TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete

Tarih:12.01.2007; Sayı:26401

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odalarında mevcut organların çalışma usul ve esasları ile yetki, görev ve sorumluklarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik;

a)      Oda üyelerini,

b)      Odaya kayıt olması zorunlu olan diş hekimlerini,

c) Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunan diş hekimlerinden mesleklerini serbest olarak icra edenleri,

             kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE  4  -  (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Birlik            :Türk Diş Hekimleri Birliğini,

b) Oda             :Diş Hekimleri Odasını,

c) Kanun          : 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 Oda Organlarının Çalışma Esasları ile Oda Üyeliği

 

Oda Genel Kurulunun görevleri

MADDE 5 - (1) Oda Genel Kurulu, Kanunun 7 nci maddesindeki görevlerinin yanı sıra aşağıda belirtilen görevleri de yapar:

a) Oda organlarında görev alanlara ödenecek yol ve yatacak yer giderleri ile günlük yevmiye miktarına ilişkin esasları belirlemek.

b) Bütçede fasıllar arası aktarım konusunda Yönetim Kuruluna yetki verip vermemeye karar vermek.

 

Oda Genel Kurulunun toplantıları

MADDE 6 - (1) Genel Kurul iki yılda bir defa Nisan ayında olağan; Yönetim Kurulu veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak Oda merkezinde toplanır.

(2) Genel Kurul toplantıya Oda Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.

(3) Usulüne uygun olarak olağanüstü toplantı talep edilmesine karşın Genel Kurulun toplantıya çağrılmaması halinde Genel Kurul toplantı çağrısı, toplantı talep edenlerden birinin yazılı isteğiyle, Birlik Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

(4) Toplantıların günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az yirmi gün önce mahalli bir gazeteyle ilan edilir ve ayrıca taahhütlü bir mektupla ya da Tebligat Kanununa uygun olarak üyeye tebliğ yapıldığını gerektiğinde ispatlayacak şekilde kurye, kargo, vb. ile bildirilir. Bu ilan ve mektupta çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa yapılacak ikinci toplantının günü, yeri, saati ve gündemi de belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz.

(5) Seçim yapılacak Genel Kurullarda, toplantı gününden en az onbeş gün önce, toplantıya katılma hakkı olan üyeleri gösteren liste iki nüsha olarak ilçe seçim kuruluna bildirilir. Bu bildirime, toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi ve çoğunluk sağlanamadığında yapılacak yeni toplantıya ilişkin hususlar da eklenir.

(6) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında, toplantı yapılmasını imkansız kılan herhangi bir sebeple ertelenirse, bu durum üyelere, erteleme sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı çağrısının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek duyurulur. Yeni toplantının erteleme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul bu fıkra uyarınca bir defadan fazla ertelenemez.

(7) Toplantının ertelenmesinden sonra yapılacak yeni toplantı için bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarındaki hususlar yenilenir.

(8) Genel Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından aşağı olamaz. İkinci toplantı da bu sayıya ulaşılamaması sebebiyle yapılamaz ise yeniden bir toplantı tarihi saptanarak genel kurul süreci en başından itibaren yinelenir.

(9) Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

(10) Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir kurul üyesi tarafından açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Başkanvekili ve iki kâtip üye seçilir.

(11) Genel Kurul toplantılarında önceden bildirilen gündemdeki konular görüşülür. Ancak, üye tamsayısının beşte birinin imzası ile teklif edilen konulur görüşmesiz olarak gündeme ilave edilir.

(12)  Toplantıda hazır bulunan üyelerin beşte birinin imzası ile de gündeme yeni madde ilavesi teklif edilebilir.

(13) Genel Kurul toplantılarında kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

(14) Toplantıyı Divan Başkanı yönetir, kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar. Başkan vekili, Başkanın yokluğunda Başkanın yetkileri ile toplantıyı yönetir.

 

Olağanüstü Genel Kurulu

MADDE 7 -  (1) Diş Hekimleri Odalarında Olağanüstü Genel Kurul,

a)  Yönetim Kurulu Kararı ile,

b)  Üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine,

c) Oda organlarında yedeklerin de göreve getirilmesi ile toplantı yeter sayısını sağlayamayan boşalmalar halinde,

toplanır.

(2)  Olağanüstü Genel Kurul toplantısı da 6 ncı maddedeki usul ve esaslara göre yapılır.

 

Olağanüstü Genel Kuruluna çağrı

MADDE 8 - (1) Üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu  bir ay içinde   Olağanüstü Genel Kurulu toplamak zorundadır.

(2) Yönetim Kurulunun bu görevi yapmaması sebebiyle başvuru sahiplerinden birinin Birlik Merkez Yönetim Kuruluna başvurusu üzerine Birlik Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısında olağanüstü genel kurul kararı almak ve buna ait tüm yasal işlemleri tamamlayarak karar tarihinden itibaren bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmak zorundadır. Merkez Yönetim Kurulu, olağanüstü genel kurul toplanması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere bir veya birden çok Merkez Yönetim Kurulu üyesini görevlendirebilir. Olağanüstü genel kurul toplanması ile ilgili yapılan bütün giderler ilgili oda bütçesinden karşılanır. Olağanüstü Genel Kurul giderleri Oda bütçesinden karşılanamadığında Birlik bütçesinden verilecek avans ile karşılanır. Birlik tarafından verilen avans Oda hesabına borç kaydedilir.

(3) Olağanüstü Genel Kurul çağrısının Merkez Yönetim Kurulu tarafından da yapılmaması halinde ilgili oda üyelerinden birinin yapacağı başvuru üzerine yetkili ve görevli asliye hukuk mahkemesi, oda üyeleri arasından seçeceği 5 kişiyi Oda Genel Kurulunu toplamak üzere görevlendirir.

 

Olağanüstü Genel Kurul gündemi

MADDE 9 - (1) Üyelerin isteği ile yapılan Olağanüstü Genel Kurul gündemine üyelerin talep ettiği gündem maddeleri Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki hükümlere göre eklenir.

 

Olağanüstü Genel Kurulunun açılışı ve divan seçimi

MADDE 10 - (1) Olağanüstü Genel Kurul; yeterli çoğunluk sağlandıktan sonra Oda Başkanı, Başkanın bulunmaması halinde Genel Kurulu toplantıya çağıranları temsil eden bir diş hekimi ya da Birlik Merkez Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Daha sonra genel kurul üyeleri arasından önerilen adaylardan; bir divan başkanı, bir başkan vekili ve iki katip üye seçilir.

 

Oda organlarının çoğunluğunun düşmesi

MADDE 11 - (1) Oda organlarının üye sayısı; boşalmalar nedeniyle yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse mevcut Yönetim Kurulu, 15 gün içerisinde Oda Genel Kurulu çağrısı yapar. Çağrı, Yönetim Kurulu tarafından yapılmadığı veya yapılamadığı taktirde, aynı süre içinde Oda Denetleme Kurulunca yapılır. Her iki Kurulca da çağrı yapılmaz yahut yapılamaz ise 45 gün içerisinde Birlik Merkez Yönetim Kurulunca Genel Kurul çağrısı yapılır. Genel Kurul sadece o organın boşalan üyelerinin yerine üye seçmek üzere toplanır. Yapılacak seçimde ilgili organın boşalan asıl ve yedek üyelikleri için seçim yapılır.

(2) Bu süre içerisinde Yönetim Kurulunun acil ve rutin işleri kalan üyelerin oluşturduğu kurul tarafından yerine getirilir. Bu kurul da mevcutların yarıdan fazlasının katılımı ile toplanır ve karar alır.

 

Oda Yönetim Kurulunun görev  bölümü

MADDE 12 - (1) Yönetim Kuruluna seçilen asıl üyeler seçimin kesinleştiği tarihi izleyen bir hafta içinde en yaşlı Yönetim Kurulu üyesinin daveti üzerine veya davet beklenmeksizin seçimin kesinleştiği tarihi izleyen ilk Pazartesi günü saat 18.00’de ilk toplantılarını yaparlar. İlk Yönetim Kurulu toplantısı en yaşlı üyenin başkanlığında açılır. Yönetim Kurulu üyeleri bu toplantıda kendi aralarından gizli oyla bir başkan, bir başkan vekili, bir  genel sekreter ve bir de sayman seçerler. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.

(2) Görev bölümünden sonra Yönetim Kurulu Başkanı diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyelere  seçim sonuçlarını yazılı olarak 15 gün içinde bildirir. Bu bildirimde Denetleme ve Disiplin kurulu asıl üyeliklerine seçilenler görev bölümü yapmak üzere toplantıya çağrılır. Aynı bilgiler belirtilen süre içinde Genel Kurul tutanağı ile Birlik Merkez Yönetim Kuruluna da bildirilir.

 

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi

MADDE 13 - (1) Genel Kurulca yapılan seçim sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kuruluna seçilen asıl ve yedek üyeler en büyük mülkî amirliğe yazı ile bildirilir.

 

Oda Yönetim Kurulunun toplantıları

            MADDE 14 -  (1) Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda bir defa, Başkanın yazılı çağrısı üzerine ise olağanüstü olarak Oda merkezinde toplanır.

(2) Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç olağan toplantıya katılmayan veya altı ay içinde yapılan toplantıların yarısına her ne sebep olursa olsun katılmayanların üyelikleri kendiliğinden düşer ve yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üyeler çağrılır.

 

Oda Yürütme Kurulu

MADDE 15 - (1) Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanın yokluğunda Başkanvekili, genel sekreter ve saymandan oluşur. Yürütme Kurulu Yönetim Kurulu kararlarının zamanında uygulanmasından ve toplantıların ön hazırlığının yapılmasından Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

Oda Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 16 - (1) Yönetim Kurulu üye sayısı 5 olan odalar en az 3, Yönetim Kurulu üye sayısı 9 olan odalar en az 5 kişi ile toplanır. Toplantıya Başkan, Başkanın yokluğunda Başkanvekili, o da yoksa genel sekreter başkanlık eder. Her üç üyenin de bulunmadığı durumlarda toplantıya en yaşlı üye başkanlık eder.

(2) Kararlar toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

 

Oda Başkanı

MADDE 17 - (1) Yönetim Kurulu Başkanı odayı temsil ve Yönetim Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarına başkanlık eder. Odanın mali işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından saymanla birlikte, diğer defterlerle ve yazışmalarla ilgili olarak da genel sekreter ile birlikte sorumludur. Mali işler ile ilgili yetkisini gerektiğinde Yönetim Kurulu Üyelerinden birine devredebilir.

 

Oda Genel Sekreteri

MADDE 18 - (1) Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini Başkanla birlikte düzenlemek ve duyurmak,

b) Toplantı kararlarını karar defterine işlemek,

c) Yönetim Kurulunca uygun görülen yazıları hazırlamak ve gelen yazılara cevap vermek,

ç) İdari işlemleri Yönetim Kurulunca verilen yetkiler dahilinde düzenlemek,

           d) Çalışan personelin sicillerini düzenlemek, çalışmalarını, görev ve yetkilerini belirlemek,                 

e) Yönetim Kuruluna ait işleri organize etmek veya ettirmek,

f) Komisyon toplantılarını koordine etmek,

g)Yıllık çalışma programını  ve dönemin faaliyet raporunu hazırlamak.

 

Oda Saymanı

MADDE 19 - (1)  Saymanın görev ve yetkileri şunlardır;

a)  Odanın gelir ve gider bütçesini hazırlamak,

b) Odanın 4 er aylık geçici mizanlarını ve o döneme ait gelirin %25’ini takip eden ay sonuna kadar Birliğe göndermek,

c) Demirbaş ve emtia da dahil olmak üzere bütün gelir ve gider hesaplarının tek düzen muhasebe sistemine göre tutmak veya yetkili muhasebeci tarafından tutulmasını denetlemek,

ç) Kıymetli evrakı Başkan ya da yetki verdiği Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte imzalamak,

d) Odaya alınacak demirbaş veya sarf malzemeleri ile ilgili gerekli piyasa araştırması yaparak Yönetim Kuruluna sunmak,

e)  Her ay Yönetim Kurulu üyelerine oda bütçesi ile ilgili rapor sunmak,

f)  Üye aidatlarının  zamanında toplanmasını sağlamak,

g) Yönetim Kurulu kararlarına aykırı olmayan giderlerin ödenmesini sağlamak.

 

Oda Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması

MADDE 20 - (1) Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması durumunda, en fazla oy alan yedek üyeden başlamak kaydıyla yedek üyeler göreve davet edilir. Yönetim Kurulunun durumu tespit eden kararı, Başkan tarafından ilgili üyeye yazılı  olarak bildirilir.

 

Oda Disiplin  Kurulu toplantıları ile toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 21 - (1) Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından en az üç hafta önceden asıl üyelere taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Çağrı mektubu ile birlikte kovuşturması yapılacak dosyalarla ilgili gerekli bilgiler de gönderilebilir.

(2) Disiplin Kurulu asıl üyeleri, en yaşlı üyenin başkanlığında açılan ilk toplantıda kendi aralarından gizli oyla bir Başkan ve bir Raportör seçerler. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.

(3) Geçerli mazereti nedeni ile toplantıya katılamayacak üyelerin toplantıdan bir hafta önce durumlarını belirtmeleri üzerine yerleri yedek üyeler ile doldurulur. Ancak toplantıya bir haftadan az süre kalmış iken mazeret bildirilmiş ise yedek üyeye çağrı yapılmayabilir.

(4) Disiplin Kurulu üyeliklerinde meydana gelen sürekli boşalma halinde yedek üyeler, 20 nci madde hükmüne göre, Yönetim Kurulunca çağrılır.

(5) Disiplin Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Oylamada çekimser kalınamaz.

 

Oda Denetleme Kurulunun toplanması zamanı ve denetim şekli

MADDE 22 - (1) Denetleme Kurulu asıl üyeleri, seçim sonrası, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yazılı olarak ilk toplantıya çağrılır. Seçimden sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısından sonraki 15 gün içinde böyle bir çağrı yapılmamış ise Denetleme Kurulu üyelerinden biri Kurulu resen toplantıya çağırabilir. Denetleme Kurulu üyeleri, ilk toplantıda kendi aralarından bir Başkan ve bir Raportör seçer.

(2) Denetleme Kurulu üyeleri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Toplantıya katılan Denetleme Kurulu üyelerinin isimleri toplantı tutanağına yazılır.

(3)  Denetleme Kurulu idari ve mali işlemlerin kuralına göre yapılıp yapılmadığını yılda en az iki kez kontrol eder ve Yönetim Kuruluna yazılı rapor sunar. Denetleme Kurulu çalışmalarının oda büro işlemlerini aksatmaması için Yönetim Kurulu ile gerekli işbirliği yapılır. Denetim çalışmaları Kurul olarak yürütülebileceği gibi Denetleme Kurulu üyeleri bireysel olarak da gerekli denetimleri her zaman yapabilir. Denetleme Kurulu üyelerinin bireysel olarak yürüttüğü denetimler sonucunda elde edilen bulguların da bir rapor halinde on gün içinde Yönetim Kuruluna sunulması gerekir.

 

Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 23 - (1) Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Mali ve idari tüm işlemlerin mevzuata ve Genel Kurul kararına uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b) Yılda en az iki kez banka hesapları ile kasa sayımını yapmak,

c) Yaptıkları denetim raporlarını Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunmak,

ç) Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısını yedeklerin katılımıyla da tamamlayamaması durumunda Oda Genel Kurulunu olağanüstü  toplantıya çağırmak.

 

Oda Denetleme Kurulu üyeliğinin boşalması

MADDE 24 - (1) Denetleme Kurulu üyeliği düşenlerin yeri en fazla oy alan yedek üyeler ile tamamlanır. Denetleme Kurulu yedek üyelerine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından çağrı yapılır. Denetleme Kurulu üyesinin üyeliğinin düşmesinden itibaren geçen 15 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yedek üyeye çağrı yapılmamış ise Denetleme Kurulunun kalan üyeleri tarafından çağrı yapılabilir. Denetleme Kurulunun bütün üyeliklerinin boşalmış olması ve Yönetim Kurulu Başkanının gerekli çağrıyı son üyeliğin boşalmasından itibaren 15 gün içinde yapmamış olması durumunda Oda üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Merkez Yönetim Kurulu tarafından yedek üyelere çağrı yapılır.

 

Odaya kayıt zorunluluğu 

MADDE 25 - (1) Mesleğini serbest olarak uygulayan diş hekimi çalıştığı yerin bağlı olduğu Diş Hekimleri Odası’na mesleğini serbest olarak icraya başladığı günden itibaren bir ay içinde üye olmak zorundadır.

(2) Meslek uygulamasını sadece kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde yapanlar dışında mesleğini uygulayan bütün diş hekimlerinin ilgili odaya kayıt olması zorunludur.

(3) Odaya üye olmak zorunda olmayan diş hekimlerinden odaya kayıt olmak isteyenler ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki odaya kayıt olabilirler.

 

Odalar arası nakil

MADDE 26 - (1) Çalışma bölgesini değiştiren diş hekiminin yeni çalışma bölgesindeki Odaya kayıt olabilmesi için bağlı bulunduğu Odadan ilişkisinin kesildiğine dair belgeyi, haklı sebepler dışında, Oda bölgesinden ayrıldığı tarihten sonraki bir ay içinde ibraz etmesi gerekir. Aksi halde yeni üye kayıt işlemine tabi tutularak kayıt ücreti alınır.  Oda bölgesinde çalışmaya başlandığının süresinde bildirilmemesi sebebiyle yapılacak disiplin işlemi saklıdır.

 

Üyelikten ayrılma

MADDE 27 - (1) Odaya kayıt zorunluluğu ortadan kalkan diş hekimi bağlı bulunduğu Odaya dilekçe ile başvurarak üyelikten ayrılabilir. Oda kaydını herhangi bir nedenle sildirmiş olan diş hekiminden Odaya yeniden kayıt olması halinde kayıt ücreti alınır.

 

Üyeliğin askıya alınması

MADDE 28 - (1) Yurt dışı mesleki çalışmalar, sağlık problemleri, hamilelik ve benzeri nedenlerle Oda üyeliği askıya alınabilir. Üyeliğini askıya almak isteyen diş hekimi Odaya yazılı olarak başvuruda bulunur. Talep Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanır ve talepte bulunan diş hekimine bildirilir.

(2) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan diş hekimlerinin üyelikleri askerlik hizmeti süresince askıya alınır.

(3) Üyeliği askıya alındığı halde mesleki faaliyetine devam eden üyelere disiplin hükümleri uygulanır.

 

Yeni kurulan odalara üye aktarımı ve aidatlarının tahsilâtı 

MADDE 29 - (1) Birlik Genel Kurulunda yeni oda kurulmasına karar verildiğinde, üyelikleri yeni odaya geçen diş hekimlerinin mevcut aidat borçları o tarihe kadar üyesi olduğu oda tarafından tahsil edilir.

 

Aidat miktarı ve ödeme zamanı

MADDE 30 - (1) Diş hekimlerinin ödeyeceği aidat Kanunun 18 inci maddesine göre belirlenir.

(2) Sadece kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görev yapan diş hekimleri dışında kalanlar mesleğini serbest olarak uygulayan diş hekimi olarak kabul edilir ve aidatlarını buna göre öderler.

(3) Üyeliği askıya alınan diş hekimlerinden üyelikleri askıda kaldığı sürece çalışmayan üye gibi aidat alınır.

(4) İlk defa Odaya kayıt halinde alınacak aidat, yıllık aidat on ikiye bölünüp kayıt tarihinden dönem sonuna kadar olan ay sayısıyla çarpılarak bulunur.  

(5) Üyelikten ayrılma durumunda aidat iadesi yapılmaz.

(6) Üyenin bir Odadan başka bir Odaya naklinde Odaya kayıt ücreti ve üye aidatı, 26 ncı maddede öngörülen durum dışında, yeniden alınmaz. Nakil olunan Oda, üyenin o yılki aidatını nakil geldiği Odadan talep edemez.

 

Aidat muafiyeti

MADDE 31 - (1)Yaşlılık, yoksulluk, hastalık, gaiplik, ölüm ve benzeri durumlarda aidat alınıp alınmamasına, aidat borcunun tahsil edilip edilmemesine veya aidat miktarına Birlik Genel Kurulunda karar verilir.

 

Kayıtların güncelleştirilmesi

MADDE 32 - (1) Odalar üye kayıtlarını takip etmek, üyeler üyelik bilgilerindeki değişiklikleri Odalarına bildirmek, Yönetim Kurulları da üye bilgilerini güncel olarak Birliğe  göndermek zorundadır.

 

Hesap dönemi

MADDE 33 - (1) Odanın yıllık hesap dönemi Genel Kurulun toplanmasından 30 gün önce kapatılır.  Seçilen yeni Yönetim Kurulunun ilk toplantısına kadarki işlerin harcamaları eski Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

 

Devir teslim

MADDE 34 - (1) Eski Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kurulunun görev  dağılımından sonraki ilk toplantıda idari ve mali  işlemlerle ilgili tüm bilgi ve belgeleri yeni Yönetim Kuruluna bir tutanakla teslim eder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Organlarının Çalışma Esasları

 

Birlik Genel Kurulunun görevleri                                                  

MADDE 35 - (1) Birlik Genel Kurulu, Kanunun 22 nci maddesindeki görevlerinin yanı sıra aşağıda belirtilen görevleri de yapar;

a) Birlik organlarında görev alanların ulaşım ve konaklama giderleri ile harcırah esaslarını belirlemek,

b) Bütçede fasıllar arasında aktarma yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verip vermemeye karar vermek.

 

Birlik Merkez Yönetim Kurulunun görev bölümü ve ilk toplantısı

MADDE 36 - (1) Merkez Yönetim Kuruluna seçilen asıl üyeler seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra en yaşlı yönetim kurulu üyesinin daveti üzerine ya da davet olmaksızın bütün üyelerin katılımıyla 7 gün içinde ilk toplantılarını yaparlar. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri bu toplantıda kendi aralarından gizli oyla bir Genel Başkan, bir Genel Başkanvekili, bir Genel Sekreter ve bir de Genel Sayman seçerler. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur. Görev bölümünden sonra Birlik Merkez Yönetim Kurulu Başkanı diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyelere oy sıralamalarını yazılı olarak 15 gün içinde bildirir.

 

Birlik merkez organlarına seçilenlerin idareye bildirilmesi

MADDE 37 - (1) Birlik Genel Kurulunca yapılan seçim sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren otuz gün içinde, Genel Başkan tarafından; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kuruluna seçilen asıl ve yedek üyeler Ankara Valiliğine yazı ile bildirilir

 

Birlik Merkez Yönetim Kurulunun toplantıları

MADDE 38 - (1) Merkez Yönetim Kurulu ayda bir defa olağan, Genel Başkanın yazılı çağrısı üzerine ise olağanüstü olarak Birlik merkezinde toplanır. Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç olağan toplantıya katılmayan veya altı ay içinde yapılan toplantıların yarısına her ne sebep olursa olsun katılmayanların üyelikleri kendiliğinden düşer ve yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üyeler çağrılır.

(2) Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeliğine yedek üyenin çağrılabilmesi için asıl üyenin üyeliğinin düştüğünün Merkez Yönetim Kurulu tarafından saptanması gerekir. Merkez Yönetim Kurulunun bu tespit kararından sonra Genel Başkan, Genel Başkanvekili veya Genel Sekreter tarafından ilgili yedek üyeye gerekli tebligat yapılır.

 

Birlik Merkez Yürütme Kurulu

MADDE 39 - (1) Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan, Genel Başkanın yokluğunda Genel Başkanvekili, Genel Sekreter ve Genel Saymandan oluşur. Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu kararlarının zamanında uygulanmasından ve toplantıların ön hazırlığının yapılmasından sorumludur.

 

Birlik Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 40 - (1) Merkez Yönetim Kurulu en az 6 kişi ile toplanır. Toplantıya Genel Başkan, Genel Başkanın yokluğunda Genel Başkanvekili, o da yoksa Genel Sekreter başkanlık eder. Üçünün de bulunmadığı durumlarda toplantıya en yaşlı üye başkanlık yapar.

(2) Kararlar toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

 

Birlik Genel Başkanı

MADDE 41 - (1) Genel Başkan Birliği temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. Birliğin mali işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından Genel Saymanla birlikte; diğer defter ve yazışmalarla ilgili olarak da Genel Sekreterle birlikte sorumludur.  Mali işler ile ilgili yetkisini gerektiğinde Merkez  Yönetim Kurulu üyelerinden birine devredebilir.

 

Birlik Genel  Sekreteri

MADDE 42 -  (1) Birlik Genel Sekreterinin görevleri şunlardır:

a) Merkez Yönetim Kurulu toplantı gündemini Başkanla birlikte düzenlemek,

b) Toplantı kararlarını karar defterine işlemek,

c) Merkez Yönetim Kurulunca uygun görülen yazıları hazırlamak ve gelen yazılara cevap vermek,

ç)  İdari işlemleri Merkez Yönetim Kurulunca verilen yetkiler dahilinde düzenlemek,

d) Çalışan personelin sicillerini düzenlemek, çalışmalarını, görev ve yetkilerini belirlemek,

e) Merkez Yönetim Kuruluna ait işleri organize etmek veya ettirmek,

f)  Komisyon toplantılarını koordine etmek,

g) Yıllık çalışma programını  ve dönemin faaliyet raporunu hazırlamak.

