TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DAİMİ KOMİSYONLARINA SEÇİLME ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DAİMİ KOMİSYONLARINA SEÇİLME ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

(14-15 Ağustos 2017 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

Amaç
MADDE 1 -
(1) Türk Dişhekimleri Birliği daimi komisyonları çalışmalarının etkin ve verimli yapılabilmesi için; komisyonlara yapılacak atamaların usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 -
(1) Bu Yönerge, Türk Dişhekimleri Birliği, Odalar ve komisyon üyeleri ile adayları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 -
(1) Bu Yönerge, 07/06/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 26/c maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Terimler
MADDE 4 -
(1) Bu Yönergede geçen;

TDB                           : Türk Dişhekimleri Birliğini,
MYK                           : Merkez Yönetim Kurulunu,
Oda                            : Dişhekimleri  Odalarını,
Yönetim Kurulu          : Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu’nu,
Komisyon                   : Türk Dişhekimleri Birliği daimi komisyonunu,
Aday                           : Türk Dişhekimleri Birliği komisyonlarına aday olan kişiyi,

ifade eder.

Başvuru
MADDE 5 -
(1) Komisyon üyeliğine aday olmada gönüllülük esastır. Başvurular, adayın üyesi olduğu Odaya yapılır. Yönetim Kurulu, 6. maddedeki ölçütleri de gözeterek uygun gördüğü başvuruları MYK’ya bildirir.

(2) TDB’ye yapılan başvurular da dişhekiminin üyesi olduğu Oda’ya bilgi verilerek MYK tarafından değerlendirilebilir.

Komisyon Üyelerinde Aranan Özellikler ve Atama
MADDE 6 -
(1) Dişhekimi adayların Oda üyesi olması ve sicil kaydında disiplin cezasının bulunmaması şarttır.

(2) İlgili komisyonun önerisi üzerine veya MYK tarafından yapılan değerlendirmeyle, dişhekimi olmayan ancak komisyon çalışmalarına katkısı olabileceği düşünülen kişiler de komisyona üye olarak atanabilir.

(3) Adaylar aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilerek MYK tarafından atanır:

İlgili komisyonun çalışma alanındaki liyakati,
TDB veya  Oda’da ilgili komisyon çalışmalarına fiilen katılmış olması,
(Oda bölgesinde o komisyonun bulunmadığı, fakat ilgili komisyona katkı koyacağı düşünülen kişiler değerlendirmeye alınır)
Komisyon çalışmaları ile ilgili yayın, araştırma ve benzeri çalışmalarının bulunması,
Dişhekimliği mesleğinin yanında, komisyon çalışmalarına katkısı olabilecek hukuk, ekonomi, istatistik gibi alanlarda da eğitim almış olması,

(3)   Komisyonların üye sayıları MYK tarafından belirlenir.

(4)  Komisyon, gereksinim duyduğu alanlarda destek olması için danışman atanmasını MYK’den talep edebilir. Danışman, komisyon çalışmalarına oy hakkı olmaksızın katılır.

Yürürlük
MADDE 7 -
(1) Bu Yönerge MYK tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 8 -
 (1) Bu Yönergeyi MYK yürütür.