SAĞLIKTA REKLAMA BİR CEZA DAHA!

Özel bir ağız ve diş sağlığı merkezinin, bünyesinde açtığı ağız kokusu biriminin duyurusu biçimindeki elektronik postalarla reklam yapıldığından dolayı mesul müdür dişhekimi hakkında Dişhekimleri Odası tarafından verilen disiplin cezasının hukuka uygun olduğuna karar verildi.

İstanbul’da kurulu bulunan özel ADSM tarafından yapılan reklam nedeniyle mesul müdür para cezası nitelikli disiplin cezası ile cezalandırılmış; itiraz üzerine dosya TDB Yüksek Disiplin Kurulu tarafından incelenerek karar onaylanmış; Dişhekimi de söz konusu Kararın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali için İdare Mahkemesinde dava açmıştı.

Davada, “dişhekiminin mesul müdür olduğu sağlık kuruluşunun, "Ağız Kokusu Şikayetiniz mi Var?" başlıklı e-posta gönderisi ile hastanelerinde ağız kokusu kliniklerinin açıldığı belirtilerek randevu alınması için çağrı yapıldığı, sağlık kuruluşunun tanıtımına yönelik haksız rekabet içeren ibarelere yer verildiği, sağlık kuruluşunun fiziki yapısının, sunulan hizmetlerin, hasta ağzında çekilmiş fotoğrafların ve cihazların ön plana çıkarıldığı, dolayısıyla talep yaratma amaçlı reklam yapıldığı” tespiti yapıldıktan sonra; Danıştay 8.Dairesi 25.03.2008 tarih ve E:2006/5866, K:2008/2248 sayılı kararıyla "Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin iptali istenilen 8/a maddesinin; dayanağı Yasa maddesi ve hekimlerin reklam yapmasının ve bu reklamdan yararlanarak rekabet oluşturmasının yasak olduğunu belirleyen ilgili diğer Yasa ve Tüzük kurallarına aykırılık taşımadığı" gerekçesiyle açılan davayı reddetmiş olduğu bilgisi de hatırlatılarak davanın reddine karar verilmiştir.

Ankara 5. İdare Mahkemesi Karar No.2012/2429 için tıklayınız…