VERGİ BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde “…beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya…” Maliye Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanunun mükerrer 227. maddesine göre de “Maliye Bakanlığı:  

 • Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanun`a göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler tarafından imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya,

   

 • Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya,

  Bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

  Bu çerçevede Maliye Bakanlığı tarafından çeşitli tebliğler yayımlanarak konunun düzenlenmesi yoluna gidilmiştir.

  Bu Tebliğlerden 340 sıra numaralı Vergi Usul Yasası Genel Tebliğinde vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmış ve Tebliğin IV-Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler başlığı altında “3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle, beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler istemeleri halinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir.” denilmiştir.

  Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ’de de kimlerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunduğu düzenlenmiş olup söz konusu Tebliğin Kapsam başlıklı II. Kısmının (B) bendinin (3) numaralı alt bendine göre “3 - Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl gayrisafi, hasılatları tutarı ekli tabloda belirtilen miktarı, aşmayanlar… beyannamelerini imzalatmak zorunda değildirler.” İlgili Tebliğ ekindeki “Beyannamelerin İmzalatılmasına İlişkin Parasal Hadler Tablosu” uyarınca Serbest meslek faaliyetinde gayrisafi hasılatları tutarı 83.000 YTL’nin altında kalan mükellefler verecekleri beyannamelerini imzalatmak zorunda değildirler.

  Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 18.10.2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 376 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik beyanname uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre serbest meslek faaliyeti sebebiyle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin gelir vergisi, geçici vergi, muhtasar ve KDV beyannamelerini elektronik ortamda göndermelerine karar verilmiştir. Bu Tebliğ’de 340 numaralı Tebliğ’den farklı olarak mükellefler hiçbir parasal sınırı olmaksızın beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu kapsamına alınmışlardır. Bir başka ifadeyle, mesleğini serbest olarak yürüten bütün dişhekimlerinin Kasım ayından başlayarak, beyannamelerini elektronik beyanname olarak vermeleri zorunlu hale getirilmiştir.

  Söz konusu beyannamelerin elektronik ortamda gönderilme zorunluluğuna ilişkin 376 sayılı Genel Tebliğ’de bu beyannamelerin serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından imzalanması bakımından herhangi bir düzenleme bulunmamakta; beyannamelerin 340 ve 346 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslara göre gönderecekleri belirtilmektedir.

  376 sıra numaralı Tebliğin yayımından sonra, sebebi anlaşılamayan biçimde, Vergi Dairelerinde beyannamelerin bizzat verilmesini fiilen engelleyen ancak gerekçe gösterilmeyen ciddi bir karmaşa yaşanmaktadır.

  Yukarıda belirtilen Yasa ve Tebliğ düzenlemelerinin bir arada değerlendirilmesinde, mesleğini serbest olarak yürüten dişhekimlerinin beyannamelerini Kasım ayından itibaren elektronik ortamda vermeleri gerektiği; bir önceki yıl gayrisafi mesleki geliri 83.000 YTL’nin altında olan dişhekimlerinin beyannamelerini bizzat vermelerinin mümkün olduğu açıktır.

  Beyannamelerin elektronik ortamda verilebilmesi için gerekli kullanıcı kodu, şifre ve parolanın verilmesi işlemi vergi daireleri tarafından yapılmakta ve fiili durum yaratılarak içinde dişhekimlerinin de bulunduğu meslek gruplarına söz konusu kod, şifre ve parolanın verilmediği gözlenmektedir. Maliye Bakanlığı’na bu hususta yazılan yazıya ise henüz bir yanıt verilmemiştir.

  Meslektaşlarımızın, beyannamelerin bizzat verilebilmesi ile ilgili olarak vergi dairelerinden şifre ve parola taleplerini yazılı olarak yapmaları, reddine ilişkin herhangi bir yazılı yanıt alınması durumunda söz konusu işlemin iptali için bulundukları yer idare mahkemesinde dava açmaları mümkündür. Ancak vergi beyannamesi verilmemesi ya da süresinde verilmemesi hususu Vergi Usul Kanununa göre para cezasını gerektiren bir fiil olup, meslektaşlarımızın bu hususu da dikkate alarak yargısal süreçte geçen zaman sebebiyle mağduriyete uğramamaları için gerekli önlem cümlesinden olarak geçici de olsa bir serbest muhasebeci mali müşavir ile anlaşma hususunun değerlendirmelerinde de yarar görülmektedir.

  Bütün bunlardan başka Birliğimizce meslektaşlarımızdan isteyenlerin kendi beyannamelerini bizzat verebilmeleri hususundaki hukuksal düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi ve aksine uygulamaların iptali için gerekli girişimler Maliye Bakanlığı nezdinde yapılmaktadır. Maliye Bakanlığının herhangi bir olumsuz işlemine karşı yargısal yola başvurulacaktır.  


  TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
 •