SAĞLIK VERİLERİ YÖNETMELİĞİNDE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ

Kişisel sağlık verilerine erişim kurallarının yönetmelik dışında, idare tarafından belirlenebileceğine ilişkin hükmün yürütmesi durduruldu.

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin bazı kurallarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği tarafından dava açılmıştı. Davada, Danıştay 10. Daire tarafından yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş; bu karara karşı itiraz edilmişti.

İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Yönetmeliğin dayanağı olan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 378. Maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu yönündeki iddialarımızı ciddi bularak Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi başvurudan itibaren 5 ay içinde karar vermediğinden yürütmenin durdurulması istemiyle ilgili olarak mevcut kurallar içinde bir değerlendirme yapılmıştır.

Tetkik Hakimi’nin pek çok hükme ilişkin hukuka aykırılık değerlendirmesiyle yürütmenin durdurulması gerektiğine ilişkin görüşüne karşın, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, kişisel sağlık verilerine erişim kurallarının yönetmelikle düzenlenmesi gerektiği belirtilerek buna aykırı olarak idareye yetki tanıyan hükmün (m.6/4) yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Kurul Kararı, iptali istenen diğer hükümlerin de hukuka aykırı olduğu ve yürütmesinin durdurulması gerektiği yönünde karşı oylarla verilmiş; dört üye ise itirazın tümüyle reddi gerektiği yönünde oy kullanmışlardır.

Hukuka aykırılığı kısmen de olsa anlaşılan Yönetmeliğin diğer hükümlerinin iptal istemi Danıştay 10. Daire tarafından değerlendirilecektir. Bu arada, Yönetmeliğin dayanağı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 378. Maddesinin Anayasa’ya aykırılığına ilişkin inceleme de Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacaktır.

Yönetmelik kuralları, özellikle MBYS ile ilgili olarak Danıştay ve Ankara İdare Mahkemesi Kararlarında da ifade edilen, kişisel sağlık verisi işlemelerinin de işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması gerekliliğine ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, hastaların kişisel sağlık verilerinin hiçbir sınıra tabi olmaksızın Sağlık Bakanlığı merkezi bilgi sistemine aktarılması hukuka aykırıdır.

Türk Dişhekimleri Birliği