TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ONUR ÜYELİĞİ VE ONUR BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ONUR ÜYELİĞİ VE ONUR BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

 

 

 


(1-2-3 Kasım 1996 TDB 6.Olağan Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Türk Dişhekimleri Birliği`nce onur üyeliği payesi verilmesine ve onur belgelerinin verilişine dair usül ve esasları düzenlemek amacı ile çıkarılmıştır. 

 

Hukuki dayanak

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu`nun 38 inci ve 47 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Onur Üyeliği payesinin şartları

MADDE 3 - (1) Genel sağlık ve dişkekimliği mesleği üzerindeki çalışmaları ve yayınladığı eserleri dolayısı ile ülke ve dünya çapında üne kavuşmuş veya dişhekimliği mesleğine, Türk Dişhekimleri Birliği`ne ve Dişhekimleri Odalarına maddi veya manevi yönden önemli ölçüde yardım ve katkılarda bulunmuş kimselere, "Türk Dişhekimleri Birliği Onur Üyeliği" payesi verilebilir.

(2) Onur üyeliği payesi almak için dişhekimi olmak şart değildir.

 

            Onur Üyeliği payesinin veriliş usulü

MADDE 4 - (1) Onur üyeliği payesi; Birlik Merkez Yönetim Kurulu`nun doğrudan doğruya yapacağı teklife dayanılarak veya Dişhekimleri Odaları Yönetim Kurullarının 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu`nun 11 inci maddesine göre yapacağı teklif üzerine Birlik Genel Kurulu kararına dayanılarak verilir.

 

Onur Üyeliği belgesinin çeşitleri, şekli ve veriliş zamanı

MADDE 5 - (1) Onur üyelerine verilecek belgelerin şekli ile bu belgelerin veriliş zamanı Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Onur Üyelerinin hakları

MADDE 6 - (1) Onur üyeliği payesi verilenler, Türk Dişhekimleri Birliği`nin ve Dişhekimleri Odalarının genel kurul toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

(2) Onur üyeleri, Birlik ve Odalar tarafından düzenlenen ve katılmak için ücret ödenmesi şart olan toplantılara katılım ücreti ödemezler.

(3) Onur üyelerine, "Onur Üyeliği Belgesi" yanı sıra, katılmak istedikleri toplantılarda yakalarına takabilmeleri için onur üyesi olduklarını gösteren bir "Onur Nişanı" verilir.

 

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu yönetmelik, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurulu`nca kabul edilmesini takiben yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu yürütür.