Üye Aidatları

GENELGE
Sayı     :
001-1.2968                                                                                                 Tarih   : 16.11.2017
Konu   : 2018 Yılı Üye Aidatları.

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Türk Dişhekimleri Birliği 16. Olağan Genel Kurulunda 2018 üye aidatlarının Maliye Bakanlığınca açıklanan  2017 yılı yeniden değerleme oranına göre artırılarak belirlenmesi, ayrıca  aidatların küsuratlarından arındırılması amacıyla, en yakın 0 ya da 5 TL tam sayıyla yuvarlanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre; 2018 yılı üye aidatları aşağıdaki şekilde olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Neslihan Sevim
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

Ek: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

 

11 Kasım 2017 tarihinde Resmi Gazetede  yayınlanan  Maliye Bakanlığı 484 Sıra Nolu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2018 yılı üye aidatları:

  1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinin aidatı: 415,00 TL 
  2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimi aidatı; 205,00 TL,
  3. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimi aidatı; 205,00 TL. 
  4. Kayıt Ücreti; 205,00 TL. 


***
 

EK
 

11 Kasım 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30237

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 484)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.