 

Birlik Genel Saymanı

MADDE 43 - (1) Genel Saymanının görevleri şunlardır:

a) Birliğin gelir ve gider bütçesini hazırlamak,

b) Odaların brüt gelirlerinin % 25’inin tahsil edilmesini sağlamak,

c) Demirbaş ve emtia da dahil olmak üzere bütün gelir ve gider hesaplarının tek düzen muhasebe sistemine göre tutmak veya yetkili muhasebeci tarafından tutulması durumunda gerekli denetimi yapmak,

ç) Gerektiğinde kıymetli evrakı Genel Başkan ya da görev verdiği Merkez Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte imzalamak,

d) Birliğe alınacak demirbaş veya sarf malzemeleri ile ilgili gerekli piyasa araştırması yaparak Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkez Yönetim Kurulu kararlarına aykırı olmayan Birlik giderlerinin ödenmesini sağlamak,

f)  Her ay Merkez Yönetim Kurulu üyelerine Birlik bütçesi ile ilgili rapor sunmak.

 

Birlik Merkez Yönetim kurulunun salt çoğunluğunun düşmesi

MADDE 44 - (1) Merkez Yönetim Kurulu  üye sayısı;  boşalmalar nedeni ile yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse; 30 gün içerisinde Merkez Denetleme Kurulunca Birlik Genel Kurulu toplantıya çağrılır. Bu süre içerisinde Merkez Yönetim Kurulunun acil ve rutin işleri kalan üyelerin oluşturduğu Kurul tarafından yerine getirilir.  Bu Kurul da mevcutların yarıdan fazlasının katılımı ile toplanır ve karar alır.

 

Başkanlar Konseyi

MADDE 45 - (1) Başkanlar Konseyi, Odalarla hızlı ve düzenli bilgi alışverişini sağlamak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile her Oda’dan, tercihen Başkan ve Genel Sekreter olmak üzere,  iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşur.

(2) Başkanlar Konseyi, Merkez Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen yer ve zamanda toplantıya çağrılır.

(3) Toplantıya odalar adına katılanların giderlerinin ne şekilde karşılanacağı her toplantı çağrısında ayrıca belirtilir. Bu hususta herhangi bir belirleme yapılmaması durumunda Oda adına katılanların giderleri ilgili Oda bütçesinden karşılanır.

 

Birlik Yüksek Disiplin Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 46 - (1) Yüksek Disiplin Kurulu, ilk toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu tarafından en az bir ay önceden asıl üyelere taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle çağrılır.

(2) Yüksek Disiplin Kurulu asıl üyeleri, en yaşlı üyenin başkanlığında açılan ilk toplantıda kendi aralarından gizli oyla bir Başkan ve bir Raportör seçerler. Oyların eşitliği halinde kuraya başvurulur.

(3) Geçerli mazereti nedeni ile toplantıya katılamayacak üyelerin toplantıdan on gün önce durumlarını belirtmeleri üzerine yerleri yedek üyeler ile doldurulur. Ancak toplantıya on günden az süre kalmış iken mazeret bildirilmiş ise yedek üyeye çağrı yapılmayabilir.

(4) Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalma halinde yedek üyeler çağrılır. Kurul, yedek üyeler katıldığında dahi toplantı yeter sayısına ulaşamaz ise eksik olan üyeliklerin tamamlanması için Merkez Yönetim Kurulu tarafından Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği seçimi yapılmak üzere bir ay içerisinde Birlik Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.

(5) Yüksek Disiplin Kurulu toplantıları Başkan tarafından yönetilir. Başkan’ın yokluğunda toplantıyı yönetmek üzere katılanlar arasından bir oturum başkanı seçilir. Herhangi bir sebeple oturum başkanı seçilemez ise toplantıya katılanların en yaşlısı Kurul’a başkanlık eder.

