YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

Kullanıcı Adı :
Şifre :
 • Üye Ol
 • Şifremi Unuttum
 • T.C. Kimlik No Sorgulama
 • Vergi No Sorgulama
 • Bağkur No Sorgulama
 • Trafik Araştırma
 • Türk Hava Yolları
 • Hava Durumu
 • Vergi Takvimi
 • Aktif : 4
  Bugün : 166
  Toplam : 5,577,923
  TAM GÜN İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRME


  5947 sayılı yasa ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin 16.07.2010 tarih ve 2010/29 sayılı kararı hakkında
  TDB Hukuk Müşavirliğinin değerlendirmesi;

  Tam gün yasası olarak bilinen 5947 sayılı yasanın bir kısım maddelerinin iptali istemi ile açılan dava, Anayasa Mahkemesi’nin 2010/29 E.sayılı dosyasında görüşülmüştür.

  Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 5947 sayılı yasanın  ilgili maddeleri;

  Hekimlerin tazminat ve ek ödemelerden yararlandırılmasını düzenleyen ve farklı ücret rejimi yaratan 209 sayılı kanunun 5.maddesinin 4.fıkrası anayasaya aykırı bulunmuştur.

  Öğretim elemanlarının, yüksek öğretim kurumlarından başka yerde çalışmalarını ve serbest meslek faaliyetinde bulunmalarını yasaklayan hüküm iptal edilmiştir. Devlet memurlarına ilişkin part-time yasası olarak bilinen 2368 sayılı yasanın ilgili maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin hükümlerin iptali bu davada talep edilmediğinden Anayasa Mahkemesi tarafından açık bir değerlendirme yapılmamıştır. Ancak 5947 sayılı yasanın 7. maddesindeki “bentlerden yalnızca birindeki” ibaresinin iptaline karar verilmekle devlet memurlarının da kısmi zamanlı çalışabileceği düşünülebilir. Devlet Memurları Kanunu’nun 28.maddesindeki ticaret ve kazanç getirici faaliyet yasağı karşısında iptal kararının değerlendirilebilmesi için karar gerekçesinin bilinmesi gerekir.

  Öte yandan Kısmi statüde görev yapan hekimlerin, 1 yıllık süre zarfında devamlı statüye geçirmesini talep etmemesi halinde yaptırım olarak getirilen “Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılır.” hükmü iptal edilmiştir.

  Birden fazla yerde çalışmaya ilişkin 1219 sayılı yasanın 12.maddesinde yer alan ve  “tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, aşağıdaki bentlerden yalnızca birindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir” düzenlemesinde yer alan “bentlerden yalnızca birindeki” ibaresi ile getirilen kısıtlama iptal edilmiştir. Serbest çalışan dişhekimlerinin  SGK’lı veya SGK’sız ayrımı olmaksızın birden fazla sağlık kuruluşunda çalışabilmesi çıkartılacak alt düzenlemelerle netleşecektir. Anayasa Mahkemesi, bu konudaki yasağı ortadan kaldırmıştır.

  Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı yayınlandıktan sonra daha geniş bir bilgi paylaşımı gerçekleşecektir.

   


  ANAYASA MAHKEMESİ TAM GÜN YASASI İLE İLGİLİ KARARINI VERDİ
  (16.07.2010)

  Anayasa Mahkemesi, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un iptali ile ilgili davada kararını açıkladı.

  Anayasa Mahkemesi web sitesinden alınan karar aşağıdadır:

  - 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un:

  A- 1- 1. maddesiyle, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. maddesinin değiştirilen dördüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE,

  2- 3. maddesiyle, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değiştirilen 36. maddesinin;

  a- İkinci fıkrasının birinci tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 8/3 OYÇOKLUĞUYLA,

  b- İkinci fıkrasının ikinci tümcesi ile birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

  3- 4. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’nın 38. maddesinin değiştirilen birinci fıkrası ile eklenen ikinci fıkrasının son tümcelerinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

  4- 5. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’nın değiştirilen 58. maddesinin (h) fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

  5- 6. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’ya eklenen Geçici Madde 57’nin “Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılır.” biçimindeki son tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 8/3 OYÇOKLUĞUYLA,

  6- 7. maddesiyle, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin değiştirilen;

  a- İkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … bentlerden yalnızca birindeki …” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 9/2 OYÇOKLUĞUYLA,

  b- İkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … aşağıdaki …” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 8/3 OYÇOKLUĞUYLA,

  c- Üçüncü fıkrasının “Sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabipler işyeri hekimliği yapabilir.” biçimindeki dördüncü tümcesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

  7- 8. maddesiyle, 1219 sayılı Yasa’ya eklenen Ek Madde 12’nin;

  a- Birinci fıkrasının son tümcesinde yer alan “…yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı …” ibaresinin,

  b- Dördüncü fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “… yarısı kendileri tarafından, yarısı …” ibaresinin,

  Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 9/2 OYÇOKLUĞUYLA,

  8- 9. maddesiyle, 19.4.1937 günlü, 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’a eklenen Ek Madde 1’in Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

  9- 12 maddesiyle, 27.7.1967 günlü, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun ek 17. maddesinin (C) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (Ç) fıkrasının;

  a- Birinci paragrafında yer alan “… geçmemek üzere …” ibaresinin,

  b- İkinci paragrafının,

  c- Üçüncü paragrafının,

  Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, 10/1 OYÇOKLUĞUYLA,

  10- 13. maddesiyle, 926 sayılı Yasa’ya eklenen Ek Madde 26’nın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

  11- 20. maddesinin (b) bendinde yer alan “…ve (d)…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

  B- 1. maddesiyle, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. maddesinin değiştirilen dördüncü fıkrasının iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 53. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince, bu fıkraya ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, OYBİRLİĞİYLE,

  - 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un:

  1- 7. maddesiyle, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … bentlerden yalnızca birindeki …” ibaresi, 16.7.2010 günlü, E. 2010/29, K. 2010/90 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu ibarenin, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, 9/2 OYÇOKLUĞUYLA,

  2- 1. maddesiyle, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. maddesinin değiştirilen dördüncü fıkrasına ilişkin iptal hükmünün süre verilerek yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle bu fıkranın YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

  3- 3. maddesiyle, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değiştirilen 36. maddesinin ikinci fıkrasının birinci tümcesinin yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları oluşmadığından REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

  4- 6. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’ya eklenen Geçici Madde 57’nin “Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılır.” biçimindeki son tümcesinin, yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları oluşmadığından REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

  5- 3. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’nın değiştirilen 36. maddesinin;

  a- Birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına,

  b- İkinci fıkrasının ikinci tümcesine,

  6- 4. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’nın 38. maddesinin değiştirilen birinci fıkrası ile eklenen ikinci fıkrasının son tümcelerine,

  7- 5. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’nın değiştirilen 58. maddesinin (h) fıkrasına,

  8- 7. maddesiyle, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin değiştirilen;

  a- İkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … aşağıdaki …” ibaresine,

  b- Üçüncü fıkrasının “Sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabipler işyeri hekimliği yapabilir.” biçimindeki dördüncü tümcesine,

  9- 8. maddesiyle, 1219 sayılı Yasa’ya eklenen Ek Madde 12’nin;

  a- Birinci fıkrasının son tümcesinde yer alan “…yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı …” ibaresine,

  b- Dördüncü fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “… yarısı kendileri tarafından, yarısı …” ibaresine,

  10- 9. maddesiyle, 19.4.1937 günlü, 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’a eklenen Ek Madde 1’ine,

  11- 12 maddesiyle, 27.7.1967 günlü, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun ek 17. maddesinin (C) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (Ç) fıkrasının;

  a- Birinci paragrafında yer alan “… geçmemek üzere …” ibaresine,

  b- İkinci paragrafına,

  c- Üçüncü paragrafına,

  12- 13. maddesiyle, 926 sayılı Yasa’ya eklenen Ek Madde 26’sına,

  13- 20. maddesinin (b) bendinde yer alan “…ve (d)…” ibaresine,

  yönelik iptal istemleri, 16.7.2010 günlü, E. 2010/29, K. 2010/90 sayılı kararla reddedildiğinden, bu madde, fıkra, bent, tümce, bölüm ve ibarelere ilişkin YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

  karar verildi.

  Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun için tıklayınız...   


  Yayın Tarihi : 18.07.2010 - Okunma Sayısı : 3,560
   | 
  Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
  TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
  Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
   Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
  © 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır