TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ

(14-15 Ağustos 2017 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

Amaç
MADDE 1 - 
(1) Bu Yönergenin amacı, Türk Dişhekimleri Birliği Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantı ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 -
 (1) Bu Yönerge Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - 
(1) Bu Yönerge, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasası’nın 26. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Terimler
MADDE 4 - 
(1) Bu Yönergede geçen;

TDB                : Türk Dişhekimleri Birliğini,
MYK                : Merkez Yönetim Kurulunu,
Oda                 : Dişhekimleri  Odalarını,
GYK                 : Genişletilmiş Yönetim Kurulu’nu

ifade eder.

Genişletilmiş Yönetim Kurulu
MADDE 5 - 
(1)  GYK, MYK gündemindeki bir kısım konuların Oda temsilcileriyle birlikte değerlendirilip karara bağlanması için oluşturulmuştur.

(2) GYK, MYK üyeleri ile her Odadan katılan bir temsilciden oluşur. Oda temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı, bu mümkün olmadığında Genel Sekreter veya Yönetim Kurulu üyelerinden biridir. Oda’yı temsilen katılacak kişi, Oda tarafından her toplantı öncesi TDB’ye yazılı olarak bildirilir.

(3) MYK, gündeme göre, ilgili kişi ya da kişilerin GYK’ya katılmasına karar verebilir.

Toplantı Yeri, Zamanı ve Gündemi
MADDE 6 - 
 (1) GYK, MYK tarafından gereksinim duyulan zamanlarda toplanır.

(2) Toplantı yeri ve zamanı MYK tarafından belirlenir.

(3) Olağan toplantı tarihi, en az bir ay önce Odalara bildirilir.

(4) Toplantı gündemi MYK tarafından belirlenir. Toplantı tarihi ile birlikte gündem de Odalara bildirilir. Odalardan gelen ek gündem önerileri MYK tarafından değerlendirilir, gerekirse gündeme eklenir.

Toplantının Yapılması
MADDE 7 -
(1) GYK, MYK Başkanı tarafından açılır ve yönetilir. MYK Başkanvekili veya Genel Sekreter, geçici olarak toplantıya Başkanlık edebilir.

(2) Görüşmeler, gündeme uygun olarak yapılır. Görüşmelerde, GYK üyeleri söz alarak görüşlerini paylaşır.

(3) GYK’da kararlar, katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylamada her üye bir oy hakkına sahiptir. Alınan kararlar tavsiye niteliğindedir. Bu kararlar, MYK tarafından alınacak kararlarda yol gösterici olarak değerlendirilebilir; gerektiğinde MYK tarafından resmi karar alınarak hayata geçirilebilir.

(4) Toplantı yerindeki oturma düzeni her toplantı öncesinde MYK tarafından belirlenir. Üyelerin oturma yerleri masa isimlikleriyle gösterilir.

Toplantı Giderleri
MADDE 8 - 
(1) Toplantı giderlerinin ne şekilde karşılanacağı her toplantı çağrısında MYK tarafından ayrıca belirtilir.

(2) GYK toplantısı Başkanlar Konseyi gibi toplantılarla ilintili olarak düzenlenmesi halinde giderlerin karşılanmasında o toplantı için geçerli olan kural uygulanır.

Yürürlük
MADDE 9 -
 (1) Bu yönerge Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10 - 
(1) Bu Yönerge hükümlerini MYK ve Oda Yönetim Kurulu yürütür.