TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI HİZMET ÖDÜLÜ YÖNERGESİ


TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI
HİZMET ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

(26 Ekim 2011 tarihli Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir)

Amaç
MADDE 1-
 (1) Bu yönergenin amacı, Dişhekimliği  alanında çalışmaları ile mesleki gelişime, mesleğin topluma yansıtılmasına, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Oda Organlarında görev alıp Birlik ve  Oda çalışmalarına ve örgütsel gelişmesine katkıda bulunan Oda üyeleri ile Birlik ve  Odalarda  personel statüsünde çalışıp Odanın idari ve mali işleyişine anlamlı ve seçkin katkıda bulunanların yanı sıra toplumsal ve kamusal değerleri korumaya yönelik çalışmalarda bulunanların  bu hizmetlerine ilişkin olarak ödüllendirilmelerini sağlamak amacıyla verilecek ödüllere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
 (1) Bu yönerge, dişhekimliği alanı ile Birlik ve Oda çalışmalarına katkıda bulunanlara verilecek hizmet ödülleriyle ilgili esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
 (1) Bu yönerge, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği kanununun 26.maddesinin (h) bendine dayanarak hazırlanmıştır.

Hizmet ödülü verileceklerin belirlenmesi ve Hizmet ödülünün verilmesi
MADDE 4-
 (1) Hizmet Ödülü, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nca belirlenenlere ve  Dişhekimleri Odaları Yönetim Kurullarının teklif edeceği adaylardan Merkez Yönetim Kurulunun onaylayacağı kişilere verilir.

(2) Ödül tercihen Başkanlar Konseyi Toplantıları veya Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurul toplantılarında verilir.

Hizmet ödülü
MADDE 5-
 (1) Türk Dişhekimleri Birliği Ve Dişhekimleri Odaları  Hizmet Ödülü Yönergesi bir “plaket” ile ödülün veriliş nedenini açıklayan “berat”tan oluşur.

Yürürlük
MADDE 6-
 (1) Bu Yönerge  Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu`nun 26.10.2011 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
MADDE 7-
 (1) Bu yönerge hükümlerini Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu yürütür.