayınız…