SAĞLIK BAKANLIĞI`NA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE


SAĞLIK BAKANLIĞI`NA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-
Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı`na bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması, kuruluşlarda yapılan muayene, girişimsel işlemler ile özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, sağlık kuruluşlarında, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla, 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun 49 uncu maddesinin (k) bendi uyarınca Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görevli personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığı`na bağlı döner sermayeli kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personel ile 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelini, kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup döner sermaye işlerinde görev yapan saymanlık personelini kapsar.

Hukukî Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu’nun 49 uncu maddesinin (k) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 Madde 4- Bu Yönergede geçen;
a)  Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Kuruluş: İl genelinde birinci basamak sağlık hizmeti sunan ve döner sermayeli olan (İl sağlık müdürlükleriyle bunların bünyesindeki sağlık grup başkanlıkları, sağlık merkezleri, sağlık ocağı, sağlık evi, 112 acil sağlık istasyonları, halk sağlığı laboratuarları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler ve benzerlerinin tamamı) birinci basamak sağlık kuruluşlarını,
c) Personel: Bakanlığa bağlı döner sermayeli kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personeli, 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeli ve kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup döner sermaye işlerinde görev yapan saymanlık personelini,
d) Girişimsel İşlemler: Bu Yönergeye ekli  (5) sayılı listede yer alan işlemleri,
e) Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,
f) İkinci görev: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 88 inci maddesinde sayılan görevlilere asıl görevlerinin yanında verilen  görevleri,
g) Geçici veya re’sen  görevlendirme: Personele, asıl görev yeri dışında Bakanlıkça, ilgili mülkî amirlikçe veya bağlı olduğu kurumca verilen süreli ve geçici görevleri,
h) Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı: Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan Tabip ve Diş Tabiplerinin o ödeme dönemi içinde Yönergeye ekli  (5) sayılı listede belirtilen işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,
i)  İdari Bölge Puanı: Birinci basamak sağlık kuruluşunun merkezlere uzaklığına, ulaşım şartlarına, Köy, Belde, İlçe, İl merkezinde bulunmasına göre, yönergenin 11 inci maddesine göre belirlenen puanı,
j) Koruyucu Sağlık Hizmetler puanı: Birinci basamak sağlık kuruluşlarında bu yönergenin 12 nci maddesinde belirlenen koruyucu sağlık hizmetleri karşılığında alınacak puanı,
k) Tabip Performans Puanı: Tabip ve Diş Tabiplerinin Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı, Bölge İdari Puanı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Puanlarının toplamını,
l) Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması: 13 üncü maddeye göre hesaplanan puanı,
m) Sağlık Grup Başkanlığı (İlçe) Performans Puan Ortalaması: 14 üncü maddeye göre hesaplanan puanı,
n) İl Performans Puan Ortalaması: 14 üncü maddeye göre hesaplanan puanı,
o) Aktif Çalışılan Gün Katsayısı: O dönem içinde nöbet izinleri hariç, yıllık izin, mazeret izni, sağlık kurulu veya tek tabip raporlarına istinaden kullanılan hastalık izinleri, ücretsiz izinler sebebiyle çalışılmayan günler eksik çalışılmış gün olarak kabul edilerek, o dönem içindeki gün sayısından eksik çalışılmış sayılan gün sayısının çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı, (Örneğin, Ekim dönemi 31 gündür. Personel 1 gün yıllık izin kullanmışsa, eksik günü 1 dir. Çalışılmış gün sayısı 31-1=30 dur.Katsayısı 30/31=0,96 dır.)
p) Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısı: Birinci basamak sağlık kuruluşlarında Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunmayan, Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalamasına göre puanları hesaplanan personelin, geçici görevler ve benzeri sebeplerden dolayı değişken tabip sayılarından etkilenmemelerini sağlamak üzere yönergenin 10 uncu maddesine göre hesaplanan sayıyı,
r) Serbest Meslek Katsayısı: Mesleğini serbest olarak icra eden sağlık personeli için (0,7), mesleğini serbest olarak icra etmeyen sağlık personeli için (1) olarak belirlenen katsayıyı,
s) Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı: Bu Yönergeye ekli (2) sayılı listedeki personel için belirlenen katsayıyı,
t) Net Performans Puanı: Yönerge kapsamında çalışan tüm personel için Yönergenin 15 inci maddesindeki esaslara göre hesaplanan puanı,
u) İl Toplam Puanı: Personelin Yönerge kapsamında belirlenen Net Performans Puanlarının toplamını,
v) Dönem Ek Ödeme Katsayısı: Bu yönergenin 9 uncu maddesine göre tespit edilip dağıtılacak döner sermaye  tutarının, il toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
y) Tavan Ek Ödeme Tutarı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının, Ek (1) listedeki katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,
z) Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı: Personelin Net Performans Puanının, dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilmesi sonucu bulunan tutarı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Döner Sermaye Ödemelerinde Temel Esaslar

Temel Esaslar
Madde 5- Mesai içi veya dışında uygulanacak Yönerge ile ilgili temel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu Yönerge kapsamındaki sağlık kuruluşlarının, sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirlerinin tamamı döner sermayeye irad kaydedilir.
İlgili kuruluşun cari yılda elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Sağlık Bakanlığı merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın asgari % 50’si, 209 sayılı Kanun gereğince çıkarılan döner sermaye hakkındaki İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılır.

b) Ek ödeme, personelin kuruluşa fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir.Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o kuruluşta görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, (ilgili kuruluşun cari yıldaki) döner sermaye gelirinden, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ile Sağlık Bakanlığı payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın % 50’sini aşamaz.

c) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele dağıtılamaz.

d) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas olan, muayene ve girişimsel işlemleri yapmadığı halde yapmış gibi gösterenler hakkında, idari soruşturma başlatılır. Muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığının takibi ile bu konudaki gerekli düzenlemelerin yapılmasından Sağlık Müdürleri sorumludur.

e) Döner Sermayesi bulunmayan kurum veya kuruluşlarda geçici veya re`sen görevlendirilen personel bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek kaydıyla asıl kadrosunun bulunduğu kuruluşun ek ödemesinden faydalanır. İkinci görevle görevlendirilen personel ise, asli ve ikinci görevle görevlendirildiği kurum veya kuruluşlardan fazla olanın döner sermaye ek ödemesinden faydalanır. Personelden kendi isteği olmaksızın re’sen hizmet içi eğitim kurslarına katılanlara ve eğiticilere eğitim süresince kadrosunun bulunduğu kuruluştan aşağıdaki şekilde net performans puanı hesaplanarak ek ödeme yapılmaya devam edilir.
Net Performans Puanı= (İl, ilçe, veya Sağlık Kuruluşu) performans puan ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı
Hizmet içi eğitim o dönemin tamamını kapsamıyorsa personelin kendi kuruluşunda çalıştığı günlerden alacağı puana, yukarıda formülde hesaplanan puan ilave edilir. Aktif çalışılan gün katsayısı, sağlık kuruluşunda çalışılan günler ve eğitimde geçen günler için ayrı ayrı hesaplanır.
f) Kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işlerinde görev yapan saymanlık personeline, bu Yönerge’de belirlenen oranda ek ödeme yapılır.
g) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri dikkate alınarak Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilir.
h) Bu Yönerge kapsamında olan kuruluşlarda uygulanacak döner sermaye ek ödemeleri tutarı, Tavan Ek Ödeme tutarını geçemez.
ı) Makam, temsil ve görev tazminatlarının yanı sıra taban aylığı, kıdem aylığı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, özelleştirilen kuruluşlardan nakledilen personele ödenen fark tazminatı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek 13 üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı personeline ödenen ek ödeme, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.
i) Doğal afet, savaş, salgın hastalık,seferberlik ve olağanüstü hallerde, görevlendirme süresince personele kadrosunun bulunduğu kuruluştan aşağıdaki şekilde net performans puanı hesaplanarak ek ödeme yapılmaya devam edilir.
Net Performans Puanı= (İl, ilçe, veya Sağlık Kuruluşu) performans puan ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı
j) Bakanlıkça hizmete yeni açılan kurum veya kuruluşlarda, kurum veya kuruluşun hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde görevlendirilen personele bu dönem içerisinde kalmak kaydıyla üç ayı geçmemek üzere, görevlendirme süresince kadrosunun bulunduğu kuruluştan aşağıdaki şekilde net performans puanı hesaplanarak ek ödeme yapılmaya devam edilir.
Net Performans Puanı= (İl, ilçe, veya Sağlık Kuruluşu) performans puan ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı
k) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan naklen tayin edilen personele 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dahil edilir.
l) İhtiyaç sebebiyle, kuruluşlardan saymanlıklara görevlendirilen personelin ek ödemesi, süre sınırı olmaksızın, aşağıdaki şekilde hesaplanarak asıl kuruluşundan yapılır.
Net Performans Puanı= (İl, ilçe, veya Sağlık Kuruluşu) performans puan ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı
m) Geçici veya re’sen görevlendirmeler sonucunda o ödeme dönemi içinde birden çok yerde çalışan personelin çalıştığı yerler için ayrı ayrı hesaplanan net performans puanları toplanmak suretiyle bulunan toplam puana göre ek ödeme yapılır.
n) Tabip ve Diş Tabiplerinden idari görevi de bulunanların, idari görevleri esas alınarak hesaplanan Net performans Puanları ile kendi Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanları esas alınarak hesaplanan Net Performans Puanları birlikte değerlendirilerek, yüksek olan Net Performans Puanına göre ödeme yapılır.
o) Tabip ve Diş Tabipleri tarafından, muayene ve girişimsel işlemleri yapılan hastalardan, resmi sevkli hastaların tahakkuk fişi, özel hastalar için kesilen döner sermaye makbuzu, Yeşil Karnesi olan hastalardan  Yeşil Karnenin fotokopisi veya Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimi tarafından doldurulmuş Ek (4) deki Yeşil Karne işlem formu bulunması kaydıyla, Ek (3) deki Sağlık Ocağı Muayene ve Girişim Formunda işlem adedi olarak gösterilir. Tahakkuk ettirilmemiş veya Yeşil Karne fotokopisi veya Yeşil Karne işlem formu olmayan hasta puanlandırılamaz. Ek ödeme tutarlarının hesaplanmasına esas teşkil eden o sağlık kuruluşunda çalışan Tabip ve Diş Tabiplerinin, Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanlarının, personelin çalışma gün sayılarının ve diğer bilgilerin bulunduğu Ek (3) deki çizelgenin doğru, eksiksiz doldurulmasından ve çizelgelerin takip eden ayın en geç 5 inci günü mesai saati sonuna kadar Sağlık Müdürlüklerine ulaştırılmasından, Tabiplerin ve Diş Tabiplerinin yapmış oldukları muayene ve girişimsel işlemlerin karşılığı olan, resmi hastalar için tahakkuk fişlerinin, özel hastalar için kesilen döner sermaye makbuzlarının, Yeşil Karnesi olan hastalar için Yeşil Karnenin fotokopisinin veya Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimi tarafından doldurulmuş Ek (4) deki Yeşil Karne işlem formlarının kontrolünden Sağlık Kuruluşu Sorumlu Tabipleri ve Sağlık Grup Başkanları sorumludur. Ek Ödeme Tutarlarının hesaplanmasına esas teşkil eden bilgilerin eksik veya zamanında Sağlık Müdürlüklerine ulaşmaması halinde o sağlık kuruluşunda bulunan personele o ödeme döneminde ek ödeme yapılmaz.
p) Tabibi bulunmayan birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki personelin Net Performans Puanları, Sağlık Grup Başkanlığı (İlçe) Performans Puan Ortalaması esas alınarak hesaplanır. Sağlık evlerinde görevli ebelerin Net Performans Puanları  bağlı bulundukları sağlık kuruluşunun, Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması esas alınarak hesaplanır.
r) Ek ödemeye esas puan hesaplamaları, her personel için aylık olarak yapılır. Döner sermaye komisyonunca ödeme yapılmamasına karar verilen ayların puanları, mali yıl sonunu geçmemek üzere ödeme yapılacak aya devredilir.
s) İl merkezinde, Merkez İlçe Sağlık Grup Başkanlığı kurulmamış olsa dahi Merkez ilçe Sağlık Grup başkanlığı puanları da hesaplanır. (Örneğin Tabibi olmayan merkez İlçeye bağlı bir köy Sağlık Ocağında çalışan personelin puanlarının hesaplanmasında, Sağlık Grup Başkanlığı (İlçe) Performans Puan Ortalaması esas alınacaktır.)
t) Personelin Yaptığı İşe İlişkin Bilgi ve Yeteneği, İşini Düzenli ve Kaliteli Yapabilme, Bağımsız İş Yapabilme ve İnisiyatif Kullanabilme, Verilen İşi Organize Edebilme Becerisi, Kendini Geliştirme Gayreti, Amir ve Çalışma Arkadaşlarına Karşı Tutum ve Davranışları, Hizmet Sunduğu Kesime Karşı Tutum ve Davranışları, Birim Tarafından Yapılan İşlerin Geliştirilmesine Katkısı, İşin Güçlüğü ve Riski, gibi faktörler dikkate alınarak, Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında çalışan personel sayısının % 1 ini geçmemek kaydıyla, Sağlık Müdürünün teklifi, Döner Sermaye Komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için İl Performans Puan Ortalamasının % 20 sine kadar ek puan verilebilir.
u) İhale satın alma  komisyonu üyeleri için İl Performans Puan Ortalamasının %10’u, muayene komisyonu üyeleri için ise % 5’i oranında ek puan verilir.
v) Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlıkları ile 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan personele İl Performans Puan ortalamasının %10 oranında ek puan verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İl Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili ve Çalışma Usûl ve Esasları ile Ek Ödeme Tutarının Hesaplanması ve Diğer Hususlar

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında İl Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili
Madde 6- Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında dağıtılacak döner sermaye tutarının belirlenmesi amacıyla, İl Döner Sermaye Komisyonu teşkil edilir.
İl Döner Sermaye Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) İl Sağlık Müdürü,
b) Sağlık Ocaklarından ve İdari Mali İşlerden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcıları,
c) İdarî ve Malî İşler Şube Müdürü,
d) Bilgi İşlem ve Sağlık İstatistikleri Şube Müdürü,
e) Döner Sermaye Saymanlık Müdürü,
f) Varsa İl Halk Sağlığı Laboratuar Müdürü,
g) İlçe Sağlık Grup Başkanlıklarından bir Sağlık Grup Başkanı,
h) Birinci basamak sağlık kuruluşunda çalışan bir hemşire veya ebe temsilcisi,
ı) Birinci basamak sağlık kuruluşunda çalışan bir çevre sağlığı teknisyeni veya sağlık memuru temsilcisi,
i) Teknik, Yardımcı veya Genel İdari Hizmetler Sınıflarını temsilen bir temsilci,
j) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından o kurum için yetki verilen en çok üyeye sahip sağlık ve sosyal hizmet işkolu sendika temsilcisi.
(g), (h), (ı), (i) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları sağlık müdürlüğünce yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.
Komisyonun seçilmiş üyeleri bir yıl süre ile görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında İl Döner Sermaye Komisyonunun Çalışma Usûl ve Esasları
Madde 7- Komisyon, İl Sağlık Müdürünün daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre aylık dönemden sonraki ayın en geç onunda toplanır.
Komisyon, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, İl Sağlık Müdürünün taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır.
Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. İl Döner Sermaye Komisyonunun sekreterya hizmetlerini İdarî ve Malî İşler Şube Müdürlüğü yürütür.

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Ek Ödeme Tutarının Hesaplanması ve Tavan Ek Ödeme Oranı
Madde 8- Birinci basamak sağlık kuruluşlarında görevli personele yapılacak döner sermaye ek ödemesinin hesabında, Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile her bir personelin bu Yönergede belirtilen işlemler karşılığında elde edecekleri puanların çarpımı esas alınır. Ancak personele yapılacak ek ödeme, personelin Tavan Ek Ödeme Tutarını aşamaz.

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Dağıtılacak Döner Sermaye  Tutarının Belirlenmesi
Madde 9- Döner sermaye komisyonu, döner sermaye gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ile Sağlık Bakanlığı payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın, cari yıl sonundaki gelirinin % 50 sini aşmayacak şekilde o dönem dağıtılacak tutarı belirleyebilir.
Komisyon, dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken, kuruluş gelir-gider dengesi ile, borç, alacak, nakit durumu ve ihtiyaçlarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur.

Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısı
Madde 10-Sağlık kuruluşunda o dönemde çalışan tüm Tabip ve Diş Tabiplerinin (kadrosu o sağlık kuruluşunda bulunan Sağlık Grup Başkanı hariç, Sağlık Ocağı Sorumlu Tabibi dahil) Aktif Çalışılan Gün Katsayılarının toplamı, Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısıdır.

Örnek:
Dönem Ocak 2004
Gün Sayısı :31
Tabip A, 10 gün raporlu, Çalışılan gün sayısı 21, Aktif Çalışılan Gün Katsayısı 0,68
Tabip B, O ay tam çalışmış, Çalışılan gün sayısı 31, Aktif Çalışılan Gün Katsayısı 1,00
Tabip C, Geçici görevle 20/Ekimde göreve başladı, Çalışılan gün sayısı 12, Aktif Çalışılan Gün Katsayısı 0,39
Tabip D, Naklen Tayinle 20/Ekimde göreve başladı, Çalışılan gün sayısı 12, Aktif Çalışılan Gün Katsayısı 0,39
Toplam 4 Tabibin çalıştığı bu sağlık kuruluşunun, Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısı şu şekilde hesaplanır:
Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısı= 21/31 + 31/31 + 12/31 + 12/31
Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısı=2,45 olarak bulunacaktır.

İdari Bölge Puanı
Madde 11- Birinci basamak sağlık kuruluşunun merkezlere uzaklığına, ulaşım şartlarına, Köy, Belde, İlçe, İl merkezinde bulunmasına ve benzeri kriterlere göre, Döner Sermaye Komisyonunca, bir yıl geçerli olmak üzere Sağlık Ocakları aşağıdaki bölgelere göre sınıflandırılarak Sağlık Kuruluşlarının İdari Bölge Puanları belirlenir.

 

5. bölge

İl genelinde ulaşım şartları  zor olan  Köy veya Beldelerde bulunan Sağlık Kuruluşları

8.000 Puan

4. bölge

5. Bölge Dışında Kalan Köy veya Beldelerde bulunan Sağlık Kuruluşları ile Ulaşım şartları İl içinde zor olan Nüfusu az olan İlçelerde bulunan Sağlık Kuruluşları 

6.000 Puan

3. bölge

Diğer İlçelerde bulunan Sağlık Kuruluşları

4.000 Puan

2. bölge

İl Merkezinde bulunan ancak ulaşımı zor olan yerlerde bulunan Sağlık Kuruluşları 

2.000 Puan

1. bölge

İl Merkezinde bulunan diğer Sağlık Kuruluşları

0 Puan


Koruyucu Sağlık Hizmetler Puanı
Madde 12 – Koruyucu sağlık hizmetleri aşağıdaki şekilde puanlandırılır.

1-Bebek izlem sayısı:
Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ay ki bebek izlem sayısı=A
Sağlık kuruluşunun o ay ki bebek izlem sayısı=B
B>=A   ise  “1000” puan verilir
B

2-Gebe İzlem Sayısı:
Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ay ki gebe izlem sayısı=A

Sağlık kuruluşunun o ay ki gebe izlem sayısı=B
B>=A   ise  “1000” puan verilir
B

3- DBT3/OPV3 aşılama yüzdesi:
DBT3/OPV3 aşılama yüzdesi o ay için % 80 ve üzerinde ise “2000” puan, bir önceki yılın aynı ayına eşit veya yüksekse 1000 puan  değilse “0” puan verilir.

4-Tarama testleri (Neonatal hipotiroidi, fenilketonüri, thalasemi vb…) numune alma yüzdesi:
Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ay ki Tarama testleri numune alma yüzdesi =A
Sağlık kuruluşunun o ay ki Tarama testleri numune alma yüzdesi =B
B>=A   ise  “1000” puan verilir
B

5-Modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi:
Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ay ki modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi =A
Sağlık kuruluşunun o ay ki modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi =B
B>=A   ise  “1000” puan verilir
B

Yeni açılan sağlık kuruluşları için bir önceki yıl verileri olarak, sağlık kuruluşuna bağlı bölgenin önceki yıl bağlı olduğu, sağlık kuruluşunun verileri esas alınır.
Sağlık kuruluşuna ait veriler zamanında Sağlık Müdürlüğüne ulaştırılmadığı takdirde o sağlık kuruluşuna Koruyucu Hizmetler Puanı verilmez. Verilerin zamanında Sağlık Müdürlüğüne ulaştırılmasından Sağlık Ocağı Sorumlu Tabipleri ve Sağlık Grup Başkanları sorumludur.
Tarama testlerinde yüzde hesaplanamıyorsa sayısal değerler esas alınır.
Modern aile planlaması yöntemi kullanma yüzdesi alınamıyorsa bu konudaki poliklinik sayısı esas alınır.
Tarama testlerinden hangilerinin kullanılacağı Sağlık Müdürlüğünce tespit edilir.
Yukarıdaki Koruyucu Sağlık Hizmetleri kriterlerine göre değerlendirilemeyen Verem Savaş Dispanserlerinin o ay ki “Verem Savaş Dispanserleri Aylık Çalışma Formu” na göre yaptıkları çalışmalar Döner Sermaye Komisyonunca yeterli görülmesi halinde Koruyucu Sağlık Hizmetleri Puanı karşılığı olarak 6000 puana kadar puan verilebilir.

Sağlık Kuruluşu  Performans Puan Ortalaması Hesaplanması
Madde 13- Sağlık kuruluşunda Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunan Tabip ve Diş Tabiplerinin (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunan Sağlık Grup Başkanı ve Sağlık Kuruluşu Sorumlu Tabibi de dahil) puanları toplanır. Toplam puan, Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısına bölünür. Bulunan sonuca, sağlık kuruluşunun İdari Bölge Puanı ve Koruyucu Sağlık Hizmetler puanı eklenerek Sağlık Kuruluşu  Performans Puan Ortalaması bulunur.

İl Performans Puan ve Sağlık Grup Başkanlığı (İlçe) Performans Puan Ortalamasının Hesaplanması
Madde 14- Sağlık Grup Başkanlığına (İlçeye) bağlı sağlık kuruluşlarında Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunan Tabip ve Diş Tabiplerinin puanları toplanır. Bulunan puan, Sağlık Grup Başkanlığına (İlçeye) bağlı sağlık kuruluşlarının Düzeltilmiş Tabip Sayısına bölünür, bulunan sonuca Sağlık Grup Başkanlığına (İlçeye) bağlı bulunan Sağlık Kuruluşlarının İdari Bölge Puanı ve Koruyucu Sağlık Hizmetler Puanlarının toplamının, Sağlık Grup Başkanlığına (İlçeye) bağlı bulunan sağlık kuruluşu sayısına bölümü eklenerek bulunur.

İldeki sağlık kuruluşlarında Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunan Tabip ve Diş Tabiplerinin puanları toplanır. Bulunan puan, ilde bulunan sağlık kuruluşlarının Düzeltilmiş Tabip Sayılarının toplamına bölünür, bulunan sonuca ildeki sağlık kuruluşlarının İdari Bölge Puanı ve Koruyucu Sağlık Hizmetler Puanlarının toplamının ilde bulunan sağlık kuruluşu sayısına bölümü eklenerek bulunur.


Net Performans Puanlarının Hesaplanması
Madde 15-
a) İdari kadrolarda görevli  (İl Sağlık Müdürlüğü Personeli), 112 Acil sağlık hizmetlerinde çalışan ve Halk sağlığı laboratuarlarında çalışan personel
Net Performans Puanı= İl performans puan ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı
b) Sağlık Grup Başkanlıklarında görevli personel ile koruyucu sağlık hizmetlerinde aşılama, eğitim, denetim, çevre sağlığı, mobil sağlık hizmetleri gibi görevlerde fiilen görev yapan Tabip ve Diş Tabipleri
Net Performans Puanı= Sağlık Grup Başkanlığı(İlçe) performans puan ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı
c) Sağlık Ocağı Sorumlu Tabipleri
Sağlık Ocağı Sorumlu Tabiplerinin kendilerine ait Tabip Muayene ve Girişimsel İşlem Puanları ile  Sağlık Kuruluşu  Performans Puan Ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır.
1-Net Performans Puanı= Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı (Sağlık Kuruluşu Sorumlu Tabibi)X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı
2-Net Performans Puanı= (Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı +((İdari Bölge Puanı + Koruyucu Sağlık Hizmetleri puanı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı (Tabip ve Diş Tabibi) X Serbest Meslek Katsayısı
d) Tabip Muayene Ve Girişimsel İşlemler Puanı bulunan Tabip Ve Diş Tabipleri
Net Performans Puanı= (Tabip Muayene Ve Girişimsel İşlemler Puanı + ((İdari Bölge Puanı + Koruyucu Sağlık Hizmetleri puanı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı
e) Sağlık Kuruluşlarında çalışan Tabip dışı Personel
Net Performans Puanı= Sağlık Kuruluşu  Performans Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı

Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı
Madde 16- Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı, personele ait Net Performans Puanının Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilmesi sonucu bulunur. (Personelin Net Performans Puanının, Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, Tavan Ek Ödeme tutarını geçemez. Eğer geçiyorsa Tavan Ek Ödeme Tutarından Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülerek Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarı bulunur.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurum ve Kuruluş Döner Sermayelerinde Yapılacak Ek Ödemenin Matrahı, Zamanı ve Diğer Hususlar

Ek Ödeme Matrahı
Madde 17- Kuruluşlarda görevli her bir personelin ek ödeme matrahının tespitinde, o personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) tutarının toplamı esas alınır.
Makam, temsil ve görev tazminatlarının yanı sıra taban aylığı, kıdem aylığı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek 13’üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı personeline ödenen ek ödeme tutarı ile özelleştirilen kuruluşlardan nakledilen personele ödenen fark tazminatı ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

Ek Ödeme Zamanı
Madde 18- Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Döner sermaye komisyonunca dağıtılmaya karar verilen ek ödeme tutarı o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde ilgili ödeme dönemini takip eden altıncı ayın sonunu aşmamak şartıyla tahsilat yapıldığı zaman ödeme yapılabilir.

Ek Ödeme Yapılmayacak Personel ve İstisnalar
Madde 19- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi ile 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilmeyen personel, Bakanlık dışındaki diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen ve kadrosu Bakanlığa ait olmayan personel ek ödemeden faydalanamaz. Ancak, kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işlerinde görev yapan saymanlık personeline, bu Yönergede belirlenen çerçevede ek ödeme yapılır.

Kanunî kesintiler
Madde 20- Ek ödemeden, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri dikkate alınarak Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 21- 18.06.2003 tarih 1863 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Kurum ve Kuruluşlarda Görevli Personele Döner Sermayeden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 22- Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınan bu Yönerge, 01/01/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 23- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

SAĞLIK OCAĞI MUAYENE VE GİRİŞİMSEL İŞLEMLER FORMU

Diş Tabibinin Adı Soyadı:

Sağlık Kuruluşunun Adı:

TARİH

 

İŞLEMİN İSMİ

ADEDİ

PUAN

TOPLAM PUAN

 

Normal Poliklinik Sayısı

 

5

 

Diş Çekimi

 

30

 

Komplike çekim

 

40

 

Cerrahi operasyonlar

 

50

 

Diş taşı temizliği, subgingival küretaj

 

50

 

Cerrahi işlemler

 

50

 

Konservatif tedavi işlemleri

 

25

 

Endodontik tedavi işlemleri

 

35

 

Apse Açmak

 

20

 

Sütur

 

20

 

Röntgen

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

Doktorun Adı Soyadı         Sağlık Kuruluşu         Sağlık Grup Başkanı

                                                                Sorumlu Tabibi

                       
                             İMZA                                İMZA                          İMZA

 

 

 

EK –1

Bu Yönerge Kapsamındaki  Çalışan  Personel İçin Tavan  Ek Ödeme Tutarına Esas Belirlenen Katsayılar

 

 

 

 

 

Katsayı

Pratisyen Tabip ve Diş Tabiplerinden serbest çalışanlar

3

Pratisyen Tabip ve Diş Tabiplerinden serbest çalışmayanlar

5

Uzman Tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerinden serbest çalışanlar

5

Uzman Tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerinden serbest çalışmayanlar

7

Bunların dışında kalan diğer personel

1,5

Ek-2
Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayıları

 

 

Katsayı

İl Sağlık Müdürü (Serbest çalışmayanlar)

İl Sağlık Müdürü (Serbest çalışanlar)

3,50

2,50

Sağlık Müdür Yardımcısı (Gelir Tahakkuk Memuru)

2,25

Sağlık Müdür Yardımcısı

2,00

Şube Müdürü (İdari ve Mali İşler,Gider Tahakkuk Memuru)

1,75

Şube Müdürü

1,50

Halk Sağlığı Laboratuar Müdürü

1,50

Koruyucu sağlık hizmetlerinde aşılama, eğitim, denetim, çevre sağlığı, mobil sağlık hizmetleri gibi görevlerde fiilen görev yapan Uzman Tabipler

1,25

Koruyucu sağlık hizmetlerinde aşılama, eğitim, denetim, çevre sağlığı, mobil sağlık hizmetleri gibi görevlerde fiilen görev yapan Tabip ve Diş Tabipleri

1,00

Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlıklarında ve Sağlık Kuruluşlarında çalışan Uzman Tabip, Tabip ve Diş Tabipleri

1,00

Eczacılar, Avukatlar, Sivil Savunma Uzmanı, Diyetisyen, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Mühendis, Veteriner Hekim

0,75

Sağlık Müdürlüğünde görevli Şef, Birim Sorumlusu ve Amiri, Sağlık Müdürlüğü Ayniyat Saymanı

0,75

Sağlık Grup Başkanı

1,75

Sağlık Ocağı Sorumlu Tabibi

1,25

112 Acil Sağlık Komuta  Merkezi Baştabibi

1,50

112 Acil sağlık istasyonlarında çalışan Sorumlu Tabip

1,25

SHS Personel

0,40

THS Personel

0,40

GİHS Personel

0,35

YHS Personel

0,30

Sağlık Kuruluşu Döner Sermaye Sayman Mutemetleri, İlçe ve AÇS/AP Merkezleri Ayniyat Saymanları

0,50

Döner Sermaye Saymanlık Müdürü 

1,00

Döner Sermaye Saymanlık Müdür Yardımcısı

0,70

Döner Sermaye Saymanlıklarında görevli diğer personel

0,50

 

Ek - 5
Girişimsel İşlemler Listesi

 

Uzman Diş Tabip ve Diş Tabip puanları

 

İŞLEM ADI

PUAN

MUAYENE

5

RÖNTGEN (Hekim röntgen çekerse)

5

KORUYUCU HEKİMLİK UYGULAMALARI

 

YEREL FLOR UYGULAMASI

15

FİSSÜR ÖRTÜLMESİ (TEK DİŞ)

15

YERTUTUCU (SABİT VE HAREKETLİ)

30

AĞIZ DİŞ HASTALIKLARI VE ÇENE CERRAHİSİ İŞLEMLERİ

 

DİŞÇEKİMİ

15

KOMPLİKE DİŞ ÇEKİMİ

25

KÜÇÜK AMELİYATLAR

75

Kök ucu rezeksiyonu (tek diş), Alveol düzeltilmesi (tek çene)Küçük kist operasyonları, Osteomyelit operasyonu (tek çene), sert doku greftleme, Ototransplantasyon, Kemik içi implant(tek ünite), Küçük odontojenik tümör operasyonu, Alveol plastisi (tek çene) Vestibulo plasti (tek çene) Nevralji cerrahi tedavisi. Oroantral fistül kapama operasyonu, ortodontik amaçlı dişlerin üzerinin açılması, gömük yirmi yaş dişi çıkarılması, gömük kanin çıkarılması, periodontal cerrahi işlemler.

KÜÇÜK CERRAHİ GİRİŞİMLER

15

Kanama müdahalesi, biopsi, apse drenajı, alveolit tedavisi

ORTA AMELİYATLAR

100

Büyük kist operasyonları, odontojenik tümörler, sinüs plastisi

BÜYÜK AMELİYATLAR (genel anestezi ile yapılanlar)

150

PERİODONTAL İŞLEMLER

 

DETERTRAJ (Tek çene)

20

SUBGİNGİVAL KÜRETAJ (yarım çene)

30

TEDAVİ İŞLEMLERİ

 

KONSERVATİF TEDAVİ İŞLEMLERİ

25

ENDODOTİK İŞLEMLER (dolgu hariç)

40

Her bir kanal için,dentin pini uygulaması,kanal içi post uygulaması

PROTETİK İŞLEMLER

 

SABİT PROTETİK İŞLEMLER

40

Veneer kuron,tek parça döküm kuron,pinley ve çeşitleri,pivo veya post core,teleskop kuron,implant üstü kuron,periodontal sabit protez,maryland ve roche köprü ,laminate veneer,herbir üye için

DİĞER SABİT PROTETİK İŞLEMLER

10

Kron sökümü,düşmüş kron simantasyonu,geçici kron uygulamaları,kron köprü tamiri,her  bir destek diş için

HAREKETLİ PROTETİK İŞLEMLER

75

Total protez,bölümlü klasik veya metal iskeletli protezler,İmplant üstü hareketli protezler,damak yarığı protezi,yeni doğanda preoperatif velum uzantılı aparey,komplike çene defektleri protezleri,perodontal hareketli protezler,yüz ve göz protezleri,immediat protezler.geçici obtüratör.gece plağı (tek çene)

DİĞER HAREKETLİ PROTETİK İŞLEMLER

10

Yumuşak akril uygulaması,Protez tamiri,kroşe ilavesi,diş ilavesi,rezerbaj,astarlama,okluzal aşındırma(tek çene)

ORTODONTİK İŞLEMLER

 

GENEL ORTODONTİK İŞLEMLER

10

Sefalometrik film analizi,antero-posterior film analizi,Bilgisayarlı sefalometrik film analizi,Bilgisayarlı büyük TME fonksiyon testi,Bigisayarlı kas tonus analizi(EMG),kemik yaşı tayini,ortodontik fotoğraf,ortodontik fotoğraf analizi, ortodontik model yapımı, ortodontik model analizi, Aparey tamiri,kontrol muayenesi

SABİT  ORTODONTİK İŞLEMLER

20

Band ve braket tatbiki, düşmüş braket ve bant tatbiki (her bir diş için) Ark teli tatbiki (tek çene)

HAREKETLİ ORTODONTİK İŞLEMLER

60

Tek çeneyi ilgilendiren aparayler, iki çeneyi ilgilendiren apareyler, Hızlı maksiller ekspansiyon apareyi, Ağız dışı aparey tatbiki