TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE VERİLECEK BURS YÖNERGESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI TARAFINDAN
DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE VERİLECEK BURSLAR HAKKINDA YÖNERGE

(11 Kasım 2022 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

Amaç

MADDE 1 - (1) Türkiye’de dişhekimliği öğrenimi gören, maddi güçlük içindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilere destek sağlamak ve burs alan öğrencilerin, mezuniyet sonrası yapacakları geri ödemelerle, oluşturulan ekonomik dayanışmanın meslek örgütü içerisinde mesleki dayanışmaya dönüştürülmesini gerçekleştirmek için burs verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Tanımlar

MADDE 2 - (1) Bu yönergede adı geçen deyimlerden;

Birlik   ; Türk Dişhekimleri Birliği’ni

Oda     ; Dişhekimleri Odalarını ifade eder.

Esaslar

MADDE 3 - (1) Burs Birlik ve Odalar tarafından verilir.

(2) Burs geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere iki çeşittir.

(3) Burs alacak öğrenci sayısı, burs miktarı, süresi ve şekli, Birlik’de Merkez Yönetim Kurulunca, odalarda ise yönetim kurullarınca her yıl belirlenir.

(4) Geri ödemeli ve geri ödemesiz burslardan her ikisinin de verilmesi halinde, başvuranlara hangi bursun verilebileceğine Merkez Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu karar verir.

(5) Bir yılda verilecek geri ödemesiz burs toplamı tahmini bütçenin yüzde beşinden fazla olamaz. Burs verilmesi amacıyla yapılan şartlı bağışlar bu hesaba dahil edilmez.

(6) Geri ödemeli burs almaya hak kazanan öğrenci, burstan faydalanabilmek için bu Yönerge ekindeki taahhütname ve kefalet senedini Birlik ve Odaların burs komisyonuna vermek ile yükümlüdür.

(7) Burs alan öğrenci, her öğretim yılı başında, Başvuru formu ve öğrenim durumunu bildirir belgeyi getirmek suretiyle burs için yeniden başvurur.

(8) Gerçek ve tüzel kişiler, hak kazanan öğrenciye, burs komisyonu gözetiminde doğrudan burs verebilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

MADDE 4 - (1) Burs almak isteyen öğrencilerden,

1.Başvuru formu,

2.Birinci sınıftaki öğrenciler için fakülte kaydını gösterir belge,

3.Ara sınıflardaki öğrenciler için sınıfını geçtiğini gösterir öğrenim belgesi,

4.Nüfus cüzdanı sureti,

5.İki adet vesikalık fotoğraf istenir.

Burs Komisyonu

MADDE 5 - (1) Burs talebinde bulunan öğrencilerin fakülteleri ile ilişki kurarak öğrencileri saptamak, işlemleri takip ederek Birlik ve Oda Yönetim Kurullarına sunmak üzere kurulan komisyondur.

(2) Komisyon, Birlik ve oda yönetim kurulları tarafından her çalışma dönemi için atanan üç kişiden oluşur.

(3) Komisyon, burs alacak öğrencilerin tespitinde ve fakültelerle ilişkilerde Birlik Öğrenci Kolundan yararlanabilir.

(4) Burs başvuruları Komisyon tarafından en geç on beş gün içinde değerlendirilerek bir rapor halinde Merkez Yönetim Kurulu veya Yönetim Kuruluna sunulur.

Burs Fonu

MADDE 6 - (1) Burs, aşağıdaki kaynaklardan oluşur.

1. Bu amaçla bütçeden ayrılan para,

2. Daha önce burs alanların geri ödemeleri,

3. Gerçek ve tüzel kişilerin bu amaçla yaptığı bağışlar,

4. Çeşitli gelirler.

(2) Burs fonu ayrı bir hesapta toplanır ve takip edilir.

(3) Burslar her ayın başında burs fonu hesabından ödenir.

(4) Mezun olan öğrencilerin geri ödemeleri nedeniyle odalarda oluşan gelir nedeniyle Birlik Payı tahakkuk ettirilmez.

Burs Bitiminden Sonraki Sorumluluklar

MADDE 7 - (1) Geri ödemeli burslarda, burs ödemesinin sonlanmasından sonraki sorumluluklar aşağıdaki şekildedir.

1. Burs geri ödemesi mezuniyetten iki tam yıl geçtikten sonra başlar ve aylık ödemeler halinde yapılır. Geri ödeme tutarı, kişinin aldığı en son aylık burs miktarının burs aldığı toplam ay sayısı kadardır.

2. Her ayın taksiti burs alan kişi tarafından o ayın en son iş günü ödenir. Ödeme yaptığını kanıtlama yükümlülüğü borçluya aittir. Uyuşmazlık halinde Birlik ve Odaların kayıtları esas alınır.

3. Bursun kesilmesini gerektiren hallerde, bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere birinci bentte açıklandığı şekilde ödenir.

4. Borç taksitlerinin iki ay üst üste ödenmemesi veya altı ay içinde üç ay zamanında ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsiline Dair Kanunda belirtilen oranda gecikme zammı uygulanarak borcun tamamı tahsil edilir.

Bursun Kesilmesi

MADDE 8 - (1) Gerçek dışı beyanda bulunan, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyen, maddi durumu sonradan iyileşen veya bir üst sınıfa geçemeyen öğrencinin bursu kesilebilir.

(2) Bursun kesilmesi, devamı veya verilip verilmemesi konundaki yetki burs komisyonunun önerisi ile veya doğrudan Merkez Yönetim Kurulu ve yönetim kurullarına aittir.

(3) Bursun devamı süresince beyanlardaki durum değişikliği en geç 30 gün içerisinde burs komisyonuna yazı olarak bildirilir.

Borcun Silinmesi

MADDE 9 - (1) Öğrenim sırasında ve öğrenimden sonra çalışamayacak derecede daimi malullüğe uğramış oldukları tespit edilenlerin ve burs alırken ya da sonra vefat edenlerin borçları silinir.

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 10 - (1) 13 Mayıs 2000 tarihli Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerine Verilecek Burs Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

            GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Yönerge ile yürürlükten kaldırılan yönerge uyarınca verilmekte olan veya geri ödemesi alınmakta olan burslarla ilgili işlemler hakkında bu Yönerge uyarınca yeni bir işlem yapılmasına gerek olmaksızın kesintisiz şekilde sürdürülür.

MADDE 11 - (1) Bu Yönerge 11.11.2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 - (1) Bu Yönerge hükümleri Birlik ve Odaların Yönetim Kurullarınca yürütülür.

TDB Eğitim Bursu Başvuru Formu ve Taahhütname için tıklayınız…