13.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
13. OLAĞAN GENEL KURUL
KARARLARI
(05-06-07 Kasım 2010)

 1.   ÜYE AİDATLARI  

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince;   

Üye Aidatlarının;  

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan diş hekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı diş hekimlerinin 2010 yılı aidatlarının arttırılmayarak 2011 yılında 245 lira olmasına,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarla mesleğini icra etmeyen diş hekimlerinden özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda aidatlarının 1. maddede belirtilen miktarlarda tahsil edilmesine,

3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen diş hekimlerinin 2010 yılı aidatlarının arttırılmayarak 2011 yılında da 120 TL olmasına,

4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan diş hekimleri ile bu kurum ve kuruluşların ilk defa sahibi veya ortağı olan diş hekimlerinden 2011 yılı için 120 lira alınmasına,

5. 65 yaşını doldurmuş olup da mesleğini icra etmeyen diş hekimlerinden aidat alınmamasına,

6. Üyelikten ayrılmış diş hekimlerinden 65 yaşını doldurmuş olanların çalışmayan üye olarak yeniden odaya kayıt olmaları halinde kayıt ücreti alınmamasına,

7. Ağır hastalık veya kaza gibi nedenlerle kesintisiz olarak üç aydan fazla süreli çalışamayanların bu durumu belgelemeleri koşuluyla o yıla ait aidat ve diğer borçlarının oda yönetim kurulunca silinmesine

8. Vefat eden diş hekimlerinin odaya olan aidat ve varsa diğer borçlarının oda yönetim kurulunca silinmesine,

9. Odalara ilk kayıt ve çalışma durumlarındaki değişiklik sırasında alınacak aidat miktarının o yılın aidatının 12’ye bölünerek kayıt tarihinden yılsonuna kadar olan tam ay sayısıyla çarpılmasıyla elde edilen miktar olarak belirlenmesine,

10. Aidatların 2012 yılı için 2011 yılı yıllık ÜFE ve TÜFE toplamının yarısı yüzde 5’i geçmediği takdirde zam yapılmaması, yüzde 5’i geçmesi halinde ise geçen miktar kadar arttırılarak belirlenmesini ve aidatların küsuratlarından arındırılması amacıyla en yakın 0 ya da 5 TL tam sayıya uyarlanmasına,

11. Yardımlaşma fonu aidatının odaların aidat gelirlerinden Birliğe gönderilen Birlik payının yüzde 20’sinden oluşturulmasına,  

12.  Diş hekiminin üyesi olduğu odadan başka bir oda bölgesine naklinde nakil tarihine kadar tahakkuk etmiş olan aidat ve varsa diğer tüm borçlarının ayrıldığı oda tarafından tahsil edilmesine,

13.  Üyelikten ayrılma başvurusunda bulunanlara aidat iadesi yapılmamasına,

14.  Kayıt ücretinin 2011 yılı için 120 lira, 2012 yılı için 2011 yılı yıllık ÜFE ve TÜFE toplamının yarısı yüzde 5’i geçmediği takdirde zam yapılmaması, yüzde 5’i geçmesi halinde geçen miktar kadar arttırılarak belirlenmesi ve küsurattan arındırılması amacıyla en yakın 0 ya da 5 TL tam sayıya uyarlanmasına,

15. Üye aidatlarının ait oldukları yılın Mart ayı sonuna kadar ödenmesine,

16. Üye aidatlarını ve odaya her türlü borcunu zamanında ödemeyen diş hekimlerinden amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun öngördüğü gecikme faizi de eklenerek tahsil edilmesine karar verilmesine.  

2. BİRLİK ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLARIN HARCIRAHLARI  

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 41. maddesi gereğince;

1. Birlik organlarında ve komisyonlarında il dışından görev alacaklara;

      a. Yol ücreti: Otobüs veya trenle ulaşımda o güzergahtaki en yüksek bedelin, uçak bileti bedelinin veya binek otomobili kullandığında kilometre başına ortalama yakıt bedelinin uçak ücretini geçmemek üzere belge karşılığında ödenmesine,

      b.Konaklama: Talep halinde 4 veya 5 yıldızlı otelde konaklama ücretinin belge karşılığında ödenmesine,

      c.Zaruri masraf: Konaklamanın karşılanması halinde 140 TL, konaklamanın ilgilinin kendi imkânları çerçevesinde karşılanması halinde 220 TL zaruri masraf karşılığı ödeme yapılmasına, günlük yemeğinin de karşılanması durumunda ödenecek gerçek zaruri masrafın 80 lira olarak ödenmesine,

2. Birlik organlarında görev alacaklardan il içinde ikâmet edenlere 100 lira zaruri masraf ödemesi yapılmasına,

3. Yurtdışında yapılan görevlendirmelerde yol ve konaklama ücreti belge karşılığı ödenecek, zaruri masraf olarak 280 lira ödeme yapılmasına.

Not: Yukarıda belirtilen ödemelerin her yılsonunda Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Yeniden Değerlendirme Katsayı oranında arttırılmasına.

 3. 3224 SAYILI KANUNDA YAPILMASI TALEP EDİLEN DEĞİŞİKLİKLER

Genişletilmiş TDB Mevzuat Komisyonunun 3224 sayılı Kanunda yapılması talep edilen değişikliklerin saptanması için çalışma yaparak 18. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Meslek Sorunları Sempozyumunda bu çalışmaların sunulmasına.

 4. TAŞINMAZLAR İÇİN YETKİ

Türk Dişhekimleri Birliği için gerekli taşınmazların satın alınması, mevcut taşınmazların satılması, taşınmazlar üzerinde ipotek ve benzeri ayni hak tesis edilmesiyle gerektiğinde bunların kaldırılması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

 5. YENİ DÖNEM TAHMİNİ BÜTÇESİ VE FASILLAR ARASI AKTARIM YETKİSİ

Toplum ağız-diş sağlığı ile yardımlaşma fonu hariç olmak üzere tahmini bütçede yer alan fasıllar arası aktarım yapılabilmesi konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

 6. ODA AİDATLARININ VE BORÇLARININ KREDİ KARTIYLA TAKSİTLENDİRİLEREK TAHSİL EDİLMESİ

Dişhekimlerinin oda aidatları ve borçlarının tahsilindeki zorlukların azaltılması amacıyla TDB Merkez Yönetim Kurulunun bankalarla anlaşma yaparak oda aidatlarının ve borçlarının kredi kartıyla taksitlendirilerek tahsil edilmesi yönünde çalışma yapılması için Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine.

 7. TABELA STANDARTLARI ÇALIŞMA GRUBU

Tabela standartları esaslarında belirtilen tabela ebadı, adedi, yazı tipi, aydınlatma kullanımı, yabancı dilde sağlık kuruluşu ismi, diş hekimi sözcüğünün yabancı dillerdeki karşılığının kullanımı, unvan kullanımı gibi konuların günün koşullarına göre yeniden belirlenmesi için TDB Merkez Yönetim Kurulunca bir çalışma grubu oluşturulmasına.

 8. YARDIMLAŞMA FONU YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ÇALIŞMA GRUBU

TDB Yardımlaşma Fonu Yönergesinin “İstenecek Belgeler” başlıklı 21. maddesinde yardım talebinde bulunan meslektaşlarımızdan istenen belgeler, mağduriyet yaşayan hekimlerimize güven zedeleyici olarak bulunduğundan söz konusu belgelerin yeniden ele alınması için çalışma grubu oluşturulmasına.

9. WEB SİTESİ ETİK KURALLARI ÇALIŞMA GRUBU

Dişhekimlerinin elektronik ortamda yaptıkları yayınları düzenlemek amacıyla hazırlanan diş hekimliğinde web sitesi etik kurallarının günümüzde web sitelerinin sayılarının gittikçe artması, bu artışın kontrol edilemez bir halde olması nedeniyle gözden geçirilmesi için Merkez Yönetim Kurulunca bir çalışma grubu kurulmasına.

 10. MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

Şirket ortaklığı, bir başka diş hekiminin yardımıyla yapılan tedaviler, birden fazla yerde çalışma, şehirlerarası çalışma, diş hekimi yanında diş hekimi çalıştırma gibi konular da Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunca bir çalışma grubu kurulmasına,

 11. MADDİ İMKÂNLARI SINIRLI OLAN ODALARIN MÜLK ALIMI

Maddi imkânları sınırlı olan Odaların mülk alımında sorunlarının nasıl çözüleceği, Odaların nasıl destekleneceği konusunda Merkez Yönetim Kurulunca çalışma yapılmasına,

Karar verildi.  

 ****

TDB 13.OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ
5–6–7 KASIM 2010
ANKARA

Taksim’de gerçekleştirilen intihar saldırısı, beşi ağır olmak üzere çok sayıda polis ve sivil insanın yaralanmasına yol açmıştır. Bu saldırı ülkemizde her şeyden çok gereksinim duyduğumuz barışı hedef almıştır. Saldırının arkasındaki güçler kim olursa olsun, bu ülke hiçbir insanının kendi bedenini bomba olarak patlatmayacağı, patlatılan bombalarla hiç kimsenin yaşam hakkının kısıtlanmayacağı bir ortamı hak ediyor. Dişhekimleri olarak bu hain saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği, muayenehane hekimliği yapan, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ve kamuda ücretli veya sözleşmeli çalışan tüm dişhekimlerinin ortak örgütü olduğunu tekrarlıyor ve çalışma biçimi ne olursa olsun tüm dişhekimlerinin sorunlarının ana kaynağının hükümetin uyguladığı sağlık politikalarının doğal sonucu olduğunu biliyoruz.

Bu iktidar küresel politikaların bu ülkedeki uygulayıcısıdır. Bu sistemin uygulanması, yani sağlıkta özelleştirme, sağlığın tekelleşmesi ve muayenehanelerin bitirilmesidir. Başta hekim emeğinin korunmasında temel belirleyici olan Asgari Ücret Tarifesinde yaşadığımız kayıplar olmak üzere, yeni dişhekimliği fakülteleri açılması, insangücü planlaması yapılmadan ADSM’ler açılması, uzmanlık sayılarının artırılması, Tam Gün Yasası, Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası ve burada saymanın tekrar olacağı diğer kayıpların dişhekimliğini getirdiği yer çok açıktır. Yaşadığımız bu olumsuz sürecin tüm sağlık çalışanları ve  emekçilerin de sorunu olduğunu biliyoruz.  Uygulanan sağlık politikaları nedeniyle mesleğimizde yaşanan ve gelecekte daha da ivme kazanacak olan işçileşme ve sağlık hizmeti sunumunda tekelleşme sürecine yönelik olarak diğer meslek örgütleriyle ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte emekten, toplumdan yana gösterilecek çabanın her zamankinden daha değerli olduğuna inanıyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği’nin maliyet analizi esasına dayalı bilimsel temelde oluşturduğu Asgari Ücret Tarife’sinin iki yıl herhangi bir gerekçe gösterilmeden onaylanmaması ve Sağlık Bakanlığı’nın 2007 yılında yine kendi onayladığı Asgari Ücret Tarifesi’ni 2010 yılında yarı yarıya indirerek onaylaması dişhekimi emeğinin ve dişhekimlerini temsil eden meslek örgütünün yok sayılması demektir. Kendisi de bir hekim olmasına karşın hekim düşmanlığında sınır tanımayan ve meslek örgütlerinin varlığına dahi tahammül edemediği ses kayıtlarına yansıyan Sağlık Bakanını şiddetle kınıyoruz.

Yeni dişhekimliği fakültelerine ve kontenjan artışlarına hayır diyoruz. Geleceğin dişhekimleri olacak öğrenci kardeşlerimizi de bugünden kendi geleceklerine sahip çıkmaları için meslek örgütümüzde yer almaya çağırıyoruz.

İnsangücü planlaması yapılmadan, muayenehanelerde ve özelde çalışan dişhekimlerini planlamaya dahil etmeden, altyapı hazırlığı yapılmadan açılan ADSM lere hayır diyoruz.

