TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ HASAR TESPİT YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ HASAR TESPİT YÖNERGESİ

( 9 Kasım 2020 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1 -
(1) Bu yönergenin amacı doğal afetlerden zarar gören oda üyelerinin zararlarının tespitine ilişkin usül ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 -
(1) Bu yönerge, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 26.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 3 -
(1) Bu yönerge dişhekimleri odalarına üye dişhekimlerinden doğal afetlerde zarar görenler ile bu Yönerge kapsamındaki iş ve işlemlerde görev alanları kapsar.

Tanımlar
MADDE 4-
(1) Bu yönergede geçen;

Birlik  : Türk Dişhekimleri Birliği’ni
MYK  : Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nu,
Oda  : Dişhekimleri Odaları’nı,
Komisyon : Hasar Tespit Komisyonu’nu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hasar Tesbiti ve Hasar Oranları

Hasar tespiti
MADDE 5 -
(1)Doğal afetler sebebiyle üye dişhekimlerinin zarara uğraması halinde, Türk Dişhekimleri Birliği Yardımlaşma Fonundan yapılacak ödemelere esas olmak üzere hasar tespiti yapılır.

a) Hasar tespitleri, mümkün oldukça afet bölgesindeki odadan olmak üzere MYK tarafından belirlenen 3 kişi ile sorumlu MYK üyesinden oluşan toplam dört kişiden oluşan Komisyon tarafından yapılır. Olayın niteliğine göre birden fazla Komisyon kurulabilir.

b) Hasar tespitlerinde Birlikçe örneği hazırlanan Hasar Tespit Formları kullanılır. Doldurulan formlar iki nüsha halinde komisyona iletilir. Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra  MYK’ ya bir rapor halinde bildirilir.

c) Oda yetkilileri, mülki amirlikler ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan hasar tespitleri de komisyon tarafından değerlendirilmeye alınabilir. Komisyon, bu tespitlerle bağlı değildir.

Hasar oranları
MADDE 6 -
(1)  Hasar oranları aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

Az Hasarlı : Tamir edilebilir, onarılabilir ve daha sonra kullanılabilir anlamına  gelmektedir.

Orta Hasarlı : Tamir edilmesi, onarılması ve tekrar kullanılması için uzun zaman ve yüksek maliyet  gerektirir.

Çok Hasarlı : Tamir edilmesi, onarılması ve tekrar kullanılması ekonomik değildir ya da hiç kullanılmayacak durumdadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırma
MADDE 7-
2/3.06.2002 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş olan Türk Dişhekimleri Birliği Hasar Tespit Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte başlanmış olan hasar tespitleri yürürlükten kaldırılan Yönerge uyarınca tamamlanır.

Yürürlük
MADDE 8 -
(1)  Bu yönerge Merkez Yönetim Kurulunca  kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9 -
(1)  Bu yönerge hükümlerini MYK yürütür.