TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİ KALİTE VE AKREDİTASYON ENSTİTÜSÜNÜN YAPILANMASI VE FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete
Tarih : 31.12.2016; Sayı: 29935 (3. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİ KALİTE VE AKREDİTASYON
ENSTİTÜSÜNÜN YAPILANMASI VE FAALİYETLERİNİN
YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlık bağlı kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve özel kesim ile iş birliği içerisinde sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarının belirlenmesinde Bakanlığa bilimsel katkı sağlamak, sağlık hizmetlerinin akreditasyonu hariç olmak üzere 27/10/1999 tarihli ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık kuruluşlarını akredite etmek, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri ile diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşlarıyla karşılıklı tanıma anlaşmaları yapmak üzere faaliyet gösterecek olan Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA)’nün yapılanması ile görev ve yetkilerini düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünün yapılanması, akreditasyon faaliyetleri ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akreditasyon: Enstitü tarafından, önceden tanımlanmış standartlar kapsamında, uygunluk gereksinimlerinin karşılandığına dair sertifika, yetkinlik, yetki ya da güvenilirlik belgesi sunulan süreçleri,

b) Akreditasyon belgesi: Akreditasyon denetimi sonucunda önceden belirlenen standartları karşılama düzeyi açısından başarılı olan kuruluşlara belirli bir süre için verilen onayı,

c) Akreditasyon denetimi: Sağlık kuruluşlarında standartların uygulanma düzeylerini belirlemek için hem önceden hem de yerinde yapılan ve standartların uygulanıp uygulanmadığını gösteren incelemeyi,

ç) Akreditasyon denetim rehberi: Akreditasyon programına kabul edilen sağlık kuruluşlarının denetim aşama, süreç ve kriterlerinin tanımlandığı dokümanı,

d) Akreditasyon programı rehberi: Enstitü tarafından belirlenen alanlarda, önceden geliştirilen standartları esas alınarak başvuru süreçleri ile akreditasyon ve sonrasındaki tüm temel süreçleri içeren kılavuzu,

e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

f) Başkan: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanını,

g) Bilim kurulları: 18/12/2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulacak kurulları,

ğ) Birinci basamak sağlık hizmetleri: Sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile ilk kademedeki teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumunu,

h) Enstitü: Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünü,

ı) Kanun: 6569 sayılı Kanunu,

i) Sağlık kuruluşu: Sağlık hizmeti veren tüm kurum ve kuruluşları,

j) Standart: Kabul edilmiş bir kurumca onaylanmış, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan; sağlık hizmeti veya eğitimi veren kuruluşlarda ortak ve tekrar eden faaliyetler ve sonuçlarıyla ilgili kurallar, rehberler veya temel özellikleri içeren dokümanı,

k) TÜSKA: Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünü,

l) Yönetim Kurulu: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Enstitünün Görev ve Yetkileri ile Enstitü Yapılanması
Enstitünün görev ve yetkileri

MADDE 5 – (1) Enstitünün görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

a) Sağlık kuruluşlarına yönelik kalite ve akreditasyon standartlarının geliştirilmesinde bilim kurulları aracılığı ile Bakanlığa bilimsel katkı sağlamak, akreditasyon kapsamında izleme ve denetim faaliyetlerini yürütmek,

b) Sağlık kuruluşlarının, bu kuruluşlarda sunulan hizmetlerin ve eğitim programlarının akreditasyonu ile bu kuruluşlardaki personelin sertifikasyonuna yönelik programları oluşturmak,

c) Birinci basamak sağlık hizmetleri, sağlık turizmi, özel dal hastaneleri, branş bazlı hizmetler gibi özellikli alanlar için kalite ve akreditasyon programları oluşturmak,

ç) Akredite edilmek üzere başvuran sağlık kuruluşlarını, TS EN ISO 15189 standardı hariç, ilgili standartlara göre değerlendirmek ve bu değerlendirmeler sonucunda kuruluşun başvurduğu akreditasyon programı kapsamında akredite edilip edilmemesine karar vermek,

d) Akredite edilen kuruluşları izlemek, akreditasyonun kapsamını değiştirmek, gerektiğinde akreditasyonu askıya almak veya iptal etmek,

e) Uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri, ülkelerin akreditasyon kuruluşları ve akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki akreditasyonla ilgili kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve iş birliğinde bulunmak,

f) Akreditasyon faaliyetleri kapsamında kuruluşların müracaatı, akreditasyon denetimleri ve akredite edilmesi ile ilgili olarak elde edilmiş tüm bilgilerin gizliliğini korumak,

g) Kalite ve akreditasyon ile ilgili olarak bilimsel ve uzmanlık gerektiren konularda çalışma yapmak ve görüş bildirmek üzere bilim kurulları, ulusal danışma kurulları ve komisyonlar oluşturmak,

ğ) Kurumsal kalitenin iyileştirilmesine yönelik olarak; sağlık yöneticiliği alanında sertifika programları düzenlemek, bilimsel toplantılar ve akademik çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

h) Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon bilincini ve kalite iyileştirme çabalarını geliştirmek ve bunları artırıcı faaliyetlerde bulunmak,

ı) Görev alanına giren konularda toplantı ve çalıştay düzenlemek, eğitim vermek, proje geliştirmek, araştırma ve yayın yapmak,

i) Sağlık kuruluşlarında kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesine, kurumsallaşmasına, entegre edilmesine ve koordinasyonuna yönelik çalışmalarda bulunmak,

j) Sağlık kuruluşlarında kaliteyi güvence altına almak, sürdürmek ve geliştirmek amaçlı çabaların sağlık bakım ve hizmet sonuçlarına etkisini ölçmek ve iyileştirmek,

k) Sağlık çalışanlarına yönelik, sağlıkta kalite iyileştirmeye süreklilik kazandıracak nitelik, bilgi ve beceriyi edindirmek üzere eğitim ve uygulamalar geliştirmek,

l) Sağlık kuruluşlarında, kalite iyileştirme projelerinin gerçekleştirilmesine öncülük etmek, destek vermek ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,

m) Enstitü faaliyetlerini yerine getirmek üzere hizmet almak, taşınır ve taşınmaz mal satın almak, yaptırmak, satmak, kiralamak,

n) Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında kalite ve akreditasyon faaliyetlerine ilişkin ortaya çıkan tüm iş ve işlemleri yürütmek.

Enstitünün yapılanması
MADDE 6 –
(1) Enstitü; Enstitü Başkanlığı, Bilim Kurulları ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer birimlerden oluşur.

(2) Enstitü Başkanı, Kanunda belirtilen şekilde atanır.

(3) Enstitü Başkanının görevleri aşağıdaki gibidir:

a) Enstitüyü yönetmek ve temsil etmek,

b) Enstitü bilim kurulları üyelerini Başkanın onayına sunmak,

c) Enstitü bünyesinde elde edilen tüm fikri ve sınai hakların bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesini, lisans izninin verilmesini veya bu hakların konusu ürünlerin üretim ve satışının yapılmasını ve bu amaçla şirket kurulmasını Başkana teklif etmek,

ç) Enstitü tarafından sunulan hizmetler karşılığında alınacak ücretlere ilişkin fiyat tarifelerinin belirlenmesi, telif, işlenme ücreti ve benzeri ödemelerin tutar veya üst limitlerinin tespit edilmesi konularında Başkana teklifte bulunmak,

d) Enstitünün görev alanı ile ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluşlara üye olmasına ve Enstitünün bu kuruluşlar nezdinde temsil edilmesine karar vermek,

e) Bilim kurullarını yöneterek Akreditasyon Yürütme Kurulu ile İtiraz ve Şikâyetleri Değerlendirme Kurulu kararlarını uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,

f) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

Enstitü bilim kurulları
MADDE 7 –
(1) Enstitü bünyesinde;

a) Akreditasyon Yürütme Kurulu,

b) İtiraz ve Şikâyetleri Değerlendirme Kurulu,

c) TÜSKA Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu,

ç) TÜSKA Uluslararası Akreditasyon Bilim Kurulu,

d) Kalite Bilim Kurulu,

olmak üzere beş bilim kurulu oluşturulur.

(2) Her bir bilim kurulu en fazla on üyeden oluşur.

(3) Bilim kurulu üyelerine; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre huzur hakkı ödenir.

Diğer birimler
MADDE 8 –
(1) Enstitü bünyesinde aşağıdaki birimler kurulabilir:

a) Uluslararası Programlar Birimi,

b) Akreditasyon Programları Birimi,

c) Akreditasyon Standartları Birimi,

ç) Denetim ve Eğitim Yönetimi Birimi,

d) Bilimsel Araştırmalar ve Projeler Birimi,

e) Kalite Yönetimi ve İyileştirme Birimi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akreditasyon Programları, Standartlar ve Bilim Kurulları

Akreditasyon programları ve standartlar
MADDE 9 –
(1) Sağlık kuruluşlarının başvurabilecekleri akreditasyon programları ve bu programlara ilişkin rehberler ile programlarda kullanılacak standartlar Enstitü tarafından yayımlanır.

(2) Yurt içi ve yurt dışı sağlık kuruluşları, Enstitü tarafından ilan edilen akreditasyon programlarına gerekli ön şartları taşımaları koşulu ile başvurabilirler.

(3) Enstitü, akreditasyon programlarına başvuran sağlık kuruluşlarının başvurularını, akreditasyon programı rehberine göre değerlendirerek, kuruluşların akreditasyon programına kabul edilip edilmeyeceğine karar verir.

(4) Akreditasyon denetimlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri kapsayan akreditasyon denetim rehberi, Enstitü tarafından yayımlanır.

(5) Sağlık kuruluşlarının akredite olma koşulları, akreditasyon geçerlilik süreleri gibi akreditasyon programlarına ilişkin diğer hususlar akreditasyon programı rehberinde yer alır.

(6) Enstitü, akreditasyon programına başvuran, akreditasyon programı rehberine uygun olarak denetim sürecini tamamlayan ve başarılı olan sağlık kuruluşlarını akredite ederek bu kuruluşlara akreditasyon belgesi verir.

(7) Akreditasyon denetimlerinde yer alacak olan denetçilerin nitelikleri ve çalışma usul ve esasları Enstitü başkanlığı tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

(8) Sağlık kuruluşları her türlü itiraz ve şikâyetlerini, somut delillerle birlikte İtiraz ve Şikâyetleri Değerlendirme Kuruluna yapabilir.

Akreditasyon Yürütme Kurulu
MADDE 10 –
(1) Akreditasyon Yürütme Kurulu; Enstitü Başkanı ve altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Enstitü Başkanı Akreditasyon Yürütme Kurulu başkanlığını yürütür. Enstitü Başkanının olmadığı durumlarda Kurula Enstitü Başkanının görevlendireceği bir üye başkanlık yapar. Kurul üyeleri sağlıkta kalite ve akreditasyon alanında en az 3 yıllık tecrübe sahibi ve en az lisans derecesinde eğitimi olan kişiler arasından Enstitü Başkanının teklifi üzerine Başkan tarafından seçilir.

(2) Akreditasyon kapsamında yer alan herhangi bir sağlık kuruluşu ile idari ve mali ilişkisi veya bu kurum ve kuruluşların karar alıcı mercileri ile birinci dereceden kan ve sıhrî hısımlığı ya da evlilik ilişkisi bulunanlar, Akreditasyon Yürütme Kurulu üyesi olamaz.

(3) Kurul üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, en fazla iki dönem daha görevlendirilebilir.

(4) Kurulun gündemini Kurul Başkanı belirler.

(5) Kurul toplantılarına, Kurul tarafından kabul edilen mazeretler dışında herhangi bir nedenle bir yılda üst üste üç veya toplam beş kere iştirak etmeyenler ile mazeretli olsalar dahi bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayanların Akreditasyon Yürütme Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

(6) Kurul üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması hâlinde, boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere Enstitü Başkanının teklifi ve Başkanın onayıyla yeni üye görevlendirilir.

(7) Kurulun toplantı usul ve esasları şunlardır:

a) Kurul, Kurul Başkanının belirleyeceği tarihlerde üç ayda en az bir kez olağan toplantısını yapar. Kurul, üyelerinin yarıdan fazlasının yazılı başvurusu ya da Kurul Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

b) Kurul toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Eşit oy halinde Kurul Başkanının oyu yönünde karar alınır.

(8) Akreditasyon Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Akreditasyona ilişkin politika, strateji ve hedefleri bilim kurullarından gelen önerileri de dikkate alarak belirlemek ve gerekli güncellemeleri yapmak,

b) Akreditasyon konularında yurt içinde ve yurt dışında tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesine, kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkı sunmak,

c) Akreditasyon programlarına yönelik kararlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

ç) Akreditasyon kararları ve karar alma süreçlerini izlemek ve gerekli gördüğü takdirde denetimini yapmak veya yaptırmak,

d) Akreditasyon programlarının etkin, tarafsız ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi amacıyla, denetçi seçim ve görevlendirme süreçleri ile denetim faaliyetlerinin işlerliğine yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak,

e) Gerekli gördüğü takdirde alt komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmak,

f) Gerekli gördüğü takdirde bilgi almak amacıyla bilirkişi veya teknik uzmanları davet etmek,

g) İtiraz ve Şikâyetleri Değerlendirme Kurulundan gelen geri bildirimleri değerlendirerek ilgili süreçlerde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

İtiraz ve Şikâyetleri Değerlendirme Kurulu
MADDE 11 –
(1) Enstitünün yürüttüğü akreditasyon iş ve işlemleri ile ilgili olarak sağlık kuruluşlarınca yapılan itiraz ya da şikâyetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak üzere İtiraz ve Şikâyetleri Değerlendirme Kurulu oluşturulur.

(2) Kurul üyeleri sağlıkta kalite ve akreditasyon alanında en az 3 yıllık tecrübe sahibi en az lisans derecesinde eğitimi olan kişiler arasından Enstitü Başkanının teklifi üzerine Başkan tarafından seçilen beş üyeden oluşur. Enstitü Başkanı, kurul üyeleri arasından Kurul Başkanı belirler. Kurul Başkanlığı süresi, kurul üyeliği süresi ile sınırlıdır.

(3) Akreditasyon kapsamında yer alan herhangi bir sağlık kuruluşu ile idari ve mali ilişkisi veya bu kurum ve kuruluşların karar alıcı mercileri ile birinci dereceden kan ve sıhrî hısımlığı ya da evlilik ilişkisi bulunanlar Kurul üyesi olamaz.

(4) Kurul üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, en fazla iki dönem daha görevlendirilebilir.

(5) Kurulun gündemini Kurul Başkanı belirler.

(6) Kurul toplantılarına, Kurul tarafından kabul edilen mazeretler dışında herhangi bir nedenle bir yılda üst üste üç veya toplam beş kere iştirak etmeyenler ile mazeretli olsalar dahi bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayanların Kurul üyeliği kendiliğinden düşer.

(7) Kurul üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması hâlinde, boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere Enstitü Başkanının teklifi ve Başkanın onayıyla yeni üye görevlendirilir.

(8) Kurulun toplantı usul ve esasları şunlardır:

a) Kurul, itiraz ve şikâyetlerin durumuna göre Enstitü Başkanının talebi üzerine yılda en az 3 kez toplanır. Kurul üyelerinin yarıdan fazlasının yazılı başvurusu ya da Kurul Başkanının çağrısı üzerine, olağanüstü toplanır.

b) Kurulun toplantı yeter sayısı üçtür. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Eşit oy halinde Kurul Başkanının oyu yönünde karar alınır.

(9) İtiraz ve Şikâyetleri Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sağlık kuruluşlarınca yapılan her türlü itiraz ya da şikâyeti değerlendirmek ve somut delillere dayanarak sonuçlandırmak,

b) Gerektiğinde itiraz ya da şikâyetin ilgili olduğu bilgi ya da belgeleri istemek ve bunları değerlendirmek,

c) Gerekli gördüğü takdirde alt komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmak,

ç) Gerekli gördüğü takdirde bilgi almak amacıyla bilirkişi veya teknik uzmanları davet etmek,

d) İtiraz ve şikâyetler ile ilgili raporları Akreditasyon Yürütme Kuruluna sunmak.

İtiraz ve şikâyetlerin değerlendirilmesi
MADDE 12 –
(1) İtiraz ve Şikâyetleri Değerlendirme Kurulu, sağlık kuruluşunun akreditasyon sürecine dair; başvurunun kabulü, denetim süreci, akreditasyon belgesinin verilmesi, iptal edilmesi, askıya alınması ve yenilenmesi konularında en geç 15 iş günü içinde yapılan yazılı itirazları ve şikâyetleri değerlendirir.

(2) Kurul, somut delillere dayanan itiraz ve şikâyetleri, bunların gerekçeleri, itiraz ve şikâyete kanıt olacak bilgi ve belgeler ile şekil ve esas yönünden değerlendirerek karara bağlar.

(3) Kurul, itiraz ve şikâyetin reddedilmesi, itiraz ve şikâyete ilişkin yerinde inceleme yapılması ya da itiraz ve şikâyetin kabul edilerek gerekli düzeltmelerin yapılması kararını alabilir.

(4) Yapılan itiraz ve şikâyetler en geç 30 gün içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır.

TÜSKA Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu
MADDE 13 –
(1) TÜSKA Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu; Enstitü Başkanı ve sekiz üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Enstitü Başkanı Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu başkanlığını yürütür. Enstitü Başkanının olmadığı durumlarda Kurula Enstitü Başkanının görevlendireceği bir üye başkanlık yapar. Kurul üyeleri sağlıkta kalite ve akreditasyon alanında en az 3 yıllık tecrübe sahibi ve en az lisans derecesinde eğitimi olan kişiler arasından Enstitü Başkanının teklifi üzerine Başkan tarafından seçilir.

(2) Kurul üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, en fazla iki dönem daha görevlendirilebilir.

(3) Kurulun gündemini Kurul Başkanı belirler.

(4) Kurul toplantılarına, Kurul tarafından kabul edilen mazeretler dışında herhangi bir nedenle bir yılda üst üste üç veya toplam beş kere iştirak etmeyenler ile mazeretli olsalar dahi bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayanların Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

(5) Kurul üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması hâlinde, boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere Enstitü Başkanının teklifi ve Başkanın onayıyla yeni üye görevlendirilir.

(6) Kurulun toplantı usul ve esasları şunlardır:

a) Kurul, Kurul Başkanının belirleyeceği tarihlerde üç ayda en az bir kez olağan toplantısını yapar. Kurul, üyelerinin yarıdan fazlasının yazılı başvurusu ya da Kurul Başkanının çağrısı üzerine, olağanüstü toplanır.

b) Kurul toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Eşit oy halinde Kurul Başkanının oyu yönünde karar alınır.

(7) Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ulusal akreditasyona ilişkin politika, strateji ve hedefleri belirlemeye ve gerekli güncellemelerin yapılmasına yönelik tavsiye kararları almak,

b) Ulusal akreditasyon programları kapsamında kullanılacak rehberler ve standart setlerini oluşturarak Enstitü Başkanının uygun görüşü ile Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

c) Ulusal akreditasyon konularında yurt içinde tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesine, kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik tavsiye kararları almak,

ç) Ulusal akreditasyon programlarına ve bu programların usul ve esaslarına yönelik tavsiye kararları almak,

d) Kendi çalışma alanları ile ilgili toplantı, eğitim, sempozyum ve benzeri bilimsel faaliyetlerine yönelik tavsiye kararları almak,

e) Gerekli gördüğü takdirde alt komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmak,

f) Gerekli gördüğü takdirde bilgi almak amacıyla bilirkişi veya teknik uzmanları davet etmek.

TÜSKA Uluslararası Akreditasyon Bilim Kurulu
MADDE 14 –
(1) TÜSKA Uluslararası Akreditasyon Bilim Kurulu; Enstitü Başkanı ve sekiz üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Enstitü Başkanı Uluslararası Akreditasyon Bilim Kurulu başkanlığını yürütür. Enstitü Başkanının olmadığı durumlarda Kurula Enstitü Başkanının görevlendireceği bir üye başkanlık yapar. Kurul üyeleri sağlıkta kalite ve akreditasyon alanında en az 3 yıllık tecrübe sahibi ve en az lisans derecesinde eğitimi olan kişiler arasından Enstitü Başkanının teklifi üzerine Başkan tarafından seçilir.

(2) Kurul üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, en fazla iki dönem daha görevlendirilebilir.

(3) Kurulun gündemini Kurul Başkanı belirler.

(4) Kurul toplantılarına, Kurul tarafından kabul edilen mazeretler dışında herhangi bir nedenle bir yılda üst üste üç veya toplam beş kere iştirak etmeyenler ile mazeretli olsalar dahi bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayanların Uluslararası Akreditasyon Bilim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

(5) Kurul üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması hâlinde, boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere Enstitü Başkanının teklifi ve Başkanın onayıyla yeni üye görevlendirilir.

