11.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
11. OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI
(3-4-5 Kasım  2006)

1. Yeni Dönem Tahmini Bütçesi Ve Fasıllar Arası Aktarım Yetkisi

Yeni dönem tahmini bütçesinin kabulüne, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı ve Yardımlaşma Fonu hariç olmak üzere tahmini bütçede yer alan fasıllar arası aktarım yapılabilmesi konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

2. Üye Aidatları

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince;

Üye Aidatlarının;

1) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinden; 2007 yılı için 200,00 YTL,

2) Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda aidatlarının birinci maddede belirtilen miktarda tahsil edilmesine,

3) Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden; 2007 yılı için 100,00 YTL,

4)  Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşun ilk defa sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 2007 yılı için 100,00 YTL aidat alınmasına,

5) 65 yaşını doldurmuş, mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden aidat alınmamasına,

6) Ağır hastalık,  trafik kazası vb. nedenlerle 3 aydan az olmamak üzere mesleğini geçici olarak icra edemeyen dişhekimlerinin bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla o yıla ait aidat ve varsa diğer borçlarının silinme yetkisinin Oda Yönetim Kurulu’na verilmesine,

7) Vefat eden dişhekimlerinin Oda’ya olan borçlarının silinebilmesi için Oda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

8) Odalara ilk kayıt sırasında (nakil hariç) alınacak aidat miktarının; o yılın aidatının 12’ye bölünerek kayıt tarihinden yılsonuna kadar olan tam ay sayısı ile çarpılmasıyla elde edilen miktar olarak belirlenmesine,

9) Aidatların 2008 yılı için 2007 yıllık ÜFE oranında arttırılarak belirlenmesine,

10) Yardımlaşma Fonu aidatının Odaların aidat gelirlerinden Birliğe gönderilen Birlik payının %20’sinden oluşmasına,

11) Dişhekiminin üyesi olduğu Odadan başka bir Oda bölgesine naklinde o yıla ait aidat ve varsa diğer tüm borçlarını ayrıldığı Odaya ödemesine,

12) Üyelikten ayrılma başvurusunda bulunanlara aidat iadesi yapılmamasına,

13)  Kayıt Ücreti; 2007 yılı için 100,00 YTL.  2008 yılı için, 2007 yılı yıllık ÜFE oranında arttırılarak belirlenmesine,

14) Üye aidatlarının ait oldukları yılın MART ayı sonuna kadar ödenmesine,

15) Üye aidatlarını ve Odaya her türlü borcunu zamanında ödemeyen dişhekimlerinden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un öngördüğü gecikme faizi de eklenerek tahsil edilmesine,               

3.  Birlik Organlarında Görev Alacakların Harcırahları

Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 41. maddesi gereğince;

1) Birlik organlarında il dışından görev alacaklara;

a) Yol Ücreti: Otobüs veya trenle ulaşımda o güzergâhtaki en yüksek bedelin, uçak bileti bedelinin veya binek otomobili kullanıldığında km. başına ortalama yakıt bedelinin(uçak ücretini geçemez) belge karşılığında ödenmesine,

b) Konaklama: Talep halinde 4 veya 5 yıldızlı otelde konaklama ücretinin belge karşılığında ödenmesine,

c) Zaruri Masraf: Konaklamanın karşılanması halinde; o yıl birinci bölgede uygulanan asgari muayene ücretinin 7 katı, konaklamanın ilgilinin kendi imkânları çerçevesinde karşılanması halinde; o yıl uygulanan Asgari Muayene Ücretinin 11 katı, zaruri masraf karşılığı ödeme yapılmasını, günlük yemeğin de karşılanması durumunda; ödenecek gerçek zaruri masrafın o yıl uygulanan birinci bölge Asgari Muayene Ücretinin 4 katı olarak ödenmesine,

2) Birlik organlarında görev alacaklardan il içinde ikamet edenlere; O yıl birinci bölgede uygulanan Asgari Muayene Ücretinin 5 katı zaruri masraf ödemesi yapılmasına,

3) Yurt dışında yapılan görevlendirmelerde; Yol ve konaklama ücreti belge karşılığı ödenecek zaruri masraf olarak o yıl birinci bölgede uygulanan Asgari Muayene Ücretinin 14 katı ödeme yapılmasına,

4) Türk Dişhekimleri Birliği Komisyon ve Çalışma Gruplarında görev alanların ve Merkez Yönetim Kurulu’nun yurtiçinde görevlendirdiği kişilerin yol ve konaklama ücreti; belge karşılığında ödenir. Komisyon ve çalışma gruplarına katılacaklara yarım günlük toplantılar için o yıl birinci bölgede uygulanan Asgari Muayene Ücretinin 4 katı, tam günlük toplantılar için 5 katı zaruri masraf ödenmesine,

* Zaruri masraf ödemelerinde asgari muayene ücreti KDV hariç olarak alınacaktır.               

4. Taşınmazlar İçin Yetki

Türk Dişhekimleri Birliği için gerekli taşınmazların satın alınması mevcut taşınmazların satılması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,             

5. Elazığ Dişhekimleri Odasının Kurulması

Malatya Dişhekimleri Odası’na bağlı Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinin Malatya Dişhekimleri Odasından ayrılarak Elazığ ili merkez olmak üzere Elazığ Dişhekimleri Odası kurulmasına,

6. Yeni Kurulan Elazığ Dişhekimleri Odasına Yardım

Yeni kurulan Elazığ Dişhekimleri Odasının kuruluş masraflarına katkıda bulunmak üzere Türk Dişhekimleri Birliği bütçesinden bir defaya mahsus asgari muayene ücretinin 250 (ikiyüz elli) katı kadar meblağın karşılıksız olarak verilmesine,

7. 3224 Sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununa Ait Yönetmeliğin Kabulü

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununa ait Yönetmeliğin kabulüne ve Resmi Gazete’de yayımlanması için gereken redaksiyonun yapılabilmesi yetkisinin Merkez Yönetim Kurulu’na verilmesine,

8. Kongre ve Fuar Yönetmeliğinin Değiştirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği Kongre ve Fuar Yönetmeliğinin 24. maddesinin (j) ve (k) fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

(j) : Kongre net gelirinin %70’i kongre bitim tarihinden en geç 3 ay içerisinde merkez payı olarak Türk Dişhekimleri Birliğine gönderilir.

Meslek Sorunları Sempozyumu harcamaları kongre organizasyonunun genel bütçesi içinde değerlendirilir.

(k) : Türk Dişhekimleri Birliği kendisine kalan kongre gelirinin %30’unu üye sayısı 300’den az olan Odalara aşağıdaki şekilde dağıtır;

%30’a tekabül eden rakam hak sahibi olan Odaların katılımcı sayısına bölünerek bedel tespit edilir.  Bulunan rakam bu Odalardan kongreye katılanların sayısıyla çarpılarak Odalara verilecek olan meblağ belirlenir.

9.  Toplum Ağız Diş Sağlığı Projelerinin Desteklenmesi

“Üye sayısı 300’ün altında olan Odaların Toplum Ağız Diş Sağlığı projelerinin desteklenmesi için Türk Dişhekimleri Birliği bütçesinden yardım yapılmaktadır.” Bu cümlenin “üye sayısı 1000’den az olan Odaların Toplum Ağız Diş Sağlığı Projelerine Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yardım yapılır” şeklinde değiştirilmesine,

10. Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğe Cümle Eklenmesi

“Genel tababete ilişkin olarak faaliyet gösteren özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulması halinde bu birimden ve bu birim ile ilgili olarak yapılan faaliyetlerin hukuksal düzenlemeler ile etik kurallara uygun yürütülmesinden sorumlu bir dişhekiminin belirlenmesi zorunludur.” cümlesinin Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğe eklenmesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması konusunda Merkez Yönetim Kurulunun çalışma yapmasına,

11. TDB Ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Düzeltme Yapılması

24.07. 2001 tarih ve 24452 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren TDB ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. maddelerinde geçen “ Özel Sağlık Kuruluşları” ibaresinin “Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları” olarak değiştirilmesine,

12.  Hasta Kayıtlarının Tutulması

Hasta kayıtlarının düzenli tutulması ve arşivlenmesi konusunda standardizasyon sağlanması için Merkez Yönetim Kurulu’nun çalışma yapmasına,

