5.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

TDB V. OLAĞAN GENEL KURULU
(4-5 Kasım 1994)

TDB 5. Olağan Genel Kurul Kararları

1. Üye aidatları katsayısı ve ödenme zamanı

    a) Üye aidatları kamuda çalışan Dişhekimleri için asgari muayene ücretinin üç katı kadardır.
    b) Üye aidatları serbest çalışan Dişhekimleri için asgari muayene ücretinin yedi katı kadardır.
    c) Üye aidatlarının o yılın ilk üç ayının sonuna kadar ödenmesi zorunludur.
    d) Bu ilk üç aydan sonra ilk ay için %12, daha sonraki aylar için %9 gecikme faizi alınır.

2. Odaların Birlik paylarını bir sonraki yılın ilk üç ayı içinde ödemesi zorunludur.

3. Amasya ili Sivas D.O.`dan ayrılarak Samsun D.Odasına bağlanmıştır.

4. Şakir Eczacıbaşı T.D.B Onur üyeliğine kabul edilmiştir.

5. Bir danışma meclisi oluşturulacaktır. Bu meclise;

    a) Oda Başkan ve Genel Sekreteri ile,
    b) T.D.B`nin Merkez Yönetim Kurulu`nun uygun gördüğü kişilerden oluşacaktır.

Danışma Meclisi altı aylık dönemlerde tarihinin TDB Merkez Yönetim Kurulu`nca belirleneceği olağan toplantılar yapacaktır.

6. Türk Dişhekimleri Birliği`nin kimliklerinde yüz hatlarının belirgin olduğu resimler kabul edilecektir.

7. Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul`un verdiği yetki gereğince 13.11.1994 tarihinde yaptığı toplantıda oda ve Birlik organlarında görev alacaklara ödenecek ücret konusunda şu kararı almıştır.

    a) Yol Ücreti: Güzergâhta en yüksek ücreti alan otobüs şirketinin bilet fiatıdır.
    b) Harcırah: O ilde uygulanacak asgari muayene ücretinin iki katıdır.
    c) Konaklama: İldeki üç yıldızlı 4 otelden alınan yalnızca konaklama bedelinin ortalamasıdır. (Otelden fiat döviz olarak alınmalıdır.)

***
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
5.OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ

1. İkibinli yıllara girilirken Koruyucu Hekimlik ve Koruyucu Ağız-Diş Sağlığı ön plana çıkmalı, bununla beraber en gelişmiş teknolojide gündemde olmalıdır.

2. Dişhekimliği fakültelerinin tedavi ve protez öncelikli eğitimi gözden geçirilmeli, fakültelerdeki sorunlar giderilmelidir, bu amaçla;

a) YÖK kararıyla fazla öğrenci alımı durdurulmalıdır.
b) Alt yapı ve ekipman olmadan, istihdam sorunu halledilmeden fazla sayıda fakülte açmaya yönelmek yanlışı yapılmamalıdır.

3. Mezuniyet sonrası meslek içi eğitim yasal hale getirilmelidir.

4. Dişhekimlerinin Türkiye genelindeki sayıları gerçeklerimize uygun olarak dondurulmalıdır. Genelde Türkiye`de özelde de yerleşim birimlerinde nüfusa göre hizmet sunan muayenehane sayıları sabitlenmelidir.

5. Sağlık Bakanlığı politikalarının koruyucu hekimlik ve koruyucu sağlık hizmetleri şeklinde öngörmeli ve;

a)  Birinci basamak sağlık hizmetlerine önem verilmeli.
b) Halkın eğitimi sağlanmalıdır.

6. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli sağlık personelinin ücret artışlarındaki dengesizlik ortadan kaldırılmalıdır. Özel hizmet tazminatları en az pratisyen hekim düzeyinde olmalı, hepatit-AIDS riski-ortopedik rahatsızlıklar civa zehirlenmeleri göz önüne alınarak fiili hizmet zammının verilmesi sağlanmalıdır.

7. Halkın sağlığı ve güvenliğini sağlamak devletin asli görevi olması sebebiyle halkın sağlığı ile oynayan sahte dişhekimleri ile ilgili 3575 sayılı yasada gerekli düzeltmeler yapılarak bu görevi Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı üstlenmelidir.

8. Gücünü anti demokratik 82 Anayasasından alan insan hakları ihlalleri yoğun bir şekilde sürmektedir. Halen düşünce suç sayılmakta, düşüncesinden başka hiçbir eylemi olmayan yazarlarımız ve düşünürlerimiz hapislerde yatmaktadır. Terör tüm boyutları ile sürmekte, askeri yöntemlerle çözüleceğine inanarak, olayın sosyal ve ekonomik boyutu göz ardı edilmektedir. Strateji olarak köy yakmalar yöre halkını yerlerinden, yurtlarından etmektedir. Faili meçhul cinayetler devam etmekte, yargısız infazlar sürmektedir. Bu çizilen manzara ile Avrupa ve Batı ile bütünleşme bir fantazi olmaktan öte gitmeyecektir.

9. Laiklik karşıtı grupların son dönemdeki etkinlikleri ve radikal İslamcı kesimin geliştirdiği anti laik ve anti cumhuriyetçi tavırlar siyasi güçlerin çıkar çatışmasından yararlanarak sinsice belirli yerlerde odaklanmaktadır.

10. Memur sendikaları kurularak demokratik kitle örgütleri içerisindeki yerini alması demokrasinin bir gereğidir. Demokratik kitle örgütlerinin bu konudaki desteği artmalı, bu kitle örgütlerinin Türkiye gündemini belirlemeleri ve söz sahibi olmanın zeminini oluşturmaları gerekmektedir.

11. 5 Nisan ekonomik kararları yoksul olan halkımızı daha da yoksul yapmış, sağlık hizmetlerini satın almakta zorlanan sağlıksız bir toplum olmaya itmiştir. Dolar ve marka endekslenen dişhekimliği malzemelerinin gümrük vergileri sıfırlanarak, sağlık hizmetlerinden KDV`nin kaldırılması ile dişhekimliği hizmetleri ucuzlayacağı gibi halkın alım gücü de artacaktır.

12. Kamuda çalışan dişhekimlerinin ekipman ve alt kadro sorunları çözümlenmelidir. Kamudaki dişhekimi istihdam açığı giderilmeli ve yeni görevlendirilecek dişhekimlerinden koruyucu ağız ve diş sağlığı konusunda yararlanılmalıdır.