`BILLBOARD VE GİYDİRME`
REKLAMA CEZA

Bir sağlık kuruluşunun kentteki billboardlarda (reklam panoları) yayınladığı gülen çocuk ve kadın resimleri bulunan ilan ile aynı fotoğrafları içeren ve cephe giydirme şeklinde yapılmış olan yönlendirme/reklam sebebiyle sağlık kuruluşunun sorumlu hekimine disiplin cezası verilmişti. İtiraz üzerine dosya Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu tarafından da incelenmiş; billboard ve bina cephe giydirme şeklindeki yayınların biçim ve içerik olarak reklam niteliğinde olduğu değerlendirmesiyle disiplin cezası onaylanmıştı.

Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada da Mahkeme reklam aracı olan billboardlarla talep yaratmaya yönelik, haksız rekabet ilkesini ihlal edici nitelikte ve belli bir alanda verilen sağlık hizmetini ticari bir niteliğe büründürerek yukarıda sayılan ilgili mevzuat hükümlerinin ihlal edildiği anlaşıldığından, davacının para cezası ile cezalandırılmasına yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Karara itiraz halinde bu talep Bölge İdare Mahkemesi tarafından incelenecektir.          

Mahkeme Kararı için tıklayınız…