TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ`NDE VE DİŞHEKİMLERİ ODALARINDA HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ`NDE VE DİŞHEKİMLERİ ODALARINDA HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK  

(1-2-3 Kasım 1996 tarihinde yapılan TDB 6.Olağan Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1
– (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun Türk Dişhekimleri Birliği’ne ve Dişhekimleri Odalarına yüklediği görevlerinin nasıl yapılacağı ve yetkilerin ne şekilde kullanılacağını gösteren usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2
– (1) Bu yönetmelik; Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının idari ve mali işlemleri ile Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları arasında idari, mali ilişkilerin düzenlenmesi, Odaların üyeleri ile ilişkileri ve dişhekimlerinin ağız ve diş sağlığı hizmet alan kuruluşlar ile yapacağı anlaşmalarla ilgili husus ve hükümleri kapsar.

Hukuki dayanak
MADDE 3
– (1) Bu yönetmelik, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun  11 inci ve 17 inci maddeleri  ve 26 ncı maddesinin (d) ve (h) bendi uyarınca ve 42 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4
– (1) Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Kanun: 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nu,

b) Birlik: Türk Dişhekimleri Birliği’ni,

c) Oda: Dişhekimleri Odaları’nı,

d) Genel Kurul: Birliğin veya Odanın Genel Kurulu’nu,

e) Merkez Yönetim Kurulu: Birliğin Merkez Yönetim Kurulu’nu,

f) Yönetim Kurulu: Odanın Yönetim Kurulunu,

g) Genel Sekreter: Birliğin veya Odanın Genel Sekreterini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Odaya Kayıt Zorunluluğu, Sicil Cüzdanı ve Genel Kurullara Katılmayan ve Oy Kullanmayan Üyeler Hakkındaki Uygulama 

Oda üyeliğine kayıt zorunluluğu
MADDE 5 –
(1) Serbest dişhekimliği yapabilmek için Odaya kaydolmak şarttır. Yönetim Kurulları, bölgelerinde muayenehane açan veya serbest meslek icra eden dişhekimlerinin Odaya kayıtlarını sağlamak ile yükümlü olup, bunun için İl Sağlık Müdürlüklerine ve kamu kuruluşlarına gerekli başvuruları yaparlar.

 (2) Odaya kaydolmadan, muayenehanede çalışan dişhekimlerine gerekli kanuni işlemler uygulanır. Bölgelerinde Odaya kaydolmadan muayenehane açan dişhekimlerine gerekli ihtarda bulunur; sonuç alınmaz ise 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna muhalefetten dolayı haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunurlar ve kanuna göre gerekli işlemleri yaparlar.

(3) Yönetim Kurulları, kamuda çalışan ve kanuna göre Odaya kaydolmak zorunda olmayan dişhekimlerinin de Odaya kaydolmaları için gerekli dayanışma ve tanıtma işlerini de yürütürler.

Sicil cüzdanı tutulması
MADDE 6
– (1) Yönetim Kurulu; Odaya kaydolan dişhekimleri ile ilgili olarak Birlik tarafından hazırlanan sicil cüzdanını doldurur ve her bir üye için diploma sureti, ikametgah senedi ve nüfus cüzdanı sureti ile iki adet fotoğrafı içeren üyelik dosyasını hazırlarlar.

(2) Odalar, bölgelerinden ayrılan dişhekimlerinin sicil cüzdanını yeni gittikleri bölgedeki Odaya derhal intikal ettirmek ve durumu Birliğe de bildirmek ile yükümlüdürler.

(3) Her Oda, naklen gelen dişhekimlerinden ayrıldığı Oda tarafından düzenlenen ve ilişik kesmeyi gösterin belgeyi ister. Oda, bölgesine gelen dişhekimi hakkında Birliğe ve geldiği Odaya hemen bilgi verir.

Genel Kurullara katılmayan ve oy kullanmayan üyeler
MADDE 7
– (1) Mazeretsiz olarak Oda ve Birlik Genel Kurullarına katılmayan, katılsa bile oy kullanmayan üyeler, kanunun 39’uncu maddesi gereğince, Oda Başkanları tarafından, Oda merkezinde o yılın birinci döneminde uygulanan en yüksek asgari muayene ücreti kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

(2) Genel Kurula katılmayan ve oy kullanmayanların veya mazeretini Genel Kurulun yapıldığı tarihten itibaren 15 içinde bildirmeyenlerin olup olmadığı ve ceza uygulamasını gerektiren şartların gerçekleşip gerçekleşmediği, seçime katılacak üyeleri gösteren listeler ve seçim tutanakları incelenerek tespit edilir.

(3) Ceza uygulanan üyelere para cezasını ödemeleri için birer mektup gönderilir ve bu mektupta, para cezasının kanundan kaynaklandığı ve 15 gün içerisinde para cezasının ödenmemesi halinde icra işlemi başlatılacağı üyelere hatırlatılırı. Mektubun tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde para cezasını ödemeyen üyeler hakkında Oda Başkanlığınca icra işlemi başlatılır.

 (4) Bu maddeye göre cezalandırılan Birlik delegeleri, iki dönem geçmedikçe Birlik Genel Kurulu delegeliklerine seçilemezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aidatların ve Para Cezalarının Toplanması ve
Birlik Payının Ödenmesi

Aidatların tahsili
MADDE 8
– (1) (Değişik:TDB 9.Olağan Genel Kurulu 8-9-10/11.2002) Yönetim Kurulları, bölgesinde çalışan ve odanın üyesi olan dişhekimlerinden Birlik Genel Kurulu’nun tespit edeceği zaman içinde üye aidatlarını tahsil etmekle yükümlüdür. Zamanında ödenmeyen her türlü Oda alacakları, “Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanuna” göre faiziyle birlikte tahsil edilir. Ödemeyenler hakkında, Yönetim Kurulu kararı ile icraya başvurulur ve ayrıca haklarında disiplin soruşturması açılabilir.           

Para cezalarının tahsili
MADDE 9
– (1) 8 inci maddedeki hükümler, Oda Disiplin Kurullarının vereceği para cezaları için de geçerlidir.

Birlik payının ödenmesi
MADDE 10
– (1) (Değişik:TDB 9.Olağan Genel Kurulu 8-9-10/11.2002) Odalar, TDB’nin düzenleyeceği örnek hesap planı şeklinde hazırlayarak buna göre bilançoları ve yıl sonu mizanlarını aşağıda yazılı dönemlerde Birliğe gönderirler.

1.Dönem
Ocak-Şubat-Mart-Nisan ayı bilançosu,  Mayıs ayı sonuna kadar,

2.Dönem
Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos ayı bilançosu, Eylül ayı sonuna kadar,

3.Dönem
Eylül-Ekim-Kasım-Aralık ayı bilançosunu, Ocak ayı sonuna kadar.

(2) Odalar, Kanunun 32.maddesi uyarınca her bilanço dönemine ait brüt gelirlerinin %25 tutarını, bilançoları gönderme ayı sonuna kadar Birliğe ödemek zorundadır.

(3) Ödenmeyen Birlik alacakları, Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanuna göre, yasal faiziyle birlikte Odalardan tahsili yoluna gidilir. Yıl sonu mizanına göre, Odalar tarafından fazla ödemede bulunulmuş ise, Birlik hesaplarına alacak kaydedip, bir sonraki yılın hesabından mahsup yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dosyalama Sistemi ve Mali Kayıtların Tutulması

Birliğin ve Odaların dosyalama sistemi
MADDE 11
– (1) Birlik’te ve Odalarda uygulanacak gelen ve giden evrak dosyalama sistemi, dosyalanacak evrakın türüne, kodlarına ve Birlik veya Odalar tarafından kullanılmalarına göre aşağıda gösterilmiştir.

A-BİRLİK’TE

001      : Dişhekimleri Odaları ile yazışmalar
001-1  : Daimi ve Geçici Genelgeler
001-2  : Dişhekimleri Odalarının Yüksek Disiplin Kurulu ile ilgili yazışmaları
002      : Sağlık Bakanlığı ile yazışmalar
002-1  : Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yazışmalar
002-2  : Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yazışmalar
003      : Başbakanlık ve diğer Bakanlıklar ile yazışmalar
003-1  : Diğer resmi kurumlar ile yazışmalar
004      : Dişhekimliği fakülteleri ve bilimsel dernekler ile yazışmalar
005      : Diğer meslek kuruluşları ile yazışmalar
006      : Hukuk işleri ilgili yazışmalar
007      : Yüksek Disiplin Kurulu ile yazışmalar
007-1  : Soruşturmacı ile ilgili yazışmalar
007-2  : Hakkında soruşturma yapılanlar  ile ilgili yazışmalar
008      : Ağız ve diş bakım ürünleri üreten firmalar ile yazışmalar
008-1  : Cihaz, araç-gereç ve malzeme firmaları ile yazışmalar
008-2  : İlaç firmaları ile yazışmalar
009      : Teklif ve satın alma ile ilgili yazışmalar
010      : Yurt dışı yazışmalar  (FDI ile yazışmalar)
010-1  : Yurt dışı yazışmalar  ( ERO ile yazışmalar)
010-2  : Diğer yurt dışı yazışmaları
011      : Çeşitli yazışmalar
012      : İç yazışmalar (Denetleme Kurulu ile yazışmalar)
012-1  : İç yazışmalar (Komisyonlar ile yazışmalar)
013      : Tüketici haklarını koruma protokolü kapsamındaki yazışmalar
014      : Ağız ve diş bakım ürünlerinin uygunluk araştırmaları
015      : Ağız ve diş  bakım ürünlerinde Birliğin onay logosunun kullanılması  ile ilgili yazışmalar

B- ODALARDA

001      : Birlik ile yazışmalar
001-1  :  Daimi ve Geçici Genelgeler
001-2  : TDB  Yüksek Disiplin Kurulu ile ilgili yazışmalar
002      : İl Sağlık Müdürlüğü ile yazışmalar
002-1  : Kaymakamlık ve ilçe merkez sağlık ocağı tabipliği ile yazışmalar
002-2  : İl Sağlık Müdürlüğünden gelen muayenehane açılışı, kapanışı ve nakli ile  ilgili yazışmalar
003      : Valilik ve Bakanlıklara bağlı il müdürlükleri ile yazışmalar
003-1  :  Diğer resmi kurumlar ile yazışmalar
004      : Dişhekimliği fakülteleri ve bilimsel dernekler ile yazışmalar
005      : Dişhekimleri Odaları ve diğer meslek kuruluşları ile yazışmalar
006      : Hukuk işleri ilgili yazışmalar
007      : Disiplin Kurulu ile yazışmalar
007-1  :  Soruşturmacı ile ilgili yazışmalar
007-2  :  Hakkında soruşturma yapılanlar  ile ilgili yazışmalar
008      : Ağız ve diş bakım ürünleri üreten firmalar ile yazışmalar
008-1  :  Cihaz, araç-gereç ve malzeme firmaları ile yazışmalar
008-2  :  İlaç firmaları ile yazışmalar
009      : Teklif ve satın alma ile ilgili yazışmalar
010      : Yurt dışı ile ilgili yazışmalar
011      : Çeşitli yazışmalar
012      : İç yazışmalar (Denetleme Kurulu ile yazışmalar)
012-1  : İç yazışmalar (Komisyonlar ile yazışmalar)
012-2  : İç yazışmalar  (İlçe temsilcilikleri ile yazışmalar)
013      : Tüketici haklarını koruma protokolü kapsamındaki yazışmalar
014      : Üyeler ile yazışmalar
014-1  : Muayenehane açılışı ile ilgili yazışmalar
014-2  : Muayenehane nakli ile ilgili yazışmalar
014-3  : Muayenehane kapanışı ile ilgili yazışmalar
015      : Üyelik kontrolü ile ilgili yazışmalar
016      : Dişhekimi hakkında şikayet başvuruları ile ilgili yazışmalar
016-1  : Hakem görevlendirilmesi ile ilgili yazışmalar
016-2  : Bilirkişi görevlendirilmesi ile ilgili yazışmalar

Mali kayıtların tutulması
MADDE 12
– (1) (Değişik:TDB 9.Olağan Genel Kurulu 8-9-10/11.2002) Odalar; aidat ve bağış makbuzu, sarf makbuzu, faturalar dosyası ve benzerleri gibi gelir ve gider ile ilgili tutulan belgelerden başka mali kayıtlarını tek düzen muhasebe sistemine göre tutmak zorundadır.

(2) Odalar ve Birlik, Genel Kurulları sonucuna göre; görev devir teslimi sırasında bilanço değerleri ve kıymetli evrak ve bu nitelikteki belgelerin de devir teslim işlemini tutanakla yaparlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yazışma Usulü, Odaların Uyarılması ve Temsilcilerin Atanması 

Birlik ve Oda yazışmaları
MADDE 13
– (1) Odalar, Merkez Yönetim Kurulu ile olan yazışmaları titizlikle izlemek ve uygulamak zorundadırlar. Merkez Yönetim Kurulu’ndan gelen yazılarda cevap süresi belirlenmemişse, yazıların en geç (1) ay içerisinde cevaplandırılması zorunludur. Aynı süre, Birliğin doğrudan doğruya Odalara vereceği cevaplar için de geçerlidir.

(2) Birlik ve Odalar, Bakanlık ve diğer kamu kuruluşları ile olan yazışmasında genel kurallara uymak zorundadır.

Odalardan uyarılması
MADDE 14
– (1) Merkez Yönetim Kurulu, Kanun’un 26 ıncı maddesinin (d) bendine göre, kanun ve yönetmeliklere uymayan Odaları uyarır; gerekirse sorumluları hakkında disiplin işlemi yapılmasının gerektiğini ilgili Odaya yazılı olarak bildirir.

İl ve İlçe Temsilcilerinin atanması
MADDE 15
– (1) Oda, ihtiyaca göre, Kanun’un 11 inci maddesinin (k) bendi uyarınca, faaliyet alanı içerisindeki il ve ilçelerde yönetmelikte gösterilecek esaslar dairesinde faaliyetlerde bulunmak üzere temsilciler atayabilir.

ALTINCI BÖLÜM
İkinci  Göreve Bildirim Zorunluluğu 

İkinci görev ve bildirim
MADDE 16
– (1) Özel kurum ve işyerinde görevli dişhekimlerinin bu görevlerini başka bir yerde de yapmaları, kayıtlı bulundukları Oda Yönetim Kurulu’nun iznine bağlıdır. Yönetim Kurulunca kabul edilmedikçe, her ne suretle olursa olsun, diğer bir kurumun ve işyerinin dişhekimliği görevi üstlenilemez.

(2) Özel kurumda ve işyerinde görevli hekimler ile ilgili ayrı bir dosya tutulur.

(3) İkinci bir özel kurum ve işyerinde görev almak isteyen dişhekimlerinin başvurusu Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

İkinci görev ücreti
MADDE 17
– (1) Özel kurum ve işyerinde görevli dişhekimlerinin ücretleri; Merkez Yönetim Kurulunca, yılın birinci ve ikinci yarısı için ayrı ayrı günlük, yarım günlük, ve saat başı esasıyla ve bakılan kişi sayısı da göz önüne alınmak suretiyle, net ücret olarak belirlenir. Merkez Yönetim Kurulu’nun bu kararları Odalara bildirilir ve Odalarca uygulanması takip edilir ve sağlanır.

 

  YEDİNCİ BÖLÜM
Organlarda Görev Alanlara ve Yönetim Kurulunca
Görevlendirilenlere Ödenecek Ücretlerin ve Benzeri Giderlerin
Ödeme Esasları

 

Harcırah ve harcırahın unsurları
MADDE 18
– (1) (Değişik:TDB 9.Olağan Genel Kurulu 8-9-10/11.2002) Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Oda organlarında görev alanlar ile genel kurul veya yönetim kurulları  tarafından görevlendirilenlere bu görevleri nedeniyle yapacakları zaruri masraflar için  kendilerine aşağıda unsurları belirtilen harcırah ödemesi yapılır.

(2) Bu ödemeler görev sonunda verilebileceği gibi,  ilgilinin talebi halinde önceden de avans olarak ödenebilir. Görev sonrası yapılacak harcırah tahakkuku sonucunda fazla ödeme defaten tahsil edilir. Eksik ödeme var ise ödenir.

(3) Harcırah üç unsurdan oluşur.

a) Yol: Görev yerine gidiş ve dönüşün yapıldığı seyahat aracı gideridir.

b) Konaklama: Görev yerinde ikamet gerekiyorsa, konaklanacak yere ait ikamet gideridir.

c) Zaruri masraf karşılığı: Görevlendirilen kişinin gerçek ikametgahından ayrılışıyla başlayıp, geçici görev yeri dahil, yol ve konaklama dışındaki;  yemek, taşıma, taksi, otopark, hamaliye  vb. giderleri karşılamak üzere her gün için verilen ödemedir.

Organlarda görev alanlara ve diğer görevlendirmelerde ödenecek harcırah
MADDE 19
– (1) (Değişik:TDB 9.Olağan Genel Kurulu 8-9-10/11.2002) Birlik ve Oda  Organlarında görev alacaklar ile Genel Kurul veya Yönetim Kurullarınca yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerinde  harcırah ödemesi yapılır.

(2) Organlarda görev alacakların harcırahları Genel Kurullarca, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilenlerin harcırah miktarları ise Yönetim Kurullarınca belirlenir.

(3) Aynı ilden görev alanlar ile il içi görevlendirilenlere yalnız zaruri masraf karşılığı ödeme yapılır.

(4) Birlik ve Odalarda görevli İdare Müdürü ve diğer personel ile hukuk ve mali müşavire,  Birlik veya Oda Merkezi dışındaki görevlendirmelerde, Yönetim Kurullarınca her yıl belirlenen miktarda;  yol, konaklama ve zaruri masraf ödemesi yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Birlik ve Oda Personelinin Görev ve Yetkileri

 İdare Müdürü’nün görev ve yetkileri
MADDE 20
– (1) Birliğin bir idare müdürü bulunur.

(2) Maddi gücü yeterli olan ve gerek gören Odalar da, bu idare Müdürü ile sözleşme yapabilir.            

(3) İdare Müdürü’nün görevleri şunlardır:

            a) Günlük işleri yapmak ve yazışmaları düzenlemek,
            b) Genel Kurulun hazırlıklarını yapmak,
            c) Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ile mali raporunun hazırlanmasına yardım  etmek,
            d) Hukuk müşaviri, mali müşavir, tahsildarlar, sekreterler, müstahdemler, gibi alt kadrosunu oluşturacak personelin çalışmalarını denetlemek ve bu personel hakkında gerektiğinde Genel Sekreter’e bilgi vermek,
            e) Yönetim Kurulunun kendisine vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

(4) İdare Müdürü, maiyetindeki personelin çalışmalarından dolayı Genel Sekreter’e karşı sorumlu olur.

(5) İdare Müdürü, Yönetim Kurulunca gerek görülür ise oy hakkı olmasızın toplantılara katılabilir.

Genel Sekreter’in görev ve yetkileri
MADDE 21
– (1) Genel Sekreter, kanun ve diğer mevzuat ile belirlenen görev ve yetkiler yanında, personelin iş alanlarının tanımlanmasını düzenlemeye yetkili ve bundan dolayı sorumludur.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 

Hizmet Yönergeleri
MADDE 22
– (1) Merkez Yönetim Kurulu ve Oda Yönetim Kurulları, bu yönetmeliğe uygun olmak kaydı ile hizmetlerin yürütülmesine dair yönergeler çıkarabilirler.

Yürürlük
MADDE 23
– (1) Bu yönetmelik, Birlik Genel Kurulu’nca kabulünü takiben yürürlüğe girer. 

Yürütme
MADDE 24
– (1) Bu yönetmelik hükümleri, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları yürütür.