Tip Sözleşme Onay Ücreti

GENELGE
Sayı     : 001-1.   2154                                                                                   Tarih: 30.12.2016
Konu   : Tip Sözleşme Onay Ücreti

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Bilindiği gibi, 4 Temmuz 2001 tarih ve 24452 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, kurumlarla anlaşma yapmak isteyen veya halen anlaşmalı olarak çalışan dişhekimleri her kurum için Odadan alacağı tip sözleşmeyi ilgili kurumla imzalayarak Odalarımıza onaylatacaklardır.

Merkez Yönetim Kurulumuzun 21-22 Aralık 2016 tarihli toplantısında, 2017 yılı için onay ücreti olarak her sözleşme için 60 (altmış) TL. alınmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla,

Neslihan Sevim
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri