6.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

TDB 6. OLAĞAN GENEL KURULU
(1-2-3 Kasım 1996) 

TDB 6. Olağan Genel Kurul Kararları

 1. Yeni Oda kurulması,

    Uşak ili bağlı olduğu Manisa Dişhekimleri Odası`nda, Afyon ili bağlı olduğu Eskişehir Dişhekimleri Odası`nda ayrılarak yeni bir oda oluşturmuşlardır. 

2. Üye aidatlarının miktarı ve ödenme zamanı;

    a) Serbest çalışan Dişhekimleri için Asgari Muayene Ücreti`nin 8(sekiz) katı kadardır. Bu hüküm aynı anda hem kamuda hem de serbest çalışan Dişhekimleri için de geçerlidir.

    b) Kamuda çalışan Dişhekimleri için Asgari Muayene Ücreti`nin 3 (üç) katı kadardır.

    c)  Üye aidatlarının ait oldukları yılın mart ayı sonuna kadar ödenmesi zorunludur.

    d) Üye aidatlarını ait oldukları yılın mart ayı sonuna kadar ödemeyen Dişhekimlerinden her ay için %15 (onbeş) gecikme faizi alınacaktır.

    e) Kayıt ücreti Asgari Muayene Ücreti`nin 3(üç) katı kadardır. 

3. Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu`nun 41. maddesi gereğince Birlik organlarında görev alacaklara;

    a) Yol ücreti olarak, tren ya da otobüs bileti, acil durumlarda uçak ücreti ödenecektir.

    b) Konaklama; üç yıldızlı otelin yatak ücretidir (döviz üzerinden)

    c) Günlük harcama; o yıl uygulanan Asgari Muayene Ücretinin 3 (üç) katı

ödenecektir. 

4. Birlik paylarının ödenmesi; Odalar Birlik paylarını o yıl içinde eşit aralıklar ile 3 (üç) taksitte ödeyeceklerdir. 

5. Geçici Mizanların Gönderilmesi; Odalar dört ayda bir geçici mizanlarını da Birliğe göndereceklerdir. 

6. "Her türlü kaynağın en verimli şekilde kullanılması genel yaklaşımdır. Bugün ülkemiz; vatandaşlarımızın diş ve dişeti problemlerini çözecek insan gücüne (Dişhekimine) sahiptir.

Yeni Dişhekimliği fakültelerinin açılması yaklaşımları ülke gerçekleri ile bağdaşmamaktır.

Yüksek Öğretim Kurulu`nun siyasi baskılarından etkilenmeyeceği ve ülke ihtiyaçlarına göre hareket edeceğine inanmak istiyoruz.

Yeni Dişhekimliği fakültelerinin açılması istemlerine karşı gerekli duyarlılığı göstermenizi bekler saygılar sunarız."

Yukarıdaki metnin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı`na gönderilmesine, 

7. Türk Dişhekimleri Birliği`nin kuruluşundan beri endüstri ile yürüttüğü ağız ve diş bakım ürünlerinin kalitesi, tanıtımı çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için;

    a) Ürünlerin fiziksel, klinik ve biyolojik olarak uygunluğunun araştırılması.

    b) Uygun bulunan ürüne verilecek olan Türk Dişhekimleri Birliği onay logosunun kullanımı için hazırlanan "Ağız ve Diş Bakım Ürünleri Tanıtım Protokolü`nun hükümlerine bağlı kalınmasına, 

8. Dişhekimliği alanındaki kongre ve fuar karmaşasının çözülmesi insan gücünün verimli kullanılması organizasyonların daha başarılı olmasını sağlayacaktır.
Bu amacın gerçekleşmesi için Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu`nun girişimlerde bulunmasına, 

9. "SSK Dispanserlerinde ve Protez merkezlerinde çalışan Dişhekimlerine verilen ek ödemelerin diğer sağlık çalışanlarına göre az olması Dişhekimliği hizmetlerine önem verilmemesinin göstergesidir.

Dişhekimliği hizmetleri, diğer sağlık hizmetleri içerisinde en çok bulaşıcı hastalıklara maruz kalınan, ayrıca el emeği ve bilgi birikiminin en yoğun olduğu sağlık hizmetidir. Meslektaşlarımız arasında yaratılan ayrıcalığın giderilmesi ve diğer sağlık çalışanlarına göre düşük tutulan ek ödemelerin yükseltilmesi için gereğinin yapılmasını arz ve rica ederiz."

Yukarıdaki metnin SSK Genel Müdürlüğü`ne, SSK Yönetim Kurulu Üyeleri`ne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı`na gönderilmesine, 

10. "Sayın Yıldırım AKTUNA,

        Sağlık Bakanı

Sizin de sürekli vurguladığınız gibi Ağız ve Diş Sağlığı genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır.

Sağlık ile ilgili değişik konularda görüşlerine başvurulan Yüksek Sağlık Şurası`nda Dişhekimliği mesleğinin temsilcisinin bulunması; sizin de meslek kuruluşlarıyla Birlikte çalışma ve sorunları muhatapları ile çöze anlayışınız ile çakışmaktadır.

Geçmiş Sağlık Bakanlığı döneminizdeki anlayışın bu dönemde de gerçekleştirileceğine inanıyoruz.

Gereğinin yapılmasını emir ve müsaadelerinize arz ederiz."

Yukarıdaki metnin Yüksek Sağlık Şurası`na Türk Dişhekimleri Birliği`nin seçilmiş üye olarak katılması konusunda Sağlık Bakanı Sayın Dr. Yıldırım AKTUNA`ya iletilmesine,

11. "Sağlık hizmetlerinin giderek daha da sorunlu hale geldiği açıktır. 1991 yılında başlatılan Ulusal Sağlık Reformu çalışmalarında TDB olarak yer almış, görüş ve önerilerimizi değişik platformlarda ifade etmiştik.

Ancak uzun bir dönemdir sağlık reform çalışmalarında arzu edilen düzeyde bilgilenmemiz gerçekleşmemektedir. Reform çalışmalarının başarılı olmasının ön koşulu; hizmeti sunanların bu süreçte yer alması getirilecek düzenlemeleri kabul etmesidir.

Sağlık Reform tasarıları ile ilgili çalışmalara TDB`nin çağrılmasını ve görüşlerinin dikkate alınması için gerekli duyarlılığı göstereceğinize inanıyoruz."

Yukarıdaki metnin siyasi parti merkez yönetimlerine, TBMM Sağlık ve Sosyal Yardım İşler Komisyonu üyelerine ve Sağlık Bakanlığı`na gönderilmesine, 

12. Türk Dişhekimleri Birliği`nin Öğrenci Kolu Çalışma Yönergesi`ne son şeklinin verilmesi için Merkez Yönetim Kurulu`na yetki verilmesine ve Diş Hekimliği Fakültesi bulunan illerde yerel öğrenci kollarının kurulması için oda yönetim kurullarının gerekli girişimleri başlatmasına,

13. Dişhekimliğinde Tüketici Hakları Koruma Protokolünün Dişhekimliği günü olan 22 Kasım 1997`de firmalar ile bağıtlanması için gerekli girişimlerin Merkez Yönetim Kurulu`nca yapılmasına, 

14. Toplum Ağız ve Diş Sağlığına yönelik tarama ve eğitim çalışmalarında;

      Hijyenik çalışma koşullarına uyulmadığı, bilgilendirme (eğitim) çalışmalarında yanlış bilgilerin verildiği ve deontolojik ihlaller görülmektedir.

       Oda Yönetim Kurullarının bilgisi dışında yapılacak çalışmaların durdurulması için,

      a) Çalışma yapacak kurumun yetkileri ile gerekli görüşmenin yapılmasını,

      b) Uyarıya rağmen çalışmayı sürdürmede ısrar eden Dişhekimi hakkında disiplin soruşturmasının açılmasını ve bu kararın Türk Dişhekimliği Birliği Dergisi`nin yayınlanacak ilk sayısında duyurulmasına,

15. "Resmi Sağlık Kurumundan serbest Dişhekimine yapılan sevk sonucu sağlanan tedavilerde sevk kağıdında ve serbest meslek makbuzunda belirtilen tedavinin usulüne uygun yapıldığı ilçenin bağlı olduğu bölge Dişhekimleri odasının temsilcisi tarafından onaylanması gerekir."

17.04.1996 Tarih ve 22614 sayılı Resmi Gazete`de 1996 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı`nın 8 no`lu tedavi yönetmeliğinin 13.maddesi "b" bendi 1997 bütçe talimatında yukarıda yazıldığı gibi düzeltilmesi için çaba harcanmasına,

 Oybirliği ile karar verilmiştir.

 ***

 TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
6.OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ  

Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar sağlığın temel tanımı oları "Bedensel ve ruhsal, tam bir iyilik halinde olmayı" olanaklı  kılmamaktadır. TopIum, şiddet ve terörün hakim olduğu bir cinnet ortamı içindedir, ölmek yaşamaya tercih edilmektedir. Bu ortamda değil sağlıklı yaşamak, yaşamı sürdürmek bile sorun haline gelmiştir. Ülkemiz bu ortamdan ancak ve öncelikle barış, demokrasi, temel insan haklarına saygılı bir yönetim ve devlet anlayışıyla çıkabilir.

-  Sağlık temel bir insan hakkıdır. Tüm insanlarımızın eşit, ulaşılabilir ve yeterli bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

-  Ülkemizde sağlığa ayrılan pay kadar ağız diş sağlığı için yapılan harcamalar yetersizdir. Ayrılan kaynaklar ve sağlık ölçütleri ülkemizin ekonomik gelişmişlik düzeyinin altındadır. Sağlık hizmeti bir kamu hizmetidir. Bu hizmetin karsı1anması sadece serbest piyasa koşulları ile sağlanamaz. Tüm gelişmiş ülkelerde sağlığa önmeli kamu kaynakları ayrılmaktadır. Ülkemizde de optimium sağlık hizmetleri için gereken pay ayrılmalıdır.

- Kamu sağlık hizmetleri içinde ağız diş sağlığı hizmetleri 2.basamak sağlık hizmetleri olarak verilmektedir. Oysa 1.basamak sağlık hizmetlerinde ağız diş sağlığı hizmetleri ağırlıklı olarak yer almalıdır.

- Toplumdaki gelir dağılımındaki dengesizlikler serbest çalışan meslektaşlarımızın gelir düzeyini olumsuz yönde etkilemektedir.  Bu durum özellikle yeni mezun genç meslektaşlarımızı daha fazla etkilemektedir. Meslektaşlar arasında işsizlik artmaktadır. Bu bağlamda düşük faizli kredi, sosyal güvenlik kurumlarının serbest dişhekimlerinden hizmet satın alması gibi olanaklar sağlanılmalıdır.

- Adil bir vergi sistemi oluşturulmalıdır.

- Sağlık hizmetlerinden KDV kaldırılmalıdır.

- Bağ-Kur gerçek bir sosyal güvenlik kurumu haline getirilmeli, dişhekimlerinin gerçek anlamda sosyal güvenliği sağlanmalıdır.

- Sürekli Dişhekimliği Eğitimi zorunlu olmalı, TDB, Odalar bu eğitimde yetkili ve sorumlu olmalıdır.

- Dişhekimliği Fakülteleri eğitim müfredatında koruyucu dişhekimliği eğitimi önem taşımalıdır.

- Dişhekimliği Fakültelerinin sayısı arttırılmamalı, öğrenci kontejanları fiziki koşullara göre düşürülmeli, dişhekimliği öğrencilerine gerekli maddi olanaklar sağlanmalıdır.

- Kamuda çalışan dişhekimlerinin sorunları hala sürmektedir. Kamunun dişhekimine bakışı “dişçililik” tanımının ötesine geçememiştir. Oysa dişhekimliği yüksek düzeyde bilgi ve beceri gerektiren bir meslek dalıdır.

- Dişhekimlerinin ek ödeme, döner sermaye, özel hizmet tazminatları vs gibi tüm özlük hakları en azından pratisyen hekimler düzeyinde olmalıdır. Kamudaki dişhekimi sayısı toplumun ihtiyaçlarına göre arttırılmalı ve dengeli dağılımı sağlanmalıdır.

- DSÖ`nün önerileri doğrultusunda en yüksek risk durumunda olan dişhekimlerinin enfeksiyonlara karşı korunması amacıyla gerekli önlemlerin alınması desteklenmelidir.

- Sahte dişhekimleri ile mücadelede TDB ve Odalarımız yalnız bırakılmıştır. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlar bu konuda asıl sorumludur ve bu sorumlulukları ivedilikle yerine getirmelidirler.

- Dişhekimliğinde kullanılan alet, malzeme ve cihazların standardizasyonunun sağlanamaması hizmetin niteliğini olumsuz yönde etkilemektedir. İthalat ve üretimde yasal mevzuat yeniden düzenlenmelidir.