16.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
16. OLAĞAN GENEL KURUL
KARARLARI

(4-5-6 Kasım 2016)

1. ÜYE AİDATLARI

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince;  

Üye aidatlarının:

 1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimlerinin 2017 ve 2018 yılı aidatlarının, mevcut aidatın bir önceki yıla göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmesine,
 2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleği icra etmeyen dişhekimlerinin 2017 ve 2018 yılı aidatlarının, mevcut aidatın bir önceki yıla göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmesine,
 3. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinin 2017 ve 2018 yılı aidatlarının, mevcut aidatın bir önceki yıla göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmesine,
 4. Mesleğini icra etmeyen 65 yaşından gün almış dişhekimlerinden aidat alınmamasına,
 5. Aidatların küsuratlarından arındırılması amacıyla, en yakın 0 ya da 5 TL tam sayıyla yuvarlanmasına,
 6. Odaya ilk kayıt sırasında alınacak aidat miktarının, o yılın aidatının 12’ye bölünerek, kayıt tarihinden yılsonuna kadar olan tam ay sayısıyla çarpılmasıyla elde edilen miktar olarak belirlenmesine, (Odalar arası nakilde bu hüküm uygulanmaz).
 7. Üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk etmesine ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesine,
 8. Üye aidatlarını ve odaya her türlü borcunu zamanında ödemeyen dişhekimlerinden Amme Alacaklarını Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun öngördüğü gecikme faizi de eklenerek tahsil edilmesine,
 9. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda, aidatlarının 1. maddede belirlenen miktarda tahsil edilmesine.
 10. Vakıf üniversitelerinde çalışan dişhekimlerinin, odalara kaydı ve aidat tutarları konusunda serbest çalışan dişhekimleri statüsünde kabul edilmesine.
 11. 65 yaşından gün almış, çalışmayan üye olarak yeniden Odaya kayıt olmak isteyen dişhekimlerinden kayıt ücreti alınmamasına,
 12. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve üyelikten ayrılmış dişhekimlerinden odaya yeniden kayıt olmaları halinde kayıt ücreti alınmamasına,
 13. Ağır hastalık, trafik kazası ve benzeri nedenlerle kesintisiz 3 aydan az olmamak üzere mesleğini geçici olarak icra edemeyen dişhekimlerinin, bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla aidat ve varsa diğer borçlarının o yıla ait kısımlarının oda yönetim kurulunca silinmesine. (Maruziyetin süreklilik arz etmesi sebebiyle dişhekiminin çalışamaması durumunda geçmiş yıllara ait borçların da silinmesine karar verilebilir.)
 14. Vefat eden dişhekimlerinin odaya olan aidat ve varsa diğer borçlarının oda yönetim kurulu kararıyla silinmesine,
 15. Dişhekiminin üyesi olduğu odadan başka bir oda bölgesine naklinde, o yıla ait aidatın tamamı ve varsa diğer tüm borçlarının ayrıldığı oda tarafından tahsil edilmesine,
 16. Üyelikten ayrılma başvurusunda bulunanlara, aidat iadesi yapılmamasına,
 17. Dişhekimini yıl içinde değişen statüsü sebebiyle o yılın aidatında herhangi bir değişiklik yapılmamasına,
 18. 2017 ve 2018 yılı kayıt ücretinin, mevcut kayıt ücreti bir önceki yıla göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenmesine,
 19. Odalara üye olunurken bir kez kimlik kartı ve rozetin ücretsiz olarak dişhekimlerine sunulmasına, kimlik kartı ve rozetin TDB tarafından ücretsiz olarak temin edilmesine,
  oybirliğiyle;


2. BİRLİK ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLARA VERİLECEK ÖDENEKLERİN TESPİTİ

Birlik Organlarında Görev Alacakların Harcırahlarının Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 41. maddesi gereğince;

Birlik organlarında ve komisyonlarında il dışından görev alacaklara; 

 1. Yol Ücreti: Otobüs veya trenle ulaşımda o güzergâhtaki en yüksek bedelin, uçak bileti bedelinin veya binek otomobili kullanıldığında km. başına ortalama yakıt bedelinin(uçak ücretini geçemez) belge karşılığında ödenmesine,
 2. Konaklama: Talep halinde 4 veya 5 yıldızlı otelde konaklama ücretinin belge karşılığında ödenmesine,
 3. Zaruri Masraf: Konaklamanın karşılanması halinde; o yıl birinci bölgede uygulanan muayene ücretinin 9 katı, günlük yemeğin de karşılanması durumunda; ödenecek gerçek zaruri masrafın o yıl uygulanan birinci bölge Muayene Ücretinin KDV hariç tutarının 6 katı olarak ödenmesine,


1. Birlik organlarında görev alacaklardan il içinde ikamet edenlere; O yıl birinci bölgede uygulanan Muayene Ücretinin KDV hariç tutarının 5 katı zaruri masraf ödemesi yapılmasına,

