14.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
14. OLAĞAN GENEL KURUL
KARARLARI
(9-10-11 Kasım 2012)

1.ÜYE AİDATLARI 

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince;  

Üye aidatlarının:

1- Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleriyle, bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden 2013 yılı için 290 TL.

2- Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda, aidatlarının 1. maddede belirlenen miktarda tahsil edilmesine.

3- Vakıf üniversitelerinde çalışan dişhekimlerinin, odalara kaydı ve aidat tutarları konusunda serbest çalışan dişhekimleri statüsünde kabul edilmesine.

4- Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleği icra etmeyen dişhekimlerinden 2013 yılı için 145 TL.

5- Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden 2013 yılı için 145 TL alınmasına.

6- Mesleğini icra etmeyen 65 yaşını doldurmuş dişhekimlerinden aidat alınmamasına.

7- Dişhekimlerinden, 65 yaşını doldurmuş olanların çalışmayan üye olarak yeniden odaya kayıt olmaları halinde, kayıt ücreti alınmamasına.

8- Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve üyelikten ayrılmış dişhekimlerinden odaya yeniden kayıt olmaları halinde kayıt ücreti alınmamasına.

9- Ağır hastalık, trafik kazası ve benzeri nedenlerle kesintisiz 3 aydan az olmamak üzere mesleğini geçici olarak icra edemeyen dişhekimlerinin, bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla aidat ve varsa diğer borçlarının o yıla ait kısımlarının oda yönetim kurulunca silinmesine. Maruziyetin süreklilik arz etmesi sebebiyle dişhekiminin çalışamaması durumunda geçmiş yıllara ait borçların da silinmesine karar verilebilir.

10- Vefat eden dişhekimlerinin odaya olan aidat ve varsa diğer borçlarının oda yönetim kurulu kararıyla silinmesine.

11- Odaya ilk kayıt sırasında alınacak aidat miktarının, o yılın aidatının 12’ye bölünerek, kayıt tarihinden yılsonuna kadar olan tam ay sayısıyla çarpılmasıyla elde edilen miktar olarak belirlenmesine (odalar arası nakilde bu hüküm uygulanmaz).

12-  Aidatların 2014 yılı için, 2013 yılında Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak yeniden değerlendirme oranında arttırılarak belirlenmesine ve aidatların küsuratlarından arındırılması amacıyla, en yakın 0 ya da 5 TL tam sayıyla yuvarlanmasına.

13-  Yardımlaşma Fonu aidatının odalar aidat gelirinden birliğe gönderilen birlik payının yüzde 20’sinden oluşmasına.

14-  Dişhekiminin üyesi olduğu odadan başka bir oda bölgesine naklinde, o yıla ait aidatın tamamı ve varsa diğer tüm borçlarının ayrıldığı oda tarafından tahsil edilmesine.

15-  Üyelikten ayrılma başvurusunda bulunanlara, aidat iadesi yapılmamasına.

16-  Kayıt ücretinin 2013 ve 2014 yılı için 150 TL olmasına.

17-  Üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk etmesine ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesine.

18- Üye aidatlarını ve odaya her türlü borcunu zamanında ödemeyen dişhekimlerinden Amme Alacaklarını Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun öngördüğü gecikme faizi de eklenerek tahsil edilmesine,

2. BİRLİK ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLARA VERİLECEK ÖDENEKLERİN TESPİTİ

Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 41. maddesi gereğince:

1- Birlik organlarında ve komisyonlarında il dışından görev alacaklara;

a) Yol ücreti, otobüs veya trenle ulaşımda o güzergâhtaki en yüksek bedelin, uçak bileti bedelinin veya binek otomobilin kullanılmasında kilometre başına ortalama yakıt bedelinin –uçak ücretini geçemez- belge karşılığında ödenmesine,

b) Konaklama: Talep halinde 4 veya 5 yıldızlı otelde konuklama ücretinin belge karşılığında ödenmesine,

c) Zaruri masraf: Konaklamanın karşılanması halinde 160 TL, konaklamanın ilgilinin kendi imkânları çerçevesinde karşılanması halinde 250 TL zaruri masraf karşılığı ödeme yapılmasına; konaklama ile birlikte günlük yemeğinin de karşılanması durumunda, yapılacak zaruri masraf ödemesinin 95 TL olarak belirlenmesine,

2- Birlik organlarında görev alacaklardan il içinde ikamet edenlere 115 TL zaruri masraf ödemesi yapılmasına,

3- Yurtdışında yapılan görevlendirmelerde yol ve konaklama ücretinin belge karşılığında ödenmesine, ayrıca zaruri masraf olarak 310 TL ödeme yapılmasına,

Not: Yukarıda belirtilen ödemelerin her yılsonunda Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeniden değerlendirme katsayısı oranında arttırılmasına.

