YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

MEVZUAT
Kanunlar
Tüzükler
Genel Kurul Kararları
Yönetmelikler
Tebliğler
Yönergeler
Protokoller
Genelgeler
Tabela Standartları
Dişhekimlerinin Her Türlü İletişim Ortamında Yayın Yapmalarına İlişkin Kılavuz
TDB Dişhekimliği Meslek Etiği Kuralları
Hasta Hakları
Tüketici Hakları
MEVZUAT KİTAPÇIĞI 2015

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE VERİLECEK BURS YÖNERGESİ

 

(13 Mayıs 2000 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

 

Amaç

            MADDE 1 – (1) Türkiye’de dişhekimliği öğrenimi yapan, maddi güçlük içindeki T.C. vatandaşı olan öğrencilere destek sağlamak ve burs alan öğrencilerin, mezuniyet sonrası yapacakları geri ödemelerle, geliştirilecek olan ekonomik dayanışmanın meslek örgütü içerisinde mesleki dayanışmaya dönüştürülmesini gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.

 

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu yönergede adı geçen deyimlerden;

Birlik; Türk Dişhekimleri Birliği’ni

Oda ; Dişhekimleri Odalarını ifade eder.

 

Esaslar

MADDE 3 – (1) Burs Birlik ve Odalar tarafından verilir.

 

MADDE 4 – (1) Burs alacak öğrenci sayısı, burs miktarı, süresi ve şekli, Birlik’de Merkez Yönetim Kurulunca, Odalarda ise Yönetim Kurullarınca her yıl belirlenir.

 

MADDE 5 – (1) Burs almak isteyen öğrencilerden;

1.Başvuru formu

2.öğrencinin sınıfını geçtiğini gösterir öğrenim belgesi

3.Birinci sınıflar için fakülteye kaydını gösterir belge

4.Savcılıktan iyi hal belgesi

5.Nüfus cüzdanı sureti

6.İki adet vesikalık fotoğraf istenir.

 

MADDE 6 – (1)         

1. Burs almaya hak kazanan öğrenci burstan faydalanabilmek için Birlik Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan örneğe uygun taahhütname ve kefalet senedini de Birlik ve Odaların burs komisyonuna vermek ile yükümlüdür.

            2.  Burs alan öğrenci her ders yılı başında öğrenim durumunu bildirir belgeyi getirmek, burs için yeniden başvurmak durumundadır.

 

Burs Komisyonu

            MADDE 7 – (1) Burs talebinde bulunan öğrencilerin fakülteleri ile ilişki kurarak öğrencileri saptamak, işlemleri takip ederek Birlik ve Oda Yönetim Kurullarına sunmak üzere kurulan komisyondur. Üç kişiden oluşan komisyon her çalışa dönemi için Birlik ve Odalar Yönetim Kurulları tarafından atanır. Burs komisyonu burs alacak öğrencilerin tesbitinde ve fakültelerle ilişkilerde Birlik, Öğrenci Kolundan yararlanabilir.

 

Burs Fonu

MADDE  8 – (1)

1.Özel ve tüzel kişilerin verdiği bağışlardan, daha önce burs alanların geri ödemelerinden, burs programının banka hesabındaki faizlerinden ve çeşitli etkinliklerinden elde edinilen gelirlerden oluşur.

2.Özel ve tüzel kişiler, hak kazanan öğrenciye, burs komisyonu gözetiminde doğrudan burs verebilir.

3.Odalardaki burs fonlarından %25 TDB payı kesilmez (1998 TDB 7. Olağan Genel Kurul kararı gereğince)

4.Burs fonu Birlik ve Odalara ait ayrı bir hesapta toplanır.

 

Burs Bitiminden Sonraki Sorumlulukları

            MADDE 9 – (1)

            1.Öğrenci bursundan faydalananların geri ödemesi fakülte bitiminden iki tam yıl sonra başlar ve aylık ödemeler halinde her ay aldığı en son aylık burs miktarı kadar aldığı ay süresince sürer.

            2.Her ayın taksidi borçlu tarafından o ayın en son iş günü akşamına kadar ödenir. Ödeme yaptığını kanıtlama yükümlülüğü borçluya aittir. Uyuşmazlık halinde Birlik ve Odaların kayıtları esas alınır.

            3.Bursun kesilmesini gerektiren hallerde, bu durumun meydana geliş tarihinden itibaren iki yıl sonra başlamak üzere burs verilen süre kadar zamanda her ay son aldığı aylık burs miktarı kadar muntazam geri ödenir.

            4.Borç taksitlerinin zamanında ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsiline Dair Kanun hükümleri doğrultusunda gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

            5.Borçlunun durumunda olan değişikliği bildirmemesi ve/veya verdiği adreste bulunmaması sebebiyle kendisine tebligat yapılmazsa 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35. maddesi gereği tebligat yapılmış sayılır ve borcun 6183 sayılı yasa hükümlerine göre tahsili için gerekli işlem yapılır.

 

Bursun Kesilmesi

            MADDE 10 – (1) Gerçek dışı beyanda bulunan, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyen, disiplin cezası alan, maddi durumu sonradan iyileşen ve bir üst sınıfa geçemeyen öğrencinin bursu kesilir.

            (2) Bursun kesilmesi, devamı veya verilip verilmemesi konundaki yetki burs komisyonunun önerisi ile veya doğrudan Birliği ve Odalar Yönetim Kurullarına aittir.

            (3) Bursun devamı süresince beyanlardaki durum değişikliği 30 gün içerisinde burs komisyonuna yazı olarak bildirilir.

 

Borcun Silinmesi

            MADDE 11 - (1) Öğrenim sırasında ve öğrenimden sonra çalışamayacak derecede daimi malullüğe uğramış oldukları tesbit edilenlerin ve burs alırken ya da sonra vefat edenlerin borçları silinir.

 

Diğer Hükümler

MADDE 12 - (1)  Burslar her ayın başında burs fonu hesabından ödenir.

 

MADDE 13 - (1) Yönerge hükümleri Birlik ve Odaların Yönetim Kurullarınca yürütülür.

 

 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI
BURS BAŞVURU FORMU

 

BURS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİNİN;
ADI                             : ……………………………………………………….
SOYADI                     : ……………………………………………………….
MEDENİ DURUMU   : ……………………………………………………….
ANA ADI                   : ……………………………………………………….;
BABA ADI                 : ……………………………………………………….
FAKÜLTE ADI           : ……………………………………………………….
SINIFI                                     : ……………………………………………………….
NUMARASI               : ……………………………………………………….
ADRESİ                      : ……………………………………………………….
                                   .………………………………………………………..
                                   .………………………………………………………..
TELEFON NUMARASI : ……………………………………………………….
EBEVEYNLER HAYATTA MI? :
Anne…………………, Baba ……………………….
AİLESİNİN ADRESİ : ……………………………………………………….
                                               .………………………………………………………..
                                               .………………………………………………………..

ANNESİ ÇALIŞIYOR MU?               Evet            Hayır            Emekli

ANNESİ ÇALIŞIYOR İSE MESLEĞİ : ……………………………………………………….

BABASI ÇALIŞIYOR MU?               Evet            Hayır            Emekli

BABASI ÇALIŞIYOR İSE MESLEĞİ : ……………………………………………………….

AİLENİN AYLIK GELİR DURUMU : ……………………………………………………….

KARDEŞ SAYISI                             : ……………………………………………………….

ÇALIŞAN KARDEŞ SAYISI           : ……………………………………………………….

(Hangi Öğretim Kurumunda?) :İlköğretim………, Ortaöğretim…..…, Fakülte………

AİLENİN İKAMET ETTİĞİ KONUT : Kendi malı                Kira

AİLENİN SAHİP OLDUĞU

GAYRİMENKULLER :………………………………………………………..

AİLEYE AİT OTOMOBİL VAR MI?