13.  Bilirkişi Ve Hakem Atama Yönergelerinde Güncellenme Çalışması Yapılaması

TDB ve Dişhekimleri Odaları Dişhekimleri ile Hasta veya Hasta Sahipleri Arasındaki Uyuşmazlıklarda Bilirkişi Atama Yönergesi ile TDB ve Dişhekimleri Odaları Hasta-Hekim ve meslektaşlar arası uyuşmazlıklarda Hakem Atama Yönergesi’nde gerekli değişikliklerin yapılarak güncellenmesi konusunda Merkez Yönetim Kurulu’nun çalışma yapmasına,

14. Bilimsel Dişhekimliğinin 100. Yılı Çalışmaları

Türkiye’de bilimsel dişhekimliğinin kuruluşunun 100. yılı olan 2008’de yapılacak TDB 15. Uluslararası Dişhekimliği Kongresinin İstanbul’da düzenlenmesine ve Kongre gelirlerinin tamamının, kongreyi düzenleyen ev sahibi ve diğer Odalara pay ayrılmadan 100. yıl kutlamaları bütçesine aktarılmak üzere Türk Dişhekimleri Birliği’ne bırakılmasına,

15. Serbest Meslek Makbuzlarının Onaylanması

Resmi kurum ve kuruluşlarından serbest dişhekimlerine yapılan sevkler sonucu düzenlenen fatura ve serbest meslek makbuzlarında belirtilen tedavilerin Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesine uygunluğunun ilin ya da ilçenin bağlı olduğu Dişhekimleri Odası ya da il temsilcisi tarafından onaylanmasına, bu onay işlemini yaptırmayan dişhekimleri hakkında gerekli disiplin soruşturmasının yürütülmesine,

16. Konsültan Dişhekimlerinin Çalışma Alanları

 Konsültan dişhekimlerinin çalışma alanlarının sınırları ile etik ve deontolojik boyutlarının belirlenmesi için Merkez Yönetim Kurulu’nun çalışma yapmasına,

17.  Aydın Dişhekimleri Odası Üyesi İken Muğla Dişhekimleri Odasının Kurulmasıyla Bu Oda Üyeliğine Geçen Dişhekimlerinin Zaman Aşımına Uğramış Aidat Borçları

“TDB 7. Olağan Genel Kurulu sonrası üyelikleri Muğla Dişhekimleri Odası’na geçen dişhekimlerinin zaman aşımına uğramış aidat borçlarının takibinden ve tahsilinden vazgeçmeye, Aydın Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu yetkilidir.” kararının alınmasına,

18.  Sağlık Eğitimi Çalışmaları

1) Toplumun ağız ve diş sağlığı mevcut durumunun tesbiti ile toplu gruplara yönelik sağlık eğitimi çalışmalarında,

2) Sağlık kurum ve kuruluşları dışında gerekli hijyen koşulları sağlanmadan ve mesleğin saygınlığını zedeler biçimde yapılan çalışmalarda,

3) İletişim araçlarında kullanılan tanıtım ve reklamlarda;

Etik ve tıbbi kurallara uymayan;

a) Özel kurum ve kuruluşlara karşı gerekli girişimlerde bulunulmasını,

b) Adı geçen etkinliklerde yer alan dişhekimleri hakkında disiplin yönetmeliği gereğince işlem yapılmasına,

19. Üniversite Adaylarına Yönelik Dişhekimliği Mesleğini Tanıtmak Üzere Yazılı Ve Görsel Materyal Hazırlanması

Üniversite adaylarına dişhekimliği mesleğini tanıtmak üzere yazılı ve görsel materyal hazırlanması konusunda Merkez Yönetim Kurulu’nun çalışma yapmasına,

20. TDB Asgari Ücret Tarifesi Çalışmaları

Merkez Yönetim Kurulunca Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi’ndeki hizmet kalemlerinin ücretlendirme çalışmasının ayrıca basamaklandırılarak da yapılmasına,

21. Dişhekimlerinin Meslek İcrasıyla İlgili Her Türlü Evrakta (Reçete, Fatura vb.) Kaşe Kullanmaları

Mesleğini özel sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulayan dişhekimlerinin mesleğin icrasıyla ilgili her türlü evrakta (reçete, fatura vb.) ad, soyadı ve diploma numarasının bulunduğu kaşe kullanmalarının zorunlu olmasına,

22. Meslek Uygulama Yetisini Kaybeden Dişhekimlerinin Meslek Uygulamasından Alıkonmaları

Mesleğini uygulama yetisini geçici ya da sürekli olarak kaybeden dişhekimlerinin meslek uygulamasından alıkonabilmesi için TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun çalışma yaparak yasal düzenleme konusunda Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmasına,