2. Yurtdışına yapılan görevlendirmelerde; Yol ve konaklama ücreti belge karşılığı ödenecek zaruri masraf olarak o yıl birinci bölgede uygulanan Muayene Ücretinin KDV hariç tutarının 14 katı ödeme yapılmasına,

oybirliğiyle;

3. TAŞINMAZLAR İÇİN YETKİ

Türk Dişhekimleri Birliği için gerekli taşınmazların satın alınması mevcut taşınmazların satılması; taşınmazlar üzerinde ipotek ve benzeri ayni hak tesis edilmesi ile gerektiğinde bunların kaldırılması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, oybirliğiyle;

4. YENİ DÖNEM TAHMİNİ BÜTÇESİ VE FASILLAR ARASI AKTARIM YETKİSİ

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Fonu ile Yardımlaşma Fonu hariç olmak üzere tahmini bütçede yer alan fasıllar arası aktarım yapılabilmesi konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, oybirliğiyle;

5. ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ AÇILIŞ VE İŞLEYİŞİNDE UYULACAK KURALLAR İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME REHBERİ

Özel sağlık kuruluşlarının açılış ve işleyişinde uyulacak kurallar ile ilgili bilgilendirme amacıyla 16. Dönem Merkez Yönetim Kurulu tarafından bir rehber hazırlanmasına, oybirliğiyle

6. TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ MESLEK ETİĞİ KURALLARI

TDB Merkez Yönetim Kurulunun 13.10.2016 tarihli toplantısında değerlendirilerek olumlu görüşle Genel Kurul’a sunulan TDB Meslek Etiği Kurallarının kabulüne, oybirliğiyle;

7. TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ GENEL KURULLARININ İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ YÖNERGE

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurullarının işleyişi ile ilgili bir Yönerge’nin 16. Dönem Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmasına, oybirliğiyle;

8. BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI YÖNERGESİ

Başkanlar Konseyi toplantılarının yeri, zamanı vb. konuların bir kurala bağlanması amacıyla 16. Dönem Merkez Yönetim Kurulu tarafından “Başkanlar Konseyi Toplantı Yönergesi” hazırlanmasına, oybirliğiyle;

9. DİŞHEKİMLERİNİN BİRDEN FAZLA YERDE ÇALIŞMASI

Dişhekimlerinin birden fazla yerde çalışması ile ilgili bir Yönerge taslağının 16. Dönem Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak ilk Başkanlar Konseyine sunulmasına, oybirliğiyle;

10. KONGRE FUAR YÖNETMELİĞİNİN GÜNCELLENMESİ

TDB Merkez Yönetim Kurulunun 15. Çalışma Dönemi içerisinde Kongre Fuar Yönetmeliğinin güncellenmesine yönelik; TDB Kongrelerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı gerçekleştirilmiş, aynı gündemle TDB Kongre ve Fuar Komisyonu üç kez, oluşturulan çalışma grubu da bir kez toplanmıştır.

16. Dönem Merkez Yönetim Kurulu tarafından, bu çalışmalar da değerlendirilerek, ilgili düzenlemeler üzerinde gerekli güncellemenin yapılmasına, oybirliğiyle;

11. TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DAİMİ KOMİSYONLARINA SEÇİLME KRİTERLERİ VE İSTENEN YETKİNLİK ESASLARI

Türk Dişhekimleri Birliği daimi komisyonlarına seçilme kriterleri ve istenen yetkinlik esaslarının oluşturulması, komisyonlara üyelerin atanmasından sonra oryantasyon eğitimi yapılması ve yapılacak eğitimin içeriklerinin belirlenmesi için 16. Dönem Merkez Yönetim Kurulu tarafından çalışma yapılmasına, oybirliğiyle;

12. DİŞHEKİMLERİNİN HER TÜRLÜ İLETİŞİM ORTAMINDA YAYIN YAPMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ

15. dönemde çalışılıp taslağı hazırlanan “Dişhekimlerinin Her Türlü İletişim Ortamında Yayın Yapmalarına İlişkin Kılavuz”un güncellenmesinin 16. Dönem Merkez Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılmasına, oybirliğiyle;

13. DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLARINA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KONUSUNDA EĞİTİM VERİLMESİ

Dişhekimleri Odası Başkanlarına, içeriği Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek insan kaynakları yönetimi konusunda eğitim verilmesi için 16. Dönem Merkez Yönetim Kurulu tarafından çalışma yapılmasına, oybirliğiyle;

14. DİŞHEKİMİ KELİMESİNİN YAZILIŞ BİÇİMİ İLE UNVAN KULLANIMI

“Dişhekimi” kelimesinin “Diş hekimi” olarak yazılmasına ilişkin önergenin oyçokluğuyla reddine; dişhekimlerinin unvan kullanımı, dişhekimi kelimesinin yazılışı, diplomalar üzerinde “Dişhekimi” yazılması ve mezuniyet yeminlerinin araştırılıp, önerilerin ortaya konulacağı bir çalışma grubunun Merkez Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmasına, oybirliğiyle;

15. DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİ

Ülkemizde Dişhekimliği eğitiminin daha nitelikli olabilmesi için 16. Dönem Merkez Yönetim Kurulu tarafından Dekanlar Konseyi ile ortak çalışma yapılmasına, oybirliğiyle;

16. PROF. DR. NERMİN YAMALIK’A TDB ONUR ÜYELİĞİ BELGESİ VE NİŞANI VERİLMESİ

Prof. Dr. Nermin Yamalık’a, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 38.maddesi ve Türk Dişhekimleri Birliği Onur Üyeliği ve Onur Belgeleri Yönetmeliğine göre TDB Onur Üyeliği Belgesi ve  Onur Nişanı verilmesine, oybirliğiyle;

Karar verildi. 

***

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
16. OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ

4-5-6 Kasım 2016

2015 Şubat ayında çıkartılan “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” bugüne kadar 3 kez ertelendi. Meslek örgütümüzle birlikte hazırlanmadan çıkarılan bir Yönetmeliğin ne kadar uygulanamaz olduğunun göstergesi bu ertelemelerdir.

Bu yeni Yönetmelik; muayenehane hekimliğini yok edip, mesleğimizi sermayeye teslim etme Yönetmeliğidir.

Dişhekimleri sorunlarının örgütümüzle beraber çözülmesi gerekliliği, 1999’da Türk Dişhekimleri Birliği ile Bakanlığın birlikte hazırladıkları ve 2015’e kadar sorunsuz uygulanan Yönetmelikle anlaşılabilir.

Bunun gibi mesleğimizin yaşadığı birçok sorunun çözümünde; örgütlenmenin ve meslektaşların bir çatı altında toplanıp çözüm konusunda birlikte hareket etmesinin önemini bir kez daha vurgulamak gerekmektedir.

Yaşadığımız meslek sorunlarından önemli bir tanesi de plansız ve donanımsız açılan dişhekimliği fakülteleridir. Son bir yılda sayıları 63’den 71’e çıkmıştır. Ve her yıl 4000’in üzerinde dişhekimi mezun olmaktadır. Aynı plansızlık yeni mezun dişhekimleri için istihdam sorunu yaratmaktadır. Fakültelerde uygulanan performans sistemi eğitimin içini boşaltmış; eğitimin yeterliliğinin sorgulanmasına neden olmuştur. Dişhekimliği eğitiminin yeterliliğinin arttırılması için, bu konuyla ilgili gerekli çalışmalar bir an önce yapılmalıdır.

Bir diğer sorunumuz; kamuda çalışan meslektaşlarımızın performans sisteminin getirdiği zorluklara maruz kalmalarıdır. Meslektaşlarımız bırakın gelirini arttırmayı, sadece gelirini korumak için bile her geçen gün daha fazla hasta bakmak zorunda kalmaktadır. Bu da dişhekiminde tükenmişlik sendromu yaratarak, pek çok meslek hastalığına zemin hazırlamaktadır. Aynı zamanda sağlık politikalarında uygulanan bu yanlışlık; toplumun her kesiminde görülen şiddetin, sağlıkta da görülmesine neden olmaktadır.

Mesleğimizin en büyük sorunlarından bir diğeri de, yıllardır elde edemediğimiz yıpranma payı hakkımızdır.

Mesleğimizin içinde bulunduğu durum ülkemizde yaşanan sorunlarla ayrı düşünülemez.

15 Temmuz’da demokrasimize karşı yapılan her türlü darbe girişimi kesinlikle kabul edilemez.

Darbe girişiminden sonra uygulanan OHAL süresinin uzatılması, parlamenter demokrasimizi kesintiye uğratmaktadır. OHAL ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerle yönetilen ülkemiz, daha kaotik bir ortama sürüklenmektedir. Bu ortam, hekimlerin korumakla sorumlu oldukları insan sağlığını ve yaşamını tehdit etmektedir. Birer hekim olarak bu yaşananları kabullenmemiz mümkün değildir.

Ülkede normalleşme sürecinin biran önce başlaması ve Meclis’in işlerliğini kazanması için OHAL’in kaldırılması gerekmektedir. Basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, meslek örgütleri, STK’lar üzerindeki baskı kaldırılmalı; halkın iradesi ile seçilen milletvekillerinin tutukluluklarının sona erdirilmesi, evrensel hukuk kurallarının uygulanması sağlanmalıdır.

Bütün sorunlarımızın çözümü; demokrasi, hukuk, adalet, barış ve kardeşliktedir.