Hem kamuda hem de özelde dişhekimi coğrafi dağılımında denge gözetilmesini toplumun hizmete ulaşmasında önemli bir kriter olarak görüyor bu yönde düzenleme yapılmasını bekliyoruz.

Sağlık Bakanlığı politikalarında dişhekimliğinin çağdaş ülkelerde olduğu gibi birinci basamak sağlık hizmeti olarak tanımlanmasını, ağız diş sağlığı sorunlarının halk sağlığı sorunu olarak yer almasını, hak ettiği önemin verilmesini ve koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin öncelenmesini istiyoruz.

Dişhekimliğinde uzmanlıkta iki dalda uzmanlığın ülkemizde yeterli olduğunu, altı dalda uzmanlığın dişhekimlerinin çalışma alanlarını daraltacağını, etik sorunlara ve dişhekimliği eğitimi ile hizmet sunumunda tekelleşmeye neden olacağını görüyor ve dişhekimliğinde altı dalda uzmanlığa yargı kararlarına da dayanarak bir kez daha hayır diyoruz.

POS makinesi zorunluluğunu, e- beyanname için muhasebeci zorunluluğunu, belediyelerden işyeri açma ruhsatı alma zorunluluğunu, bu konuda yapılan denetimlerde art niyet taşıyan yaklaşımları röntgen cihazları için TAEK`ten alınması gerekli belge ücretinin dört katına çıkarılmasını kabul edilemez buluyoruz. Sayılan tüm bu düzenlemelerin, ekonomik krizle ve uygulanan sağlık politikaları nedeniyle hizmet sunumu iyice daralan serbest dişhekimleri için yıkım olduğunu ifade etmek istiyoruz.

Tam Gün Yasası ile zorunlu hale getirilen Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası, tıbbi kötü uygulamalara neden olan şartları düzeltmek yerine, zararı tazmin yoluyla hekimlerden sigorta şirketlerine kaynak aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu yasanın derhal iptal edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarında emekliliklerine de yansıyan iyileştirmeler yapılmalıdır. İnsanüstü ve kabul edilemez hasta sayılarıyla hizmet üretmeye çalışan kamu çalışanı dişhekimleri performans uygulaması nedeniyle ciddi meslek hastalıklarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Verilen hizmetlerde bu nedenle nitelik değil, nicelik, koruyucu hekimlik değil, tedavi edici ve protetik hizmetler öne çıkarılmakta, sonuçta toplum sağlığına akılcı ve verimlilik ilkesini gözeten bir yaklaşım değil, popülist politikalar hakim olmaktadır. Sağlık Bakanını kendisinin uygulamaya koyduğu performans uygulamasının sağlık çıktılarına yansıyan olumsuz sonuçlarını dişhekimlerine mal etmeye çalışan tutumunu hekim düşmanlığının yeni bir dışavurumu olarak görüyor ve kendisini dişhekimlerine hak ettikleri değeri vermeye davet ediyoruz.

Tüm dişhekimlerinin tek örgütlü gücü olan meslek örgütümüz Türk Dişhekimleri Birliği`nin 13.Olağan Genel Kurulu olarak;

Halkımızın sağlık hakkının gaspına,

Sağlıkta tekelleşmeye,

Sağlıkta taşeronlaşmaya,

Sağlıkta tasarrufa,

Hekim emeğinin ucuzlatılmasına,

Muayenehanelerin kapanmasına,

Hekimlerin özlük haklarındaki kayıplara,

Yeni fakültelerin açılmasına ve kontenjanlarının arttırılmasına,

Meslek örgütlerini yok sayan anlayışa,

Kamuda köle düzeninde çalışmaya,

Güvencesiz çalışmaya,

Emeklilikte aç ve açıkta kalmaya,

Sağlıksızlığa, haksızlığa, adaletsizliğe, eşitsizliğe, baskıya,

 YANİ; KISACA AKP’NİN SAĞLIKTA SAĞLIKSIZLIK YARATAN POLİTİKALARINA VE YASAMA, YÜRÜTME, YARGI BAĞIMSIZLIĞINA, İNSAN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE KARŞI YÜRÜTÜLEN ANTİDEMOKRATİK TÜM UYGULAMALARA “HAYIR” diyoruz.