TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ BİRLİK PAYI HESABINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ BİRLİK PAYI HESABINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

(14-15 Ağustos 2017 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

Amaç
MADDE 1 -
(1) Bu Yönetmelik, dişhekimleri odalarının, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 32. maddesi uyarınca Türk Dişhekimleri Birliğine gönderecekleri gelirlerin belirlenmesi suretiyle Odalar arasında standart uygulamanın sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Türk Dişhekimleri Birliği’ni ve dişhekimleri odalarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 -
(1) Bu Yönetmelik 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 26.maddesinin (h) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Terimler
MADDE 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen,

Birlik                    : Türk Dişhekimleri Birliği’ni,
Oda                     : Dişhekimleri odasını,
MYK                    : Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nu,

Birlik Payı
MADDE 5 -
(1) Odaların, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun
32. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Türk Dişhekimleri Birliğine gönderecekleri, gelirlerinin %25’i tutarındaki para Birlik payıdır.

Birlik payının hesaplanmasında dikkate alınacak oda gelirleri
MADDE 6 -
(1) Birlik payının hesabında Oda gelirleri aşağıdaki şekilde dikkate alınır:

a) 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesinin (e) bendi dışında kalan bütün gelirler brüt olarak hesaba katılır,
b) Odanın düzenlediği etkinliklerde elde edilen gelir, bu etkinlik için yapılan giderler düşüldükten sonra bulunan tutardır,
c) Odaların, aşağıdaki gelirleri için Birlik payı hesaplanmaz:

  1.  Oda merkezi olarak kullanılmak üzere taşınmaz alınması için yapılan şartlı bağışlar,
  2.  Oda merkezinin tefrişi amacıyla yapılan şartlı bağışlar,
  3.  İnsani ve mesleki dayanışma amacıyla yapılan şartlı bağışlar,
     

d) Oda tarafından iktisadi işletme, şirket, vakıf gibi yapılar oluşturulması elde edilen gelirin niteliğini değiştirmez. Bu yapılar Oda bütçesinden ayrı bir bütçede takip ediliyorsa, gelirleri en geç 31 Aralık’a kadar Oda bütçesine aktarılır. Bu yapılar tarafından elde edilen gelirin Oda bütçesine aktarılmasında yapılan vergi kesintisi düşüldükten sonra kalan tutar Birlik payına esas alınır.

e) Oda bölgesinde genel olarak yaşamı ağır biçimde etkileyen doğal afet, salgın hastalık, sokağa çıkma yasağı gibi durumların ortaya çıkması halinde, belli süreyle ve/veya belli gelirlerden Birlik payı alınmamasına MYK tarafından karar verilebilir. Bu süre en çok bir yıl olarak belirlenir.

Yürürlük
MADDE 7 -
(1) Bu Yönetmelik, 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 8 -
(1) Bu Yönetmelik MYK ve Oda Yönetim Kurulları tarafından yürütülür.