YÖNETMELİKLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI YAYINLANDI

3 Şubat 2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikle ilgili davada pek çok hükmün iptaline karar verildi.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada, Danıştay 15. Daire, 27.10.2015 tarihli Kararıyla bir kısım hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiş; bu Karara itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından yapılan inceleme sonrasında da bir kısım hükümlerin yürütmesi durdurulmuştu.

30 Mayıs 2018 tarihinde yapılan duruşmadan sonra, Danıştay 15. Daire Gerekçeli Kararını açıkladı. 

Büyük ölçüde yürütmenin durdurulması kararına uygun olarak verilmiş olan İptal Kararına göre;

 • Denetim ekibinde Dişhekimleri Odası tarafından görevlendirilen bir dişhekiminin bulunmaması,
 • Muayenehanelerdeki denetim sıklığının polikliniklerden daha kısa belirlenmesi,
 • Poliklinikte tek ortak kaldığında muayenehaneye dönüşmesine olanak sağlanmayıp kapatılması,
 • Sağlık kuruluşlarının şube açmasına olanak verilirken muayenehanelerin de bu kapsamda düzenlenmesi,
 • Muayenehane zemin katta bile olsa apartmanın asansörlü olmasının şart koşulması,
 • Muayene odalarının mutlaka günışığı ile aydınlatılmasının zorunlu olması,
 • Muayenehane açılışında istenen krokinin yetkili mimar tarafından çizilmesinin istenmesi,
 • Sağlık kuruluşlarının bulunduğu yerin adres bilgisi değiştiğinde ruhsat yenilenmesi maliyetinin dişhekimine yüklenmesi,
 • Sahip olmadığı uzmanlık varmış gibi davranan dişhekimine daha ağır idari ceza verilirken sahte dişhekimine verilecek idari cezanın çok daha hafif belirlenmiş olması,
 • Poliklinikler için zorunlu olmayan sterilizasyon ünitesine ilişkin olarak hizmet alım sözleşmesi istenmesi,

hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Bunlar dışında kalan iptal istemlerimiz kabul edilmemiştir. Bu hükümlerin de iptali istemiyle Karar tarafımızdan temyiz edilecektir.

Kararda, biri usule ilişkin olmak üzere üç ayrı Muhalefet Şerhi de bulunmaktadır.

Daire Başkanı, diş protez teknisyenlerini istihdam etme kararının bütünüyle dişhekimine ait olduğu, bünyesinde diş protez laboratuvarı bulunmayan, muayenehaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında diş protez teknisyeni istihdam edilmesini yasaklayan hükmün iptali gerektiğini belirtmiştir.

Daire üyelerinden biri, sağlık kuruluşlarında dişhekimlerinin ikincil çalışma yapabilmesi için bir sağlık kuruluşunda tam zamanlı çalışması gerektiğine ilişkin hükmün iptali yönünde görüş açıklamıştır. Bir Daire üyesi de iptal davasına konu olan ancak daha sonra değiştirilen hükümler hakkında da karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Bütün bunlardan başka, hatırlanacağı üzere, Yönetmelik’te 23 Aralık 2016 tarihinde Yürütmenin Durdurulması Kararı ile yürütmesi durdurulan hükümlerin de bulunduğu bir çok maddede değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin bir kısmı tarafımızdan dava konusu edilmiş, bunlara ilişkin de yürütmenin durdurulması kararı verilmişti.

Bu alandaki düzenlemelerin yargısal kararlarla değil tarafların etkin katılımının sağlanabildiği süreçlerle geliştirilmesindeki yarar gözetilerek; yeni bir yönetmeliğin, konunun bütün taraflarıyla birlikte hazırlanması için Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha çağrıda bulunuyoruz.

Dişhekimlerinin sağlıklı, güvenli ve çağdaş mekanlarda hizmet sunması ile toplumun ağız ve diş sağlığı hizmetlerine optimal maliyetle ulaşabilmesi için gerekli temel düzenlemelerin kalıcı biçimde hazırlanması ancak tarafların etkin katılımı sağlanarak mümkündür. Bu bakımdan, söz konusu kuralların belirlenmesinde Türk Dişhekimleri Birliği olarak etkin katkı sunmaya her zaman olduğu gibi şimdi de hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

 1. Danıştay Kararına buradan erişebilirsiniz
 2. Dava dilekçesine buradan erişebilirsiniz
 3. Danıştay Yürütmenin Durdurulması Kararına buradan erişebilirsiniz
 4. Danıştay İDDK’nın Yürütmenin Durdurulması Kararına itiraz üzerine verdiği Karara buradan erişebilirsiniz
 5. Yönetmelik değişikliklerine buradan erişebilirsiniz (23.12.2016 tarihli)
 6. Yönetmelik değişikliğiyle ilgili dava dilekçesine buradan erişebilirsiniz
 7. Yönetmelik değişikliğiyle ilgili Yürütmenin Durdurulması Kararına buradan erişebilirsiniz
 8. Yönetmelik değişikliğiyle ilgili Yürütmenin Durdurulması Kararı sebebiyle yayınlanan haberimize buradan erişebilirsiniz
 9. Yönetmelik değişikliğiyle ilgili Yürütmenin Durdurulması Kararına itiraz üzerine verilen Danıştay İDDK Kararına buradan erişebilirsiniz
 10. Danıştay kararlarının belirtildiği güncel Yönetmelik metnine buradan erişebilirsiniz