7.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

TDB 7.OLAĞAN GENEL KURULU
(29 Ekim – 1 Kasım 1998) 

TDB 7. Olağan Genel Kurul Kararları  

1- Yeni Oda Kurulması;

Muğla ilinin bağlı olduğu Aydın Dişhekimleri Odasından, Tekirdağ ilinin bağlı olduğu Edirne Dişhekimleri Odasından, Isparta, Burdur illerinin bağlı olduğu Antalya Dişhekimleri Odasından (Isparta merkez olmak üzere) ayrılarak yeni Oda oluşturmalarına, 

2- Üye Aidatlarının ve Kayıt Ücretlerinin Miktarı ve Ödenme Şekli;

    Üye aidatlarının;

a) Serbest çalışan dişhekimleri için: Asgari Muayene Ücretinin 7 (yedi) katı,

b) Muayenehanesi olmayan yalnız kamuda çalışan ve hiç çalışmayan dişhekimleri için: Asgari Muayene Ücretinin 3 (üç) katı,

c) Mesleğinde ilk defa muayenehane açanlar için ilk yıl geçerli olmak üzere Asgari Muayene Ücretini 3 (üç) katı olmasına,

d) Kayıt ücretinin Asgari Muayene Ücretinin 3 (üç) katı olmasına,

e) Üye aidatlarının ait oldukları yılın Mart ayı sonuna kadar ödenmesine,

f) Üye aidatlarını ait oldukları yılın Mart ayı sonuna kadar ödemeyen dişhekimlerinden 4. ayın başından itibaren her ay için Amme Alacaklarının Tahsilatı Hakkındaki Kanunun öngördüğü aylık gecikme faizi oranında faiz alınmasına, 

3- Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 41. Maddesi Gereğince Birlik Organlarında Görev Alacaklara;

a) Yol ücreti: Tren yada Otobüs ücreti, gerekli hallerde ve Yönetim Kurulu kararıyla Uçak ücreti ödenmesine,

b) Konaklama: Üç veya dört yıldızlı Otel ücretin yatak ücreti ödenmesine,

c) Günlük harcırah: O yıl uygulanan Asgari Muayene Ücretinin 3 (üç) katı olmasına,

4- Seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul Yapılması;

Türk Dişhekimleri Birliği`nin Olağan Genel Kurulları arasında Ekim ayında seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul yapılmasının Merkez yönetim Kuruluna tavsiye edilmesine, 

5- Başkanlar Konseyi Toplanması;

Odalarla hızlı ve düzenli bilgi alışverişini sağlamak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Merkez Yönetim Kurulunun Oda başkanları ile 6 ayda bir, tarihi Merkez yönetim kurulu tarafından belirlenmek üzere Başkanlar Konseyi toplantısı yapmasına, 

6- İlk Başkanlar Konseyi Toplantısının Yeri;

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu ile Oda başkanları toplantısının ilkinin Diyarbakır`da yapılmasının tavsiye kararı olarak kabul edilmesine, 

7- Yeni Kurulan Odalara Yardım Yapılması;

Yeni kurulan Odalarımıza, kuruluş masraflarına katkıda bulunmak üzere Türk Dişhekimleri Birliği tarafından -bir defaya mahsus- olmak üzere 250.000.000.TL (ikiyüzellimilyon) karşılıksız yardım yapılmasına, 

8- Burs Fonu;

Türk Dişhekimleri Birliği`ne bağlı Odalarımızca dişhekimliği fakültesi öğrencilerine verilmek üzere oluşturulan burs fonu ödentilerinin %25`inin Türk Dişhekimleri Birliği payı olarak kesilmemesine ve Merkez Yönetim Kuruluna burs fonu ile ilgili Yönetmelik yada Yönerge hazırlanması için yetki verilmesine,

9- Afet Fonu Oluşturulması;