(6) Kurulun toplantı usul ve esasları şunlardır:

a) Kurul, Kurul Başkanının belirleyeceği tarihlerde üç ayda en az bir kez olağan toplantısını yapar. Kurul, üyelerinin yarıdan fazlasının yazılı başvurusu ya da Kurul Başkanının çağrısı üzerine, olağanüstü toplanır.

b) Kurul toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Eşit oy halinde Kurul Başkanının oyu yönünde karar alınır.

(7) Uluslararası Akreditasyon Bilim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Uluslararası akreditasyona ilişkin politika, strateji ve hedefleri belirlemeye ve gerekli güncellemelerin yapılmasına yönelik tavsiye kararları almak,

b) Uluslararası akreditasyon programları kapsamında kullanılacak rehberler ve standart setlerini oluşturarak Enstitü Başkanının uygun görüşü ile Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

c) Uluslararası akreditasyon konularında yurt dışında tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesine, kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik tavsiye kararları almak,

ç) Uluslararası akreditasyon programlarına ve bu programların usul ve esaslarına yönelik tavsiye kararları almak,

d) Kendi çalışma alanları ile ilgili toplantı, eğitim, sempozyum ve benzeri bilimsel faaliyetlerine yönelik tavsiye kararları almak,

e) Gerekli gördüğü takdirde alt komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmak,

f) Gerekli gördüğü takdirde bilgi almak amacıyla bilirkişi veya teknik uzmanları davet etmek.

Kalite Bilim Kurulu
MADDE 15 –
(1) Kalite Bilim Kurulu; Enstitü Başkanı ve sekiz üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Enstitü Başkanı Kalite Bilim Kurulu başkanlığını yürütür. Enstitü Başkanının olmadığı durumlarda Kurula Enstitü Başkanının görevlendireceği bir üye başkanlık yapar. Kurul üyeleri sağlıkta kalite ve akreditasyon alanında en az 3 yıllık tecrübe sahibi ve en az lisans derecesinde eğitimi olan kişiler arasından Enstitü Başkanının teklifi üzerine Başkan tarafından seçilir.

(2) Kurul üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, en fazla iki dönem daha görevlendirilebilir.

(3) Kurulun gündemini Kurul Başkanı belirler.

(4) Kurul toplantılarına, Kurul tarafından kabul edilen mazeretler dışında herhangi bir nedenle bir yılda üst üste üç veya toplam beş kere iştirak etmeyenler ile mazeretli olsalar dahi bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayanların Kalite Bilim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

(5) Kurul üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması hâlinde, boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere Enstitü Başkanının teklifi ve Başkanın onayıyla yeni üye görevlendirilir.

(6) Kurulun toplantı usul ve esasları şunlardır:

a) Kurul, Kurul Başkanının belirleyeceği tarihlerde üç ayda en az bir kez olağan toplantısını yapar. Kurul, üyelerinin yarıdan fazlasının yazılı başvurusu ya da Kurul Başkanının çağrısı üzerine, olağanüstü toplanır.

b) Kurul toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Eşit oy halinde Kurul Başkanının oyu yönünde karar alınır.

(7) Kalite Bilim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlıkça yürütülen sağlıkta kalite çalışmalarına ilişkin politika, strateji ve hedefleri belirlemeye ve gerekli güncellemelerin yapılmasına yönelik tavsiye kararları almak,

b) Kalite iyileştirme çalışmaları kapsamında kullanılacak rehberler ve standart setlerini oluşturarak Enstitü Başkanının uygun görüşü ile Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

c) Sağlıkta kalite konularında yurt içinde ve yurt dışında tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesine, kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik tavsiye kararları almak,

ç) Bakanlıkça yürütülen sağlıkta kalite değerlendirmeleri ile bu değerlendirmelerin usul ve esaslarına yönelik katkılarda bulunmak,

d) Kendi çalışma alanları ile ilgili toplantı, eğitim, sempozyum ve benzeri bilimsel faaliyetlerine yönelik tavsiye kararları almak,

e) Gerekli gördüğü takdirde alt komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmak,

f) Gerekli gördüğü takdirde bilgi almak amacıyla bilirkişi veya teknik uzmanları davet etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı yürütür.