3.TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN KABULÜ

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmeliğin kabulüne ve Resmi Gazete’de yayımlanması için gereken redaksiyonun yapılabilmesi yetkisinin Merkez Yönetim Kurulu’na verilmesine,

Madde 1- 20.05.1991 tarih ve 20876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Türk Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c)Para cezası: Bölgesinde Birlik tarafından o yıl için belirlenmiş olan muayene ücretinin 10 katından az, 50 katından fazla olmamak üzere verilecek para cezalarıdır.”

Madde 2- Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

f)Rekabet veya propaganda amacıyla, Birlik tarafından belirlenen muayene ve tedavi ücretinin altında ücret almak yahut bu hususta reklâm yapmak.”

i)3224 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirlenen ikinci görev yasağı ve bildirim zorunluluğuna aykırı davranmak; bu maddeye göre gerekli izin almadan, birden fazla özel sağlık kuruluşu açmak, birden fazla özel sağlık kuruluşunda çalışmak, başka özel sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimini çalıştırmak.”

Madde 3- Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4- Yönetmeliğin 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki madde eklenmiştir.

Oda yönetim kurulu üyelerinin kurula katılmayacağı haller

Madde 19/A (1)Aşağıdaki durumlarda oda yönetim kurulu üyeleri, ilgili kanunun görüşüldüğü toplantıya katılamazlar. Toplantıya katılamayanların çokluğu sebebiyle kurulun toplantı yeter sayısının sağlanamadığı durumda, yeteri kadar yedek üyeye sadece bu konunun görüşülmesiyle sınırlı çağrı yapılarak, onların katılımıyla kurul toplanır. Kurul yedeklerle de toplanamıyor ise, soruşturma Merkez Yönetim Kurulu’nun belirlediği bir oda tarafından yürütülür.

a) Görüşülen konunun kendisi, iş ortağı, amiri veya çalışanı ile doğrudan ilgili olması.

b) Görüşülen konuda şikâyetçi olması.

c) Görüşülen konudaki ilgilinin eşi, çocuğu veya birinci derecede kan ve sıhri hısımı olması.”

Madde 5- Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b)Görüşülen konuda soruşturmacı, tanık veya şikâyetçi olması yahut yönetim kurulu üyesi olarak soruşturma veya kovuşturmaya ilişkin karar vermiş olması.”

Madde 6- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7- Bu yönetmelik hükümlerini Birlik ve odaların yönetim kurulları yürütür.

4. TAŞINMAZLAR İÇİN YETKİ

Mevcut taşınmazların satılması, taşınmazlar üzerinde ipotek ve benzeri ayni hak tesis edilmesi ile gerektiğinde bunların kaldırılması konusunda merkez yönetim kuruluna yetki verilmesine,

5. YENİ DÖNEM TAHMİNİ BÜTÇESİ VE FASILLAR ARASI AKTARIM YETKİSİ

Toplum ağız diş sağlığıyla, yardımlaşma fonu hariç olmak üzere, tahmini bütçede yer alan fasıllar arası aktarım yapılabilmesi konusunda merkez yönetim kuruluna yetki verilmesine,

6. TDB DİŞHEKİMLİĞİ MESLEK ETİĞİ KURALLARININ KABULÜ

TDB Dişhekimliği Meslek Etiği Kurallarının kabulüne,

ÖNSÖZ

Dişhekimliği Meslek Etiği Kuralları dişhekiminin hastasına, topluma, mesleğine ve meslektaşına karşı görevlerini yerine getirirken uyması beklenen tutum ve davranış ilkelerini belirlemeyi amaçlar;  ağız diş sağlığı hizmeti sunumunun mesleki ve etik ilkelerini bildirir ve açıklar. Bu kurallar, dişhekiminin meslek etiği sorumluluklarının tanımlanmasına ve toplumun dişhekimliğine yönelik etik beklentilerine rehberlik eder.

Dişhekiminin öncelikli görevi, alanıyla ilgili hastalıkları önlemek, mesleğiyle ilgili bilimsel gerekleri yerine getirerek hastaları iyileştirmeye çalışmak ve bu sayede hem insan yaşamını hem de sağlığını korumaktır.

Dişhekimi, evrensel insan hak ve özgürlüklerini temel alarak insan onuru, insan yaşamı ve sağlığına en üst seviyede özen ile sağlık hizmeti sunar.

DİŞHEKİMİNİN HASTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

Etik Sorumluluk

Dişhekimi mesleki uygulamalarında mesleki etik ilkelere uygun davranmalıdır. Dişhekimi hastası ile ilişkilerinde hastaya zarar verecek davranışlardan kaçınmalı, hastanın zarar görmemesi ve yararı için gerekli tüm düzenlemeleri yapmalıdır.

Dişhekimi, hastanın kendi yaşamı, beden bütünlüğü konusundaki seçimlerine duyarlı ve saygılı yaklaşmalıdır. Bu bağlamda hekim mesleki uygulamalardan önce hastayı aydınlatarak onamını alır, hastanın tedavi ve bakım sürecindeki tercihlerine duyarlı olur.  Hastanın özel yaşamının gizliliği ve dokunulmazlığına saygı gösterir.

Dişhekimi, hastasının yararını daima kendi yararının önünde tutar.  Çalıştığı kurum ile hasta yararının çatıştığı durumlarda da dişhekimi hastanın yararına öncelik verir.

Dişhekimi hastanın adalete ve hakkaniyete uygun hizmet almasını sağlar.

Nitelikli Hizmet

Dişhekimi hastalarına koruyucu ve tedavi edici hizmetleri sunarken, çalıştığı ortamda hastaların yarar sağlaması ve zarara uğramaması için gereken koşulları sağlar. Mesleki uygulamalarında ve ortamında hastanın güvenliğini ve rahatını sağlayacak önlemleri alır.

Ayrımcılıktan Kaçınma

Dişhekimi hastanın cinsiyeti,  yaşı, ırkı, milliyeti, etnik kökeni, inancı, dili, siyasal görüşü, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik durumu, yaşam biçimi, konumu ve hastalığı ne olursa olsun ayrım yapmaksızın muayene ve tedavi konusunda en yüksek dikkati ve özeni gösterir.

Özel Yaşama Saygı

Dişhekimi hastanın özel yaşamına saygı gösterir. Dişhekimi, hastanın kendi isteği ile verdiği ya da tedavi sürecinde edindiği yaşamı, sağlık durumu ve beden özellikleri ile ilgili tüm bilgileri gizli, dokunulamaz ve ulaşılamaz bilgiler olarak saklar. Dişhekimi, hastanın ölümünden sonra dahi bu bilgilerin gizlilik ve ulaşılmazlık özelliklerini korur.

Dişhekimi, çalıştığı ortamda bulunan diğer yardımcı personelin, görev ve sorumluluk alanı dışındaki bilgi belgelere ve materyallere ulaşımını engellemek, hastaların özel yaşamına saygılı yaklaşım göstermesini sağlamak için gerekli önlemleri alır.

Dişhekimi, yasal çerçevede hastaya ait bilgi ve belgeleri paylaşmak durumunda kalırsa, hastanın zarar görmemesi için gerekli önlemleri alır.

Dişhekimi, hastanın tanı ve tedavisi ile ilgili uygulamaları bilimsel çalışmalarda veya yayınlarda kullanmak için hastanın iznini alır. Hastanın iznine rağmen hastanın kimliği konusunda fikir ya da bilgi verebilecek bedensel özellikler bilimsel açıdan zorunlu olmadıkça dişhekimi tarafından kullanılamaz.

Kayıtlar

Dişhekimi, hastanın tanı ve tedavisi ile ilgili bilgi, belge ve materyalleri özenle ve doğru bir şekilde kaydeder ve en az yasal olarak belirtilen süre boyunca saklar. Kayıtların saklanma koşulları ve ortamı ne olursa olsun bilgilere görev ve sorumluluk sınırları içindeki ilgililer dışında kimsenin erişememesi için gerekli önlemleri alır.

Dişhekimi, hastanın talebi olması halinde kayıtların bir kopyasını hastaya veya yetkilendirdiği kişiye verebilir.