Doğal afetlerde zarar gören meslektaşlarımıza yönelik kullanılmak üzere Türk Dişhekimleri Birliği`nce bir afet fonu oluşturulmasına, her üyeden yıllık aidatlardan ayrı olmak üzere; 1999 yılı için 500.000.TL 2000 yılı için 1.000.000.TL`nın alınmasına ve oluşturulacak bu fonun başka alanlarda kullanılmamasına Fon Kullanımı ile ilgili Yönergenin hazırlanması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

10- Odaların `Sürekli Dişhekimliği Eğitim Programları` ve `Toplum Ağız Diş Sağlığı Projelerinin` Desteklenmesi;

Üye sayısı 300`ün altında olan odaların `Sürekli Dişhekimleri Eğitim Programları` ve `Toplum Ağız Diş Sağlığı Projelerinin` desteklenmesi için Türk Dişhekimleri Birliği bütçesinden yardım yapılmasına, yapılacak yardımın şekli ve miktarının belirlenmesi konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

11- Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Birimleri `Standartlar Yönergesi`;

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Birimleri için belirlenen standardizasyon kriterlerine göre bir `Standartlar Yönergesi` hazırlanmasına ve bu yönergeye uygun Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti veren birimlere sertifika ve uygunluk logosu verilmesine, 

12- Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Birimlerin Standardizasyonu;

Ayaktan Teşhis ve Tedavi birimlerinin standardizasyonunu belirlemek üzere Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunca bir komisyon oluşturulmasına ve bu komisyonun yapacağı çalışmanın hayata geçirilmesi için Türk Dişhekimleri birliği Merkez Yönetim Kurulunca gerekli girişimlerin yapılmasına,

13- Diş Protez Teknisyenleri Hakkında Karar;

1219 Sayılı yasanın 42. maddesini değiştiren 3575 sayılı yasa 1989 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yasaya göre diş protez teknisyenliği ünvanını taşımak ve mesleğini icra edebilmek için ilgili okullardan diploma almak şarttır.

Oysa 1986 yılında yürürlüğe giren 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde diş protez teknisyenliği bölümleri açmakta ve bitirenlere ustalık belgesi vermektedir.

İşyeri açma yetkisi olmayan ancak açılan işyerlerinde çalışabilmesi mümkün olan bu kişilerle ilgili sorunun çözümlenebilmesi için `yasal yollar dahil olmak üzere her türlü girişimin Merkez yönetim Kurulu tarafından yapılmasına,

14- Onay Yönergesi;

Ağız ve Diş Bakım Ürünlerinin uygunluğu ve verilecek onay çalışmalarının işleyişi ile ilgili bir Yönergenin Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmasına,

15- Toplumsal Projelerin Desteklenmesi;

Türk Dişhekimleri Birliği Toplumun Ağız ve Diş Sağlığı konusunda bilgi düzeyini yükseltmek ve var olan bilgiyi bir davranış değişikliği haline getirerek `Mevcut Durumu` düzeltmeyi hedeflemektedir.

Çalışmalar bölgesel ve ulusal projeler halinde yürütülmektedir. Bu alanda Türk Dişhekimleri Birliğinin uyguladığı ve uygulamayı planladığı projelerin Odalarımızca desteklenmesi başarı için şarttır.

Türk Dişhekimleri Birliğinin bölgesel projelerinin o bölge Odalarınca, ulusal projelerin ise tüm Odalarımız tarafından uygulanması konusunda bağlayıcı karar alınmasına, 

16- Dişhekimliğinde Uzmanlık Alanlarının Belirlenmesi Konusunda T.C. Sağlık Bakanı Dr.H.İbrahim ÖZSOY`a İletilmek Üzere Alınan Karar;

Sayın Dr. H.İbrahim ÖZSOY
T.C. SAĞLIK BAKANI 

Tababet Uzmanlık Tüzüğü`nün bu yıl içerisinde hazırlanacağı ifade edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı`nın konu ile ilgili bugüne kadar yaptığı çalışmalarda ne yazık ki Türk Dişhekimleri Birliğinin çağrılmaması ve görüşlerinin alınmaması tarihsel bir hata olacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği`nin dişhekimliği alanında uzmanlık dalları ile ilgili görüşleri net ve açıktır. Daha önceden de defalarca bildirdiğimiz gibi ihtiyaç ve talep verileri üzerine ir değerlendirme yapılmalıdır. Bu çerçevede yaptığımız değerlendirme Avrupa Birliği direktifleri ile örtüşmektedir.

Avrupa Birliği direktifleri 2 dalda uzmanlık önermektedir. Ayrıca dişhekimliği alanında daha çok uzmanlık yerine daha nitelikli dişhekimliği eğitimi almış insan gücü hedeflemektedir. Ülkemizde Ağız ve Diş Sağılığı Hizmetlerinde ihtiyaç arz ve talep dengeleri açısından bakıldığında yapılması gereken daha çok uzmanlık dalı yerine coğrafik dağılımda denge ve nitelikli dişhekimliği eğitimi ile mezuniyet sonrası eğitim sisteminin kurulmasıdır.

Bu bakış açısı ile Avrupa Birliği direktiflerinde öngörüldüğü gibi Türk Dişhekimleri Birliği Ortodonti, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi dallarında uzmanlık önermektedir.

17- Diplomalarda Resim Kullanımı;

Ülkemizde Dişhekimliği Fakültesi mezunlarının diplomalarında dişhekiminin fotoğrafının bulunması için Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yapılmasına ve bu sağlanamaz ise Türk Dişhekimleri Birliği tarafından muayenehanelerde ve polikliniklerde asılması zorunlu olacak olan fotoğraflı bir belgenin hazırlanması için çalışma yapılmasına, 

18- Dişhekimliğinde Meslek Riskleri;

Dişhekimlerinin mesleki risklerde karşılaşabileceği zorlukları gözönüne alarak meslektaşlarımızın çalışma sağlığının korunması amacı ile bu konuda çeşitli kurum ve kuruluşlarla temasta bulunmak üzere bir komisyon oluşturulmasına, 

19- Disiplin Cezası Alan Dişhekimlerinin Türk Dişhekimleri Birliği Kongrelerine `Katkıcı` Olmaması;

Hakkında Disiplin soruşturması açılmış olup, cezası kesinleşmiş dişhekimlerinin cezanın yürürlükte kaldığı sürece Türk Dişhekimleri Birliği Kongrelerinde tebliğ sunmamasına konuşmacı olarak yer almamasına ve Odalarımızdaki tüm bilimsel faaliyetlere katkıcı olmamasına, 

20-Şirket Ortaklığı ve Şehirlerarası Şirket Şubelerinin Açılmaması;

Bilindiği gibi şirket kuruluşlarında ortakların yalnız hekim ya da dişhekimi olma şartı aranıyordu. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 27.11.1997 tarihinde yayınladığı genelge ile şirket ortaklarının hekim yada dişhekimi olma şartını kaldırmıştır.

Var olan karmaşayı arttıracak ve sahte dişhekimlerinin çalışmalarına olanak sağlayacak bu uygulamaya karşı şirket ortaklarının yalnız hekim ve dişhekimleri olabileceği ve şehirlerarası şirket şubelerinin açılamayacağı konusunda bağlayıcı bir karar almasına ve bu karara uymayanlar hakkında disiplin soruşturması açılmasına, 

21- AIDS Danışmanlık Kursları;

AIDS Danışmanlık kurslarının yaygınlaştırılmasını ve sertifika alarak danışmanlık yapacak olan dişhekimi sayısının artırılması için Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun çalışmalar yapmasına, 

22- Özürlülerin Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinden Yararlanması;

Ülkemizde yaklaşık 1.5 milyon özürlü olduğu bilinmektedir. Bu kişilerle ilişki kurabilme yöntemleri ve mesleki işlemlerin kolaylaştırılması amacı ile ders programlarında gerekli düzenlemeler yapılmasının görüş olarak dişhekimliği fakültelerine önerilmesine ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında özürlülere yönelik gerekli fizik ve teknik koşulların hazırlanabilmesi için girişimlerde bulunulmasına, 

23- Türban Konusu;

`Türban takma bireysel tercih dışına çıkmış siyasal bir çizginin, siyasal islamın dayatmasının sembolü olmuştur.

Ulusal dinsel kültürel sembollerin siyasallaştırılması ve özellikle türbanın siyasal bir sembol olarak kullanılması toplumda cepheleşmeler yaratmaktadır. Ne türban özgürlük sembolüdür ne de kılık kıyafet nizamnameleri çağdaşlığa giden yolu açmaktadır. 

Partilerin bu tür konuları siyasi çıkar için kullanmalarını yanlış ve tehlikeli buluyoruz. İnanç özgürlüğünün bireysel bir hak olduğunu ancak bunun siyasallaştırılmasını uygun görmediğimizi kamuoyuna duyururuz`.

Yukarıdaki metnin bir basın bildirisi olarak açıklanmasına 

24- Gazeteci Ahmet VARDAR`a İletilmek Üzere Alınan Karar;

`Sayın Ahmet VARDAR,

20 Ekim 1998 tarihli Sabah gazetesindeki yazınız dişhekimliği camiası tarafından esefle karşılanmıştır.

Halkın bilgilendirilmesinin kamusal bir hizmet olduğu yadsınamaz. Ancak haber ile ilgili muhatapların görüşlerinin alınmasının objektif gazetecilik açısından uygun olacağı kanısındayız.

Çerkezköy`de yaşanılan durum ile ilgili size aktarılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Şöyle ki; Çerkezköy`deki 2 nolu Sağlık Ocağında 1996 yılı Kasım ayında dişhekimliği hizmeti verilmeye başlandı. Bu girişim oradaki dişhekimleri tarafından desteklendi ve hatta bir meslektaşımız dişhekimliği cihazını bağışlamayı teklif etti.

Bildiğiniz gibi Sağlık Ocaklarının asıl amacı koyucu sağlık hizmeti vermektir. Genellikle yoksul insanlara ve emekli sandığı mensupları ile 657 sayılı kanuna bağlı devlet memurlarına koruyucu ve tedavi edici hizmet veren yerlerdir. Ancak, bu amaçla başlanılan çalışma 1988 yılında nitelik değiştirerek Sağlık Ocağındaki bazı kişilerin, kişisel çıkarları ve geleceğe yönelik siyasi yatırımlar için kullanılmaya başlanmıştır.

Bu uygulamanın yasal olup olmadığının değerlendirilmesi tali bir sorundur. Burada önemli olan gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara uygun koşullarda ve uygun zamanlarda hizmet verilip verilmediği ve bu hizmetten haksız yere kimlerin yararlandığıdır.

Yanlış haberin düzeltileceği ve 14.000 dişhekiminin temsilcilerinin sesini ve düşüncelerini ciddiye alacağınız inancı ile saygılar sunarız`. 

25- Kişisel Sağlık Sigortası Konusunda Sağlık Bakanına İletilmek Üzere Alınan Karar;

`Sayın Dr.H.İbrahim ÖZSOY,
T.C. SAĞLIK BAKANI

Sağlık hizmetlerinin giderek daha da sorunlu hale geldiği açıktır. Bakanlığınızın buna yönelik çeşitli yasa tasarıları hazırladığı bilinmektedir.

Bilindiği gibi yasaların uygulanabilmesi için ilgili kişi ve kurumlar tarafından kabullenilmesi gerekir.

T.B.M.M. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna sunulan Kişisel Sağlık Sigortasının hazırlanış sürecine Türk Dişhekimleri Birliği`nin çağrılmaması ve görüşlerinin alınmaması ciddi bir eksikliktir. Yasa tasarısının bir çok karmaşalar yaratmasının yanısıra dişhekimliği ile ilgili ne tür bir düzenleme olacağının belirsiz olması endişelerimizi artırmaktadır.

Sağlık reform tasarıları ile ilgili çalışmalara Türk Dişhekimleri Birliği`nin çağrılması ve görüşlerinin dikkate alınması için gereken duyarlılığı göstermenizi bekliyoruz.`

Kararı verilmiştir.

 Not:

1- Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin değiştirilen 4 ve 6. maddeleri Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra, 

2- Türk Dişhekimleri Birliği Kongre ve Fuar Yönetmeliğinin 24. maddesinin j ve k bendlerinde yapılan değişiklikler ve aynı yönetmeliğin 30. maddesinin a bendinin yürürlükten kaldırılması konusundaki kararlar yasamızın 47. maddesi.0 gereğince T.C. Sağlık Bakanlığının uygun görmesinden sonra Odalarımıza gönderilecektir.

 ***

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
7.OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ  

Ülkemizin toplumsal, siyasal bedensel sağlığına yönelik en ciddi saldırıların, devletin içinde örgütlenmiş çeteler tarafından yapıldığı her gün daha çok aydınlığa çıkıyor. Sağlık Bakanlığı bütçesini aşan trilyonların bir gecede bu çeteler eli ile birilerinin cebine girdiğini öğreniyoruz. Böylece neden bu kadar sağlıksız, eğitimsiz ve adaletsiz olduğumuz ortaya çıkıyor.

Ülkemizde Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık eylemleriyle başlayan aydınlanma dönemine ait atılan adımların sonuçlarını henüz alamadık. Barışa, demokrasiye, insan haklarına yönelik yurttaş girişimlerinin, sivil toplum örgütlerinin katkısıyla yükselmesi daha bir önem taşıyor. İnançların siyasallaşması, ulusal bütünlüğümüzü parçalayacak ciddi bir tehlikedir. Tüm Demokratik kuruluşlar ve kitle örgütleri bu gelişmenin karşısında yer almalıdır.  

Tüm insanlarımızın eşit, ulaşılabilir ve yeterli bir sağlık hizmeti alması temel bir insan hakkıdır. Devletse bu hakkı sağlamakla yükümlüdür.  

- Ülkemizde var olan Ağız-Diş sağlığı verileri kabul edilen standartların çok altındadır. Bu düzeyin yükseltilmesi için ilgili Bakanlıkların, Fakültelerin ve Endüstrinin Türk Dişhekimleri Birliği ve Odalarımızla işbirliği yapmaları gerekmektedir.

- Sağlığa bütçeden ayrılan payın yükseltilmesi, bu bütçe içinde Ağız-Diş sağlığı harcamaları oranının belirlenmesi ve kabul edilebilir seviyelerde tutulması gerekmektedir.

- Kamu   Ağız-Diş   sağlığı    hizmetleri, koruyucu   Ağız-Diş   Sağlığı`na   ağırlıklı   olarak örgütlenmelidir.

- Adil bir vergi sistemi oluşturulmalı ve sağlık hizmetlerinden Katma Değer  Vergisi kaldırılmalıdır.

-  Sürekli Dişhekimliği Eğitimi zorunlu hale getirilmelidir.

- Türk  Dişhekimleri   Birliği   Eğitim   Kurultaylarında   alınan   kararlar gereğince   Dişhekimliği Fakültelerinin öğrenci kontenjanları fakültelerin fiziki koşulları ile ülke gerçekleri ışığında düzenlenmelidir.

Eğitim kalitesinin 2000`li yılların ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye çıkarılması için çalışmalar yapılmalıdır. Türk Dişhekimleri Birliği, yeni dişhekimliği fakülteleri açılmasına karşıdır.

- Kamu dişhekimlerinin tüm özlük hakları hekimler düzeyine çıkarılmalıdır.

-  Serbest çalışan dişhekimlerinin gerçek anlamda sosyal güvenliği sağlanmalıdır.

- Tüm dişhekimlerinin mesleki risklerine karşı sağlık güvencesi sağlanmalıdır.

- Sahte Dişhekimleri ile mücalede sorumlu olan Sağlık, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları gereken özeni göstermeli, 3575 sayılı yasanın uygulanmasının önündeki yasal engeller kaldırılmalıdır.

- Ülkemizin sanayi çöplüğü olması engellenmeli, ithal edilen ve üretilen malzeme ve cihazlarda standardizasyon sağlanarak yürürlükteki Tüketici Haklan Yasasıyla desteklenmelidir.