TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ YARDIMLAŞMA FONU YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
YARDIMLAŞMA FONU YÖNERGESİ

(13-14 Temmuz 2005 tarihli Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1 –
(1) (Değişik: 9 Kasım 2020 tarihli MYK kararı) Bu yönergenin amacı doğal afetler, ağır hastalık, terör, kaza, vb. sebeplerle mesleğini icra etmesinde büyük zorluk ortaya çıkmış dişhekimleri ile dişhekiminin ölümü sebebiyle acze düşen eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasına  yapılacak yardımlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) (Değişik: 9 Kasım 2020 tarihli MYK kararı) Bu yönerge, yönergede tanımlanan iş ve işlemleri yerine getirenler ile dişhekimleri odalarına üye dişhekimleri ve bakmakla yükümlü oldukları eşi, çocukları ile anne ve babasını kapsar.

Dayanak
MADDE 3
– (1) Bu yönerge 7.6.1985 tarihli 3224 sayılı Kanun’un 26.maddesinin (h) ve (c) bentleri, Türk Dişhekimleri Birliği’nin 5-6-7 Kasım 2004 tarihli 10.Olağan Genel Kurulu’nun 15 sayılı kararına dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu yönergede geçen;

Birlik         : Türk Dişhekimleri Birliği`ni
MYK         : Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu`nu
Oda          : Dişhekimleri Odası`nı
Komisyon : Türk Dişhekimleri Birliği Yardımlaşma Fonu Komisyonu’nu
Fon           : Bu yönergenin amaç ve kapsamında belirtilen hususların

gerçekleşmesi amacıyla oluşturulan nakit, menkul ve gayrimenkul bütününü ifade eder.

İKİNCİ KISIM
Kurul ve Komisyonların Oluşumu ile Görevleri

Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri
MADDE 5
– (1) Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a) Yardımlaşma fonu geliri için ayrı bir hesap oluşturmak,

b) Fon hesabını enflasyona karşı koruyacak tarzda emsallerine oranla en az risk taşıyan yatırım hesaplarında değerlendirmek,

c) Gerekli gördüğü hallerde bilirkişi veya danışmanlar atamak, komisyonlar oluşturmak,

d) Gerekli hallerde yönergede değişiklik yapmak,

e) Ana kaynak dışındaki gelirler ile giderler için seri ve sıralı makbuzlar bastırmak,

f) Üyelere yapılacak yardım biçimleri ile limitleri belirlemek ve yapılacak yardımları onaylamak,

g) Fon için gerekli idari ve mali işleri yürütmek için gerekli harcamaları yapmak,

h) Yardımlaşma Fonu Komisyonu üyelerini atamak,

i) Hasar Tespit Komisyonu üyeliklerine yapılacak atamalara karar vermek,

j) Gerektiğinde Komisyon çalışmalarını da denetlemek, fon işlemlerinin bu yönerge hükümlerine uygun yürütülmesini sağlamak.

Yardımlaşma Fonu Komisyonunun oluşumu ve toplantıları
MADDE 6 –
(1) Komisyon MYK tarafından atanan 5 üyeden oluşur. Komisyon üyeleri MYK Üyeleri arasından belirlenebileceği gibi MYK üyesi olmayan dişhekimleri arasından da belirlenebilir.

(2) Komisyon üyelerinin görev süresi MYK’nın görev süresi kadardır. Gerekli görüldüğü takdirde komisyon üyeleri MYK’ca görevden alınabilir.

(3) Komisyon ilk toplantısında bir başkan ve raportör seçer. Toplantı gündemini raportör hazırlar. Toplantıları başkan yönetir. Komisyon, MYK’nın veya Komisyon Başkanının çağrısı üzerine en az üç üye ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır.

Komisyonunun görevleri
MADDE 7 –
(1) Komisyon’un görevleri şunlardır:

a) Yardım talepleri hakkında, gerektiğinde Hasar Tespit Komisyonu raporlarına göre, değerlendirme yapıp görüşlerini rapor halinde MYK’ya sunmak,

b) MYK tarafından onaylanan yardımları dağıtmak,

c) Hasar ödemelerinde öncelikleri belirleyip MYK’nın onayına sunmak,

d) Yardımlaşma Fonunun işleyişi ile ilgili olarak rapor ve öneriler hazırlayıp MYK’na sunmak.

e) Hasar Tespit Komisyonu üyelerini belirleyerek MYK’nun onayına sunmak.

Hasar Tespit Komisyonu
MADDE 8 –
(1) (Değişik: 9 Kasım 2020 tarihli MYK kararı)  Hasar tespitleri, mümkün oldukça afet bölgesinden olmak üzere Komisyon tarafından önerilen ve MYK tarafından belirlenen 3 kişi ile sorumlu MYK üyesinden oluşan toplam dört kişilik ekip tarafından yapılır. Olayın niteliğine göre birden fazla ekip kurulabilir. Hasar tespit komisyonu ilk toplantısında aralarından başkan ve raportör seçer. Hasar Tespit Komisyonunun görevi atama kararında belirtilen iş veya işlemin tespitine kadardır.

Hasar Tespit Komisyonunun görevleri
MADDE 9 –
(1) Hasar Tespit Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Hasar tespitlerinde Birlikçe örneği hazırlanan ‘Hasar Tespit Formlarını’ kullanarak doldurulan formları iki nüsha halinde Komisyona iletmek,

b (Değişik: 9 Kasım 2020 tarihli MYK kararı)  Oda yetkilileri, mülki amirlikler ve diğer kurumlarca yaptırılan hasar tespitleri ile ilgili değerlendirmeleri toplamak ve sonuçları kendi görüşleri ile birlikte Komisyona iletmek.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Fonun Gelir ve Giderleri

Fonun gelirleri
MADDE 10 –
(1) Fonun gelirleri şunlardır:

a) (Değişik: TDB 15.Olağan Genel Kurul Kararı) Odaların üyelerinden tahsil ettikleri üye aidat gelirlerinden gönderilen Birlik Payının % 5’i,

b) Fon adına yapılacak menkul ve gayrimenkul bağışlar,

c) Menkul ve gayrimenkul sermaye iratları,

d) Diğer Gelirler.

Fonun giderleri
MADDE 11 –
(1) Fonun giderleri şunlardır:

a) Bu yönerge kapsamında yapılacak yardımlar,

b) Komisyon, Hasar Tespit Komisyonu, danışman, bilirkişi, vb giderler ile personel giderleri,

c) Yardım talebi ile ilgili inceleme ve araştırma giderleri.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Hasar Tespit Oranları

Bina, dişhekimliği cihaz ve malzemeleri ile eşyaların hasar oranları
MADDE 12 –
(1) Hasar durumları aşağıdaki kritere göre belirlenir:

Az Hasarlı   :Tamir edilebilir, onarılabilir ve daha sonra kullanılabilir.

Orta Hasarlı :Tamir edilmesi, onarılması ve tekrar kullanılması uzun zaman ve yüksek maliyet gerektirir.

Çok Hasarlı :Tamir edilmesi, onarılması ve tekrar kullanılması ekonomik değildir ya da hiç kullanılamayacak durumdadır.

BEŞİNCİ KISIM
Afet Sonrası Yapılacak Yardım Kriterleri

Hasar ödemesinde ilkeler
MADDE 13 –
(1) (Değişik: 9 Kasım 2020 tarihli MYK kararı) Taşınmaz hasar ödemelerinde mal sahibi olmak koşulu aranır.

(2) Hasar ödemelerinde öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

a) Dişhekimliği cihazları ve malzemeleri,
b) Sağlık kuruluşu binası,
c) İkamet edilen konut,
d) Konuttaki eşyalar.

Ayni demirbaş yardımlar
MADDE 14 –
(1) Temin edilen dişhekimliği ile ilgili ayni yardımlardan demirbaş olanlar, benzer ürünü çok hasarlı dişhekimlerine öncelikli olmak üzere dağıtılır. Ürün sayısından fazla başvuru varsa dağıtım için kura çekilir. Ürün sayısı başvuru sayısından fazla ise orta hasarlı dişhekimlerine de benzer koşullarda dağıtım yapılabilir.

Ayni sarf malzemesi yardımlar
MADDE 15 –
(1) Ayni yardım olarak toplanan sarf malzemeleri; çok hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı muayenehane sıralamasına uygun olarak dağıtılır. Ürün sayısı, talepte bulunan dişhekimlerinin sayısından az ise, dağıtım için kura çekilir.

Nakdi yardım
MADDE 16 –
(1) Nakdi yardım miktarları, Yardımlaşma Fonu bütçesi ve dişhekiminin uğradığı zararın boyutuna göre MYK tarafından belirlenir. Yardım, kişinin durumu ve talebi de dikkate alınarak ayni demirbaş, sarf malzemeleri veya nakdi yardım olarak yapılabilir.

Yardım kriterleri
MADDE 17 –
(1) (Değişik: 9 Kasım 2020 tarihli MYK kararı)  Bu Yönerge uyarınca verilecek nakdi yardım, bu Yönerge’nin 23. Maddesindeki miktara  bağlı olarak aşağıdaki gibidir:

Demirbaşlar

:(Çok) % 100

 

:(Orta) % 50

 

:(Az)   % 25

Konut

:(Çok)  % 60

 

:(Orta) % 30

 

:(Az)   % 15

Sağlık kuruluşu

:(Çok)  % 80

 

:(Orta) % 40

 

:(Az)  % 20

Ev Eşyaları

:(Çok)  % 30

 

:(Orta) % 15

 

:(Az)   % 10

Çalıştığı sağlık kuruluşundaki sözleşmesi bu Yönerge’de belirtilen sebeplere bağlı olarak feshedilen dişhekimlerine

%  50

Sağlık kuruluşunu bu Yönerge’de belirtilen sebeplere bağlı olarak taşıyan dişhekimlerine

% 25


MADDE 18 – (1) Yardım yapılmasını gerektirecek hâlin ortaya çıkmasından itibaren bir yıl içinde gerekli belgelerle başvuruda bulunmayanlar hiçbir hak iddiasında bulunamazlar.

MADDE 19 – (1) Dişhekimlerine yapılacak yardımlar ile ilgili yazışmalar gizlilik derecesinde yapılır ve saklanır.

ALTINCI KISIM
Hastalık, Terör ve Kaza Sonucu Yapılacak Yardım

Değerlendirme ve rapor
MADDE 20 –
(1) Yardım talebinde bulunan dişhekiminin veya bakmakla yükümlü bulunduklarının durumu Oda Yönetim Kurullarınca değerlendirilerek, Yönetim Kurulu görüşünü de içeren bir rapor halinde Birliğe sunulur.

İstenecek belgeler
MADDE 21 –
(1) Odalardan yardım talebinde bulunan dişhekimlerinden veya bakmakla yükümlü bulunduklarından istenecek belgeler:

- Durumunu gösteren resmi belge (sağlık raporu, kaza raporu vb.),
- Bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan durumunu ve alıyorsa maaşını gösteren belge,
- Ticaret Odası faaliyet belgesi (varsa),
- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- Sahip olduğu menkul ve gayrimenkul olup olmadığı,
- Yeterli geliri olmadığına dair beyanı,
- Gerçeğe aykırı belge veya beyan ile yardım aldığının anlaşılması halinde ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle beraber paranın veya yapılan yardımın parasal değerinin iadesi taahhüdünü içeren belge (Ek 1),
- Gerekli görüldüğünde MYK tarafından istenecek konu ile ilgili diğer belgeler.

Yardım kararı
MADDE 22 –
(1) Oda Yönetim Kurulu raporunun Birliğe ulaşması üzerine Komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon, başvuru ile ilgili raporunu 15 gün içerisinde MYK’na sunar. MYK Fonun bütçesi, yardım yapılacak kişi/kişilerin sayısı, muhtemel gelişmeler ile hakkaniyet prensipleri içerisinde ayni veya nakdi yardım yapıp yapmama kararı verir.

Yardım miktarı
Madde 23- 
(1) (Değişik: 9 Kasım 2020 tarihli MYK kararı) Her dişhekimi için yapılacak yardım en çok serbest çalışan dişhekimi aidatının 20 katıdır. Bu tutar, günün koşullarına göre Merkez Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenebilir.

(2)Bu miktar toptan ödenebileceği gibi hasarlı alet veya  cihazların tamiri,  yenilenmesi karşılığında veya dişhekiminin yeni bir işte çalışmasına kadar aylara bölünerek de ödenebilir.

MYK tarafından doğrudan yapılacak yardım ve ödemeler
MADDE 24 –
(1) İvedi durumlarda, bu yönerge kapsamında mütalaa edilebilecek münferit olay, talep ve vakalar için gerekli işlem ve yardımlar MYK tarafından doğrudan yerine getirilebilir.

Ödeme Şekli
EK MADDE 1- (Ek: 20-21 Nisan 2011 tarihli MYK Kararı)
 Bu fondan yardım alıp almadığına bakılarak yardım, dişhekimlerinin veya ilgililerin hesabına banka yoluyla gönderilir, Odasına ayrıca bilgi verilir.

Sigortadan yapılan ödemelerin gözetilmesi (Ek: 16-17 Haziran 2021 tarihli MYK Kararı)
MADDE 24/A-
(1) İlgililerin, uğradıkları zararlar sebebiyle sigortadan aldıkları tutarlar Fon’dan yapılacak ödemelerde indirim sebebi yapılabileceği gibi sigortadan yapılan ödeme nedeniyle ilgilinin zararının giderildiğinin anlaşılması halinde hiç ödeme yapılmayabilir.

(2)Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri bu kapsamda değerlendirilmez.

Şartlı bağış
MADDE24/B- (Ek: 16-17 Haziran 2021 tarihli MYK Kararı)
(1) İlgililer tarafından, belli bir şart konularak yapılan bağışlar, söz konusu şartın MYK tarafından kabul edilmesi halinde Fon’da ayrı bir fasıl altında toplanır ve toplanma amacına ve Fon kurallarına uygun olarak harcanır.

(2) Bağışlama şartının herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde, ilgili fasılda kalan tutar Fon’un genel bütçesine aktarılır.

(3) Bağış için öne sürülen şart MYK tarafından kabul edilmediği takdirde, bağış kabul edilmez; şart ileri sürülerek yatırılmış bir tutar varsa bağış yapanın iradesine uygun olarak iade edilir veya Fon’a genel bağış olarak kabul edilir.

(4) Fonun amaçlarına uygun olmayan şart kabul edilemez.

YEDİNCİ KISIM
Son Hükümler

İtiraz
MADDE 25 –
(1) Yapılan yardım ve ödeme işlemleri konusunda MYK’nın verdiği kararlar kesin olup, itiraz edilemez.

Fonun tasfiyesi
MADDE 26 –
(1) Fon ancak Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurulu Kararı ile tasfiye edilebilir.

Fon hesabı
MADDE 27 –
(1) Yardımlaşma Fonu hesapları ayrı tutulur. MYK bilançosu içinde ayrı bir hesapta gösterilir. Toplanan paralardan TDB bütçesinin diğer fasıllarına aktarım yapılamaz.

Yürürlük
MADDE 28 –
(1) Bu yönerge Merkez Yönetim Kurulu’nca kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 29 –
(1) Bu yönerge hükümlerini MYK yürütür.

**

EK-1
(Türk Dişhekimleri Birliği Yardımlaşma Fonu Yönergesi’nin 21.maddesine göre, ödeme yapılacaklardan alınacak taahhütnamedir.)

 

TAAHHÜTNAME

Türk Dişhekimleri Birliği’nden, Yardımlaşma Fonu kapsamında aldığım ................................... TL yardım, sunduğum belge ve bilgilere göre verilmiş olup, bu bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırılığın herhangi bir zamanda tespiti halinde zamanaşımı definde bulunmaksızın anılan miktarın iade tarihine kadar işletilecek Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirlenen faiziyle birlikte defaten ödemeyi, gayri kabili rücu şekilde, kabul ve taahhüt ederim   …./…/20..

Ad-Soyad

İmza