MALİYE BAKANLIĞINDAN POS CİHAZI AÇIKLAMASI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca POS cihazı uygulamalarındaki tereddütlerin giderilmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve bazı hatırlatmaların da yapıldığı 16.02.2009 tarihili bir sirküler yayımlanmıştır.

 

379 ve 382 nolu Tebliğlerde belirtilen özellikleri haiz POS cihazlarını iş yerlerinde bulundurmayanlara veya Tebliğde öngörülen şartları taşımayan cihazları kullandıkları tespit edilenlere, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355/1 inci maddesine göre özel usulsüzlük,

 

Tebliğde belirtilen özellikleri haiz POS cihazlarını kullanmakla birlikte söz konusu tebliğin 3 üncü bölümde açıklanan özellikleri taşımayan kağıt ruloları kullandığı veya günlük kapanış raporu almadığı tespit edilen mükelleflere ise her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanununun 352/II-7 nci maddesine göre ikinci derece usulsüzlük, cezasının kesileceği belirtilmiştir.

 

Sirkülerde, daha önce web sitemizde yayımlanan, ihtiyaç duyulması halinde, POS belgesinin yanı sıra,  "serbest meslek makbuzu" nun da düzenlenmesi ve ayrıntıların bu belge üzerinde gösterilebileceği hususlarına da yer verilmiştir.

 

Sirkülerde ayrıca, adi ortaklık olarak faaliyet gösteren dişhekimlerinin POS cihazı ile düzenleyecekleri belgede TC kimlik numarasının yerine ortaklık adına tesis edilen vergi kimlik numarasının yazılı olacağı, yeni işe başlayan diş hekimlerinin ise,  POS cihazı bulundurma ve kullanma mecburiyetinin  işe başlama tarihini takip eden 30 günün sonundaki ilk iş gününde başlayacağını, ancak bu sürede bankaya müracaat etmiş olmakla beraber cihaz alamadığını ispat eden dişhekimlerinin, verilen süreyi takip eden 30 gün içerisinde yeniden POS cihazı temin edebilmek için Bankaya başvuru yapmalarının gerektiği belirtilmiştir.

 

Sirküler için tıklayınız…