OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARLARI

TDB OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARLARI

(13-14 Nisan 2019)

1. ÜYE AİDATLARI

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince;

Üye aidatlarının:

 1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleriyle, bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinin 2020 yılı aidatının 600 TL olarak belirlenmesine,
 2. Dişhekiminin aidat belirlenmesine esas statüsünün ilk kayıt tarihindeki ve izleyen yıllarda 1 Ocak’taki durumuna göre belirlenmesine, yıl içinde değişen statüsü sebebiyle o yılın aidatında herhangi bir değişiklik yapılmamasına,
 3. Üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk etmesine ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesine,
 4. Odaya ilk kayıt sırasında alınacak aidat miktarının, o yılın aidatının 12’ye bölünerek, kayıt tarihinden yılsonuna kadar olan tam ay sayısıyla çarpılmasıyla elde edilen miktar olarak belirlenmesine, (Odalar arası nakilde bu hüküm uygulanmaz)
 5. 2020 yılında uygulanacak kayıt ücretinin 300 TL olarak belirlenmesine,  
 6. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinin 2020 yılı  aidatının 300 TL olarak belirlenmesine,
 7. Vakıf üniversiteleri dişhekimliği fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinin aidatlarının kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile aynı miktarda olmasına,
 8. Öğretim üyeleri hariç olmak üzere, vakıf üniversitesi dişhekimliği fakültelerinin açtığı poliklinik, ağız diş sağlığı merkezi, eğitim ve araştırma merkezlerinde çalışan dişhekimlerinin, üyelik aidatlarının serbest çalışan dişhekimleriyle aynı olmasına;
 9. Sahibi ve ortağı olmaksızın ilk defa bir özel sağlık kuruluşunda çalışmaya başlayan dişhekimlerinin 2020 yılı aidatının 300 TL olarak belirlenmesine,
 10. Mesleğini icra etmeyen ve içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını doldurmuş dişhekimlerinden aidat alınmamasına,
 11. Dişhekimlerinden, içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını doldurmuş olanların çalışmayan üye olarak yeniden Odaya kayıt olmaları halinde, kayıt ücreti alınmamasına,
 12. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve üyelikten ayrılmış dişhekimlerinden Odaya yeniden kayıt olmaları halinde kayıt ücreti alınmamasına,
 13. Özel ağız ve diş sağlığı kuruluşunun bulunmadığı ilçelerde muayenehane açan dişhekimlerinden ilk yıl üye aidatı alınmamasına; üye aidatı alındıktan sonra bu muayenehanenin açılması halinde, izleyen yıl üye aidatı alınmamasına,
 14. Ağır hastalık, kaza veya öngörülemeyen olağanüstü nedenlerle, kesintisiz olarak 3 aydan az olmamak üzere mesleğini geçici olarak icra edemeyen dişhekimlerinin, bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla, aidat ve varsa diğer borçlarının o yıla ait kısımlarının Oda Yönetim Kurulunca silinmesine, (Maruziyetin süreklilik arz etmesi sebebiyle dişhekiminin çalışamaması durumunda geçmiş yıllara ait borçların da silinmesine karar verilebilir.)
 15. Vefat eden dişhekimlerinin odaya olan aidat ve varsa diğer borçlarının Oda Yönetim Kurulu kararıyla silinmesine,
 16. Dişhekiminin, üyesi olduğu Odadan başka bir Oda bölgesine naklinde, o yıla ait aidatın tamamı ve varsa diğer borçlarının ayrıldığı Odanın alacağı olduğuna,
 17. Üyelikten ayrılanlara, aidat iadesi yapılmamasına,
 18. Odaya üye olunurken, kimlik kartı ve rozetin bir kez ücretsiz olarak sunulmasına, (kimlik kartı ve rozetin TDB tarafından finanse edilir)
 19. Üye aidatlarını ve Odaya her türlü borcunu zamanında ödemeyen dişhekimlerinden, Amme Alacaklarını Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda belirtilen oranda gecikme faizi de eklenerek tahsil edilmesine,
   

2. BİRLİK ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLARA VERİLECEK ÖDENEKLERİN TESPİTİ

Birlik Organlarında Görev Alacakların Harcırahlarının Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 41. maddesi gereğince;

Birlik organlarında ve komisyonlarında il dışından görev alacaklara; 

 1. Yol Ücreti: Otobüs veya trenle ulaşımda o güzergâhtaki en yüksek bilet bedelinin, uçakla ulaşımda ekonomi sınıfı uçak bileti bedelinin veya özel otomobil kullanıldığında km. başına ortalama yakıt bedelinin aynı güzergahtaki uçak ücretini geçmeyen kısmının belge karşılığında ödenmesine,
 2. Konaklama: Talep halinde 4 veya 5 yıldızlı otelde konaklama ücretinin belge karşılığında ödenmesine,
 3. Zaruri Masraf: Konaklamanın karşılanması halinde; o yıl uygulanan muayene ücretinin
  7 katı, günlük yemeğin de karşılanması durumunda; ödenecek gerçek zaruri masrafın o yıl uygulanan  muayene ücretinin KDV hariç tutarının 4 katı olarak ödenmesine,
   

1. Birlik organlarında görev alacaklardan il içinde ikamet edenlere; o yıl  uygulanan muayene ücretinin KDV hariç tutarının 3 katı zaruri masraf ödemesi yapılmasına,

2. Yurtdışına yapılan görevlendirmelerde; yol ve konaklama ücreti ile belge karşılığı ödenecek zaruri masraf olarak o yıl  uygulanan muayene ücretinin KDV hariç tutarının 11 katı zaruri masraf ödemesi yapılmasına,

3. TAŞINMAZLAR İÇİN YETKİ

Türk Dişhekimleri Birliği için gerekli taşınmazların satın alınması, mevcut taşınmazların satılması; taşınmazlar üzerinde ipotek ve benzeri ayni hak tesis edilmesi ile gerektiğinde bunların kaldırılması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

4. YENİ DÖNEM TAHMİNİ BÜTÇESİ VE FASILLAR ARASI AKTARIM YETKİSİ

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Fonu, Yardımlaşma Fonu, Kıdem Tazminatı ve Burs Fonu hariç olmak üzere tahmini bütçede yer alan fasıllar arası aktarım yapılabilmesi konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

5. TDB ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRELERİNİN YERİ, TARİHİ VE KAPSAMININ YENİDEN BELİRLENMESİ

TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’nin hangi içerikte, nerede ve hangi yıllarda yapılacağı konusunda başlatılmış çalışmanın tamamlanması ve bitirilmesine,

6. ÜYE SAYISI BEŞYÜZDEN AZ OLAN ODA DELEGELERİNE AİT ULAŞIM VE KONAKLAMA ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ

13.04.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuza katılan ve üye sayısı beş yüzden az olan Odalarımızın, Genel Kurula katılan delegelerinin ulaşım ve konaklama bedellerinin Türk Dişhekimleri Birliği tarafından karşılanmasına,

7. DİŞHEKİMLERİNİN ODA BORÇLARININ MAHSUP BİÇİMİ

Dişhekimlerinin, Odaya olan borçlarına ilişkin ödemelerinin öncelikle anapara borcundan mahsup edilmesine,

8.DAYANIŞMA VE AFET FONUNDA BİRİKEN PARANIN TDB YARDIMLAŞMA FONUNA AKTARILMASI

Dayanışma ve Afet Fonu kurulmasına ilişkin, Türk Dişhekimleri Birliği 7. Olağan Genel Kurulunun (9) numaralı kararı Danıştay 8. Daire kararıyla iptal edildiğinden, Fonda birikmiş olan paranın aynı amaca yönelik kurulmuş olan, Türk Dişhekimleri Birliği Yardımlaşma Fonu’na aktarılması suretiyle anılan Fonun tasfiye edilmesine,

9. DİŞHEKİMLERİNİN İDARİ, MALİ VE HUKUKİ HAK VE SORUMLULUKLARI

Dişhekimlerinin idari, mali ve hukuki hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesine yönelik MYK’nın çalışma yapmasına,

10. CUMHURİYETİN 100. YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında,

 1. FDI Kongresinin 2023 yılında Türkiye’de yapılması için girişimde bulunulmasına,
 2. Dişhekimliği mesleğinin ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin geleceği konusunda camianın tüm bilişenlerinin yer aldığı bir çalıştay yapılmasına,
   

11.TDB ÇALIŞMALARINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK VE YÖNERGELERİN GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ

TDB çalışmalarını düzenleyen yönetmelik ve yönergelerin, etik değerler ışığında günün koşullarına uygun hale getirilmesi için MYK’nın çalışma yapmasına,

12.ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİKLERİ ORTAKLARININ HER YILBAŞINDA ŞİRKETİN ORTAKLARININ DİŞHEKİMİ OLDUĞUNU BEYAN ETMESİ

Özel ağız ve diş sağlığı poliklinikleri ortaklarının her yılbaşında şirketin ortaklarının dişhekimi olduğunu beyan etmesine yönelik bir düzenleme yapılması için MYK’nın girişimde bulunmasına,

Karar verildi.