(Varsa modeli ve yılı) :………………………………………………………..

ÖĞRENİM GİDERLERİNİ

KİM KARŞILIYOR? :………………………………………………………..

LİSEDE PARASIZ YATILI VEYA

BURSLU OKUDU MU? :………………………………………………………..

BAŞKA BİR KİŞİ VEYA KURUMDAN

BURS ALIYORMU? :Evet              Hayır

BURS ALIYORSA HANGİ KİŞİ/KURUMDAN VE MİKTARI :………………………………………………………..

 

 

 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI

ÖĞRENCİ BURSU KEFALET SENEDİ

 

……………… tarafından ……………………….’a 9 ay süresince verilecek olan ………………………… TL burs gayri kabili rücu olarak müşterek borcumuzdur. Bu senedin arkasındaki sorumluklarımızı okuyup kabul ederek taksitlerimizi her ayın sonuna kadar ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul taahhüt ederiz. Taksitlerden herhangi birisini vadesinde ödemediğimiz takdirde herhangi bir ihtira gerek almaksızın bakiye borcumuzun muacceliyet kazanacağını ve bu tarihten itibaren yasal gecikme faizi ödemeyi, yetkili olarak kabul ettiğimiz ………………………….. Mahkeme yada icra dairelerine başvurulduğu takdirde ise ayrıca tüm borç üzerinden yüzde 25 cezai şart ödemeyi şu anda maaş, ücret v.s. gibi haklarımızın hacizli olmadığını, olduğu takdirde bile ayrıca ¼ oranında kesilmesine muvafakat ettiğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

BORÇLUNUN :

Adı ve Soyadı : …………………………………. Fakültesi : …………………………………………

Ev Adresi : ………………………………….. ………………………………………………………………

……………………………………………………. Fakülte Telefonu : …………………………………………

……………………………………………………. İmzası :

Ev Telefonu : ……………………………………

 

 

 

MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER

1. KEFİL 2. KEFİL

Adı Soyadı :…………………….. …. … Adı Soyadı :…………………………….. …. ........

Aylık Net Ücreti :…………………………….. Aylık Net Ücreti :…………………………... ……..........

Ev Adresi :……………………………... Ev Adresi :………………………... ………..........

………………………………………………….. ……………………………………………………………..

Ev Tel :…………………………….. Ev Tel : ………………………………………

İş Adresi, Memuriyeti : ………………………. İş Adresi, Memuriyeti : ………………………………….

………………………………………………….. ……………………………………………………………..

İş Tel :…………………………….. . İş Tel : ………………………………………..

İmzası :……………………………… İmzası : ………………………………………..

 

 

 

…………… Dairesi veya

Müessesesi Müdürü

 

………… Dairesi veya Müessesesi Muhasebecisi Maaş Tahakkuk Sorumlusu veya Mutemedi Maaş

Tahakkuk Sorumlusu veya Mutemedi Adı Soyadı : ………………………………..

Tarih : ……………………………….

Resmi Mühür ve İmza

 

   NOT : Borçlu ve müşterek borçlu ve müteselsil kefiller açığa ve pul üzerine 
               imza edeceklerdir.

 PUL

 

 

  

TAAHHÜTNAME

 

                           Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Öğrenci Bursu Yönetmeliği’nde
   belirtilen;

 • Bursun kesilmesini gerektiren hallerde o güne dek almış olduğum burs miktarını bursun kesildiği tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte bir yıl içerisinde ödemeyi,
 • Geri ödeme yükümlülüğünün başladığı tarihten itibaren aldığım en son aylık burs miktarını burs aldığım ay sayısınca ve ayın en son işgünü akşamına kadar ödemeyi, taksitlerden herhangi birini vadesinde ödemediğim takdirde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın bakiye borcumun muaciliyet kazanacağını ve bu tarihten itibaren yasal gecikme faizi ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

   

  …… / …… / …….

  Adı, Soyadı   

   İmza  

   

   

   

   

 • Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
  TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
  Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
   Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
  © 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır