YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ DAVA EDİLDİ

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına ilişkin 23.12.2016 tarihli Yönetmeliğin bir kısım maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Türk Dişhekimleri Birliği tarafından dava açıldı.

Asıl Yönetmelikteki bir takım uygulanamaz düzenlemeler, bu Yönetmelik değişikliği ile ortadan kaldırılmış olmakla birlikte dişhekimlerinin karşı çıktığı pek çok kural varlığını korumaktadır. Hukuksal düzenlemelerin, bunların muhatabı olan dişhekimlerinin etkin katılımıyla yapılmaması uygulanamaz kuralların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Yönetmeliğin, sağlık hizmetinin niteliğini geliştirmekle ilgisi olmayan kurallarının yanı sıra dişhekimi olmayanların hizmet sunumunu etkilemesi, özellikle denetimle ilgili kuralların belirsizleştirilmesi ve dişhekimlerinin yalnızlaştırılmasına sebep olacak kuralların düzeltilmesi için Türk Dişhekimleri Birliği Sağlık Bakanlığı nezdinde çeşitli görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmelerde kimi kuralların düzeltilmesine ilişkin olarak Bakanlıkla hemfikir olunmuş ise de hak kaybına sebep olmamak için,Yönetmelikle ilgili dava açma süresinin sonunda hukuksal girişimde de bulunulmuştur.

Danıştay’da açılan davada, temel olarak sağlık kuruluşlarının dişhekimlerinden başkaları tarafından açılabilmesine, mesleki yetkinin yersiz olarak kısıtlanmasına, özellikle muayenehanelere bir takım anlamsız yasaklar getirilmesine, teknik inceleme ekibi ve denetleme kurallarının Yönetmelikten çıkarılması ile meslek kuruluşu ile dişhekimi arasındaki bağın zayıflatılmasına yönelik kuralların yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi. (Davaya konu edilen hükümler için tıklayınız)

Dava ile ilgili gelişmeler meslektaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği