YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

Kullanıcı Adı :
Şifre :
 • Üye Ol
 • Şifremi Unuttum
 • T.C. Kimlik No Sorgulama
 • Vergi No Sorgulama
 • Bağkur No Sorgulama
 • Trafik Araştırma
 • Türk Hava Yolları
 • Hava Durumu
 • Vergi Takvimi
 • Aktif : 7
  Bugün : 130
  Toplam : 5,577,887
  1219 SAYILI YASANIN 29.MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA DEĞERLENDİRME  10.12.2010 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 1219 sayılı yasanın 29.maddesinde yapılan değişiklik hakkında bazı meslektaşlarımız tarafından çeşitli platformlarda dile getirilen çekincelere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

  Bilindiği üzere 1928 tarihli 1219 sayılı yasada yer alan dişhekimliği ile ilgili tanımlama, dişhekimliğinin bilimsel anlamda bugün geldiği noktanın çok gerisinde kalmış ancak bu gerçek yıllardır dile getirilmesine rağmen yasa değişikliği bir türlü gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle TDB tarafından  TBMM Başkanlığına önergeyi veren Prof.Dr.Muzaffer GÜLYURT başta olmak üzere dişhekimi milletvekillerimize ziyarette bulunulmuş ve dişhekimi tanımının olmasını arzu ettiğimiz şeklini içeren dosya kendilerine sunulmuştur.

  Sayın Prof.Dr.Muzaffer GÜLYURT ve arkadaşları da bir kanun teklifi hazırlayarak 18.12.2008 tarihinde TBMM Başkanlığına vermişlerdir. Özellikle belirtmek isteriz ki; ne TDB tarafından Sayın GÜLYURT`a verdiğimiz metinde ne de Sayın GÜLYURT ve arkadaşlarının TBMM Başkanlığına verdikleri teklifte, 10.12.2010 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun değişikliğinin ikinci  paragrafı yer almamaktaydı.

  Söz konusu ikinci paragraf; TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonda görüşülürken eklenmiş ve bu şekliyle TBMM Genel Kurulu`na gönderilmiştir. Değişiklik teklifine ikinci paragrafın eklendiği bilgisi 11.06.2009 tarihinde Ankara’da yapılan Olağanüstü Başkanlar Konseyi Toplantısında Oda Başkanlarımızla paylaşılmış ve 12.Olağan Genel Kurul faaliyet raporunda da yer almıştır. Ayrıca 2009 yılında İstanbul`da yapılan Uluslararası Dişhekimliği Kongresi bünyesinde gerçekleştirilen Başkanlar Toplantısı kitapçığında da bu konuda ayrıntılı bir bilgilendirmeye yer verilmiştir.

  Kanunun 29.maddesinin birinci paragrafında yer alan dişhekimi tanımı ile ilgili yapılan değişiklik, dişhekimliği camiasına mensup hemen herkesin üzerinde  hemfikir olduğu olumlu bir gelişmedir.

  İkinci paragrafta ise dişhekimliğinde uzmanlıkla ilgili olarak hangi kurum ve kuruluşlarda eğitim yapılacağı ifade edilmiştir. Bilindiği üzere genel tıptaki uzmanlıklarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerinde yıllardır eğitim verilmektedir.

  1219 sayılı kanunun 8. maddesinde de bu yetki;  "Ancak her hangi bir şubei tababette müstemirren mütehassıs olmak ve o unvanı ilan edebilmek için Türkiye Tıp Fakültesinden veya Sıhhıye Vekaletince kabul ve ilan edilecek müessesattan verilmiş ve yahut ecnebi memleketlerin maruf bir hastane veya laboratuvarından verilip Türkiye Tıp Fakültesince tasdik edilmiş bir ihtısas vesikasını haiz olmalıdır." şeklinde tanımlanmıştır. Bu hüküm tabiplerle ilgili olan Birinci Fasılda yer aldığı için, dişhekimliğinde uzmanlığı (diğer hükümleri ile birlikte) kapsamayacağı iddiası ile geçmişte Danıştay`da dava açılmış, ancak Danıştay "Dişhekimliği de tıbbın bir parçası sayılması gerektiğinden" dolayı bu hükümleri dişhekimlerini de kapsayıcı nitelikte bularak iddiamızı reddetmiştir.

  Burada önemli olan, eğitim verecek kişi ve kurumların niteliklerinin, alanda hangi dallarda uzman insan gücüne ihtiyaç olduğunun ve ihtiyaç duyulan uzman insan gücünün nitelik ve niceliğinin doğru olarak saptanmasıdır. Bu yetki de daha önce 1219 sayılı yasanın 9. maddesinde gerçekleştirilen değişiklikle Tıpta Uzmanlık Kurulu`na verilmiştir. Yani aslında 1219 sayılı yasada gerçekleşen son değişiklik dişhekimi tanımı dışında hiçbir yenilik içermemektedir. Bu haliyle de, zaten mevcut olan olumsuzluklara ilişkin eleştirilerimiz bir yana, bu değişikliğin ek bir olumsuzluk getirmediği açıktır.

  Diğer taraftan düzenlemenin “Diş tabipliğinin herhangi bir dalında münhasıran uzman olmak ve ünvanı ilan edebilmek için diş hekimliği fakültelerinden veya Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarından alınmış bir uzmanlık belgesine sahip olmak şarttır.” hükmü ile 1219 sayılı Yasanın 39. maddesindeki “Usul ve nizamına tevfikan iktisap edilmedikçe hiç bir diş tabibi veya dişçi talim ve tedrise delâlet eden veya her hangi surette olursa olsun hakikate tevafuk etmiyen bir sıfat ve unvanı ilân edemez.” hükmü karşılaştırıldığında bu değişikliğin TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun yetkisinde olan Tabela Standartlarını kısıtlayıcı ek bir düzenleme getirmediği de ortadadır.

  TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
  1219 sayılı yasada yapılan değişikliğe ilişkin gelişmeler  kronolojik sırayla aşağıdadır; 
   
   
       -  Dişhekiminin Çalışma alanını belirleyen 1219 Sayılı Kanununun 29 maddesinin değiştirilmesine yönelik TDB teklifi; 

  “MADDE 29- Dişhekimi insan sağlığı  ile ilgili olarak dişlerin, diş etlerinin, ağız boşluğu, çene ve komşu dokularının sağlığının korunması, hastalıkların  ve diş ve çene düzensizliklerinin teşhis ve tedavisinin  yanı sıra  rehabilite edilmesi ile  ilgili  her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir.”  Prof.Dr.Muzaffer GÜLYURT’a  iletilmiştir.

       -  Sayın GÜLYURT  da bu teklifi;

  “MADDE 29 – Diş hekimi, insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla komşuluğu olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir.” şeklinde 18 Aralık 2008 tarihinde  Kanun Tasarısı olarak TBMM Başkanlığına vermiştir.

       -  Birliğimiz tarafından TBMM’ne gönderilen 28.04.2009 tarih ve  003-1.495 sayılı yazı ile;

  “1219 Sayılı Kanunun 32, 33 ve 34 ncü maddeleri ile kanunun kabul edildiği tarihteki koşullar ve dişhekimine olan ihtiyaç da göz önüne alınarak dişhekimliği mesleği eğitimi almamış olanlara,  belli koşullarda dişhekimliği yapabilme imkânı tanınmıştır.

  Günümüzde bilim ve yüksek teknolojik ölçüleri ile 25 Dişhekimliği Fakültesinde verilen dişhekimliği eğitimi ile halen birçok uzmanlık dalı olan, anabilim ve yan bilim dallarında doktora eğitimi veren dişhekimliği mesleğinin, dişhekimleri tarafından icra edilmesi bilimsel gerçeklere uygun olacaktır. 

  Tüm bu gerekçelerden hareketle; Erzurum Milletvekili Sayın Prof.Dr. Muzaffer GÜLYURT tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve 2/401Esas Numarası ile  Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda  1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’unda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşülmesi sırasında; aynı Kanun’un 32, 33 ve 34 ncü maddelerinin  günümüzde uygulama alanı bulunmadığından, yürürlükten kaldırılması talebimizin de değerlendirmeye alınması...”

  istenilmiştir.

       -  TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu ise  30.04.2009 tarihli oturumunda;

  “MADDE 1- 1/4/1928 Tarihli ve  1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San`atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun “İkinci Fasıl” başlığından “ve dişçiler” ibaresi kanun metninden çıkarılmış ve 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “MADDE 29- Diş tabibi, insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir.

  Diş tabipliğinin herhangi bir dalında münhasıran uzman olmak ve ünvanı ilan edebilmek için diş hekimliği fakültelerinden veya Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarından alınmış bir uzmanlık belgesine sahip olmak şarttır.”

  MADDE 2- 1219 Sayılı Kanunun 32, 33, 37 ve 38 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 3- Teklifin 2 nci maddesi 3 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

  MADDE 4- Teklifin 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.”

  şekline getirdiği kanun teklifini TBMM Genel Kuruluna göndermiştir.

  Komisyonun kabul ettiği 1219 ile ilgili bu değişiklikler;

       -  5 Mayıs 2009 tarihinde Web Sitemizde meslektaşlarımızın bilgisine sunulmuş,

       -  11 Mayıs 2009 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Olağanüstü Başkanlar Konseyi Toplantısı’nda Oda Başkanlarımızla toplantı gündeminin
  1. Maddesinde,

       - 25 Haziran 2009 tarihinde yapılan 16.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Dekanlar Ortak Toplantısı, toplantı gündeminin 1. Maddesinde, görüşülmüştür. Kongre nedeniyle  hazırlanarak Odalarımıza gönderilen kitapçıkta da bu konuda ayrıntılı bir bilgilendirme yapılmıştır.
  (s.64-68)

       -  Ayrıca  TDB 12.Dönem Çalışma Raporunun 33.sayfasında "1219 sayılı  Yasada Dişhekiminin Çalışma Alanı ile İlgili Değişiklik Teklifi"  başlığı altında  bahse konu değişiklik Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

       -  Kanun teklifi TBMM Sağlık Komisyonunun kabul ettiği şekliyle 10 Aralık 2010 TBMM Genel Kurulu Oturumunda kabul edilmiştir.

   

   


  Yayın Tarihi : 13.12.2010 - Okunma Sayısı : 4,018
   | 
  Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
  TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
  Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
   Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
  © 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır