TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ BİLİRKİŞİ ATAMA YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
BİLİRKİŞİ ATAMA YÖNERGESİ

(21-22 Mart 2007 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

Amaç
MADDE 1-
(1) Bu yönergenin amacı; dişhekimleri ile hasta ve hasta yakınları arasında meslek uygulaması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi için Birlik Merkez Yönetim Kurulu veya Oda yönetim kurulları tarafından bilirkişi atanması ile ilgili işlemleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
(1) Bu Yönerge Odalara kayıtlı olsun veya olmasın, dişhekimliği mesleğine mensup tüm dişhekimleri ile hastaları ve hasta yakınlarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
  (1) Bu Yönerge 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 26.maddesinin (h) bendi ve Türk Dişhekimleri Birliği 8. Genel Kurulunun 23 ve 11. Genel Kurulunun 13 numaralı kararlarına dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-
(1) Bu Yönergede sözü geçen deyimlerden;

Birlik: Türk Dişhekimleri Birliği’ni,
Dişhekimi: 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair  Kanun  uyarınca Türkiye’de meslek uygulama yetkisine sahip dişhekimini,
Hasta: Dişhekiminin tıbbi yardımına gereksinim duyan kişiyi,
Hasta Yakını: Hastayı yasal olarak temsil yetkisine sahip veli ya da vasi ile  hastanın eşi,çocukları,anne, baba ve kardeşlerini,
Kanun: 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nu,
MYK: Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nu,
Oda: Dişhekimleri Odaları’nı,
Yönetim Kurulu: Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu’nu,

ifade etmektedir.                                                                                           

Başvuru
MADDE 5-
(1) Şikayet başvuruları yazılı olarak dişhekiminin üyesi olduğu Odaya yapılır. MYK ya da Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde başvuru olmasa da bilirkişi atayabilir.

Bilirkişi olarak atanacak kişilerin nitelikleri
MADDE 6 –
(1) 3224 sayılı kanunun 33. maddesine  göre seçilme yeterliliği yanı sıra en az on yıl dişhekimliği yapmış olanlar bilirkişi olarak atanır. Ancak hizmet süresi bakımından görevlendirilecek dişhekimi bulunamadığı zaman daha az süre dişhekimliği yapanlar bilirkişi olarak atanabilir.

(2) Gerek görüldüğünde ilgili Oda bölgesi dışından dişhekimleri ile incelemenin niteliğine uygun olarak başka mesleklerden kişiler de bilirkişi olarak atanabilir.

(3) Yüksek Disiplin Kurulu ve Oda Disiplin Kurulu üyesi olanlar bu görevleri süresince bilirkişi olarak atanamazlar.

Bilirkişi atanması ve bilirkişi incelemesi
MADDE 7-
(1) Bilirkişi meslek uygulaması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlığın sebep ve sonuçlarının anlaşılmasını sağlayacak bilgileri verebilecek kişiler arasından, ilgili Yönetim Kurulu tarafından seçilerek atanır. Bilirkişi, incelenecek konunun kapsam ve niteliğine uygun olarak tek kişi ya da kurul olarak belirlenebilir.

(2) Şikayet edilen dişhekimi Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ile Odaların Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarında görevli ise atamayı Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu yapar.

(3) Şikayet edilen dişhekimi Merkez Yönetim Kurulu üyesi ise bilirkişi atamasına ilişkin görüşmeye katılamaz.

(4) İlgililer, atanan bilirkişiye gerekçe göstererek itiraz edebilir. İtiraz, atama makamı tarafından değerlendirir ve haklı bulunursa yeni bilirkişi ataması yapılır.

(5) Atama yazısı elden tutanakla veya Tebligat Kanununa uygun olarak bilirkişiye ve diğer ilgililere ulaştırılır.

(6) Hastanın bilirkişi tarafından yapılacak muayenesi için gerekli randevu Birlik ya da Oda  tarafından alınarak ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Bilirkişi ücreti
MADDE
8- (1) Bilirkişiye ödenmek üzere asgari muayene ücretinin beş katı tutarında ücret şikayetçiden alınır. Bilirkişinin kurumsal olarak atanması durumunda ilgili kurum tarafından saptanan ücret şikayetçi tarafından doğrudan kuruma ödenir.                                              

(2) Bilirkişi ücreti ile gerek görülen tetkik ücretleri şikâyetçi tarafından ilgili kişi veya kuruluşa ödenir.

Bilirkişi raporu
MADDE 9-
(1) Bilirkişi gerektiğinde ilgilileri dinledikten ve/veya muayene ettikten sonraki 3 hafta içinde, 3 nüsha olarak hazırlayacağı raporu atama makamına iletir. Haklı sebepler varsa bu süre bir kez en fazla 15 gün uzatılabilir. Meslek dışı ve Oda bölgesi dışından atanan dişhekimleri tarafından yapılan bilirkişi incelemelerinde bu süre en fazla 30 gün uzatılabilir.

(2)Tıbbi işlemlerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna hastanın kimlik bilgileri, yakınması ile klinik ve varsa radyografik bulgular eklenir.

Raporun değerlendirilmesi
MADDE
10- (1) Bilirkişi raporu, ilgili Yönetim Kurulu tarafından ilk toplantıda karara bağlanır.

(2) Şikayet edilen dişhekimi Merkez Yönetim Kurulu üyesi ise bilirkişi raporunun değerlendirildiği oturuma katılamaz.

(3) Bilirkişi raporu Merkez Yönetim Kurulunda yada Yönetim Kurulunda görüşülüp karara

bağlandıktan sonra, talepleri halinde, ilgililere verilir.

Yürürlük
MADDE 11- 
(1) Bu Yönerge Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12-
(1) Bu Yönerge hükümlerini Merkez Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulları yürütür.