BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİNE KARŞI DAVA AÇILDI

Mahkemelerde bilirkişi olarak görevlendirileceklerin Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yerlerden eğitim almış olmaları zorunluluğu Bilirkişilik Kanunu ile getirilmiştir. Bu zorunluluk kapsamında, bilirkişilik temel eğitimi verebilecek yerler 3 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan Bilirkişilik Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Söz konusu Yönetmelikte, bilirkişilik temel eğitimi verebilecek yerlerin isim isim sayıldığı ancak bunlar arasında Türk Dişhekimleri Birliğine yer verilmediği görülmüştür.

Bilirkişilik Kanununda Adalet Bakanlığına verilen yetki, bilirkişilik temel eğitimi verebilecek yerlerin niteliklerinin belirlenmesidir. Bakanlık ise bir kısım meslek kuruluşları ile Adalet Akademisi ve üniversitelerin söz konusu eğitimi verebileceklerini düzenlemiştir. Bu yönüyle, yasayla verilen yetkinin aşıldığı ve Türk Dişhekimleri Birliği’nin temel bilirkişilik eğitimi verme hakkının ihlal edildiği Yönetmelik kuralının hukuka aykırılık ve eksik düzenleme sebebiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir.

Yargısal süreçteki gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği