E-BEYANNAME İÇİN YENİ BİR KARAR DAHA…

Bilindiği gibi Maliye Bakanlığınca yayımlanan 376 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2007 yılı Kasım ayından başlayarak meslektaşlarımıza vergi beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilmişti.

Vergi Dairesi Müdürlüklerine yapılan başvurularda, meslektaşlarımıza kullanıcı kodu, şifre ve parola verilmesinin mümkün olmadığı, beyannamelerini ancak serbest muhasebeciler, mali müşavirler aracılığı ile gönderebilecekleri belirtilmişti. Beyannamelerin meslektaşlarımız tarafından da elektronik ortamda verilebilmesini sağlamak amacıyla işlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için Bursa Dişhekimleri Odasına üye bir meslektaşımız adına açılan ve Birliğimizce üstlenilen davada, Bursa 2. Vergi Mahkemesi tarafından önce yürütmenin durdurulmasına, ardından da işlemin iptaline karar verilmişti.

Söz konusu yürütmenin durdurulması kararı ile işlemin hukuka aykırı olduğu ortaya konulmuş olduğunu belirterek kendisine kullanıcı kodu, şifre ve parola verilmesini isteyen ancak talebi reddedilen Bursa Dişhekimleri Odası Eski Oda Başkanımız Dr. Metin Bozkurt adına Birliğimizin desteğiyle açılan bir başka davada da, Bursa 1.Vergi Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Böylece Bursa`daki iki vergi mahkemesi de; meslektaşlarımıza elektronik ortamda beyanname verebilmeleri için gerekli olan kullanıcı kodu, şifre ve parola verilmesi gerektiğine karar vermiştir.