YÖNETMELİKLE İLGİLİ YENİ BİR DANIŞTAY KARARI

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 3 Şubat 2015’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Türk Dişhekimleri Birliği’nin görüşü alınmadan ve dişhekimliği pratiğinin gerçekleri gözetilmeden hazırlanmış olan Yönetmeliğin pek çok hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Danıştay’da dava açılmış; önce yürütmenin durdurulması 2018 yılında da iptal kararıyla Yönetmeliğin bir kısım hükümleri durdurulmuş/iptal edilmiştir. 

Yönetmelik’le ilgili davada Sağlık Bakanlığı iptal edilen hükümler için Türk Dişhekimleri Birliği de iptal isteminin kabul edilmediği kısımlar için temyiz talebinde bulunmuştu. Temyiz istemlerini inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), Sağlık Bakanlığının temyiz talebinin bütünüyle reddine karar verdi. TDB’nin temyiz talebi ise, Daire tarafından ret kararı verilen bir kısım madde için yeterli gerekçe gösterilmediği belirtilerek kabul edilmiş ve bu yüzden Bozma kararı vermiştir. Ayrıca, Yönetmeliğin 16. maddesinin üçüncü fıkrasının da hukuka uygun olmadığına İDDK tarafından karar verilmiştir. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Esas No 2018/ 3599, Karar No 2019/5553 sayılı kararı için tıklayınız.... 

Danıştay 10. Dairesinde yeniden görülecek davada, direnme kararı verilmesi yasal olarak mümkün olmayıp, Daire tarafından, İDDK Kararına uygun olarak karar verilmesi gerekmektedir. Buna göre; iptal talebimizin reddine karar verilen hükümlerle ilgili yeniden bir değerlendirme yapılarak iptal ya da ret kararları verilebilecek ancak bunların açık ve ayrıntılı gerekçeleri kararda gösterilecektir.

Ayrıca, Yönetmeliğin 16/3. maddesinin Ankara Dişhekimleri Odası tarafından açılan davada iptal edildiğini ve İDDK tarafından bu hükmün onaylandığını belirterek bu davada da söz konusu hükmün iptali gerektiğine hükmetmiştir.

Yönetmeliğin 16/3. Maddesi, poliklinik, merkez ya da özel hastanede kısmi zamanlı çalışma yapılabilmesinde muayenehane sahibi dişhekimlerini dışarıda tuttuğu gibi özel sağlık kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışan dişhekimleriyle sınırlandırmaktaydı.  İDDK, 1219 sayılı Yasa’nın 12. Maddesinde yapılan değişiklikle birlikte, dişhekimlerinin, Yasa’da belirtilen şartlara uygun olarak, birden fazla özel sağlık kuruluşunda kısmı zamanlı çalışabileceğini, Yasa’da yer almayan şartların yönetmelikle getirilemeyeceğini; bu yönüyle, kısmi zamanlı çalışma yapmak için bir başka özel sağlık kuruluşunda tam zamanlı çalışmanın şart koşulmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir. Böylece, bu davada iptali talep edilen Yönetmeliğin 16/3. maddesindeki “Muayenehaneler hariç” ibaresinin de hukuka aykırı olduğu anlaşılmıştır. Muayenehane sahibi dişhekimleri de dahil olmak üzere dişhekimlerinin ikinci bir sağlık kuruluşunda kısmi zamanlı çalışabilmesi mümkün hale gelmiş; kısmi zamanlı çalışma için bir sağlık kuruluşunda tam zamanlı çalışma şartı ortadan kaldırılmıştır.

Diğer iptal taleplerimizle ilgili olarak 10. Daire tarafından karar verildiğinde ayrıca paylaşılacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği