2.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

TDB 2 OLAĞAN GENEL KURULU
(3-4-5 Kasım 1988 )

TDB 2. Olağan Genel Kurul Kararları  

1. Birlik organlarında görev alacaklara ödenecek yollukların tespiti için günün koşulları gözönüne alınarak, Hizmetlerin yürütülmesi hakkındaki yönetmelik hükümleri çerçevesinde Birlik Yönetim Kurulu`na yetki verilmesine,

2. Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması ve mevcut taşınmazların satılması hususunda Merkez Yönetim Kurulu`na yetki verilmesine,

3. Kocaeli D.O.`nın yazısı üzerine, Sakarya-Bolu`daki Dişhekimlerinin ayrılıp Sakarya D.O.`nın kurulmasına,

4. Mezuniyet sonrası eğitim çalışmaları konusunda Merkez Yönetim Kuruluna gerekli yasa düzenlemeleri için çalışma yapmasına,

5. İdam cezalarına insanlık onuruyla bağdaşmayan ve T.C`nin imza koyduğu Uluslararası anlaşmaları ile işkenceye, dünya barışını ve çevre sağlığını tehdit eden nükleer tehlikeye karşı çıkılmasına,

6. Prof. Dr. Yılmaz MANİSALI`nın T.D.B. Onur üyesi olmasına ve onur üyeliği yönetmeliği için çalışma yapılmasına,

7. TDB Ambleminin belirlenmesi için seçilecek yeni yönetime ve odaların yazılı tercihlerine bırakılmasına,

8. Üye aidatları katsayı tespitinde kamuda çalışanların muayene ücretinin 3 katı, serbest çalışanların da 6 katı olarak uygulanmasına,

9. TDB Disiplin yönetmeliğinin maddelerinde değişiklik yapılmasına.