TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ GENEL KURULUNUN
TOPLANTI VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

(14-15 Ağustos 2017 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

Amaç
MADDE 1 -
(1) Bu Yönergenin amacı, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurulunun toplantı ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 -
(1) Bu Yönerge Türk Dişhekimleri Birliği organları ile Genel Kurul delegelerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 -
(1) Bu Yönerge, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasası’nın 26. maddesi ile 16. Genel Kurul’da alınan karar uyarınca hazırlanmıştır.

Terimler
MADDE 4 -
(1) Bu Yönergede geçen;

TDB                : Türk Dişhekimleri Birliği,
MYK                : Merkez Yönetim Kurulu,
Genel Kurul     : Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurulu’nu,
Yasa                : 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasası’nı,
Başkan            : Divan Başkanı’nı
Delege            : Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurul delegesini,

ifade eder.

Gündemin Hazırlanması
MADDE 5 -
(1) Genel Kurul gündemi MYK tarafından hazırlanır.

(2) Odalar ve delegeler, Olağan Genel Kurul toplantılarına ilişkin gündem hakkındaki görüş ve önerilerini, 1 Eylül’e kadar MYK'ye iletir. MYK, gelen önerileri de değerlendirerek gündemi hazırlar ve Genel Kurul tarihinden en geç 20 gün önce Odalara ve delegelere elektronik ortamda gönderir.

Karar Önerileri
MADDE 6 -
(1) MYK tarafından hazırlananlar ile delegeler tarafından hazırlanan karar önerileri gerekçeli ve önerinin kabul edilmesi halinde yaratacağı etkiye ilişkin açıklamaları da içeren biçimde olması gerekir.

(2) Karar önerilerinin standardına ilişkin form MYK tarafından hazırlanarak Odalar ve delegelerle paylaşılır.

(3) Karar önerileri, en geç Genel Kurul’dan 20 gün önce MYK’ya iletilir. MYK bu önerileri diğer delegelerle elektronik ortamda paylaşır. Genel Kurul Divan Başkanlığı oluştuğunda bu öneriler MYK Genel Sekreteri tarafından Divan’a sunulur.

Genel Kurul’un Toplanması
MADDE 7 -
(1) Genel Kurul, Yasa’da öngörülen zamanda, gerekli ilan ve çağrı kuralları MYK tarafından yerine getirilerek yapılan çağrı üzerine, TDB organlarını oluşturan üyeler ve delegelerin katılımıyla toplanır.

(2) Delegeler Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Delegelere, kendileri için hazırlanmış olan ve bütün Genel Kurul süresince özellikle oylamada kullanılacak kart verilir.

(3) Toplantı oturma düzeni, mümkün olduğunca delegelerin birbirini görebileceği ve delegelerin diğer katılımcılardan ayırt edilmesine olanak verecek şekilde MYK tarafından düzenlenir.

Toplantının Açılması ve Divan Heyetinin Oluşturulması
MADDE 8 -
(1) Toplantı Merkez Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkanvekili ve iki kâtip üye seçilir.

(2) Başkan, Başkanvekili ve katip üyelikler için adaylıklar ayrı ayrı belirlenir ve ayrı ayrı oylama yapılır. Seçim açık oy yöntemi ile yapılır. En çok oy'u alan o göreve seçilmiş olur. Bu süreç, toplantıyı açan MYK Başkanı veya üyesi tarafından yönetilir; bu kişi gerektiğinde diğer MYK üyelerinden oy sayımı için destek alabilir.

(3) Seçilen Divan Heyeti, Genel Kurulun bütün iş ve işlemlerini yürütmekle görevli ve yetkilidir. Duraksama yaşanan durumlarda Genel Kurulun kararına başvurulur.

(4) Toplantıyı Başkan yönetir, kâtipler toplantı tutanağı düzenler ve Başkanla birlikte imzalar. Toplantı Tutanağı, Genel Kurul’un tamamlanmasıyla birlikte, saklanması için TDB’ye verilir.

(5) Divana seçilen üyelerin Birlik organlarına seçilebilme şartlarını taşıması gerekir.

Gündemle Bağlılık
MADDE 9 -
(1) Genel Kurul toplantılarında önceden bildirilen gündemdeki konular görüşülür.

(2) Ancak, Birlik Genel Kurulu delegelerinin beşte ikisinin imzası ile teklif edilen konular da gündeme ilave edilir. Toplantıda hazır bulunan delegelerin beşte birinin imzası ile gündeme yeni madde ilavesi teklif edilebilir.

Görüşmelerin Yapılması
MADDE 10 -
(1) Başkan, gündem üzerinde değişiklik önerisi olup olmadığını araştırır. Herhangi bir değişiklik önerisi yoksa gündemi oya sunar. İlave gündem maddeleri için önerge verilmişse, önergenin lehinde ve aleyhinde söz verilir. Konuşmalar bittikten sonra önerge oya sunulur.

(2) Gündem kesinleştikten sonra Başkan, maddelerin ilgili sıraya göre görüşülmesini sağlar. Her gündem için ayrılan süre Başkan tarafından Genel Kurul’un onayına sunulur ve gündeme devam edilir. Kararlar lehinde ve aleyhinde konuşacak delegelerin sayısı ve ayrılan süreyi dikkate alarak Divan konuşma süresini belirler. Konuşmalarda değişiklik, ekleme önerileri varsa, mevcut öneriye aykırı olandan başlayarak tek tek oy'a sunulur.

(3) Alınan kararların yeniden görüşülmesi toplantıda hazır bulunan delegelerin beşte birinin yazılı talebiyle mümkündür. Aynı Genel Kurul’da, her karar için ancak bir kez yeniden görüşme talebinde bulunulabilir.

(4) Gündemin dilek ve istekler bölümünde, zamanın elverdiği ölçüde delegelere söz verilir. Her delege kendi adına söz ister, konuşacak olanlar Divan’a adlarını yazdırırlar. Başkan, ad okuyarak konuşmacıları tanıtır, konuşma sırasını duyurur. Delegelerin konuşma süresi her delegeye eşit süre tanınacak şekilde Divan tarafından belirlenir.

(5) Görüşmelerin tamamlandığının Başkan tarafından ilanından sonra Genel Kurul oturumu kapatılır. Genel Kurul’da ertesi gün usulüne göre seçim yapılır ve Genel Kurul sona erer.

Karar Yeter Sayısı
MADDE 11 -
(1) Genel Kurul toplantılarında hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar verilir.

Yürürlük
MADDE 12 -
(1) Bu Yönerge MYK tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13 -
(1) Bu Yönerge MYK ile Genel Kurul tarafından yürütülür.

 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ GENEL KURULU
KARAR ÖNERİSİ

Delege adı soyadı

 

Delegesi olduğu Dişhekimleri Odası

 

Önergenin özeti/ana fikri:

 

Değiştirilmesi önerilen, önergeyle bağlantılı olan veya önergeyle etkilenebilecek olan TDB politika ve/veya düzenlemeleri

 

 

 

 

Önerinin TDB’ye ve/veya Odalara getireceği mali külfet

 

Önerinin uygulayıcıları

 

Önerinin anahtar kelimeleri

 

Önerinin gerekçesi:

 

 

 

Öneri:

 

 

 

Not: Önerinin dayanağı olan belgeler ayrıca eklenebilir.