YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

MEVZUAT
Kanunlar
Tüzükler
Genel Kurul Kararları
Yönetmelikler
Tebliğler
Yönergeler
Protokoller
Genelgeler
Tabela Standartları
Dişhekimlerinin Her Türlü İletişim Ortamında Yayın Yapmalarına İlişkin Kılavuz
TDB Dişhekimliği Meslek Etiği Kuralları
Hasta Hakları
Tüketici Hakları
MEVZUAT KİTAPÇIĞI 2015

 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİSİ YÖNERGESİ

 (3 Şubat 2015 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

Amaç
MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası alanda dişhekimliği mesleğini bilimsel olarak geliştirmek; dişhekimi ve dişhekimliği mesleğiyle ilişkili alanlarda çalışanların sürekli eğitim kapsamında bilimsel temelli güncel eğitimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Türk Dişhekimleri Birliği Akademisi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2-(1)Bu Yönerge, Türk Dişhekimleri Birliği Akademisi’nin yönetiminde veya faaliyetlerinde herhangi bir konumda yer alanlar ile Ağız Diş Sağlığı Konseyi’ni oluşturan bileşenleri ve düzenlenen eğitimlere katılanları kapsar.

Dayanak
MADDE 3-(1)Bu Yönerge, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 3, 11, 19 ve 26 ncı maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar           
MADDE 4-

Akademi                     : Türk Dişhekimleri Birliği Akademisi’ni,
Başkan                       : Akademi Başkanı’nı,
Genel Sekreter          : Akademi Genel Sekreteri’ni,
Konsey                       : Ağız Diş Sağlığı Konseyi’ni,
Koordinatör üye        : Akademi Yönetim Kurulu içindeki, bu sıfatla görevlendirilen Merkez  Yönetim Kurulu üyesini,
MYK                            : Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nu,
TDB                             : Türk Dişhekimleri Birliği’ni,
Yönetim Kurulu          : Akademi Yönetim Kurulu’nu,

ifade eder.

Akademi’nin yönetimi          
MADDE 5-

(1) Akademi, TDB Eğitim Komisyonu Başkanı, TDB Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulu Başkanı, Dekanlar arasından Konsey tarafından seçilen bir üye, MYK tarafından seçilen 5 üye ile bir MYK üyesinden oluşan dokuz kişilik Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

(2) Üyeler iki yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(3) MYK tarafından seçilen üyelerden üçü akademik unvanı bulunan dişhekimleri arasından, ikisi dişhekimliği eğitiminde deneyimi olan veya dişhekimliği alanında çalışmalar yapan kişiler arasından belirlenir. MYK tarafından seçilen üyelerden birinin hukukçu olması gözetilir.

(4) MYK, kendi üyeleri arasından birini Koordinatör Üye olarak seçer. Koordinatör Üye’nin Yönetim Kurulu görev süresi MYK üyeliği devam ettiği müddetçedir.

(5) Yönetim Kurulu, ilk toplantıya Koordinatör Üye tarafından davet edilir. Bu toplantıda kendi içinden Başkan, Genel Sekreter ve Muhasip üye seçer.

(6) Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu, en az beş üyenin katılımıyla toplanır, katılanların çoğunluğuyla karar alır.

(7) Yönetim Kurulu toplantılarını Başkan, Başkanın olmadığı zamanlarda Genel Sekreter, onun da katılamadığında Koordinatör Üye yönetir.

(8) Yönetim Kurulu toplantı gündemi toplantıdan en az bir hafta önce Genel Sekreter tarafından üyelere gönderilir. Toplantı bu gündeme göre yapılır. Üyeler gündeme madde ilavesi talep ederlerse bunu gerekçesiyle birlikte yazılı olarak Yönetim Kuruluyla paylaşır. Gündem değişikliğine toplantı sırasında karar verilir.

(9) Yönetim Kurulunda alınan kararların yerine getirilmesinin takibi Genel Sekreter tarafından yapılır.

(10) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Yönetim Kurulunda, ortaya çıkan boşalmalar, üyenin seçimini yapan makam tarafından tamamlanır.

(11) Yönetim Kurulu, işin niteliğine göre komisyonlar veya çalışma grupları kurulmasına karar verebilir. Bu komisyonlarda kimin görevlendirileceğine, gerektiğinde bunların görevden alınmasına ve görev sınırlarının belirlenmesine Yönetim Kurulu yetkilidir.

Akademi’nin görevleri          
MADDE 6-

(1)   Akademinin görevleri şunlardır:

a) Sürekli eğitimlerle dişhekimlerinin mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla kurs ve eğitim programları düzenlemek,
b) Sürekli eğitim programları için yöntemler geliştirmek ve materyal sağlamak,
c) Uzaktan eğitim yapabilmek için gereken içerik ve altyapı hazırlığını yapmak ve uygulamak,
d) İhtiyaç duyulan alanlarda yetkinlik geliştirme programları düzenlemek, düzenletmek ve sertifika vermek,
e) Sağlık mesleği mensuplarıyla disiplinler arası eğitimler düzenlemek,
f)  Diş teknisyeni, ağız ve diş sağlığı teknikeri ve yardımcı personelin eğitimleri amacıyla kurslar düzenlemek ve uygulamak,
g) Dişhekimliği lisans ve yüksek lisans eğitimi için eğitim kurumlarına önerilerde bulunmak,
h) Bilimsel toplantı, konferans ve sempozyumlar ile kurslar düzenlemek,
i)  Dişhekimliği alanında çalışmalar yapan bilim insanlarının çalışmalarını ödül, yayın, çalışma ortamı yaratmak veya maddi destek ve benzeri yollarla özendirmek,
j)  Dişhekimliği eğitim ve uygulamalarına yönelik eğitsel ve bilimsel yayınlar yapmak,
k) Bu Yönerge kapsamındaki faaliyetlerden komşu ülkeler başta olmak üzere yabancı ülkelerdeki dişhekimleri ile bunların yardımcılarının da yararlanabilmesi için girişimlerde bulunmak; yararlanmak isteyenlere olanaklar sağlamak,
l)  Görevleri arasında yer alan iş ve işlemlerin bir kısmının ya da tamamının yapılması için görevlendirmeler yapmak veya hizmet almak,
m) MYK tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2)   Bu maddede Akademi’nin düzenleyeceği, düzenleteceği veya sertifika vereceği belirtilen eğitimlerin TDB Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yönergesi koşullarına uygun olması gerekir.
(3)   Akademi faaliyetlerinde üretilen veya akademi tarafından desteklenen eserlerin fikri haklarının TDB’ye ait olması için ilgililerle gerekli anlaşmalar Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Akademinin bütçesi           
MADDE 7-

(1)   Akademi’nin gelirleri şunlardır:

a) TDB bütçesinden aktarılan para,
b) Hizmet gelirleri,
c) Bağışlar,
d) Diğer gelirler

(2) Yönetim Kurulu, Akademi’nin faaliyetlerinden uygun bulduğunu ücretli yapmaya, hangi faaliyetlerde görev alanlardan kimlere ücret ödeneceğine, ücretin miktarını belirlemeye ve hizmetten yararlananlara göre farklı ücretler belirlemeye yetkilidir.

(3) Akademinin faaliyetleri sebebiyle ortaya çıkan gelir ve giderler TDB bütçesi içinde ayrı bir başlık altında takip edilir.

(4) Akademi’nin bütün gelir ve giderlerinin basit muhasebe düzenine uygun olarak kaydedilmesinden Muhasip Üye sorumludur. Bu konuda TDB muhasebe birimi tarafından Akademi’ye destek olunur.

(5) Akademinin faaliyetleri için Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen personelin işe alınması veya kişi ve kurumlardan hizmet alınmasına yönelik talebi MYK tarafından değerlendirilip yerine getirilir. 

(6) Akademi faaliyetlerinin gerektirdiği harcamalar MYK tarafından yapılabileceği gibi belirlenen bir dönem için Akademi Yönetim Kurulu tarafından kullanılmak üzere MYK tarafından aktarılan toplu bir parayla ayrı bir bütçe de tanımlanabilir. Akademi harcamaları Muhasip Üye ile Koordinatör üyenin ortak imzasıyla yapılabilir.

(7)   Bir önceki yılın gelir ve giderleri ile bir sonraki yılın tahmini bütçesi her sene Ocak ayı içinde MYK’ye sunulur.

(8)   Akademi hesapları en az yılda bir defa MYK tarafından denetlenir.

Ağız Diş Sağlığı Konseyi
MADDE 8-

(1) Akademi, yılda en az bir kez Ağız Diş Sağlığı Konseyi toplantısı düzenler. Toplantı çağrısı TDB Başkanı ve Akademi Başkanı tarafından birlikte yapılır.

(2) Ülkemizde faaliyet gösteren dişhekimliği fakültesi dekanları, dişhekimliği uzmanlık derneği başkanları, MYK üyeleri ve Yönetim Kurulu Konseyin üyeleridir. Aynı alanda birden fazla uzmanlık derneği olması durumunda hangi derneğin konseyde temsil edileceğine Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Konsey toplantısı TDB Başkanı tarafından açılır ve Akademi Başkanı tarafından yönetilir.

(4) Konsey, dişhekimliği fakültesi dekanları arasından, Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacak bir kişiyi seçer. Seçim, Konsey toplantısına katılanların oyçokluğuyla yapılır.

(5) Konsey, dişhekimliği eğitimi ve uygulamalarına ilişkin sorunları tartışarak uygulanabilir çözüm önerileri belirler. Bu önerilerin ilgili yerlere iletilmesini Akademi Başkanı takip eder.

(6) Toplantının gündemi yönetim kurulu tarafından belirlenerek toplantıdan en az bir ay önce üyelere gönderilir. Toplantıda, Akademi Başkanı veya Genel Sekreter, önceki toplantıdaki görüşmeler ile iki toplantı arasındaki gelişmelere ilişkin sunuş yapar.

MADDE 9 - Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları toplantılar için, miktarına TDB Genel Kurulunda karar verilen harcırah ödenir.

GEÇİCİ MADDE 1- TDB Başkanı 1 Ocak 2017 tarihine kadar, Akademi Başkanı olarak da görev yapar.

GEÇİCİ MADDE 2-Konsey tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek dekan, ilk seferinde MYK tarafından atanır.

MADDE 10 - (1) Bu Yönerge, MYK ve Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

MADDE 11 - (1) Bu Yönerge, MYK tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
 Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
© 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır