TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ HAKEM ATAMA YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ HAKEM ATAMA YÖNERGESİ  

(21-22 Mart 2007 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

Amaç
MADDE 1-
(1) Bu Yönergenin amacı; dişhekimleri ile hasta, hasta yakınları veya meslektaşları arasında meslek uygulaması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi için Birlik Merkez Yönetim Kurulu veya Oda Yönetim Kurulları tarafından hakem atanması ile ilgili işlemleri düzenlemektir.  

Kapsam
MADDE 2-
(1) Bu Yönerge, Odalara kayıtlı olsun veya olmasın, dişhekimliği mesleğine mensup tüm dişhekimleri ile hastaları ve hasta yakınlarını kapsar. 

Dayanak
MADDE 3-
  (1) Bu Yönerge 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 11.maddesinin (g)  ve  26. maddesinin (h) bendi ile Türk Dişhekimleri Birliği 8. Genel Kurulunun 23 ve 11. Genel Kurulunun 13 numaralı kararlarına dayanarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE
4- (1) Bu Yönergede sözü geçen deyimlerden;

Birlik              : Türk Dişhekimleri Birliği’ni,
Dişhekimi       : 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair  Kanun uyarınca  Türkiye’de meslek uygulama yetkisine sahip dişhekimini,
Hasta              : Dişhekiminin tıbbi yardımına gereksinim duyan kişiyi,
Hasta Yakını   :
Hastayı yasal olarak temsil yetkisine sahip veli ya da vasi ile  hastanın eşi,çocukları,anne, baba ve kardeşlerini,
Kanun             : 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nu,
MYK                : Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nu,
Oda                 : Dişhekimleri Odaları’nı,
Yönetim Kurulu : Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu’nu,

ifade etmektedir.                                                                                          

Hakemin nitelikleri
MADDE
5 – (1) 3224 sayılı kanunun 33. maddesine  göre seçilme yeterliliği yanı sıra en az on yıl dişhekimliği yapmış olanlar hakem olarak atanır. Ancak hizmet süresi bakımından görevlendirilecek dişhekimi bulunamadığı zaman daha az süre dişhekimliği yapanlar hakem olarak atanabilir.

(2) Birlik Yüksek Disiplin Kurulu ve Oda Disiplin Kurulu üyeleri üyeliğin devamı süresince hakem olarak atanamazlar.

Hakem atanması ve hakem incelemesi
MADDE 6-
(1) İlgili Yönetim Kurulu, dişhekimleri ile hasta, hasta yakını veya diğer dişhekimleri arasında meslek uygulaması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilerek uzlaşma sağlanması için hakem ataması yapar.  

(2) Hakem atanması işlemi Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ile  Odaların Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarında görevli dişhekimi ile ilgili ise atamayı MYK yapar. İlgili dişhekimi MYK üyesi ise hakem atamasına ilişkin görüşmeye katılamaz.

(3) Hakem, atanmasına esas olan olayla ilgili olarak gerekli görüşmeyi yapmak üzere, taraflara sözlü yada yazılı olarak randevu verir.  

Hakem raporu
MADDE
7- (1) Hakem mümkünse tarafları dinler. Uzlaşmaları için önerilerde bulunur. Uzlaşma sağlayıp sağlayamadığını bildiren gerekçeli raporunu, atandığının kendisine bildirilmesinden itibaren 3 hafta içinde ve 3 nüsha olarak atamayı yapan makama iletir. Haklı sebepler varsa bu süre en fazla 15 gün uzatılabilir.

(2) Hakem raporu; ilgili Yönetim Kurulu tarafından ilk toplantıda karara bağlanır.

(3) Uzlaşma sağlanamadığı durumlarda Yönetim Kurulu, gerekli görürse Disiplin Yönetmeliğindeki süreci başlatır.

Yürürlük
MADDE 8-
  (1) Bu Yönerge Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte

yürürlüğe girer. 

Yürütme
MADDE 9-
(1) Bu Yönerge hükümlerini Merkez Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulları yürütür.