DİŞHEKİMLERİNİN REKLAM YAPMASI VE
BU REKLAMDAN YARARLANARAK REKABET OLUŞTURMASI YASAKTIR

Antalya’da faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunun reklamları nedeniyle mesul müdürü dişhekimi hakkında disiplin cezası verilmiş; dişhekimi söz konusu disiplin cezası ve cezaya dayanak Disiplin Yönetmeliği’nin 8/a maddesinin iptali amacıyla dava açmıştır.

Danıştay 8.Dairesi, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği’nin 8/a maddesinin “dayanağı Yasa maddesi ve hekimlerin reklam yapmasının yasak ve bu reklamdan yararlanarak rekabet oluşturmasının yasak olduğunu belirleyen ilgili diğer Yasa ve Tüzük kurallarına aykırılık taşımadığı” gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği

Danıştay 8.Daire’nin 17.12.2020 tarih ve 2017/5702 E., 2020/5787 K.sayılı kararı için tıklayınız...