TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ BAŞKANLAR KONSEYİ YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
BAŞKANLAR KONSEYİ YÖNERGESİ

(14-15 Ağustos 2017 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

Amaç
MADDE 1 -
 (1) Bu Yönergenin amacı, Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyi toplantı ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 -
 (1) Bu Yönerge Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 -
(1) Bu Yönerge, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasası’nın 26. maddesi ile 16. Olağan Genel Kurulda alınan karar uyarınca hazırlanmıştır.

Terimler
MADDE 4 -
 (1) Bu Yönergede geçen;

TDB                 : Türk Dişhekimleri Birliğini,
Konsey            : Başkanlar Konseyini,
MYK                : Merkez Yönetim Kurulunu,
Oda                 : Dişhekimleri  Odalarını,

ifade eder.

Konsey ve Oluşumu
MADDE 5 - 
(1) Konsey, TDB ilke ve politikaları ile pratik tutumlarının Odalarla birlikte belirlenmesi, Odaların iş ve işlemlerinin birlikte tartışılması suretiyle ülke çapındaki uygulama eşitliğinin sağlanması ve bilgi alışverişini sağlamak üzere oluşturulmuştur.

(2) Konsey, MYK ve Merkez Denetleme Kurulu üyeleri ile her Odadan katılan, tercihen Başkan ve Genel Sekreter olmak üzere,  iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Oda’yı temsilen Konsey’e katılacak kişiler, Odalar tarafından TDB’ye  yazılı olarak bildirilir.

(3) MYK, Konsey gündemine göre, ilgili kişi ya da kişilerin Konsey’e katılmasına karar verebilir.

Konseyin Toplantı Zamanı ve Çağrı
MADDE 6 - 
(1) Başkanlar Konseyi, olağan olarak, yılda en az iki defa, tercihen Şubat ve Ekim aylarında toplanır. Dişhekimliği mesleğindeki gelişmelere ya da ülke gündemine göre MYK tarafından uygun görülen yer ve zamanda da Konsey, olağanüstü olarak, toplantıya çağrılabilir.

(2) Olağan toplantı tarihi, en az bir ay önce Odalara bildirilir.

Konsey Toplantı Yerinin Belirlenmesi
MADDE 7 -
 (1) Konsey toplantı yeri ve zamanı MYK tarafından belirlenir.

(2) Konsey olağan toplantıları mümkün olduğu ölçüde farklı Oda bölgelerinde yapılır. Bölgesinde Konsey toplantısı yapılması için birden fazla Oda tarafından talepte bulunulması halinde; Konseyin yapılacağı Oda bölgesi, toplantının  gündemi; iklim, ulaşım ve diğer koşullar da  dikkate alınarak belirlenir.

Konsey Gündeminin Belirlenmesi
MADDE 8 -
(1) Odalar gündem önerilerini Konsey tarihinden iki hafta önce MYK’ya bildirir.Konsey gündemi, Odalardan gelen öneriler de değerlendirilerek MYK tarafından belirlenir.

Toplantının Yapılması
MADDE 9 -
(1) Konsey, MYK Başkanı tarafından açılır ve Genel Sekreter ile birlikte yönetilir.

(2) Toplantı, gündemin okunması ile başlar. Ek gündem önerisi, katılanların genel eğilimine göre gündeme eklenebilir. Toplantı süresi ile gündem maddeleri birlikte değerlendirilerek her bir gündem maddesi için görüşme süresi belirlenir ve gündemdeki sıraya göre görüşmelere başlanır.

(3) Konsey üyeleri toplantıda oy ve görüş bildirme hakkına sahiptir.

(4) Konsey’de kararların ortak görüş oluşturulmasıyla alınması esastır. Ancak oylama ile karar alınması halinde bu kararlar katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylamada her Oda bir oy hakkına sahiptir. Bu Yönergenin 5. maddesinin 3. fıkrasına göre toplantıya katılanların oy hakkı yoktur.

(5) Konsey üyelerinin oturma düzeni her toplantı öncesinde MYK tarafından, Odalar esas alınarak rastgele belirlenir. Üyelerin oturma yerleri masa isimlikleriyle gösterilir.

(6) Konsey toplantıları, dişhekimleri ve diğer ilgililer tarafından izlenebilir. Konsey, toplantının sadece üyelerin katılımıyla yapılmasına veya diğer katılanlara kısıtlama getirmeye yetkilidir.

(7) Toplantı düzeni ve hazırlıkları; afiş, gündeme ait konuların yer aldığı kitapçık, masa isimlikleri ve katılımcılara ait yaka kartları, konaklama vb işlemler, MYK tarafından ya da   yetkilendirilecek  Oda tarafından yerine getirilebilir.

Konsey Giderleri
MADDE 10 -
(1) Toplantıya Odalar adına katılanların giderlerinin ne şekilde karşılanacağı her toplantı çağrısında MYK tarafından ayrıca belirtilir. Bu hususta herhangi bir belirleme yapılmaması durumunda Oda adına katılanların giderleri ilgili Oda bütçesinden karşılanır.

(2) Olağan Konsey toplantısının yapılacağı yer, konaklamanın yapılacağı otel ve varsa sosyal program konusundaki araştırma yetkilendirilen Oda tarafından yapılarak alınan teklifler TDB’ye iletilir. Bu teklifler TDB Merkez Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. 

Yürürlük
MADDE 11 -
 (1) Bu Yönerge Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10 - 
(1) Bu Yönerge hükümlerini MYK ve Oda Yönetim Kurulu yürütür.