Acil Durumlar

Dişhekimi yasalarla belirlenen mesleki yetki alanı dâhilindeki acil durumlara müdahale etmekle yükümlüdür.

Dişhekimi Seçimi

Dişhekimi hastanın hekim seçme hakkına saygı duymalı ve hekim seçme özgürlüğünü kısıtlayacak veya bu hakka engel olacak uygulamalara karşı çıkmalıdır.

İkinci Mesleki Görüş

Dişhekimi, tedavinin herhangi bir aşamasında,  hastasının başka bir hekimden görüş alma hakkına saygı göstermelidir.

Başarı Garantisi

Dişhekimi gerçekleştireceği girişimin başarı ile sonuçlanacağını garanti edemez.

Hizmet Bedeli

Dişhekimi, tedavi karşılığında hastadan alacağı bedeli düşük tutarak uygulayacağı tedavinin asgari standardını düşüremez.

Aydınlatma ve Onam Alma

Dişhekimi, hastanın durumunun acil olduğu veya bilincinin kapalı ve tıbbi girişimi reddettiğinin bilinmiyor olduğu durumlar hariç olmak üzere, aydınlatarak onamını almadan hastaya herhangi bir girişimde bulunamaz.

Dişhekimi hastanın tedaviyi ret ve tedaviyi durdurma hakkına saygı gösterir.

Dişhekimi hastayı, tanısı / ön tanısı, hastalığının nasıl seyrettiği ve seyredeceği, gerçekleştirilebilecek tanı/tedavi ile ilgili girişimler ve bunlar ile ilgili seçenekler, gerçekleştirilebilecek her girişimin yarar ve sakıncaları, girişimleri kabul etmesi ya da etmemesi halinde karşılaşacağı durumlar konularında aydınlatır.

Dişhekimi, aydınlatmayı hastanın anlayabileceği bir şekilde sözlü veya yazılı olarak; gerektiğinde görsel araçlar ile destekleyerek; hastanın eğitim, bilgi, kültürel, sosyal durumunu göz önünde bulundurarak gerçekleştirir.

Dişhekimi, hastaya teşhis ve tedaviyle ilgili ayrıntılı sorular sorabileceğini ve daha ayrıntılı aydınlatılmasını istediği bir hasta yakınını belirleyebileceğini bildirir.

Dişhekimi gerçekleştireceği girişimin aciliyetine göre aydınlatmayı daraltabilir.

Dişhekimi hastaya uygulayacağı tedavinin riskinin yüksek olduğu durumlarda, yeni geliştirilen bir tedavi yöntemi uyguladığında veya estetik amacın ön planda tutulduğu durumlarda, hastasını en geniş biçimde bilgilendirir ve onamını alır.

Önceden kararlaştırılan tanı veya tedavi yönteminden farklı bir yöntemin uygulanması gerektiğinde dişhekimi hastayı konu ile ilgili aydınlatarak onam alır.

Dişhekimi, hastanın yaş ya da akıl sağlığı gibi nedenlerle tek başına onam verecek durumda olmadığı hallerde, hastanın katılabildiği ölçüde aydınlatmaya dâhil edilmesini sağlayarak yasal temsilcilerini aydınlatır ve onamı yasal temsilcilerinden alır.

Tanı ve Tedavi

Dişhekimi hastaya doğru tanının konması ve doğru tedavinin uygulanması için dişhekimliği bilimine uygun şekilde gerekli önlemleri özenle alır ve girişimleri özenle gerçekleştirir.

Tanı, tedavi veya koruma amacı olmaksızın hastanın isteği ile ya da başka nedenlerle hastanın ruhsal veya bedensel direncini azaltacak herhangi bir girişimde bulunamaz.

Tedavinin Üstlenilmemesi veya Tamamlanmaması

Dişhekimi acil haller dışında yasalar ve mesleki ilkeler çerçevesinde olması ve hastaya müdahalede bulunabilecek başka hekimin bulunması koşulu ile kişisel nedenlerle hastaya tedavi vermeyi ret edebilir. Tedavisi devam etmekte olan hastayı ise, uygun bir süre önceden bilgilendirmek ve zarar görmesini engellemek koşuluyla bırakabilir.

Ancak dişhekimi, sağlık hizmetinin sürekliliği ilkesine özen göstermeli ve ikinci hekim bulunmadan hastanın tedavisini hiçbir koşulda ret etmemeli veya tedavisi devam eden hastayı bırakmamalıdır.

Hastasını bırakan dişhekimi hastaya bakacak yeni meslektaşına hasta ile ilgili tıbbi bilgileri doğru bir şekilde aktarmalıdır.

DİŞHEKİMİNİN MESLEĞİNE ve TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLARI

Kişisel Mesleki Gelişim

Dişhekimi, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve donanımını geliştirmelidir.

Mesleki Saygınlık

Dişhekimi mesleğinin saygınlığını ve onurunu gözeterek dürüst, adil ve ilkeli davranmalı; toplumun mesleğe olan güvenini sarsmamalıdır.

Kamu Etkinlikleri

Dişhekimi, toplumun ağız diş sağlığını korumaya destek vermeli; bireyi ve toplumu koruyucu dişhekimliği ilkeleri yönünde eğitmelidir.

Dişhekimi toplumsal rolü ve mesleki erdemi gereği, özellikle toplum sağlığını ve refahını yükseltici etkinliklere katılmalı ve bunları desteklemelidir.

Reklam Yasağı

Dişhekimi mesleki uygulamalarına ilişkin olarak tüm iletişim ortamlarında meslektaşlar arasında rekabete yol açıcı eylemlerde bulunmamalıdır.

Dişhekimi, mesleki kimliğini kullanarak, topluma yönelik ürün reklamlarında veya pazarlanmasında yer almamalı; isminin kullanılmasına izin vermemelidir.

Dişhekimi her ne biçimde olursa olsun çalıştığı kurumun ve kendisinin reklamını yapmamalı; duyuru ve tanıtım amacıyla hazırladığı görsel-işitsel ve yazılı materyaller konusunda ilgili yasal düzenlemelere uymalıdır.

Dişhekimi, mesleki kimliğini kullanarak topluma yönelik herhangi bir ürünün reklamında veya pazarlanmasında yer almamalı; isminin kullanılmasına izin vermemelidir.

DİŞHEKİMİNİN MESLEKTAŞLARINA KARŞI SORUMLULUKLARI

Meslektaşlar Arası Saygı

Dişhekimi, meslektaşları ve diğer sağlık meslek üyeleri ile iyi ilişkiler kurmalıdır. Nedeni ne olursa olsun meslektaşlarına veya tedavi ekibinin bir başka üyesine karşı hiçbir zaman küçük düşürücü davranışlarda bulunmamalıdır. Mesleki tartışmaların hastanın bulunduğu ortamlarda yapılmamasına özen gösterilmelidir.

Mesleki Dayanışma

Dişhekimi mesleki uygulamalarla ilgili onur kırıcı, haksız suçlamalara uğrayan meslektaşlarını korumalıdır.

Dişhekimi kendisine başvuran hastada daha önceden başlanmış ve tamamlanmamış bir tedavi saptarsa, tedaviye başlamadan önce yarım kalmış tedavinin uygulayıcısı diş hekimi ile görüşmeye çalışmalı ve varsa o dişhekimi ile hasta arasındaki sorunların giderilmesine yardımcı olmalıdır.

Bildirme Sorumluluğu

Dişhekiminin, başka bir meslektaşının hatalı mesleki uygulamalar sürdürdüğüne ya da etik açıdan yanlış davrandığına tanık olması halinde öncelikle onu uyarması, eğer sonuç alamaz ise durumu bağlı bulunduğu Dişhekimleri Odasına veya yetkili birimlere yazılı olarak bildirmesi beklenir.

Dişhekimi hasta üzerinde çalıştığına tanık olduğu veya duyumunu aldığı yetkisiz kişileri bağlı bulunduğu Dişhekimleri Odasına veya yetkili birimlere ivedilikle bildirmelidir.

Mesleği Destekleme

Dişhekimi mesleğinin bilimsel ve toplumsal yönden gelişmesini ve ilerlemesini desteklemekten sorumludur.

Uygun Olmayan Davranışlar

Dişhekimi, yasalarla belirlenmiş mesleki yetkilerini aşacak eylemlerde ve dişhekimliği uygulamalarıyla ilgili özel beceri ve yeterliliklere sahip olduğunu ima edecek davranışlarda bulunmamalıdır.

Dişhekimi, meslektaşlarının hastalarını kendisine yönlendirmeye yönelik davranış ve girişimlerde bulunmamalıdır.

Dişhekimi, meslektaşlarını kötüleyen söylem ve eylemlerden kaçınmalıdır.

Konsültasyon

Dişhekimi hastanın tanı-tedavi ve takibiyle ilgili olarak gerekli gördüğü durumlarda, ilgili birimlerle görüş alışverişinde bulunarak konsültasyon talep edebilir. Konsültan dişhekimi hastanın tedavisini ancak yasal düzenlemelerde belirtildiği biçimde devralabilir.

Meslekte Eşit Sorumluluk

Dişhekimleri görevi, konumu, çalışma ortamı, uzmanlığı vb. ne olursa olsun aynı ahlaki sorumluluğa ve etik yükümlülüğe sahiptir.

DİĞER

Dişhekimi kullanımına yasal açıdan izin verilmemiş farmakolojik ve biyolojik maddeleri ve malzemeleri hastası üzerinde kullanmamalıdır.

7. DİŞHEKİMLERİNİN HER TÜRLÜ İLETİŞİM ORTAMINDA YAYIN YAPMALARINA İLİŞKİN KILAVUZUNUN GÜNCELLENMESİ

Dişhekimlerinin her türlü iletişim ortamında yayın yapmalarına ilişkin kılavuzunun güncellenmesi konusunda merkez yönetim kurulunca çalışma yapılmasına,

8. DİŞHEKİMİNİN PROFİL ARAŞTIRMASININ YENİLENMESİ

Dişhekiminin Profil Araştırmasının Kamu ve Serbest Çalışan Dişhekimleri için ayrı ayrı yenilenmesi çalışması yapılmasına,

Karar verildi.

 *****

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
14. OLAĞAN GENEL KURUL
SONUÇ BİLDİRGESİ

(9-10-11 Kasım 2012 / ANKARA)

Küreselleşme olgusu gezegenimizi derinden etkiliyor, bir yandan insanlığa sonsuz olanaklar sunup, dünyayı sonsuz genişletirken, diğer yandan olabildiğince küçültüyor. Eşitlik, adalet, özgürlük, barış getireceği düşünülürken, daha adaletsiz, eşitlikten, özgürlükten yoksun bir dünyayı yaratıyor. Yükselen milliyetçi akımlar, savaşlar, çevre felaketleri de hemen her yerde yaşanıyor.

Küreselleşme öte yandan kendi karşıtını yaratıp, insanlığın önüne başka çözüm yolları sunarken, uluslararası ilişkilerin ve hukukun yeniden tanımlandığı dayanışma, adalet, eşitlik ve özgürlükten yana yeni arayışların izleri belirginleşiyor.

Yaşanan değişim ve dönüşümden eğitim, adalet, sağlık gibi temel insan hakları etkileniyor. Nüfusun giderek yaşlanması, bilginin iletişimin artması, tanı ve tedavide yaşanan karmaşık ve pahalı gelişmeler, yaşam kalitesindeki iyileşme, sağlık sosyal güvenlik harcamalarını arttırırken, küresel sermaye ve sağlık ve sosyal güvenlik fonlarına göz dikmiş, harcamaları kısmaya, sağlık çalışanlarını güvenceden yoksun bırakmaya çalışıyor.

Ülkemiz hepimizin derinden hissettiği gibi zor günlerden geçiyor. Dinsel, etnik, mezhepsel ayrışma giderek artarken, komşularımızla yaşanan gerilimin savaş boyutuna ulaşması, yaşama ve yarına dair endişeleri arttırıyor.

Bugünkü iktidar kapitalizmin küresel politikalarının ülkemizdeki en tipik uygulayıcısıdır. Doğal ki, sağlık politikaları da bu genel politikalarının bir uzantısıdır. Öte yandan yine ülkemiz giderek farklı seslerin kaybolduğu, ne söylendiğinden çok kimin söylediğine bakılan, duygusal bölünmenin yaşandığı bir yer haline geliyor.

Türk Dişhekimleri Birliği bugüne kadar meslek politikalarını karşıtlıklar üzerinden kurmamıştır. Önerilerini akıl ve bilim süzgecinden geçirerek, sadece mesleki çıkarla toplumsal çıkarın ortaklaştırıldığı bir anlayışı temel almıştır. Sağlığı temel bir hak olarak görmüş, herkese eşit, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti sağlamanın devletin temel görevi olduğunu, sağlığın piyasa koşullarına bırakılamayacağını, sağlık alanında yapılacak her türlü düzenlemede meslek örgütlerine yetki ve sorumluluk verilmesi gerektiğini savunmuştur. Buna karşılık siyasi iktidarsa, danışmamak, görüş almamak, sunulan önerilere değer vermemek noktasındaki duruşunu sürdürerek, en iyisini ben bilirim ısrarından bir türlü vazgeçememiştir.

Başta hekim emeğinin korunmasında temel belirleyici olan, özelden hizmet alımı, asgari ücret tarifesinde yaşadığımız kayıplar olmak üzere, yeni dişhekimliği fakülteleri açılması, insan gücü planlaması yapılmadan ADSM’ler açılması, uzmanlık sayılarının arttırılması, Tamgün Yasasa, zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası gibi birçok konudaki kayıpların mesleğimizde yarattığı olumsuz etkiler ortadadır.

Geleceğe ait insan gücü planlaması yapılmadan, sadece siyasi otoritenin kararıyla sayıları 45’e kadar ulaşan yeni dişhekimliği fakültelerine ve kontenjan artışlarına hayır diyoruz. Yeni fakülteler dişhekimliği mesleğini değersizleştirmeye yönelik, ucuz işgücü yaratmayı hedeflemekten başka bir anlam taşımamaktadır. Uygulanan bu yanlış politikalarla, hastalarla hekimler karşı karşıya getirilmiş, sistemin yanlışlıkları hekimlerin sırtına yüklenerek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları artmıştır.

Yine toplumun ağız ve diş sağlığını sadece kamu yoluyla çözme inadı, hastaların hekime erişimini engelleyen, hekim seçme özgürlüğünü yok eden bir uygulamadır. Bu yanlıştan vazgeçilerek, muayenehaneler sisteme entegre edilmelidir. İnsan gücü planlaması yapılmadan, muayenehanelerde ve özelde çalışan diş hekimlerini planlamaya dahil etmeden, altyapı hazırlığı yapılmadan, milyarlarca lira yatırım yapılarak açılan ADSM’ler, sorunları daha da arttırmaktadır.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarında, emekliliklerine de yansıyan iyileştirmeler yapılmalıdır. Uluslararası standartların çok üstünde hasta sayılarıyla hizmet üretmeye çalışan kamu çalışanı diş hekimleri, hem hastalara yeterli kalitede hizmet verememekte, hem de performans uygulamasının olumsuz etkisinin katkısıyla ciddi meslek hastalıkları ve tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya kalmaktadır. Verilen hizmetlerde nitelik değil nicelik, koruyucu hekimlik değil Daha çok çekim ve proteze yönelik hizmetler öne çıkarılmakta, sonuçta toplum sağlığına akılcı ve verimlilik ilkesini gözeten bir yaklaşım değil, popülist politikalar hakim olmaktadır.

Sağlık Bakanlığı politikalarında, dişhekimliğinin çağdaş ülkelerde olduğu gibi birinci basamak sağlık hizmeti olarak tanımlanmasını, hak ettiği önemin verilmesini ve koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin öncelenmesini istiyoruz. Hem kamuda, hem de özelde dişhekimi coğrafi dağılımının dengelenmesini, toplumun ağız diş sağlığı hizmetine ulaşmasında önemli bir kriter olarak görüyor, bu yönde düzenleme yapılmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz.

Sağlıkta kamu ve özel tekelleri oluşturmaya yönelik politikalar, muayenehanelerimize yönelik tehditleri arttırmakta, sağlığı piyasanın koşullarına teslim etmektedir. TDB öğrenci kolumuzun yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik başlattıkları çalışmaları da destekliyoruz. Uygulanan sağlık politikaları nedeniyle mesleğimizde yaşanan ve gelecekte daha da ivme kazanacak olan işçileşme ve sağlık hizmeti sunumunda tekelleşme sürecine yönelik olarak, diğer meslek örgütleriyle ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte emekten, toplumdan yana mücadele daha da önem kazanmaktadır.

Mesleğimize, geleceğimize, emeğimize ve toplumun sağlık hakkına sahip çıkacağız.  Birlikte üretmek, birlikte yönetmek için mesleğimize sahip çıkmak için en büyük gücümüz sizlerin desteği ve birlikteliğimizdir.