23. Oda Üyelerinin Oda’ya Olan Borçlarının Takibi Ve Tahsili

Yeni kurulan Dişhekimleri Odasının üyelerinin ayrıldıkları Odaya olan borçlarının takip ve tahsilinde üyeliklerinin sona erdiği Oda’nın yetkili olmasına,

24. TDB Delegelerinin Bilgilendirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurul delegelerinin Türk Dişhekimleri Birliği’nin çalışmaları hakkında bilgilendirilmesi amacıyla yayınlanan genelgelerin ve mevzuat taslakların mail adreslerine gönderilmesine,

25.  Dişhekimliğinde Unvan Kullanımı

Dişhekimliğinde doğru unvan kullanımına geçişin mevzuattan incelenmesi ve bu yönde çalışma grupları oluşturulmasına,

 Karar verildi.

***

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
11. OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ

Küreselleşme, insanlığın gelişimi için sonsuz olanaklar sunarken insanlık tarihinde görülmemiş eşitsizlik, adaletsizlik, mikro milliyetçilik, savaş ve ekolojik felaketleri de beraberinde getiriyor. 

Tüm olumsuzluklarına karşın küreselleşmeyi engelleme olanağımız yok. Tersine insanlık küreselleşmenin olanaklarıyla, gerçekte eskiden beri var olan ama onunla birlikte daha da artan tüm olumsuzlukları engellemek zorundadır. Başka türlü var olması da olanaksızdır.

Tüm dünya ülkeleri gibi ülkemizde küreselleşmenin etkileriyle sarsılıyor. Özellikle gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkeler küreselleşmenin olumsuz etkilerinden en çok payı alırken gelişmiş ülkeler, nimetlerinden daha çok yararlanıyor. Temel insan haklarından sayılan eğitim, adalet ve sağlık da bu dönüşümden etkileniyor. Vahşi bir ekonomik yarışma adına haklarımız sınırlandırılmaya çalışılıyor. Tüm dünyada nüfusun artması, yaşlanması, sağlık bilgisi ve enformasyonun gelişmesiyle sağlık harcamaları da artıyor. Hükümetler, uluslararası ekonomik kuruluşlar, sağlık harcamalarını kısmaya, kaynaklarını daha çok sermayenin rekabetine ayırmaya, sağlığı metalaştırmaya çalışıyor. Diğer yandan toplumun demokratik güçleri, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, Anayasamızda belirtilen sosyal devlet anlayışına sahip çıkıyor. Sağlık harcamalarının sınırlandırılmaması, tersine gelişmenin olanaklarıyla daha da artması yönünde mücadele veriyor. Sermaye tüm dünyada her türlü kamusal sağlık sistemine saldırıyor. Prim, vergi finansmanı ayrımı yapmıyor. Tüm sağlıkta olduğu gibi Türk Dişhekimleri Birliği de ağız diş sağlığı harcamalarının kısılmaması ve dişhekimlerinin haklarının gelişmesi için mücadele ediyor.

Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaları sağlıklı bir toplum için aşağıdaki hedeflerin vazgeçilmez olduğunu önemle belirtir.

1. Sağlık temel bir insan hakkıdır. Piyasaya terk edilemez.

2. Herkese ulaşılabilir, nitelikli ve adil sağlık hizmeti sağlamak devletin başlıca görevidir.

3. Toplumun ağız diş sağlığı sorununun çözümü için muayenehanelerden hizmet alınması zorunludur. Hizmet alımında Türk Dişhekimleri Birliğinin bilimsel araştırmaları temel alınmalıdır.

4. Yeni Dişhekimliği fakültelerinin açılmasının başlıca nedeni ucuz iş gücü ve popülizmdir, derhal vazgeçilmelidir.

5. Sağlık sisteminin en büyük sorunu denetimsizlik ve kaynakların verimli kullanılmamasıdır.

6. Türk Dişhekimleri Birliği kamusal ağız diş sağlığı sistemi içinde etkin olarak yer almalıdır.

7. Önümüzdeki yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde toplumumuzu ayrıştıran bir politika izlenmemeli, üzerinde ulusal mutabakat sağlayacak bir kişinin Cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştirilmelidir. Ayrıca uluslararası sermayenin ülkemiz üzerinde jeostratejik senaryolarına karşı duyarlı olmayı kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.