(6) Yüksek Disiplin Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

 

Birlik Merkez Denetleme Kurulunun toplanma zamanı ve şekli

MADDE 47 - (1) Merkez Denetleme Kurulu seçim sonrası Birlik Genel Başkanı tarafından yazılı olarak toplantıya çağrılır. Seçimden sonraki ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısından sonraki 15 gün içinde böyle bir çağrı yapılmamış ise Merkez Denetleme Kurulu üyelerinden biri Kurulu resen toplantıya çağırabilir. Merkez Denetleme Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan ve raportör seçer.

(2) Merkez Denetleme Kurulu üyeleri oy hakkı olmaksızın Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Toplantıya katılan Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin isimleri toplantı tutanağına yazılır. Merkez Denetleme Kurulu, her yıl en az iki kez idari ve mali işlemlerin kuralına göre yapılıp yapılmadığını kontrol eder ve Merkez Yönetim Kuruluna yazılı rapor sunar.

(3) Merkez Denetleme Kurulu üyeleri de tek başlarına gerekli çalışmaları yapabilir. Merkez Denetleme Kurulu üyesi tek başına yaptığı çalışmayı sözlü yada yazılı olarak Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.

(4) Merkez Denetleme Kurulu; denetim sürecinde büro işlemlerinin aksamaması için Merkez Yönetim Kurulu ile gerekli işbirliğini yapar.

 

Birlik Merkez Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 48 - (1) Merkez Denetleme Kurulunun  görev ve yetkileri şunlardır:

a) Mali ve idari tüm işlemlerini mevzuata ve Birlik Genel Kurulu kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını  denetlemek,

b)  Yılda en az iki kez banka hesapları ile kasa sayımını yapmak,

c)  Yaptıkları denetim raporlarını Merkez Yönetim Kuruluna ve Birlik Genel Kuruluna sunmak,

ç) Merkez Yönetim Kurulunun düşmesi durumunda Birlik Genel Kurulunu olağanüstü  toplantıya çağırmak.

 

Birlik Merkez Denetleme Kurulu üyeliğinin boşalması

MADDE 49 - (1) Merkez Denetleme Kurulu üyeliği düşenlerin yerini en fazla oy alan yedek üye tamamlar. Doğan boşluğun yedek üyeler ile üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayacak şekilde doldurulamaması durumunda Merkez Yönetim kurulunca Merkez Denetleme Kurulu üyeliği seçimi yapılmak üzere Birlik Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev giderleri

MADDE  50 - (1) Oda ve Birlik organlarında görev alanlar ile Oda Yönetim Kurulu veya Birlik Merkez Yönetim Kurulunca görevlendirilecek kişilere verilecek yol, ve yatacak yer giderleri ile günlük yevmiye miktarları; Odalarda, Oda Genel Kurulunca, Birlikte ise  Birlik Genel Kurulunca kararlaştırılır.

 

Oda  ve Birlik organlarının  seçim esasları

MADDE  51 - (1) Odalar ve Birliğin organlarının seçimleri iki yılda bir, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şekilde gerçekleştirilir.

 

Organlarda doğan eksikliği tamamlamak üzere Genel Kurul toplantısı

MADDE 52 - (1) Olağan Genel Kurul toplantı tarihine dört  aydan az zaman kalmış ise organlardaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla Genel Kurul toplantısı yapılmayabilir.

 

Seçimle ilgili toplantılara katılma ve oy kullanma zorunluluğu

MADDE 53 - (1) Oda ve Birlik Genel Kurulunun seçimle ilgili toplantılarına üye veya Birlik Genel Kurulu delegelerinin katılmaları ve oy kullanmaları zorunludur.

(2) Geçerli bir mazereti olmadan toplantıya katılmayan katılsa bile oy kullanmayanlar 10 gün içinde gerekçelerini Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Toplantıya katılmayan ve mazereti uygun görülmeyen üyeler Oda başkanları tarafından o yıl uygulanan en yüksek muayene ücreti kadar para cezası ile cezalandırılır.

(3) Birlik Genel Kurulu toplantısına katılmayan veya oy kullanmayan Birlik Genel Kurul delegelerinden mazereti Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyenler,  iki dönem geçmedikçe yeniden Birlik Genel Kurulu delegeliğine seçilemezler.

 

Yürürlük

MADDE 54 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 Yürütme

MADDE 55 -  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Diş Hekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu ile Diş Hekimleri Odaları Yönetim Kurulları yürütür.