TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ BİLİM, ARAŞTIRMA TEŞVİK VE HİZMET ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ BİLİM, ARAŞTIRMA TEŞVİK VE HİZMET ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ 

(09-10 Mart  2002 tarihli Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

 

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, ağız ve diş sağlığı alanındaki bilimsel ve hizmet nitelikli çalışmaları desteklemek ve özendirmek amacıyla Türk Dişhekimleri Birliği’nce verilecek Bilim, Araştırma Teşvik ve Hizmet Ödüllerinin veriliş biçimini düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Ağız ve diş sağlığı alanında bilimsel araştırmalarla teşhis, tedavi ve teknolojide önemli buluşlar yapan, dişhekimliği mesleği ve dişhekimliği hizmetlerinin yükselişinde üstün hizmet verenler ile, dişhekimliğinin evrensel ölçülerde gelişmesini sağlamak üzere bilimsel araştırma yapanları özendirmek amacıyla ilgililere verilecek ödülleri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu yönerge 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği kanununun 26.maddesinin (h)  bendine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;
FDI : Dünya Dişhekimleri Birliği’ni
ERO: Avrupa Bölgesel Organizasyonu’nu
TDB: Türk Dişhekimleri Birliği’ni
SDE: Sürekli Dişhekimliği Eğitimi’ni
SCI : Science Citation Index’i
İfade eder.

İKİNCİ KISIM
Ödüller

Ödül verilecek alanlar

MADDE 5 – (1)

a) Bilim Ödülü

Ağız ve diş sağlığı alanındaki bilimsel araştırmaları, yeni teknoloji ve buluşlarıyla;  dişhekimliği mesleğine ve sağlık hizmetlerine evrensel ölçülerde katkılarda bulunmuş kişi ve kuruluşlara verilir.

b) Araştırma Teşvik Ödülü

Ağız ve diş sağlığı ile dişhekimliği mesleğinin evrensel ölçülerde yükselişine katkı sağlayacak bilimsel araştırma yapacakları özendirmek amacıyla verilecek ödüldür.

Ortak çalışmalarıyla Teşvik ödülü koşullarını gerçekleştirmiş olanlara ortak bir ödül de verilebilir.

c) Hizmet Ödülü

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile dişhekimliği mesleğinin ulusal veya uluslararası düzeyde gelişmesinde kabul görmüş üstün çalışma ve hizmeti bulunanlara verilir.

Ödüller için aday önerecekler

 MADDE 6 – (1)Bu ödüller için:

a) Geçmişte FDI, ERO ve TDB tarafından Bilim, Araştırma Teşvik veya Hizmet Ödülü verilmiş olanlar

b) Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi

c) Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları

d) Üniversitelerin senatoları, dişhekimliği alanında faaliyet gösteren; fakülte, enstitü ve merkezlerin  en yüksek kurullar (Fakülte Kurulu, Enstitü Kurulu, Merkez Kurulu v.b.)

e) Dişhekimliği alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının en yetkili kurulları

f) Türk Dişhekimleri Birliği Komisyonları

g) TDB Onur Üyeleri

h) Sağlık Meslek Birlikleri, Dişhekimliği ile ilgili Bilimsel Dernekler

ı) İlgili Bakanlıklar

aday gösterebilirler.

Ödüller için aday gösterilme

 MADDE 7 – (1) Bu ödüllere;

a) Bilim ve Araştırma Teşvik Ödülleri için yalnız hayatta olanlar aday gösterilir.

b) Daha önce Bilim ve Araştırma Teşvik Ödülleri almış olanlar aynı konuda Hizmet Ödülüne aday gösterilemezler.

c) Çalışmalarını sürekli yurt dışında sürdürenler Araştırma Teşvik Ödüllerine aday gösterilemezler.

d) Türk Dişhekimleri Birliği Komisyonları sadece kendi faaliyet alanlarında aday gösterebilirler.

e) Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu, Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu, Türk Dişhekimleri Birliği Denetleme Kurulu, Türk Dişhekimleri Birliği Komisyon üyeleri ve Ödül Komisyon üyeleri bu ödüller için görevli oldukları dönem içinde aday gösterilemezler.


ÜÇÜNCÜ KISIM
Ödül Komisyonları

Ödül Komisyonlarının Çalışma Süreleri

MADDE 8 – (1)Türk Dişhekimleri Birliği’nce  Bilim, Araştırma Teşvik Ödülleri ve Hizmet Ödülü ile ilgili aday önerilerini değerlendirme faaliyetlerini yürütmek üzere Aralık ayı içinde iki Ödül Komisyonu kurulur. Görev süreleri iki yıldır. Komisyon üyeleri sonraki dönemlerde de seçilebilirler.

Ödül Komisyonlarının Oluşumu

MADDE 9 – (1)

a) Bilim Ödülü ve Araştırma Teşvik Ödülü Komisyonu: SDE Yüksek Kurulu ve TDB Eğitim Komisyonu Başkanları, bu komisyonun doğal üyesidir. Ulusal ve uluslararası Bilimsel Ödül alanlar, SCI-e dergilerinde atıf sahibi olanlar, uluslararası bilimsel toplantılarda davetli konuşmacı olanlar, kitap veya kitap bölümü yazarları, SCI-e dergilerinde editör, yayın kurulu üyeliği veya danışmanlığı ile hakemlik yapmış olan, Dişhekimliği Bilimi alanından en az 5 öğretim üyesi seçilerek komisyon oluşturulur.

Komisyon kendi arasında bir başkan ve raportör seçer.

b) Hizmet Ödül Komisyonu: Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulundan bir üye, Oda başkanlarından kura ile belirlenen bir üye, önceki dönemlerde Türk Dişhekimleri Birliği’nde Genel Başkanlık yapmış bir üye, Türk Dişhekimleri Birliği’ni FDI veya ERO gibi uluslararası dişhekimliği kuruluşlarında delege olarak temsil etmiş bir dişhekimi üye ve 15 yıllık bir dişhekimi üye olmak üzere 5 üyeden oluşur.

(2) Komisyona Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulundan seçilen üye başkanlık eder, raportörlük görevini Oda Başkanları arasından seçilen üye yürütür. 

Ödül Komisyonlarının Toplanması

MADDE 10 – (1) Ödüle aday önerilerin bulunması halinde Türk Dişhekimleri Birliği’nce on beş gün öncesinden yapılacak çağrı ile Ödül Komisyonları ilk toplantısını yapar. Müteakip toplantı gün ve tarihlerini komisyonlar kendisi belirler.

(2) Komisyona seçilenlerden her hangi bir sebeple ayrılma veya boşalmalarda, kategorize edilen gruplardan bir üye Türk Dişhekimleri Birliği Yönetim Kurulu’nca göreve çağrılır.

(3) Komisyon, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.


DÖRDÜNCÜ KISIM
Öneri, Değerlendirme ve Ödül Verme

Adayları bildirme süresi

MADDE 11 – (1)Ödül için öneride bulunacak kişi ve kuruluşların, değerlendirilmeye alınmak üzere adayı/adaylarını, her yıl, en geç 31 Ocak’a kadar Türk Dişhekimleri Birliği’ne bildirmeleri gerekmektedir.

Ödül komisyonlarının çalışması

MADDE 12 – (1)Komisyonlar gerektiğinde danışman görüşleri alarak ve alt komisyonlar kurarak başvuruları değerlendirir ve sonucunu Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kuruluna sunar. Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda ödülün verileceği gün ve saati belirler.

(2) Para ödülleri ise Bilim ödüllerinde eşit olarak bölünür. Araştırma Teşvik Para Ödülü ise proje sorumlusuna teslim edilir.

Ödül

MADDE 13 – (1) Ödül kazananlara para ödülü ile birlikte ödülün türüne göre plaket ve berat verilir. Ödüller için verilecek para miktarları her yıl Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir. Araştırma Teşvik Ödülü hariç diğer kategoride ödül kazanıp ta ödül töreninden önce vefat edenlerin ödülleri kanuni mirasçılarına verilir.

(2) Ortak çalışmalarıyla araştırma teşvik ödülleri alan bilim adamlarının her birine plaket ve berat verilir, para ödülleri ise ödülünde eşit olarak bölünür. Araştırmayı Teşvik  Ödülü ise proje sorumlusuna teslim edilir. 

Araştırma teşvik ödülü alanların sorumluluğu

MADDE 14 – (1) Araştırma Teşvik Ödülüne konu olan araştırmanın mutlaka sonuçlandırılması gerekir. Bu araştırmayı yapanlar belirtilerek öncelikli yayın hakkı TDB’ye aittir. Araştırma Teşvik Ödülüne layık görülen araştırmaların yayınlanması halinde, yayında, bu araştırmanın TDB tarafından teşvik edildiği hususuna yayında ayrıca yer verilir. Ödüle aday gösterilenler bu hususları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Ödül sahiplerinin açıklanması ve ödül verilmesi

MADDE 15 – (1) Ödül kazananlar en geç Haziran ayı ilk haftasında Türk Dişhekimleri Birliği’nce açıklanır.

(2) Ödüller her yıl düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilir. Törenler mümkün olduğunca Türk Dişhekimleri Birliği Kongreleri içinde yer alır.

(3) Bilim ödülü kazananlar, ödül töreninde bilimsel çalışmalarıyla ilgili bir konferans verirler.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu yönerge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu yönerge hükümlerini Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

***

 

 Ek-1 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
BİLİM ÖDÜLÜ
ADAY ÖNERİ FORMU


Bu forma göre hazırlanacak aday dosyaları birbirinin aynı üç nüsha olarak düzenlenecektir.

I. KİŞİSEL BİLGİLER

1-Adı Soyadı
2-Doğum yeri ve yılı
3-Halen çalıştığı kuruluş
4-Adayın haberleşme adresleri, telefon no, faks no, e-mail.
5-Mezun olduğu fakülte:
6-Akademik ünvanlar (Alındıkları üniversiteler ve tarihleri)
a) Bilim Doktoru d) Doç.
b) Uzman  e) Prof.
c)Yrd.Doç.
7-Bu güne kadar bulunduğu başlıca görevler ve tarihleri
8-Varsa diğer faaliyetleri ve sorumlulukları
9-Varsa kazandığı ödüller
10-Yurt içi-yurt dışında üyesi bulunduğu bilimsel kuruluşlar

II. ÖDÜLE YÖNELİK BİLGİLER

11- Aday gösteren kişi yada kurum
12-Ödüle aday gösterilme gerekçesi
13-a)   Anabilim Dalı:
 b)  Araştırma Alan(lar)ı:
14-Yayınlar (Aşağıdaki sıra ve formata uygun olarak ayrı bir listeye yazılacak ve birer kopyası eklenecek.)
a)Yayınları
b)Bildirileri
c)Konferansları
d)Yurt dışı konferansları
e)Kitapları ve kitap bölümleri
15- Atıflar (Atıf taramasına ilişkin dokümanları eklenecektir)
a)Adayın yayınlarına Science Citation İndex’ce taranan dergilerde yapılan atıflar
b)Adayın yayınlarına kitaplarda yapılan atıflar

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
BİLİM ÖDÜLÜ
ADAY ÖNERİ FORMU (Ek-1)
AÇIKLAMASI


11- Bilim ödülüne:
a)Geçmişte FDI, ERO ve TDB Bilim, Hizmet veya Bilim Ödülü almış olanlar.
b)Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi
c)Üniversitelerin senatoları, dişhekimliği alanında faaliyet gösteren; fakülte, enstitü ve       merkezlerin en yüksek kurulları ( Fakülte Kurulu, Enstitü Kurulu, Merkez Kurulu vb.)
d)Dişhekimliği alanında faaliyet gösteren kurum ve özel sektör kurum ve kuruluşların en yetkili organları (yetkili kurulları yoksa yetkili amirleri)
e)Türk Dişhekimleri Birliği Komisyonları

aday gösterebilirler.

(c ve d bendlerinde anılan kurum ve kuruluşlar için yetkili organ kararları dosyaya eklenecektir. )

12-Ödüle aday gösterilme gerekçesi
Adayın dişhekimliği alanında evrensel bilim ve teknolojiye katkılarını içeren çalışmalar, bu çalışmaları detaylandıran ayrı bir rapor şeklinde düzenlenecektir. Bu raporda aşağıda örneklenen türden bir ifadeye de özellikle yer verilecektir.

Örnek:
Adayın bilimsel çalışmalarının dişhekimliği bilim ve teknolojisine sağladığı en önemli katkı ...................... alanında ......................... konularındaki çalışmalardan oluşmaktadır.
Aday bu konudaki çalışmalarıyla ........................ gibi bilimsel yenilikler getirmiş ve/veya ...................... gibi katkılar sağlamıştır.

14-Adayın uluslararası araştırma makaleleri yayımladıkları yıllar baz alınarak ve tüm künyeleri (yazar adları, dergi adı, cilt no, yıl, sayfa no) yazılarak (dergi adlarına ilişkin olarak kullanılan kısaltmalara özellikle özen gösterilerek ) listelenecek ve Science Citation İndex’ce tarananlar yıldızla işaretlenecektir.

Örnek:
1995 (yayın yılı)
  1-   .............................................
      (*) 2-   .............................................
  3-   .............................................

      1996 (yayın yılı)
      (*) 4-   .............................................
      (*) 5-   .............................................
6-............................................

15- a) Adayın yazılarına Science Citation İndex’ce taranan dergilerde yapılan atıflar tespit edilecektir.

1- Yayın listesindeki makale numaraları gözetilerek, adayın her yayınına yapılan toplam atıf sayıları aşağıda örneklendiği gibi belirtilecektir.

Örnek:

Atıf Sayısı

Makale No:  Kendisi Tarafından  Başkası Tarafından  Toplam
        1      2      1         3
        2      3      3         6 
        3      6      4        10

2-  Adayın atıf alan ........................ makalesine atıf yapan yayınlar sıralanmalı ve bir liste oluşturularak bu listedeki yayınlara ilişkin tüm künye bilgileri (yazar adları, dergi adı, cilt no, yıl, sayfa no) verilmelidir.

Örnek:Adayın Atıf Yapılan Yayını
1- ........................................
Atıfta bulunan Yayınlar
1- .......................................
2- .......................................
3- .......................................
4- .......................................

3- Yukarıdaki listenin özet bir dökümü hazırlanacak ve bu dökümde adayın tüm yayınlarına yapılan atıflar yıllar itibariyle ayrı bir tablo halinde gösterilecektir.

Örnek:

Yıl    Atıf Sayısı

1998    3
1999    5
2000    6
2012

Ek-2 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLÜ
ADAY ÖNERİ FORMU


Bu forma göre hazırlanacak aday dosyaları birbirinin aynı üç nüsha olarak düzenlenecektir.

I. KİŞİSEL BİLGİLER1- Adı Soyadı
2- Doğum yeri ve yılı
3- Halen çalıştığı kuruluş
4- Adayın haberleşme adresleri, telefon no, faks no, e-mail.
5- Mezun olduğu fakülte:
6- Akademik ünvanlar (Alındıkları üniversiteler ve tarihleri)
a) Bilim Doktoru d) Doç.
b)Uzman   e) Prof.
c)Yrd.Doç.
7- Bu güne kadar bulunduğu başlıca görevler ve tarihleri
8- Varsa diğer faaliyetleri ve sorumlulukları
9- Varsa kazandığı ödüller
10-Yurt içi yurt dışında üyesi bulunduğu bilimsel kuruluşlar

II. ÖDÜLE YÖNELİK BİLGİLER

11- Aday gösteren kişi yada kurum
12-Ödüle aday gösterilme gerekçesi ( Yapılacak araştırma ile ilgili özet bilgi)
13- a)   Anabilim Dalı:
 b)  Araştırma Alan(lar)ı:
      14- Yayınlar (Aşağıdaki sıraya ve formata uygun olarak ayrı bir listeye yazılacak ve birer kopyası eklenecektir)
a) Yayınları
b) Bildirileri
c) Konferansları
d)Yurt dışı konferansları
e)Kitapları ve kitap bölümleri
15-Atıflar (Atıf taramasına ilişkin dokümanları eklenecektir)
a) Adayın yayınlarına Science Citation İndex’ce taranan dergilerde yapılan atıflar
b) Adayın yayınlarına kitaplarda yapılan atıflar


TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLÜ
ADAY ÖNERİ FORMU (Ek-2)
AÇIKLAMASI


11-Araştırma Teşvik Ödülüne:
a) Geçmişte FDI, ERO ve TDB Bilim,Araştırma Teşvik veya Hizmet veya Bilim Ödülü almış olanlar.
b) Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi
c) Üniversitelerin senatoları, dişhekimliği alanında faaliyet gösteren; fakülte, enstitü ve merkezlerin en yüksek kurulları ( Fakülte Kurulu, Enstitü Kurulu, Merkez Kurulu vb.)
d) Dişhekimliği alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşların en yetkili kurulları
e) Türk Dişhekimleri Birliği Komisyonları

aday gösterebilirler.

(c ve d bendlerinde anılan Kurum ve kuruluşlar için yetkili organ kararları dosyaya eklenecektir. )

12-Ödüle aday gösterilme gerekçesi yazılarak araştırmanın proje metni eklenecektir.

14-Adayın yayınları yayımladıkları yıllar baz alınarak ve tüm künyeleri (yazar adları, dergi adı, cilt no, yıl, sayfa no) yazılarak (dergi adlarına ilişkin olarak kullanılan kısaltmalara özellikle özen gösterilerek ) listelenecek ve Science Citation İndex’ce tarananlar yıldızla işaretlenecektir.

Örnek:1995 (yayın yılı)
  1-   .............................................
      (*) 2-   .............................................
  3-   .............................................

      1996 (yayın yılı)
      (*) 4-   .............................................
      (*) 5-   .............................................
6-............................................


15- a) Adayın yazılarına Science Citation İndex’ce taranan dergilerde yapılan atıflar tesbit edilecektir.

1-     Yayın listesindeki makale numaraları gözetilerek, adayın her yayına yapılan toplam atıf sayıları aşağıdaki örneklendiği gibi belirtilecektir.

Örnek:

Atıf Sayısı

Makale No:  Kendisi Tarafından  Başkası Tarafından  Toplam
        1      2      1         3
        2      3      3         6 
        3      6      4        10

2-  Adayın atıf alan ........................ makalesine atıf yapan yayınlar sıralanmalı ve bir liste oluşturularak bu listedeki yayınlara ilişkin tüm künye bilgileri (yazar adları, dergi adı, cilt no, yıl, sayfa no) verilmelidir.

Örnek:Adayın Atıf Yapılan Yayını
1- ........................................
Atıfta bulunan Yayınlar
1- .......................................
2- .......................................
3- .......................................
4- .......................................

3- Yukarıdaki listenin özet bir dökümü hazırlanacak ve bu dökümde adayın tüm yayınlarına yapılan atıflar yıllar itibariyle ayrı bir tablo halinde gösterilecektir.

Örnek:

Yıl    Atıf Sayısı

1998    3
1999    5
2000    6
2001    2

Ek-3 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
HİZMET ÖDÜLÜ
ADAY ÖNERİ FORMU


Bu forma göre hazırlanacak aday dosyaları birbirinin aynı üç nüsha olarak düzenlenecektir.
1- Adı, Soyadı
2-Doğum yeri ve yılı
3-Halen çalıştığı kuruluş
4-Adayın haberleşme adresi, telefon no, faks no, e-mail
5-Bu güne kadar bulunduğu başlıca görevler, tarihleri ve ünvanları
6-Varsa kazandığı ödüller
7-Yurt içi ve yurt dışında üyesi olduğu kuruluşlar
8-Aday gösteren kişi yada kurum
9-Ödüle aday gösterilme gerekçesi


TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
HİZMET ÖDÜLÜ
ADAY ÖNERİ FORMU (Ek-3)
AÇIKLAMASI

8- Hizmet Ödülüne
a) Geçmişte FDI, ERO ve TDB tarafından Bilim, Araştırma Teşvik veya Hizmet Ödülü verilmiş olanlar
b) Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi
c) Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları
d) Üniversitelerin senatoları, dişhekimliği alanında faaliyet gösteren; fakülte, enstitü ve merkezlerin  en yüksek kurulları (Fakülte Kurulu, Enstitü Kurulu, Merkez Kurulu v.b.)
e) Dişhekimliği alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının en yetkili kurulları
f) Türk Dişhekimleri Birliği Komisyonları
g) TDB Onur Üyeleri
h) Sağlık Meslek Birlikleri, Dişhekimliği ile ilgili Bilimsel Dernekler
ı) İlgili bakanlıklar

Aday gösterebilirler.

(c ve d bendlerinde anılan kurum ve kuruluşlar için yetkili organ kararları dosyaya eklenecektir. )

9- Bir hizmet ödülü adayı aşağıda sayılan üç kategoriden biri için aday gösterilebilir, ancak hizmetleri birden fazla kategoride öne çıkıyorsa onlar için de aday gösterilebilir ödülü aday gösterildiği kategoriye ilişkin gerekçe aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.
 a) Dişhekimliği mesleğinin ve meslek kuruluşlarının ülkemizde kurulması ve kurumsallaşması için çalışmalar yapmak.

Yapılan çalışmaların hangi kurumda, ne zaman ve ne sıfatla yapıldığı belirtilmeli alınan sonuçların bu güne yansımaları hakkında bilgilenilmelidir.

b)   Bilim adamı yetiştirmek; yetiştirdiği yüksek lisans ve akademik ünvanlı eleman sayısı, yetiştirildikleri kurumlar, biliniyorsa isimleri ve halen çalıştıkları kuruluşlar
c)  Dişhekimliği alanında Bilimsel Kurum ve Kuruluşlar kurmak veya kurulmasında önemli ölçüde katkıda bulunmak; kurduğu veya kurulmasına katkıda bulunduğu dişhekimliği dalındaki kuruluşların isimleri, katkıların ne zaman ve ne sıfatla yapıldığı belirtilmeli, alınan sonuçların bu güne kadar yansımaları hakkında bilgi verilmelidir.