YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

MEVZUAT
Kanunlar
Tüzükler
Genel Kurul Kararları
Yönetmelikler
Tebliğler
Yönergeler
Protokoller
Genelgeler
Tabela Standartları
Dişhekimlerinin Her Türlü İletişim Ortamında Yayın Yapmalarına İlişkin Kılavuz
TDB Dişhekimliği Meslek Etiği Kuralları
Hasta Hakları
Tüketici Hakları
MEVZUAT KİTAPÇIĞI 2015

Resmî Gazete           

Tarih: 25.09.2008;Sayı: 27008

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

            Amaç ve kapsam

            MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

            Dayanak

            MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

            MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

            a) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

            b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

            c) Kurul: Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunu,

            ç) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

            ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşumu ve Görevleri

 

            Kurulun oluşumu

            MADDE 4 – (1) Kurul, Bakanın başkanlığında;

            a) Kurum Başkanından,

            b) Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından, en az genel müdür düzeyinde görevlendirilecek birer temsilciden,

            c) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü ile Özürlüler İdaresi Başkanından,

            ç) Üniversitelerarası Kurul tarafından fakültelerin çalışma ekonomisi, sosyal güvenlik ve/veya iş hukuku bilim dallarından seçilecek bir öğretim üyesinden,

            d) Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kuruluna üye gönderen kuruluşların başkanlarından,

            e) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği başkanlarından,

            f) Bakan tarafından uygun görülecek kişilerden,

            oluşur.

 

            Kurulun görevleri

            MADDE 5 – (1) Kurul, sosyal güvenlik politikaları ve uygulamaları konularında görüş bildirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Toplanması, Çalışma Usul ve Esasları

 

            Kurulun toplanması

            MADDE 6 – (1) Kurul, yılda bir kez en geç Mart ayı sonuna kadar Bakan tarafından tespit edilen günde ve gündemle toplanır.

            (2) Kurulun gündemine göre, toplantılara Kurum yöneticileri ile uygun görülecek diğer kişiler çağrılabilir.

            (3) Toplantı günü, yeri ve gündemi toplantı tarihinden en az onbeş gün önce Kurul üyelerine duyurulur.

 

            Çalışma usul ve esasları

            MADDE 7 – (1) Görüşmeler önceden belirlenen gündem maddeleri üzerinde ve gündemdeki sıraya göre yapılır. Kurul Başkanı gündem maddelerinin sırasını gerekli gördüğü takdirde değiştirebilir veya birleştirebilir.

            (2) Görüşmeler tamamlandıktan sonra, sosyal güvenlik politikaları ve uygulamaları konularında bildirilen görüşler, Kurulun sekreterya hizmetlerini yürüten birim tarafından Kurul üyelerine gönderilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            Sekreterya hizmetleri

            MADDE 8 – (1) Kurulun sekreterya hizmetleri, Kurum Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

 

            Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

            MADDE 9 – (1) 1/5/2004 tarihli ve 25449 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

            Yürürlük

            MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

            MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

 

Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
 Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
© 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır